Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка13/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Оновлені


2.9.3.

Проблемні

(72 г.)

з авторськими методиками

(для вчителів музичного мистецтва всіх кваліфікаційних категорій)


Формування освітніх компетентностей засобами музичного мистецтва

Мета курсів: розкрити оптимальні шляхи та конкретизовані методичні прийоми, способи щодо формування освітніх компетентностей засобами музичного мистецтва та художньої культури; сприяти збагаченню спеціальних музичних та загальнохудожніх знань у їх взаємозв’язку та цілісності.

Стрижнем змістової лінії курсів є вивчення та впровадження досвіду роботи вчителя музичного мистецтва, художньої культури Новоамвросіївської школи Амвросіївського р-ну Мінасян Н.Г.

Зміст програми курсів розкриває коло таких питань:  • переорієнтація вчителів на методологію особистісно-зорієнтованого навчання;

  • синтез різних концептуальних підходів з використанням розмаїття педагогічних завдань, прийомів авторських методик, інтегративних технологій, інтеграцію предметів та різноманітних авторських форм роботи щодо організації навчально-виховного процесу сучасної школи з питань художньо-естетичної освіти.

Нові


2.10.

Керівники гуртків ПЗО

2.10.1.

Загальна підготовка

(108 г.)

(для керівників гуртків еколого-натуралістичного та туристсько-

краєзнавчого напрямів)


Мета курсів: Надання теоретичної підготовки слухачам щодо розширення наукового світогляду, практичної готовності до плідної науково-дослідної роботи, оволодінню уміннями та навичками з еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого досвіду та організації змістовного дозвілля.

Слухачам пропонується вивчення актуальних питань з нормативно-правової бази, педагогіки, психології.Програма спецкурсу передбачає надання педагогічним працівникам ПЗО навичок ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Планом передбачено урахування індивідуальних потреб, інтересів, нахилів, здібностей слухачів, розроблення власного портфоліо навчального проекту.


Оновлені


2.10.2.

Проблемні

( 72 г.)

(для керівників гуртків декоративно-прикладного та технічного профілю)Виховання життєспроможної особистості засобами декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчості

Мета курсів: сприяти здатності педагога ПНЗ до творчої самореалізації, використовуючи особистісно-орієнтований підхід у вихованні життєвоспроможньої особистості через призму декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчості, надання теоретичної та практичної підготовки слухачам щодо активної діяльності з набуття техніко – технологічних знань.

Під час курсів слухачі ознайомляться з впровадженням в практику сучасних та прогресивних методик щодо становлення та розвитку життєстійкої та життєздатної особистості у моделях інноваційних позашкільних навчальних закладах.

Оновлені


2.10.3.

Тематичні

(72 г.)

(для керівників гуртків декоративно-прикладного та технічного профілю)Розвиток творчих здібностей дітей засобами декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчост.

Мета курсів: розкрити нові підходи до формування громадського світогляду особистості засобами національного народного мистецтва, сприяти формуванню національної самосвідомості учнівської молоді через освоєння технологій народних ремесел.

План передбачає вивчення декоративно-прикладної та технічної творчості, яка своїм корінням пов’язана з народним мистецтвом і поєднує в собі дві важливі функції-практичну й естетичну.

Слухачі ознайомляться з досвідом майстрів Донецької області та кращіми традиціями української декоративно-прикладної та технічної творчості.


Оновлені

КАФЕДРА ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ


3.1.

Завідувачі та методисти дошкільних навчальних закладів

3.1.1

Загальна підготовка

(144г.)

(для завідувачів та методистів до-шкільних навчаль-них закладів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Навчальний план курсів спрямований на модернізацію дошкільної освіти згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, законами України ,,Про дошкільну освіту” та ,,Про охорону дитинства”, Базовим компонентом дошкільної освіти та регіональними програмами розвитку освіти в Донецькій області.

Метою проведення курсів за кредитно-модульною системою є формування професійних компетенцій керівника дошкільного навчального закладу щодо ефективного застосування технологій управління в період поетапного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”; інноваційності мислення керівника як запоруки якості дошкільної освіти.

Мета і завдання курсів за кредитно-модульною системою закономірно передбачають такі складові організації навчального процесу перепідготовки керівних кадрів:

І етап – очний формат,

ІІ етап – дистанційний формат,

ІІІ етап – заліковий формат.

Протягом очного, дистанційного та підсумкового форматів слухачі набирають кредити (бали) за визначеними модулями, зокрема, беручи участь у практичних, семінарських заняттях, у форумі, вхідному, поточному й підсумкових формах тестування, захисті кооперативного творчого проекту.

3.1.2.

Загальна підготовка

(144г.)

(для завідувачів малокомплектних дошкільних навчальних закладів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Курси підготовлені у відповідності до потреб оновлення сучасної дошкільної освіти на етапі її модернізації, які визначені Законом України ,,Про дошкільну освіту”. Курси надають своєчасну допомогу керівнику малокомплектного дошкільного навчального закладу щодо використання сучасних підходів у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку за новою програмою «Я у Світі».

Мета і завдання курсів за кредитно-модульною системою закономірно передбачають таке структурування організації навчального процесу перепідготовки керівних кадрів:

І етап – очний формат,

ІІ етап – дистанційний формат,

ІІІ етап – заліковий формат.

Протягом очної, дистанційної та підсумкової очної сесії слухачі набирають кредити (бали) за визначеними модулями. Так, на дистанційній сесії слухачі самостійно вивчають навчальний матеріал на основі розробленого для кожної теми комплексу навчально-методичних матеріалів; виконують практичні і самостійні завдання. Під час підсумкового очного формату слухачі складають та захищають творчі роботи у формі проектів.

Слухачі курсів візьмуть участь у роботі спецкурсів та факультативів, що надасть їм практичних вмінь щодо проектування управлінської роботи в ДНЗ, формування сприятливого соціально-психологіч-ного клімату та підвищення професійної компетентності працівників ДНЗ.

3.1.3

Проблемні курси

(72г.)

(для завідувачів до-шкільних навчальних закладів)


За кредитно-модульною системою навчання


Культура управління як умова і результат якості дошкільної освіти

На курсах розглядається проблема управління дошкільною освітою в контексті культури, з’ясовуються теоретико-методичні основи культуровідповідного управління, пропонуються практичні рекомендації щодо розробки навчально- методичного комплексу як способу реалізації управління в контексті культури, що сприяє системному вирішенню проблем сучасного дитячого садка, його переводу зі стану функціонування у режим розвитку.

Слухачі курсів візьмуть участь у роботі спецкурсів та факультативів, що надасть їм практичних вмінь щодо стратегічного планування компонентів педагогічного процесу на основі результатів проблемного аналізу; використання оптимальних форм соціально-психологічного спілкування; реалізації особистісно орієнтованого підходу у роботі з дітьми дошкільного віку.

3.2.

Вихователі дошкільних навчальних закладів

3.2.1.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів вищої та першої кваліфікаційних категорій)


За кредитно-модульною системою навчанняНавчально-тематичний модульний план курсів передбачає актуалізацію знань слухачів щодо головних аспектів модернізації дошкільної освіти в період переходу до нової Базової програми “Я у Світі”, інноваційних підходів до організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах.

Розглядаються механізми психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей в процесі організації життєдіяльності.

На практичних заняттях вихователі ознайомляться з організацією науково-дослідної роботи в ДНЗ, вчаться співвідносити її з власним досвідом, виявляти власну ініціативу, бути провідником нових підходів до виховання дітей.

Включення елементів кредитно-модульної системи передбачає розподіл програми курсів на модулі з поточним оцінюванням академічних успіхів слухача. Обов’язковою умовою курсів є володіння елементарною комп’ютерною грамотністю учасників курсів.Оновлені

3.2.2.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів дошкільних навчальних закладів другої кваліфікаційної категорії)


За кредитно-модульною системою навчання


Зміст курсів грунтується на класичних педагогічних теоріях видатних зарубіжних вчених, наукових дослідників у галузі дошкільної педагогіки та дитячої психології, передовому педагогічному досвіді.

Практичні заняття спрямовані на засвоєння умінь використовувати досягнення педагогічної науки і практики, проводити дослідження з метою удосконалення роботи з дошкільниками, бути провідником нових підходів виховання та навчання дітей, прогнозувати педагогічний процес та аналізувати його, ставити нові завдання.

Включення елементів кредитно-модульної системи передбачає розподіл програми курсів на модулі з поточним оцінюванням академічних успіхів слухача. Обов’язковою умовою курсів є володіння елементарною комп’ютерною грамотністю учасників курсів.


Оновлені

3.2.3.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів дошкільних навчальних закладів кваліфікаційної категорії, «спеціаліст»)
Вихователі ознайомлюються з основними досягненнями в галузі дошкільної педагогіки та дитячої психології, теоретичними основами розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Базової програми “Я у Світі”.

Практичні заняття спрямовані на засвоєння умінь моделювати, прогнозувати педагогічний процес та аналізувати його результати; ставити нові завдання, використовуючи різноманітні методи організації життєдіяльності дітей з метою їх всебічного розвитку.

Підсумком роботи слухачів курсів передбачено виконання випускної роботи, за результатами захисту якої вони отримають оцінку; а також вибір післякурсового завдання на міжкурсовий період. Обов’язкова умова – елементарна комп’ютерна грамотність.


Оновлені

м. Донецьк

м. Шахтарськ

м. Горлівка

м.Красноармійськ


3.2.4.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів дошкільних навчальних закладів кваліфікаційної категорії, «спеціаліст»)Навчальний план курсів спрямований на надання допомоги вихователям у поглибленні теоретичних знань, підвищення професійної компетентності.

Практичні заняття спрямовані на засвоєння умінь прогнозувати педагогічний процес та аналізувати його результати, ставити нові завдання, використовуючи різноманітні методи організації життя та діяльності дітей з метою їх всебічного розвитку.

Спецкурси:


  • Українське ділове мовлення.

  • Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку.

  • Розвиток особистісної активності дошкільників.

м. Артемівськ

м. Макіївка

м. Харцизьк

м. Краматорськ

м. Маріуполь

м. Костянтинівка

Мар’їнський р-н

м. Добропілля3.2.5.

Проблемні

(72 г.)

(для вихователів дошкільних навчальних закладів)Впровадження цілісного підходу до розвитку і виховання дитини раннього віку

На курсах розглядається проблема гуманізації буття та сприяння розвитку дитини перших трьох років життя в умовах сімейного та суспільного виховання. Вихователі мають змогу поглиблено вивчити та переосмислити основні педагогічні технології догляду, виховання й навчання дитини у найвідповідальніший період формування у неї фізичного, психологічного, соціального потенціалу відповідно програм ,,Зернятко” і “Я у Світі”.

Практичні заняття спрямовані на залучення педагогів до науково-практичної діяльності з питань оновлення змісту роботи з дітьми раннього віку, формування умінь дослідницької та експеримен-тальної роботи з використанням інноваційних технологій.


Оновлені

м. Слов’янськ3.2.6.

Проблемні

(72 г.)

(для вихователів дошкільних навчальних закладів)
Сприяння розвитку творчих здібностей дітей в процесі організації життєдіяльності.

Зміст навчального плану курсів привертає увагу практиків до необхідності сприяння розвитку творчих здібностей дітей лише засобами мистецьких видів діяльності. А й інтеграції всіх сфер життєдіяльності дітей в освітньо-виховному процесі ДНЗ («Культура», «Природа», «Люди», «Я сам»).

Розглядаються механізми психолого-педагогічного супроводу розвитку творчих здібностей дітей в процесі організації життєдіяльності.

Співвідношення лекційно-семінарських та практичних занять надає можливість слухачам вправлятись в моделюванні проектів з розвитку творчих здібностей дітей в процесі організації життєдіяльності.Оновлені

м. Слов’янськ3.2.7.

Проблемні

(72 г.)

(для вихователів дошкільних навчальних закладів)Творче проектування в організації життєдіяльності дошкільників

Курси висвітлюють особливості організації проектування в дослідно-творчій діяльності дітей дошкільного віку. Вихователі отримають змогу проаналізувати сучасні освітні моделі, визначити сутність творчого проектування, дослідити умови його реалізації та вплив на розвиток дошкільнків.3.2.8.

Проблемні

(72 г.)

(для вихователів україномовних дошкільних навчальних закладів, груп)Впровадження інноваційних технологій щодо опанування державної мови

Курси розроблені відповідно до завдань регіональної програми розвитку української мови в Донецькій області. Навчальний план курсів спрямований на надання допомоги вихователям в оволодінні сучасними теоретичними знаннями та практичними вміннями за допомогою яких вони можуть досягти високого рівня навчання дітей українській мові, ознайомлення дітей з українською культурою, мистецтвом.3.2.9.

Очно-заочні

(72 г.).

(для вихователів дошкільних навчальних закладів)Курси розраховані на вихователів дошкільних навчальних закладів різних кваліфікаційних категорій. Термін курсів передбачає 2 сесії:

Перша сесія надає змогу педагогам оволодіти сучасними теоретичними знаннями з педагогіки, психології, інноваційними технологіями відповідно до завдань, які визначені Законом України ,,Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти.

Друга сесія знайомить слухачів з оновленням змісту освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Час, відведений для самостійної роботи слухачів у міжсесійний період, сприяє поглибленому вивченню найбільш актуальних тем, формуванню позитивного ставлення вихователя до самоосвіти.


3.3.

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів

3.3.1.

Проблемні

(72 г.)

(для музичних керівників дошкільних навчальних закладів)Впровадження національних традицій засобами музики.

Навчально–тематичний план курсів спрямований на впровадження регіональної “Цільової комплексної програми розвитку та функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки», і передбачає розгляд сучасних підходів до розвитку національної свідомості дошкільників через музичне виховання в ДНЗ.

Змістові модулі програми орієнтовані на озброєння слухачів знаннями оновленого змісту освітньо-виховного процесу, сучасних педагогічних методик та інноваційних технологій щодо відродження національних традицій України й формування національної свідомості дітей засобами музики в умовах сучасного ДНЗ.

Слухачам курсів буде надана можливість для створення авторських проектів з проблеми, колективної розробки навчальних та методичних посібників, дидактичних матеріалів і презентації їх під час заліку.Оновлені

3.4.

Учителі фізичної культури

3.4.1.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів першої та вищої категорії, учителів-методистів, старших вчителів фізичної культури)Використання особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі з фізичного виховання.

Програмою передбачені заняття які спрямовані на поглиблення вивчення проблеми: «Використання особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі з фізичного виховання», ознайомлення слухачів з фізіологічними, психологічними та гендерними особливостями розвитку дитини, використання особистісно орієнтованого підходу в проведенні занять фізичної культури та оцінюванні фізичних досягнень учнів .

Заняття передбачають набуття знань нормативно-правових, науково-методичних та історичних аспектів викладання предмету «Фізична культура», самоаналіз, самоконтроль та моделювання з проведення уроків.

Ознайомлення слухачів з історичними традиціями розвитку української національної фізичної культури, розглядаються питання патріотичних військово-спортивно ігор українського козацтва.

Також розглядаються питання особисто-орієнтованого підходу в позашкільній освіті. З проблеми проводиться семінар з обміну досвідом.

3.4.2.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів першої та вищої категорії, учителів-методистів, старших вчителів фізичної культури та вчителів фізичної культури, що опікуються питаннями оздоровчої функції освіти, та проводять заняття з спеціальними медичними групами)Здоров’язберігаюча спрямованість фізичної культури. Методика роботи з учнями, що віднесені за станом здоров’я, до занять у спеціальній медичній групі

Програмою передбачено розкриття методики використання занять фізичною культурою, як важливого компоненту загальнолюдської культури і формування власного здоров’я.

Широко представлені здоров’язберегаючі технології, різноманітні оздоровчі методики щодо роботи з учнями що віднесені за станом здоров’я до занять у спеціальній медичній групі.

Провідними визначені теми підвищення рівня фізичної підготовленості учнів до повноцінного життя у постійно змінювальном середовищі, формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої допомоги.

Слухачі познайомляться з регіональними програмами «Наша постава», та «Моніторинг оздоровчої функції освіти», їх змістом та напрямками.

Буде розкрито шляхи реалізації оздоровчої спрямованість фізичної культури, організація роботи спеціальної медичної групи у загальноосвітніх закладах..

До роботи на курсах залучені провідні фахівці інституту здоров’я, фізичної культури та спорту, інституту травматології та ортопедії, обласного та міського центрів здоров’я, вчителі практики.

3.4.3.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів першої та вищої категорії, учителів-методистів, старших вчителів фізичної культури)Інноваційна спрямованість сучасного уроку фізичної культури. Розвиток шкільного футболу як форми оптимізації рухового режиму учнів

Навчання слухачів курсів спрямовано на використання у навчально-виховному процесі з фізичного виховання і позашкільній роботі: футболу, олімпійської освіти та інноваційних технологій.

Заняття передбачають уточнення нормативно-правових, науково-методичних та історичних аспектів викладання предмету «Фізична культура», самоаналізу та самоконтролю, моделювання та проведення уроків.

Ознайомлення слухачів з передовим досвідом учителів України та Донецької області новими формами проведення уроків фізичної культури (шейпінг, степ аеробіка, колонетіка, фітнес, пілатес, йога).

Практична частина модулів спрямовано на оволодіння слухачами компетентностями у сфері застосування інноваційних ігрових технологій під час занять та практичного напрацювання тактичних дій у викладанні спортивних ігор.

3.4.4.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для другої кваліфікаційної категорії та категорії «Спеціаліст» з предмету фізична культура)Заняття передбачають набуття знань нормативно-правових, науково-методичних та історичних аспектів викладання предмету «Фізична культура», самоаналізу та самоконтролю, моделювання та проведення уроків.

Придбання знань щодо оформлення основних плануючих документів як навальної, виховної так і практичної діяльності викладача предмету «Фізична культура».

Ознайомлення на практичних заняттях з технікою виконання програмного матеріалу з фізичної культури. З методикою застосування технічних засобів навчання на уроках фізичної культури, а також з критеріями диференційного оцінювання досягнень учнів крім цього підвищення загальнокультурного та педагогічного рівня.

Програма курсів передбачає розглянути питання розробки дидактично методичного забезпечення предмета (тематичне планування, планування реалізації теоретико-методичних знань, опорні конспекти тощо), методики навчання та оцінювання рухових дій та навичок.

Також проводиться семінар з обміну досвідом роботи слухачів курсів. Курсова підготовка слухачів має практичну спрямованість.

3.4.5.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів фізичної культури та ЛФК

спеціальних шкіл - інтернатів)


Корекційна спрямованість фізичної

культури у вихованні учнів

спеціальних навчальних закладів

За програмою курсів передбачено розкритім методики використання занять фізичною культурою, як важливого компоненту загальнолюдської культури і формування відповідального ставлення до власного здоров'я.

У програмі курсів розкрито набуття знань з особливих принципів проведення занять з лікувальної фізичної культури, загальних особливостей і принципів тренування з ЛФК, принципів створення індивідуальних методик ЛФК

Особливу увагу звернено на застосування статико- динамічної коригуючої гімнастики з деформаціями опорно рухового апарата, надання характеристик змін і деформації хребта.

До роботи на курсах мають бути залучені провідні фахівці інституту здоров'я, фізичної культури та спорту, інституту травматології та ортопедії, обласного та міського центрів здоров'я, вчителі практики.

3.5.

Викладачі предмету «Захист Вітчизни»

3.5.1.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів категорії «спеціаліст»та другої кваліфікаційної категорії з предмету «Захист Вітчизни», що проводять заняття з учнями, які вивчають основи військової справи з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)

Програма курсів передбачає підвищення професійно-функціональної спроможності викладачів предмету „Захист Вітчизни” .

Особливу увагу буде звернуто на оволодіння слухачами курсів сучасними методиками викорис-тання комп’ютерних технологій у процесі вивчення програми предмета і формування на цій основі ціннісно орієнтаційних, навчально-виховних компетентностей.

Заняття передбачають набуття знань нормативно-правових, науково-методичних та історико-патріотичних аспектів викладання предмету «Захист Вітчизни», самоаналізу та самоконтролю, моделювання та проведення уроків.

Придбання знань щодо оформлення основних плануючих документів як навальної, виховної так і практичної діяльності викладача предмету «Захист Вітчизни». Організація поточного контролю, обліку виконання контрольних нормативів, навчальних занять і гурткової роботи.

Окремим напрямком передбачено здійснити обмін досвідом роботи з питань підготовки молоді до захисту Вітчизни у передових педагогічних колективах області з питань громадсько-патріотичного та героїко-патріотичного вихован-ня молоді на найкращих військово-козацьких традиціях українського народу.

Прикладна фізична підготовка. Організація гурткової, секційної роботи з патріотичного виховання та основ самозахисту і загальної фізичної підготовки.

Практична частина модулів передбачає відпрацювання інноваційних методик проведення навчально-польових зборів на заключному етапі навчання на навчально-матеріальній базі найкращих військових підрозділів Донецького гарнізону.


3.5.2.

Проблемні курси (72 г.)

(для вчителів першої та вищої категорії, учителів-методистів, старших вчителів, та вчителів з предмету «Захист Вітчизни», що опікуються питаннями громадсько-патріотичної і здоров’язберегаючої функції освіти, що проводять заняття з учнями, які не вивчають основи військової справи)
Організація викладання предмету «Захист Вітчизни» за принципами гуманітарного права. Здоров’язберігаюча та прикладна спрямованості предмету

Програма курсів передбачає професійно-педагогічну підготовку викладачів предмета, що здійснюють навчання з дівчатами та юнаками, які за станом здоров’я або релігійними поглядами не вивчають основи військової справи за програмою медико-санітарної підготовки згідно тематичного плану №2 «Медико-санітарна підготовка» у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Громадсько-патріотичне виховання, основи цивільного захисту, організації здоров’я-зберегаючої діяльності і інструктажів з безпеки життє-діяльності щодо предмету «Захист Вітчизни». Організація викладання предмету «Захист Вітчизни» за принципами гуманітарного права. Права військових конфліктів.

Практична частина буде проведено з залученням лікарів та медичних фахівців.3.6.

Методичне забезпечення оздоровчої функції освіти

3.6.1.

Проблемні, очно-заочні

(72 г.)

(для керівників загальноосвітніх навчальних закладів)


За кредитно-модульною системою навчання


Організація здоров’язберігаючого навчального процесу у закладах освіти

Курси розраховані на керівників шкіл, що опікуються питаннями здорового способу життя, впровадженням здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес.

На курсах передбачено розглянути питання методики реалізації оздоровчої функції освіти: створення умов для організації здоров’язберігаючого педагогічного процесу, проведення моніторингових досліджень стану здоров’я школярів, організації діагностико-корекційної та просвітницько-виховної роботи з учнями.

Широко буде представлена робота «Шкіл сприяння здоров’ю» як одна із форм реалізації здоров’язберігаючої функції освіти. Слухачі ознайомляться з особливостями організації навчально-виховного процесу у школі Європейського руху мережі «Школи сприяння здоров’ю», з роботою шкіл, які працюють у межах міжнародних програм стосовно питань здоров’я.

До проведення занять будуть залучені провідні фахівці області з питань здоров’я: інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, обласного наркодиспансера, обласного Центру здоров’я, керівники шкіл.

Практичні заняття будуть проведені на базі шкіл, що мають статус «Школи сприяння здоров’ю».

Результатом роботи стане розробка та захист проекту організації здоров’язберіігаючої діяльності навчального закладу.

3.6.2.

Проблемні, очно-заочні

(72 г.)

(для вихователів ДНЗ)Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку

Курси розраховані на вихователів дошкільних навчальних закладів, які опікуються питаннями підтримки та збереження здоров’я дітей, формування у них основ здорового способу життя.

Програма курсів спрямована на поглибленне вивчення: особливостей здоров’язберігаючої педагогіки, що передбачає розвиток дітей з максимальним збереженим здоров’ям; освітніх здоров’язберігаючих технологій та психолого-педагогічних підходів до організації підтримки і супроводу дошкільників з різним станом здоров’я.

На курсах передбачено розглянути питання формування основ здоров’язберігаючої компетентності дітей та їх батьків, створення умов для забезпечення рухової активності, організації фізкультурно-оздоровчої та профілактичної діяльності щодо порушень постави і попередження інфекційних захворювань засобами фізичної культури, проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників тощо.

До роботи на курсах будуть залучені провідні спеціалісти області з питань здоров’я: обласного та міського Центрів здоров’я, Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, обласного лікувально-фізкультурного диспансеру, обласного наркодиспансеру, Донецької обласної наукової універсальної бібліотеки ім. Н.К. Крупської.

Педагогічна практика буде організована на базі дошкільних навчальних закладах м. Донецька, педагогічні колективи яких більше 10 років працюють над проблемою організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах і мають позитивний досвіт роботи у вирішенні цього питання.

Результатом роботи стане розробка та захист проекту формування основ здорового способу життя у дітей в умовах ДНЗ

3.6.3.

Проблемні,

очно-заочні

(72 г.)

(для соціальних педагогів та вихователів притулків)Формування життєвих навичок на засадах здорового способу життя

Курси розраховані на соціальних педагогів, вихователів притулків що опікуються питаннями підтримки та збереження здоров’я вихованців у сучасному соціомі, формування у них життєвих навичок на засадах здорового способу життя, впровадження здоров’язберігаючих технологій у виховний процес.

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням педагогічної парадигми освіти в Україні, спрямованої на збереження і зміцнення всіх складових здоров’я вихованців, на що вказується в Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та наявними потребами педагогічних кадрів у підвищенні кваліфікації з проблеми реалізації оздоровчої функції освіти.

На курсах передбачено розглянути питання методики реалізації оздоровчої функції освіти: створення умов для організації здоров’язберігаючого педагогічного процесу, організації діагностико-корекційної та просвітницько-виховної роботи з вихованцями на основі проведення моніторингових досліджень стану їх здоров’я та здоров’я педагогів.

До роботи на курсах залучені провідні спеціалісти області з питань здоров’я: Донецького обласного та міського Центрів здоров’я, обласного наркологіч-ного диспансеру, медико-психологічного центру при обласній клінічній психо-неврологічній лікарні, обласної служби з питань сім’ї та молоді, обласної наукової універсальної бібліотеки ім. Н.К. Крупської.

Широко буде представлена діяльність соціальних педагогів «Шкіл сприяння здоров’ю» як одна із форм реалізації здоров’язберігаючої функції освіти.

Програмою курсів передбачена педагогічна практика та майстер-клас на базі загальноосвітніх закладів міста та області, педагогічні колективи яких працюють над проблемою формування життєвих навичок дітей і підлітків на засадах здорового способу життя і мають позитивний досвід роботи у вирішенні цих питань.

Результатом роботи стане розробка та захист проекту формування життєвих навичок вихованців на засадах здорового способу життя, організації соціально-педагогічного супроводу цього процесу.


3.7.

Заступники директорів шкіл з виховної роботи, куратори-вихователі, соціальні педагоги

Заступники директорів з виховної роботи, керівники та методисти ПНЗ

3.7.1.

Проблемні

(108 г.)

(для заступників директорів з виховної роботи)


За кредитно-модульною системою навчання

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка