До 200-ліття Т. Г. ШевченкаСторінка15/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.56 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

НАЙВИЩИЙ ПАМЯТНИК СТРАЖДАННЮ – ШЕВЧЕНКІВ ПЛАЧ,

ШЕВЧЕНКІВ ГНІВ!Остаповець Тетяна Василівна,

учитель української мови та літератури ЗОШ №8
Українська література

8 клас
Мета: допомогти учням осягнути глибинну сутнiсть твору з поставленими у ньому вiчними проблемами людства та системою моральних цінностей, з‘ясувати теоретичне поняття лiро-епiчна, соцiально- побутова поема; спонукати до психологiчних дослiджень, розвивати художнє мислення, навички художнього аналiзу лiтературного твору; сприяти вихованню високих моральних цiнностей; шляхетностi почуттiв.

Методи i прийоми: бесiда, використання iндивiдуальних карток-таблиць, асоцiативний малюнок, iнсценiзацiя уривка, виразне читання.

Обладнання: тексти поеми, iлюстрацiї до твору, виставка збiрок монографiчних праць про поета.

Тип уроку: урок-психологiчне дослiдження.

Хiд уроку

I. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Епiграф до уроку:
У нащiм раї, на землi,
Нiчого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим (Т. Шевченко).
Слово вчителя
Вже вiд того святого жалю,
Здається, свiт би скам’янiв…
Найвищий пам’ятник стражданню -
Шевченкiв плач, Шевченкiв гнiв!
Читас мати “Катерину” (Любов Горбенко).
Однiсю з великих заслуг Шенченка перед людством є возвеличення матері, «Такого полум’яного культу материнства,- стверджував М.Рильський,- такого апофеозу жiночого кохання i жiночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів свiту. Нещасний в особистому життi Шевченко найвищу i найчистішу красу свiту бачив у жiнцi, в матерi. «Образ нещасної, закрiпаченої жiнки «неначе цвяшок в серце вбитий». Цей зойк душi, крик эраненого серця вилився пекучим гнiвом до тих, якi топтали жiночу гiднiсть, плюндрували жіночу красу. роэпинали материнську радiсть. Для Шенченка тема жiночої долі була згустком кровi, що запеклась у його серцi. Кобзар прославив матiр i материнство на весь свiт. Вiн став щирим i великим заступником найбільш гнобленої серед гноблених жінки-трудівниці, яка в умовах кріпосницького лихоліття була позбавлена найвищого і найсвятішого – материнського щастя.

«Шевченківські героїні – сильні індивідуальності, справжні аристократки духу, дарма, що всі вони походять із найнижчих соціальних верств. Їхня трагедія в тому, що замість радості материнство приносить їм страждання. Найслабша Катерина (Д. Павличко).

Сьогоднiшнiй урок мас стати для кожного з вас дослiдженням і відкриттям. Тому що ми сприймасмо класику, трактуючи її з погляду сучасності. Тому я пропоную подивитися на поему очима деяких сучасних лiтературознавців, поетiв; оцiнити їх мiркування, погодитися чи спростувати. Аналізуючи твір, ми повиннi дати вiдловiдь на проблемне питания текстом-реченням
У чому слабкiсть Катерини? Хто винен у її трагедiї?

Знайти вiдповiдь на поставленi питания ми зможемо тодi, коли спробуємо осягнути глибинну суть цього твору, образу, поставленi в ньому вічні проблеми, дослiдити внутрiшнiй свiт персонажiв, роэкривши систему цiнностей. IІІ.Вивчення нового матерiалу. 
1. Клас подiлений на три групи: пошуковцi, дослiдники, лiтературознавці.

Пошуковцi з‘ясували передiсторiю Шевченкової геронi, період творчості, кому присвячена поема. 

Лiтературознавцi дiзналися ,  що за тематикою «Катерина » - соціально- побутова, а за способом художнього зображення - лiро-епiчна. Шевченко в поемi виступає реалiстом чи романтиком? Що зображено в епічних частинах та чий голос звучить у лiричних вiдступах? 

Дослiдники вiднайшли багато цiкавого у сюжетi. Визначають тему, суть конфлiкту, в яких аспектах вiн роэкривається, пояснюють значення слова “жiнка-покритка.” Зробили висновок, що в центрi твору головна героїня, безталанне житгя, яке викликає спiвчуття, а можливо осуд. 
Це з’ясувати допоможуть пошуковi психологiчнi дослiдження з допомогою асоцiативного малюнка i засобiв психологiчного зображення.

(Картка “Засоби психологiчного зображення” у кожного учня на парті. Асоціативний малюнок зображено на дошцi.) 

Картка “Засоби психологiчного зображення” 
1. Констатацiя психiчного стану героя: 
а) пряма авторська характеристика; 
б) характеристика персонажами (1 чи декiлькома.) 
2. Опис зовнiшнiх виявiв психiчного стану: 
а) психологiчний портрет; 
б) психологiчний пейзаж; 
в) психологiчний iнтер’ср; 
г) особливостi мовлення; 
д) психологiчна деталь. 
3. Опосередкований вияв психiчного стану героя: 
а) видiння i марення; 
б) сни;

в) помилки;

4.Пряме зображення перебігу процесів внутрішнього життя персонажа:

а) внутрішній монолог;

б) діалог із самим собою;

в) психологічний самоаналіз;

г) плин свідомості;

д) невласне-пряма мова;


е) авторський психологічний аналіз.

5. Психологічний пiдтекст.2. Тлумачення асоцiативного малюнка.
Запитання до учнiв:
1. Кого найбiльше хвилюс доля Катерини? Хто не раз називає її своєю? Для кого вона рiдна душа? Хто бачить в нiй глибину моральних цiнностей і яких саме?
У яких рядках це звучить?
2. Розгляд картини Шевченка «Катерина». Який епiзод змалював художник?
3. Iнсценiзацiя уривка вигнання батьками дочки з дому. Оцiнити ситуацію з погляду
сьогодення.
-Якими здаються вам батьки?
-Хто, на вашу думку, чинить бiльший грiх: батьки чи дочка-покритка?
-Чи може хтось виправдати .батькiв?
-Визначте роль звертань у монолозi матерi. Про що вони свiдчать?
-Якi психологічнi деталi свiдчать про тяжкий душевний стан батька і матері?
-Чому ж вони таки виганяють дочку? (Важливiшим за все було поняття честі сiм’ї, добра. слава роду. Той, хто порушував цi неписанi моральні закони, осуджувався громадою).
4. Злими язиками чи охоронцями вiкових традицiй ви назвали б односельців Катерини?
5. Чи важлива сьогоднi думка: « Що скажугь люди?» Чи мас вона стати головним правилом поведiнки людини в суспiльствi?
6. Чи можлива в наш час така ситуацiя? Чому?
7. Зневажена, вигнана, шукас Катерина щлях на Московщину, щоб зустріти батька своєї дитини. Чим наповнюється її душа пiд час пошуків? Чого вона зазнає?
8. Яку роль вiдiграє психологiчний пейзаж у розкриттi внутрiшнього стану Катерини?

IV. Перевiрка домашнього завдання.Прочитати напам’ять улюблені уривки поеми, висловити своє враження. Прокоментувати iлюстрації до поеми.

V. Усне творче малювання. Звучить музика (фрагмент iз фортепіанного концерту №3 Бетховена).
Завданая для учнiв. Усно намалювати епiзод, який ви уявляєте, слухаючи музику, зобразити стан душi героїні.

VІ. Слово вчителя. Страшний фiнал короткого Катриного життя: «Прийми, Боже, мою душу». Чому?- Тому, що батько сина одцурався. Ополонка прийняла тiло Катрi Хтозна, чи буде так, бо душi самогубців не йдуть до раю. «Вона знайшла найлегше розв’язання проблеми, - стверджує сучасник.
- А про дитину вона подумала? Чи був у неї вихiд? Якi причини самогубства?
- Учнi зачитують тексти-речення. Думки рiзнi, можлива дискусія.
- Учитель. А Василь Пахаренко вважас : «Суть нещастя Катерини в тому, що вона довірилася, дала себе зганьбити ворогові, окупантові».

Чи поділяєте ви це твердження?

VІІ. Звернемося до асоціативного малюнка, на якому чітко бачимо, що через свою внутрішню красу Катерина зазнала стільки страждань і не відчула материнського щастя. На думку багатьох лiтературознавцiв, поема ‘‘Катерина” є романтичною. Образ матерi-покритки символiзує долю України. Це не лише трагедiя сiльської дiвчини, а й трагедiя всiєї України, зрадженої Москвою i нею зневаженої.
Недаремно до нас на урок завiтав символiчний букет:
чорнобривцi символiзують карi очi та чорнi брови;
гiлочка калини - символ України, сум зрадливого кохання;
пролiсок - символ нiжностi, чистоти, вiрностi;
гiлка тополi, вкрита снiгом - символ самотностi;
колоски жита - символ житгя.

Р е ф л е к с і я .


Рiзнi думки виникають з часу написання поеми. Кожне покоління уважних читачiв знаходить у нiй щось якщо не для серця, то для розуму. Але досить часто ми стаємо прокурорами, суддями i шлемо свої звинувачення та вирок в минуле, забуваючи про магiчну властивiсть часу змiнювати владу, порядки, самих людей. Проте існус щось вище, не пiдвладне часу, святе. Це нашi моральнi цiнностi: добро, милосердя, спiвчутгя, здатнiсть у будь-якій ситуацiї залишатися людиною. І класика допомагас нам в цьому. Крізь пелену вiкiв дивиться на нас Катерина.
- Чим же все-таки вона хвилює читача?

- Чи прочитаєте її своїм дітям?

Д о м а ш н с з а в д а н н я .
Нехай пiд цитатами поважних людей з’явиться i ваша, з вашим підписом у вiршоваиiй або прозовiй формi цитата про те, що ж для вас Шевченкова “Катерина”?

V. Домашнє завдання (диференційоване)

1. РЗМ. Зіставити бачення образу Катерини Шевченком-художником і Шевченком-письменником.

2. РЗМ (усно). Реакція на позашлюбну дитину у нашому суспільстві.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка