Додаток до наукових праць Останні публікації пвс кафедриСкачати 165.16 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір165.16 Kb.
Додаток до наукових праць
Останні публікації ПВС кафедри


з/п

ПІП

Науковий ступінь, вчене звання

Предмети

Публікації

1.

Зайцева Інна Веніамінівна

К.п.н.,

доцент


Іст. укр. культури,

етика та естетика 1. Зайцева  И.В. Специфика формирования современной языковой личности в условиях трансформационных процессов украинского социума / И.В. Зайцева // Современный научный вестник. – Россия, Белгород: «Руснаучкнига», 2011. – № 8 (104). – Серия «Педагогика».

 2. Zayceva I., Pavlova A. Social and humanitarian aspects of motivation as an integral quality of persоn / Nauka i studia. – Ul. Lukasinskiego 7/10 37-700, Przemysl, Poland, 2011.

 3. Зайцева  І.В. Концепти етнічної ідентичності в контексті гуманітарної парадигми / І.В. Зайцева // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. XXVII.

 4. Зайцева  І.В. Соціокультурна модель виховання особистості в історичній ретроспекції / І.В. Зайцева // Проблеми гуманізації навчання і виховання у вищому закладі освіти: матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь, 2012.

 5. Зайцева  І.В. Особливості формування потребо-мотиваційної сфери особистості майбутнього економіста / І.В. Зайцева // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань. – Львів, 2012.

 6. Зайцева І.В. Специфіка реалізації ідентифікаційної функції мови / І.В. Зайцева // Українське мовознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2012.

 7. Зайцева И.В. Культурологическая компетентность как доминанта развития личности / И.В. Зайцева // Эффективные инструменты современных наук: материалы IX Международной научно-практической конференции. – Чехия, 2013.

 8. Зайцева І.В. Формування національної самосвідомості студентів у процесі викладання історії української культури / І.В. Зайцева // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь, 2013.

 9. Зайцева І.В. Концепти народної педагогіки як домінанти формування національної свідомості / І.В. Зайцева // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогіка / за заг. ред. А.С. Нісімчука, В.С. Бенери. – Кременець: ВЦКОГТП ім. Т. Шевченка, 2013.

 10. Зайцева І.В. Специфіка вербальної комунікативності в системі формування майбутнього економіста / І.В. Зайцева // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: матеріали міжвузівського науково-практичного семінару. – Ірпінь, 2013.

 11. Зайцева І.В. Усна традиційна культура в системі національного виховання особистості / І.В. Зайцева // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – Випуск 38.

 12. Зайцева І.В. Сучасні наукові виміри та методологічні підходи до вивчення мотивації учіння / І.В. Зайцева // Педагогічні інновації у фаховій сфері: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2013. – Випуск 4.

 13. Зайцева І.В. Розвиток у студентів пізнавального інтересу до вивчення історії української культури / І.В. Зайцева // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь, 2014.

 14. Зайцева І.В. Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті / І.В. Зайцева // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014.

 15. Імператив історії в аспекті формування національної свідомості // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: матеріали міжвузівського науково-практичного семінару. – Ірпінь: Видавництво університету ДПС України, 2014.

Монографії та навчальні посібники:

 1. Активізація навчання студентів-податківців засобами проектних технологій: монографія / [П.Г. Лузан, І.В. Зайцева, О.П. Калита та ін. − Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013.

 2. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: [навч. посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – К.: Центр учбової літератури, 2014.

Посібник із грифом МОН:

18. Українська мова для юристів [текст]: [навчальний посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр НУДПСУ, 2014 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 від 11.02.2014 р.).

2.

Калита Олена Петрівна

К.п.н.,

доцент


Історія укр. культури,

укр. мова за проф. спрямуванням

 1. Калита О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів / О.П. Калита // Проблеми освіти: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молоді спорту України. – К., 2011. – Вип. 67.

 2. Калита О.П. Інтерактивні технології у формуванні комунікативної компетентності майбутніх правознавців / О.П. Калита // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально освітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 17 (70).

 3. Калита О.П. Проектна технологія в професійній підготовці майбутніх юристів / О.П. Калита // Електронне фахове видання. – Методика і теорія управління освітою. – 2011. – Вип. 5.

4. Калита О.П. Інтралінгвістичні ресурси економічного тексту в системі комунікативних універсалій мови / О.П. Калита // Міжвідомчий науковий збірник «Українське мовознавство» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. 42/1.

5. Калита О.П. Мовні універсалії у системі формування комунікативної компетентності юриста / О.П. Калита // Наукове видання «Нові технології освіти». – 2012. – № 74.

6. Калита О.П. Духовний розвиток особистості крізь призму культурологічного процесу / О.П. Калита // Наукове видання «Проблеми освіти». – 2012. – № 69.

7. Калита О.П. Мова як раціональна дія в системі формування комунікативної компетентності юриста / О.П. Калита // Електронне фахове видання «Народна освіта». – 2012. – Вип. 19.

8. Калита О.П. Проектні технології в навчальній діяльності вищої школи / О.П. Калита // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. – 2012. – № 8 (21).

9. Калита О.П. Комунікативні можливості проектних технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів / О.П. Калита // Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. пр. / ред. рада. Ф.Г. Ващук, М.М. Палюжин, В.В. Росул. – Ужгород, 2013. – Вип. № 4.

10. Калита О.П. Концептуальні підходи в дослідженні комунікативної компетентності юристів / О.П. Калита // Збірник наукових праці. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014.

Монографії та навчальні посібники:

11. Активізація навчання студентів-податківців засобами проектних технологій: монографія / [П.Г. Лузан, І.В. Зайцева, О.П. Калита та ін.]. − Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013.

12. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: навч. посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова. – К.: Центр учбової літератури, 2014.

Посібник із грифом МОН:

13. Українська мова для юристів [текст]: [навчальний посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр НУДПСУ, 2014 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 від 11.02.2014 р.).

3.

Карасевич Антоніна Павлівна

К.п.н.,

доцент


Укр. мова за проф. спрямуванням,

укр. мова за проф. спрямуванням (прод. курсу),

культура ділового спілкування

 1. Карасевич А.П. Фахова термінологічна компетенція як складова мовної культури випускника ВНЗ / А.П. Карасевич // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: матеріали Міжвуз. наук.-практ. семінару. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011.

 2. Карасевич А.П Термінологічна компетенція як складова мовної культури висококваліфікованого фахівця / А.П. Карасевич // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: доповіді ІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – Вип. ІІ.

 3. Карасевич А.П. Економічна лексика сучасної української мови з погляду її походження і розвитку / А.П. Карасевич // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2013.

 4. Карасевич А.П. Мовленнєвий етикет у професійному спілкуванні / А.П. Карасевич // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: доповіді ІІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013.

4.

Науменко Ліана Миколаївна

ст. викладач

Укр. мова за проф. спрямуванням,

укр. мова за проф. спрямуванням (прод. курсу),

культура ділового спілкування

 1. Науменко Л.М.  Проблеми формування мовної культури / Л.М. Науменко // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь, 2011.

 2. Науменко Л.М. Мовленнєва культура студентів-податківців як запорука професійного становлення / Л.М. Науменко // Мовознавчий зб. наукових праць. – Черкаси, 2012.

 3. Науменко Л.М. Естетичний простір мови як естетичний чинник нації / Л.М. Науменко // Теоретична й дидактична філологія: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012.

 4. Науменко Л.М. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів / Л.М. Науменко // Матеріали Х Ірпінських міжнародних науко-педагогічних читань. – Ірпінь, 2012.

 5. Науменко Л.М. Формування комунікативної компетентності мовної особистості у ВНЗ України / Л.М. Науменко // Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства: матеріали конф. – Ірпінь, 2012.

 6. Науменко Л.М. Молодіжний сленг – реалії сьогодення / Л.М. Науменко // Наукові праці Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 34. – Кам’янець-Подільський, 2013.

 7. Науменко Л.М. Роль терміна в професійній діяльності фахівців економічної сфери / Л.М. Науменко // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: доповіді ІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару. – Ірпінь, 2013.

 8. Науменко Л.М. Лінгвокультурологія і виховання сучасного фахівця / Л.М. Науменко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – К.: Міленіум, 2013.

 9. Науменко Л.М. Мовні норми та мовленнєвий етикет у професійному спілкуванні / Л.М. Науменко // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь, 2013.

 10. Науменко Л.М. Використання невербальних засобів у роботі митних органів та податкової інспекції / Л.М. Науменко // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь, 2014.

5.

Скуратівська Г.В.

ст. викладач

Укр. мова за проф. спрямуванням,

історія укр. культури 1. Скуратівська Г.В. Специфіка використання засобів милозвучності в жанрах усного фахового мовлення / Г.В. Скуратівська // Українське мовознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2011.

 2. Скуратівська Г.В. Нова парадигма вищої освіти як умова якісної професійної підготовки фахівця / Г.В. Скуратівська // Потенціал культурології: формування особистості конкурентоспроможного фахівця: матеріали Всеукр. наук. метод. конф. – Севастополь, 2011.

 3. Скуратівська Г.В. Мовленнєвий етикет як віддзеркалення сутності національного характеру українців / Г.В. Скуратівські // М-ли Х Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти», 2012.

 4. Скуратівська Г.В. Специфіка реалізації ідентифікаційної функції мови в аспекті формування особистості працівника податкової служби / Г.В. Скуратівська // Українське мовознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2012.

 5. Скуратівська Г.В. До проблеми юридичної термінології: мовознавчий аспект / Г.В. Скуратівська // Доповіді ІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики». – Ірпінь, 2013. – Вип. 3.

 6. Скуратівська Г.В. Українська нація у світі: сучасні виклики / Г.В. Скуратівська // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014.

Монографії та навчальні посібники:

 1. Активізація навчання студентів-податківців засобами проектних технологій: монографія / [П.Г. Лузан, І.В. Зайцева, О.П. Калита та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013.

 2. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: [навч. посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – К.: Центр учбової літератури, 2014.

Посібник із грифом МОН:

Українська мова для юристів [текст]: [навчальний посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр НУДПСУ, 2014 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 від 11.02.2014 р.).6.

Сукаленко Тетяна Миколаївна

К.філол.н.,

доцент


Укр. мова за проф. спрямуванням, культура ділового спілкування

 1. Сукаленко Т.М. Типізація мовної особистості як предмет лінгвістичного вивчення / Т.М. Сукаленко // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012.

 2. Сукаленко Т.М. Концептуальная анкета ЖЕНЩИНЫ в метафорической субсистеме украинского языка / Т.М. Сукаленко // Гендерная лингвистика: колл. моногр. − Павлодар, НПФ «ЭКО», 2013.

 3. Сукаленко Т.М. Лингвокультурные типажи в аксиологическом освещении / Т.М.Сукаленко // Лингвистическая аксиология: коллективная монография / Отв. ред.  З.К. Темиргазина. – Павлодар: Типография Сытина, 2014.

 4. Сукаленко Т.М. Лінгвокультурний типаж «селянин» у ХІХ столітті / Т.М. Сукаленко // Slovo v kultuře a kultura ve slově: Kolektivní monografie. – Olomouc, 2014.

 5. Сукаленко Т.М. «Гендер» як соціолінгвістичне поняття / Т.М. Сукаленко // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013.

 6. Сукаленко Т.М. Лінгвокультурний типаж «козак»: історія і сучасність / Т.М. Сукаленко // Українська мова. – № 1. – 2014.

Монографії:

Активізація навчання студентів-податківців засобами проектних технологій: [монографія / П.Г. Лузан, І.В. Зайцева, О. П. Калита та ін.] / П.Г. Лузан, І.В. Зайцева, О.П. Калита, А.К. Павлова, С.М. Романчук, Г.В. Скуратівський, Т.М. Сукаленко. ‒ Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013.7.

Романчук Світлана Миколаївна

К.філол.н.,

доцент


Етика та естетика, етика бізнесу

 1. Романчук С.М. Використання сленгу в мовленні сучасної молоді як проблема атракції / С.М. Романчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 28. – 2011.

 2. Романчук С.М. Проблеми мас-медійного мовлення / С.М. Романчук // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. XXVII.

 3. Романчук С.М. Психологія сприймання і розуміння студентами наукового тексту / С.М. Романчук // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. XXVIII.

 4. Романчук С.М. Перше враження студента про викладача – запорука успішної взаємодії в навчальній діяльності / С.М. Романчук // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2013. – Вип. 2.

 5. Романчук С.М. Переказ як форма розвитку зв’язного мовлення учнів / С.М. Романчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний урок мови й літератури: проблеми, пошуки, перспективи // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5.

 6. Романчук С.М. Лексико-тематична група неологізмів сучасного мас-медійного простору / С.М. Романчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2013. – Вип. 34.

 7. Романчук С.Н. Общение как средство языкового образования / С.Н. Романчук // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: сб. материалов пятой Международн. научн. конф. – Новополоцк: ПГУ, 2013.
8.

Павлова Алла Казимирівна

К.філол.н.,

доцент


Іст. укр. культ.,

етика та естетика, укр. мова за проф. спрямуванням

 1. Павлова А.К. Філософське осмислення життя і смерті в українській усній традиційній культурі / А.К. Павлова // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. ХХVІІІ.

 2. Павлова А.К. Презумпція структурності в економічному тексті: аспекти формування мовної особистості / А.К. Павлова // Українське мовознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2011.

 3. Zayceva I. Pavlova A. Social and humanitarian aspects of motivation as an integral quality of person // Nauka i studia. – Przemysl, Poland. – № 7(38). – 2011.

 4. Павлова А.К. Інтралінгвістичні ресурси економічного тексту в системі комунікативних універсалій мови / А.К. Павлова // Українське мовознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 42/1.

 5. Павлова А.К. Сутнісна оцінка дилеми сущого – належного в епічній пісні / А.К. Павлова // Літературознавчі студії. – К., 2013. – Вип. 39. – Ч. 2.

 6. Павлова А.К. Специфіка використання вербальних засобів у юридичному дискурсі / А.К. Павлова // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія • Філологія • Педагогіка • Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2013. – Вип. 2, А.

 7. Павлова А.К Влияние украинской песенной традиции на формирование языковой картины мира украинцев / А.К. Павлова // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сборник научных трудов. – Москва – Архангельск, 2013.

 8. Павлова А.К. Парадигма естетичного у творчості Тараса Шевченка / А.К. Павлова // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014.

Монографії та навчальні посібники:

 1. Активізація навчання студентів-податківців засобами проектних технологій: монографія / [П.Г. Лузан, І.В. Зайцева, О.П. Калита та ін.]. − Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013.

 2. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: [навч. посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – К.: Центр учбової літератури, 2014.

Посібник із грифом МОН:

11. Українська мова для юристів [текст]: [навчальний посібник / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова]. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр НУДПСУ, 2014. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11 від 11.02.2014 р.).

9.

Чорна Олена Віталіївна

К.філол.н.,

доцент


Укр. мова за проф. спрямуванням,

культура ділового спілкування, риторика


 1. Чорна О.В. До питання про структурно-граматичні особливості української податкової термінології / О.В. Чорна // Східнослов’янська філологія: зб. наук. праць. – Мовознавство. – Вип. 20. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011.

 2. Чорна О.В. Вплив екстралінгвальних чинників на розвиток лексики податкової сфери / О.В. Чорна // Матеріали міжнародних науково-педагогічних читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти». – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2011.

 3. Чорна О.В. Етапи розвитку та функціонування української податкової термінолексики / О.В. Чорна // Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики». – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2011.

 4. Чорна О.В. До питання про структурно-граматичні особливості української податкової термінології / О.В. Чорна // Східнослов’янська філологія: зб. наук. праць. – Мовознавство. – Вип. 20. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011.

 5. Чорна О.В. Системна організація української податкової термінології / О.В. Чорна // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самійленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013.

 6. Чорна О.В. Напрями формування мовленнєвої культури податківця / О.В. Чорна // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді ІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2013.

 7. Чорна О.В. Семантико-структурні зв’язки української податкової термінології / О.В. Чорна // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді IV Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2014.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка