Дніпропетровський університет імені альфреда нобеля кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов кафедра практичної психології “затверджую” президент б.І. ХолодСкачати 96.88 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір96.88 Kb.


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ”ПРЕЗИДЕНТ _________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2014 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА
зі спеціальності

8.03010201 – «Психологія»


Дніпропетровськ

2014

Методичні матеріали до вступних випробувань з дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування» на навчання за програмою магістра зі спеціальності 8.03010201 «Психологія». – Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014 р.

Укладачі: О.Б. Тарнопольський, д.пед.н., проф.

О.А. Дніпрова, к.м.н., доцент

Н.О. Черняк, ст. викл.
Відповідальний за випуск: О.Б. Тарнопольський, д.пед.н., проф.
Рецензенти: С.П. Кожушко, канд. філ. н.
Затверджено на засіданні кафедри Прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов від 26 лютого 2014 р., протокол № 11.
«Методичні матеріали до вступних випробувань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)» на навчання за програмою магістра зі спеціальності 8.03010201 «Психологія», освітньо-кваліфікаційній рівень – магістр» складені на основі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти; Програми з англійської мови для університетів/інститутів English for Specific Purposes (ESP) Міністерства освіти та науки України; Методичних матеріалів до вступних випробувань з англійської мови та навчання за програмою магістра, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

Зміст
Вступ ………………………………………………………….……….………….3 1. Змістова програма ………………………………………….……………..…..4

 2. Структура письмового екзамену……………………………………………..5

 3. Зразок білета…………………………………………………………………...5

 4. Критерії оцінювання завдань………………………………………………....6

 5. Оцінювання результатів вступних випробувань………………………….....6

 6. Література……………………………………………………………………...7

ВСТУП
Мета фахових вступних випробувань – з’ясування рівня професійних теоретичних знань та практичних навичок осіб, які виявили бажання навчатися за програмою магістра зі спеціальності 8.03010201 «Психологія», установити ступень володіння англійською мовою, визначений у стандартах освіти, що співвідноситься з рівнем В2+ за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, після завершення курсу навчання за програмою бакалавра, а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

До випробувань допускаються особи, що мають диплом бакалавра за напрямом “Психологія”. Випробування складено у формі письмового екзамену, що складено згідно вимог програми навчання для навчально-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Психологія» з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» і визначає рівень знань з цієї дисципліни.

За результатами екзамену робиться висновок про здатність студентів успішно опанувати програму навчання в магістратурі.

У ході екзамену перевіряються професійні та мовленнєві компетенції. Комплексний письмовий вступний екзамен, що пропонується, дає можливість виявити наступне:

- наявність та рівень професійних теоретичних знань та практичних навичок;

- рівень володіння англійської лексики, що характерна для психологічної спеціальності (базова фахова термінологія);

- рівень володіння основними англомовними граматичними структурами та явищами;

- наявність та рівень володіння навичками письмового висловлювання на запропоновану тематику.

Очікується, що під час виконання завдань студенти. які вступають до магістратури продемонструють практичні навички та вміння, пов’язані із такими видами мовної діяльності як: 1) володіння мовним матеріалом «вокабуляром» та нормативним граматичним матеріалом, тобто головними об’єктами контролю виступають граматичні та лексичні вміння тестованих для визначення здатності вступників засвоювати мовний матеріал, що передбачений навчальною програмою для магістрів; 2) володіння навичками письмового висловлювання за запропонованою професійною тематикою (вступники до магістратури повинні вміти висловлювати свої думки та порівнювати їх з поглядами інших, грамотно розподіляти текст на параграфи, використовувати різноманітні засоби зв’язку, щоб чітко показати відношення між думками; орфографія та пунктуація повинні бути продумані та достатньо грамотні.

Під час проведення вступних іспитів з англійської мови для подальшого навчання за магістерськими програмами екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу на основі оцінювання якості відповідей на питання.


1. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА

І. Письмового висловлювання за темами:

History of Psychology, Branches of Psychology (Personality Psychology, Cognitive Psychology, Developmental Psychology, Social Psychology, Psychology of Employment), Psychoanalysis and Freud’s Theory, Personality, Feelings and Emotions, Job Burnout, Balancing Work and Family, Psychology of Employment and Working Place Conflicts, Corporate Culture, Difficult Personality Types, Psychological Counseling (Individual Counseling, Couples Counseling, Group Counseling, School Counseling,), Psychotherapy, Gestalt Therapy, the Difference between Psychology, Psychiatry and Psychotherapy.ІІ. Граматичний матеріал за темами.

 1. Артикль (означений, неозначений, відсутність артиклю).

 2. Іменник (множина, відмінки, іменник у функції означення).

 3. Числівник (кількісні, порядкові, дроби).

 4. Прийменник.

 5. Сполучники і сполучені слова (сурядність та підрядність).

 6. Займенники (особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, заперечні, означальні). Функції займенника «one».

 7. Прикметник (ступені порівняння). Функції прикметника в реченні.

 8. Прислівники (часу, місця, частотності, ступеня, способу дії), іх ступені порівняння.

 9. Дієслово. Три форми дієслова. Правильні та неправильні дієслова.

 10. Часова система дієслова в активному та пасивному стані (значення, формування).

 11. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Модальні дієслова з префектним інфінітивом.

 12. Інфінітив, його форми (Active, Passive, Indefinite, Perfect) та функції. Конструкції з інфінітивом (Complex, Object, Complex Subject).

 13. Форми та функції Participle I та Gerund.

 14. Функції Participle II в реченні.

 15. Структура англійського простого особового речення.

 16. Вираження характеристики предмета (особи), його місцезнаходження, наявності (існування) за допомогою дієслова «be» та приналежності за допомогою дієслова «have».

 17. Неозначено особові та безособові речення.

 18. Складносурядне і складнопідрядне речення, типи останнього (підметове, додаткове, означальне, обставинне). Безсполучникові додаткові речення.

 19. Умовні речення.

 20. Узгодження часів.

ІІІ. Лексичний матеріал за темами.

History of Psychology, Branches of Psychology (Personality Psychology, Cognitive Psychology, Developmental Psychology, Social Psychology, Psychology of Employment), Psychoanalysis and Freud’s Theory, Personality, Feelings and Emotions, Job Burnout, Balancing Work and Family, Psychology of Employment and Working Place Conflicts, Corporate Culture, Difficult Personality Types, Psychological Counseling (Individual Counseling, Couples Counseling, Group Counseling, School Counseling,), Psychotherapy, Gestalt Therapy, the Difference between Psychology, Psychiatry and Psychotherapy.


2. СТРУКТУРА ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування» для студентів, що вступають до магістратури за спеціальністю 8.03010201 «Психологія» (денне відділення)
Білет містить 2 питання за фахом. Розгорнута письмова відповідь має складати 120-150 слів за кожним питанням.

Розподіл часу під час випробувань:

І питання – 40 хвилин;

ІІ питання – 40 хвилин.
Тривалість екзамену складає 1 годину 20 хвилин.
3. ЗРАЗОК БІЛЕТА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Письмовий екзамен з дисципліни

«Іноземна мова (англійська) професійного спрямування»

для вступних випробувань до магістратури

за напрямом «Психологія» (денне відділення)
ДОДАТОК ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Write what you know about:
1. Psychology and its Branches.

2. Developmental Psychology


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № від « » 2014 р.
Зав. кафедрою
Екзаменатори


4. Критерії оцінювання письма по кожному питанню


 1. Відповідність есе заданій темі (з точки зору змісту письмової роботи, повноти розкриття теми). (10 балів)

 2. Відповідність формату (120-150 слів). (10 балів)

 3. Відповідність стилю. (10 балів)

 4. Граматика (правильність, різноманітність використання) та синтаксис. (10 балів)

 5. Лексика (правильність написання слів, використання термінології, різноманітність лексики, що використовується ). (10 балів)


Всього – 50 балів

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Максимальна можлива кількість балів рейтингу, яку може отримати вступник – 100 балів.
І питання – 50 балів

ІІ питання – 50 балів
Всього – 100 балів
Крім того, враховується середній бал з додатку до диплома бакалавра, участь в олімпіадах з професійно орієнтованих дисциплін, наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру англійською мовою, а також наявність сертифікатів про складання міжнародних мовних іспитів FCE, CAE або IELTS.

.
Шкала оцінювання вступних випробувань з урахуванням преміальних рейтингових балів
Шкала рейтингу для Університету імені Альфреда Нобеля

Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою

90-100

5 (відмінно)

70-89

4 (добре)

50-69

3 (задовільно)

0-49

2 (незадовільно)


6. ЛІТЕРАТУРА
1. Бахов І.С. Keep Up Your English [навчально-методичний посібник.] / І.С. Бахов – К.: МАУП, 2005. – 428 с.

2. Макарова Е.А. Английский язык для психологов [учебное пособие] / Е.А. Макарова. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2009. – 313 с.

3. Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях [навчально-методичний посібник.] / А.О. Мартиненкою – К.: КНЕУБ, 2010 – 168 с.

4. Психологічні справи: [Підручник з англійської мови для студентів психологічних факультетів.] / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, Ю.В. Дегтярьова, Н.В. Беспалова.– К.: Інкос, 2009.- 60 с. (базовий підручник)

5. Осадча О.В. Посібник з англійської мови для студентів психологів/ О.В. Осадча. - Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2010- 60с.

6. Virginia Evans Round-up. Intermediate. - Longman, 2009. – 152 p.

7. Raymond Murphy English Grammar in Use. Intermediate. - Oxford University Press, 2010. – 180 p.

Навчальне видання

Методичні матеріали до вступних випробувань з дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування» на навчання за програмою магістра зі спеціальності 8.03010201 «Психологія»

.___________________________________________________________________

Підписано до друку _____ р. Формат 60×84/16. Ум. друк.арк

Оперативна поліграфія. Зам. № Тираж прим.


Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Лист погодження


Випускаючий підрозділ: кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробили

д.пед.н., проф.

Тарнопольський О.Б.


к.м.н., доц..

Дніпрова О.А.


старший викладач

Черняк Н.О.


Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол № 11 від «26» лютого 2014 р.

Завідувач кафедри, проф. О.Б. ТарнопольськийДокумент узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

Павлова В.А.Начальник навчально-методичного центру

Глуха Г.Я.Фахівець навчально-методичного центру

Салтан М.К.Відповідальний секретар приймальної комісії

Волкова Н.П.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка