Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка14/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Особливості організації превентивної діяльності в закладах освіти

Пріоритетним напрямком освітньої політики нашої держави є особистісно орієнтована освіта. У зв’язку з цим розробка моделі особистісно орієнтованої системи профілактичної роботи серед учнівської молоді та підготовка до цієї роботи педагогічного колективу належить до важливих теоретичних і практичних проблем.

Курси спрямовані на формування профілактичної компетентності вчителів, поглиблення знань педагогів, на основі яких формуються їх уміння сприймати, розуміти й адекватно моделювати партнерські взаємодії з різними учасниками навчально-виховного процесу, проектувати можливі варіанти поведінки в діяльності, без чого неможлива ефективна попереджувально-виховна робота.

3.7.2.

Проблемні

(108 г.)

(для заступників директорів з виховної роботи, керівників ПНЗ)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Проектування та моделювання професійного розвитку педагогічного колективу

У період динамічних змін в системі освіти, у зв’язку з участю в Болонському процесі, пріоритетну роль відіграє проектування та моделювання як навчально-виховного процесу загальноосвітніх закладів, так і розвитку системи післядипломної освіти, основних етапів власного професійного розвитку й професійного розвитку педагогічного колективу та навчальних потреб відповідно до кожного з етапів.

Під час курсової підготовки слухачі закріплюють та поглиблюють знання щодо основних характеристик й принципів діяльності успішного педагога та ефективного керівника. Навчальні модулі розкривають сучасні виклики та підходи до виховання учнів та молоді (де педагог є агентом змін), шляхи ефективного навчання дорослих та виховання дітей на основі особистісно-зорієнтованого підходу. На практичних заняттях слухачі матимуть змогу відпрацювати питання відносно складових педагогічної компетентності, психологічних умов та динаміки розвитку педагогічної компетентності, періодизації професійного становлення педагога-професіонала (від традиційного – репродуктивного, знаннєвого до творчого – діяльнісного, проблемно орієнтованого).

3.7.3.

Проблемні

(108 г.)

(для заступників директорів з виховної роботи, керівників ПНЗ)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Удосконалення професійної компетентності педагогічного колективу школи щодо діяльності в умовах модернізації виховного процесу

Слухачі курсів отримають можливість ознайомитись з методами вивчення діяльності й особистості вчителя, формування основ педагогічної майстерності та шляхами професійного удосконалення педагога через реалізацію функцій методичної роботи в школі. Під час курсів будуть розглянуті питання щодо видів та етапів циклу професійного самовдосконалення вчителя, умови ефективного підвищення педагогічної майстерності.

Планом курсів передбачено ознайомлення з передовим педагогічним досвідом з проблеми та методикою вивчення, узагальнення і поширення ППД, шляхами удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами у світі сучасної парадигми освіти.

3.7.4.

Тематичні

(144 г.)

(для заступників директорів з виховної роботи, керівників та методистів ПНЗ)


За кредитно-модульною системою навчання


Управління сучасним виховним процесом

Курсовою підготовкою передбачено сприяння глибокому науково-теоретичному осмисленню мети, завдань, основних напрямків національного виховання, ознайомлення з сучасними підходами до керівництва виховним процесом через створення та розвиток системи виховної роботи, розвивати вміння творчо виконувати свої посадові обов'язки, будувати виховну систему навчально-виховного закладу та власну систему роботи.

Курси передбачають поглибити знання та відпрацювати вміння щодо поданої проблеми. Одним із завдань курсів є спрямовування всіх учасників навчально-виховного процесу на радикальне оновлення змісту виховної роботи, створення педагогічних проектів з урахуванням місцевого, вітчизняного і зарубіжного досвіду виховання та оволодіння інноваційними психолого-педагогічними діагностиками вивчення особистості та дитячого колективу з метою індивідуалізації, диференціації виховання. Курси допоможуть керівникам розвивати вміння вчителів адекватно реагувати на зміни в суспільстві, оновлюючи зміст, форми і методи виховання тощо.

3.7.5.

Тематичні

(108 г.)

(для заступників директорів з виховної роботи).


За кредитно-модульною системою навчання


Організація сучасної виховної системи школи як основа формування компетентного учня

Слухачі ознайомляться з необхідною методичною базою, основними психологічними та педагогічними підходами до виховання учнів та ефективного спілкування з ними в ході навчально-виховного процесу. Програма курсів включає в себе розгляд питань щодо перспектив та шляхів модернізації виховної системи школи, ознайомлення педагогів з основними сучасними методиками роботи, їх специфікою та особливостями впровадження у навчально-виховний процес з урахуванням компетентнісно орієнтованого підходу, вікових та статевих особливостей учнів.

Навчальні модулі ознайомлять не тільки з причинами виникнення девіантної та адиктивної поведінки, а й допоможуть практично відпрацювати методи і прийоми її профілактики.

Слухачі матимуть змогу ознайомитись з практичними матеріалами з проблеми, сучасними психолого-педагогічними надбаннями педагогів та вихователів Донецького регіону, критеріями ефективності процесу та вихованості учнів, способами її діагностики.


3.8.

Педагоги-організатори загальноосвітніх шкіл, класні керівники, куратори

3.8.1.

Проблемні

(108 г.)

(для педагогів-організаторів, кураторів першої та вищої кваліфікаційної категорії)
Удосконалення виховного процесу в умовах модернізації освіти

Наука виховання має слідувати і підкорятись закономірностям розвитку природи дитини, зробити об’єктом пізнання її внутрішній світ, метою практичної діяльності – навчання дитини жити. Слухачі курсів ознайомляться з інноваційними підходами до виховання, методами розвитку мотиваційної сфери дитини. На практичних заняттях педагоги зможуть проаналізувати виховні системи та процес соціалізації учнів в системі людських цінностей і відносин, соціальних функцій і ролей, співвідношення колективного й індивідуального у вихованні.


3.8.2.

Тематичні

(72 г.)

(для класних керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків ПЗО другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»)
Становлення світогляду учня в процесі виховної роботи

Програма курсів включає модулі з методики виховання, розглядає сучасні технології, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому підході, основи превентивної педагогіки. Слухачі матимуть змогу ознайомитись з практичними матеріалами з проблеми, сучасними методиками діагностики особистості.

Програма курсів передбачає викладання спецкурсу, який ознайомить педагогів з основними сучасними культурними течіями, політичними, релігійними та неформальними субкультурами, що мають суттєвий вплив на формування картини світу, поглядів та життєвої позиції підлітків.

3.8.3.

Проблемні

(72 г.)

(для педагогів-організаторів шкіл, ДЮКів)Формування національної самоідентифікації та самосвідомості учнів в умовах сучасного виховного простору

Виховання національно свідомого громадянина є одним із найважливіших завдань сучасної освіти.

Педагоги розглянуть модулі з теорії питання національного виховання, методології проведення позаурочних і позашкільних заходів, концепції національної самоідентифікації і методології їх реалізації в умовах багатонаціонального суспільства України з урахуванням особливостей міжетнічних відносин в Донецькому регіоні.

3.8.4..

Тематичні

(72 г.)

(для кураторів, педагогів-організаторів для другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»)Використання інноваційних технологій виховання як один із шляхів удосконалення виховного простору

Основною метою курсів є надання науково-теоретичної та практичної допомоги педагогам-організаторам та кураторам з питань сучасних тенденцій у вихованні школярів та використання їх можливостей щодо розвитку соціальних компетентностей учнів.

Слухачі також матимуть можливість визначити виміри громадянського виховання, умови набуття учнями громадянської компетентності, проаналізувати та порівняти виховні моделі, відпрацювати інноваційні технології та ознайомитись з методом проектів і його можливостями щодо формування сучасного виховного простору.

3.9.

Вихователі груп подовженого дня

3.9.1.

Проблемні

(108 г.)

(для вихователів ГПД другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»)
Формування життєвих компетентностей учнів в умовах ГПД

Робота в ГПД потребує високого рівня професійної підготовки педагога. Програма курсів передбачає відпрацювання методики формування ключових і предметних компетентностей та організації дієвого контролю щодо їх формування в умовах режиму подовженого дня. Педагоги матимуть змогу опрацювати нормативно-правову базу щодо організації навчального-виховного процесу в ГПД, проаналізувати систему роботи ГПД та нові підходи до розуміння процесу виховання, педагогічні умови, що забезпечують ефективний виховний вплив на формування особистості. Під час курсової перепідготовки будуть широко висвітлено різноманітні форми планування, варіанти режиму роботи класів-груп та різновікових груп, найдоцільніші в умовах ГПД форми та методи навчально-виховної діяльності.


3.9.2.

Проблемні

(108 г.)

(для вихователів ГПД першої та вищої кваліфікаційної категорії)Удосконалення професійної компетентності вихователя ГПД

Професійна компетентність вихователя ГПД та шляхи її розвитку в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання та виховання відіграють важливу роль у становленні особистості молодшого школяра. Тому усвідомлення власного рівня професійної компетентності й педагогічної майстерності, визначення шляхів професійного розвитку забезпечує підвищення результативності процесу формування ключових компетенцій молодших школярів.

Програма курсів передбачає поглиблення знань педагогів щодо цілісного підходу до навчання та виховання як основи моделювання навчально-виховної діяльності учнів, методів та прийомів формування компетентної особистості школяра. Лекційні та практичні заняття передбачають опрацювання інноваційних методик навчання й виховання учнів та технологій, які забезпечать їх впровадження у навчально-виховний процес ГПД та професійну діяльність учителя.

Слухачі відпрацюють навички моделювання алгоритму (програми) підвищення власного рівня професійної компетентності та форми й методи самоосвітньої діяльності.


3.10.

Керівники гуртків

3.10.1.

Тематичні

(72 г.)

(для керівників гуртків ПЗО)Соціалізація учнів в умовах позашкільного закладу освіти

Слухачі ознайомляться з основними пріоритетами та науково-практичними досяг-неннями сучасного виховання. У ході курсів слухачі отримають знання з теорії та практики морального і духовного виховання, організації сучасних виховних систем аксіологічної спрямованості та шляхів їх реалізації в ПЗО. Слухачі матимуть змогу відпрацювати методики формування моральних і духовних цінностей, удосконалити свої професійні вміння, ознайомляться з передовим педагогічним досвідом педагогів Донецької області щодо реалізації даної проблематики.


3.10.2.

Тематичні

(108 г.)

(для керівників гуртків, педагогів-організаторів дитячо-юнацьких клубів)
Зміст і форми організації виховання щодо формування особистісних компетентностей вихованців гуртків

Слухачі ознайомляться з основним змістом та пріоритетами позашкільної освіти, зокрема особистісних компетентностей в системі відповідних навчальних закладів. В ході курсів передбачено вивчення проблем соціального захисту учнів, питань з теорії виховної роботи, формування особистісних компетентностей учнівської молоді через роботу гуртків різного спрямування. Курсанти матимуть нагоду застосувати отримані знання в ході практикумів, тренінгів та ознайомляться з перспективним досвідом роботи педагогів ПНЗ у зазначеному напрямку, які представлять авторське навчально-методичне забезпечення.


3.10.3.

Проблемні

(108 г.)

(для керівників гуртків ПЗО)Становлення творчої особистості в результаті взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу

Програма даного курсу передбачає розкриття особливостей взаємодії вихователя і вихованця під час гурткової роботи в ПНЗ та особливості роботи з обдарованою молоддю. Отримають знання з основ педагогічного керівництва творчим процесом, з урахуванням психолого-педагогічних особливостей дітей різного віку, новітніх методик та методів пошуку, діагностики та роботи з творчими та обдарованими дітьми. Слухачі матимуть змогу ознайомитись з передовим досвідом вчителів та вихователів щодо підтримки творчої та обдарованої молоді Донецького регіону, її участю у акціях, творчих конкурсах, турнірах. Слухачам будуть запропоновані методики моніторингу якості діяльності позашкільного навчального закладу з проблеми.


КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

4.1.

Учителі математики

4.1.1.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів категорії «спеціаліст», другої кваліфікаційної категорій)Мета курсів – подальший розвиток ініціативи та творчого пошуку, самоосвітньої роботи вчителів. Планом передбачається поглиблене вивчення теорії та методики викладання предмета з урахуванням нових досягнень психолого-педагогічної науки. Значна увага приділяється проблемам впровадження нових педагогічних технологій, інтеграції фундаментальних математичних і суспільних дисциплін. Планується творча робота слухачів щодо створення інформаційного банку з різних проблем загальної методики математики.
4.1.2.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів математики, які працюють у профільних класах)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Способи та методи розв’язування задач через узагальнення і систематизацію знань учнів у класах різних профілів навчання

Мета курсів передбачає ознайомити вчителя з поняттям «задача» та функціями задач, які спрямовані на формування в учнів системи математичних знань, умінь і навичок на різних етапах навчання.

Значна увага приділяється узагальненню і систематизації знань учнів через методи і способи розв’язування задач.

Вчителі познайомляться, як треба контролювати не тільки засвоєння теоретичного матеріалу, а й способи діяльності щодо його використання при розв’язуванні задач.

Вчителі отримають методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми, підготовки їх до математичних олімпіад та інших змагань. Значна увага приділяється підготовці учнів до державної атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.


Оновлені


4.1.3.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів математики першої та вищої кваліфікаційних категорій)
Нові підходи до викладання математики в профільній школі

Слухачі ознайомляться з актуальними питаннями методики викладання математики, особливостями роботи в класах різних профілів, технологіями досягнення навчальних резуль-татів оптимальними засобами.

Передбачається поглиблення знань слухачів з різних тем курсу математики, широке використання активних методів роботи на курсах. Учителі зможуть ознайомитися з технологіями моніторингових досліджень якості математичної освіти та з методикою оцінювання рівня творчого мислення й сформованості самоосвітніх умінь.

Для задоволення реальних потреб слухачів пропонуються факультативні курси, спеціальні курси.

Слухачі будуть мати можливість познайомитися з авторськими методиками викладання математики в профільних класах.


м. Донецьк

м. Макіївка
4.1.4.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів математики, які працюють у профільних класах)Розвиток творчої математичної обдарованості школяра

Основна мета курсів – підвищити професійну компетенцію вчителя з теми. Планом передбачено поглиблення знань про сучасні технології розвитку обдарованості школяра та ознайомлення з варіативними підходами у вивченні здібних учнів з математики.

Слухачі будуть мати змогу одержати й відпрацювати методику роботи з обдарованою дитиною, визначити роль і місце загальних та спеціальних евристик у формуванні особистості. Учителі ознайомляться з технологіями досягнення оптимальних результатів у цій роботі. Програма курсів сприятиме виробленню в слухачів розуміння сучасних принципів та ефективної практики в контексті проблеми розвитку обдарованої дитини.

Добір спецкурсів, факультативних занять планується як диференціація в організації курсів щодо задоволення потреб учителів.м. Донецьк,

м. Краматорськ,

м. Маріуполь


4.1.5.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів математики з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)
Актуальні питання методики викладання математики

Курси розраховані для вчителів математики 5-11 класів різних типів шкіл

Мета курсів: допомогти вчителям оволодіти актуальними питаннями методики викладання математики. Будуть запропоновані певні моделі методики викладання предмета й технологічний шлях досягнення учнями навчальних результатів оптимальними засобами.

Слухачі ознайомляться з досвідом кращих учителів, які мають свій погляд на методику викладання курсу шкільної математики.

Планом передбачається поглиблення знань з різних тем курсу математики, структурування навчального матеріалу, тематичне планування та сучасні підходи до організації уроків з математики.

Слухачам будуть запропоновані факультативні курси, спецкурси, спецсемінари з питань організації роботи з обдарованими учнями шляхами формування ключових компетентностей особистості.м. Донецьк,

м. Горлівка4.1.6.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів математики всіх кваліфікаційних категорій)Система роботи вчителя щодо узагальнення та систематизації заннь і вмінь учнів з математики

Мета курсів полягає в опануванні науково обґрунтованої методичної системи роботи вчителя щодо узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів з математики.

На курсах учителі навчаться, як під час роботи з програмою треба усвідомлювати та осмислювати цілі й завдання навчання, установлювати основні структурні одиниці навчального матеріалу у вигляді змістових ліній, об’єднувати в єдиний блок зміст та основні вимоги до математичної підготовки школярів, виділяти понятійний апарат змістової лінії.

Добір спецкурсів, спецсемінарів та факультативних занять з питань організації узагальнення і систематизації знань учнів з математики планується як диференціація в організації курсів щодо сприяння задоволення реальних потреб слухачів та підготовка учнів до державної атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.м. Донецьк,

м. Єнакієве4.1.7.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів математики всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Інноваційні підходи до викладання математики

Дані курси – тритижневі та розраховані на дві сесії (1-установча, дистанційний етап, 2-залікова). У дистанційний період передбачаються інтернет-консультації, інтернет-семінар.

Програма курсів розбита на модулі: загальний, фаховий, галузевий. У середині кожного модуля виокремлюється декілька змістових модулів: реформування системи оцінювання у сучасній школі та інновації у контрольно-оцінювальній діяльності навчальних досягнень учнів, інновації в організації та проведенні сучасного уроку математики за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, підготовка педагогів до інноваційних методів навчання та інтерактивні методи навчання при викладанні математики та інші.

На курсах вчителям буде запропоновано ознайомлення з новітніми педагогічними технологіями та інноваціями з математики, з різними методиками вчителів, дослідження і відслідкування рівня навчальних досягнень, підготовки учнів до підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.

На курсах вчителі мають час для самоосвітньої діяльності та забезпечуються необхідною навчально-методичною літературою.

За умови успішного виконання програми і набору необхідної кількості балів слухачі мають отримати бажаний результат, що суттєво вплине на атестацію.

Більше детально ознайомитися з навчальною програмою курсів можна на сайті облІІПО: www.ippo.internet.donetsk.ua у розділі відділу математики.


Оновлені


4.1.8.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів математики, які мають досвід з даної проблеми)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Використання комп’ютерних технологій при викладанні математики

Дані курси – тритижневі та розраховані на дві сесії (1-установча, дистанційний етап, 2-залікова). У дистанційний період передбачаються інтернет-консультації та Інтернет-семінар.

Головна мета курсів - ознайомлення вчителів математики з новими освітніми технологіями, перспективним досвідом кращих учителів щодо використання інформаційних технологій при викладанні шкільного курсу математики.

Специфікою курсів є організація навчальної діяльності слухачів в очно-дистанційній формі, тому структура програми передбачає послідовне розкриття змісту курсів за змістовими модулями, які розкривають складові професійної компетентності вчителів і містять теоретичну, практичну частини, завдання для самоосвітньої діяльності слухачів та поточне модульне оцінювання.

Теоретичні аспекти курсової підготовки висвітлюють організаційні інформаційні основи використання комп’ютерних технологій на різних етапах уроку математики, необхідність формування інформаційної культури сучасних педагогів та учнів.

Практичні заняття передбачають опрацювання методичних підходів щодо використання існуючого програмного забезпечення як елементу дистанційної освіти, ресурсів глобальної мережі Internet при вивченні математики.

Курсова підготовка дасть можливість учителям розробляти алгоритм дій щодо удосконалення власної системи планування і застосування сучасних комп’ютерних технологій в професійній діяльності.

На курсах вчителі мають час для самоосвітньої діяльності та забезпечуються необхідною навчально-методичною літературою та по закінченні курсової перепідготовки отримують комплекс розроблених навчально-методичних матеріалів.

За умови успішного виконання програми і набору необхідної кількості балів слухачі мають отримати бажаний результат, що суттєво вплине на атестацію.

Більше детально ознайомитися з навчальною програмою курсів можна на сайті облІІПО: www.ippo.internet.donetsk.ua у розділі відділу математики.Оновлені


4.1.9.

Тематичні

(108 г)

(для вчителів математики другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій.)


із впровадженням програми Intel@ Навчання для майбутнього
Проектна діяльність вчителя та учня на уроках математики

 • опанування сучасної проектної технології навчання;

 • вивчення теоретичних основ управління освітніми проектами;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків із використанням технології проектного навчання на уроках математики,

 • розвиток ділової активності особистості через впровадження інтерактивних тренінгів,

 • навчання комплексному використанню інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для підвищення якості навчання й підготовки учнів до економіки знань і надання їм навичок XXI століття.
4.2.

Учителі інформатики

4.2.1.

Проблемні, авторські

(72 г.)

(для вчителів інформатики, що працюють з обдарованими дітьми)
Технологія підготовки школярів до рішення олімпіадних завдань різного рівня

(за авторською методикою учителя інформатики, учителя-методиста ліцею „Ерудит” Кравець Г.П.)

Головна мета курсів: розкрити суть, роль i місце основних методів алгоритмiзацiї та програмування в роботі з обдарованими дітьми.

Навчально-тематичним планом передбачається:


 • забезпечення потреби педагога-професiонала в перебудові особистiсно-професiйного досвіду знаннями сучасних педагогічних iнновацiй та досягнень при роботі з обдарованим дітьми;

 • формування теоретичної бази знань методів алгоритмiзацiї та програмування i доцільне їх практичне відпрацювання;

 • формування вміння обосновано визначати рівень складності алгоритмів та добирати методи для ефективного розв'язування задач;

 • теоретичне та практичне освоєння методів проектування та розробки алгоритмів, пошуку та впорядкуванню даних, перебору варіантів, рекурсії, динамічного програмування;

 • ознайомлення з теорією графів та комбінаторним аналізом;

 • поглиблення знань про сучасні технології розвитку обдарованості школяра та ознайомлення з варіативними підходами у вивченні здібних учнів з інформатики;

 • ознайомлення з методикою організації роботи з обдарованою дитиною.

Педагоги зможуть ознайомитись з певною системою роботи з обдарованими та творчими дітьми, яка заклечається в підготовці до Всеукраїнської олімпіади з інформатики та Інтернет – олімпіади, а також у співпраці учителя і учня. Практичний матеріал розглядається на базі олімпіадних задач рійонно-міського, обласного, Всеукраїнсь-кого та міжнародного рівнів.
4.2.2.

Авторські, проблемні

(108 г.)

(для вчителів початкових класів та вчителів інформатики, що викладають інформатику в початкових класах)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка