Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка2/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

1.1.

Працівники районних (міських) методичних служб

1.1.1.

Проблемні,

(108 г)

(для новопризначених методистів районних (міських) методичних служб)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Проектування та моделювання професійної діяльності педагогічних працівників методичної служби

Через систему післядипломної педагогічної освіти реалізується концепція неперервної освіти педагогів. Вона обумовлює необхідність вдосконалення методичної роботи з педагогами, забезпечення їх професійного зростання в міжатестаційний період.

Метою і завданнями курсів є системна підготовка новопризначених працівників районних, міських методичних служб до використання в професійній діяльності технологій проектування і моделювання методичної роботи з педагогічними кадрами, оволодіння практичними навичками науково-методичного супроводу індивідуального професійного зростання педагога.

Програмою курсів передбачається розширення і поглиблення загальної професійної культури освітян як працівників районних, міських методичних служб, задоволення їх освітніх потреб і запитів.

В основу курсів підвищення кваліфікації покладена проектна діяльність. Ефективність роботи завідувачів МС, методистів залежить від їх попередньої підготовки до розгляду даної проблеми: наявність певних уявлень про проект і проектну діяльність.

Дистанційний етап курсів передбачає уміння слухачів щодо користування сучасними інформаційними технологіями.

Варіативна складова вміщує спецкурси, факультативи: «Культура ділового спілкування», «Управління науково-дослідною, експерименталь-ною роботою», «Інноваційні процеси у підвищення кваліфікації педагогічних працівників», «Видавнича діяльність РМК(ММК)» тощо.


Оновлені

1.1.2.

Проблемні,

(108 г)

(для методистів районних (міських) методичних служб)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Інноваційна діяльність методичної служби

Інноваційний характер розвитку освіти є характерною ознакою і сутністю процесу модернізації системи освіти України. Він закріплений у нормативно-правових документах: Законах України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту»; положеннях «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», «Про експериментальний загальноосвітній заклад» тощо.

Інновації в системі освіти потребують глибокого осмислення і втілення в практику роботи РМК(ММК). Головною умовою і вимогою успішності інноваційних процесів в освіті виступає готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності, здатність всіх суб’єктів освітнього простору, зокрема працівників РМК(ММК) до роботи в умовах інноваційних змін.

Зміст програми курсів будується за модульним принципом, передбачає поглиблення існуючих, і набуття нових знань і вмінь щодо сутності освітніх інновацій, змісту, структури інноваційного педагогічного процесу, управління процесом інноваційної діяльності, методичного супроводу інноваційних процесів на рівні міста (району), а також розуміння, особливостей впровадження інновацій в сучасний навчально-виховний процес, методичну роботу з кадрами.

Значна увага приділяється організаційно-методичним засадам дослідно-експериментальної, пошукової роботи в освітніх закладах, проектній діяльності, рганізації методичної роботи на засадах маркетингу.

Курси за очно-дистанційною формою, на основі кредитно-модульної системи навчання.

Передбачається диференційований, компетентнісний підхід, використання сучасних технологій навчання дорослих.


Оновлені

1.1.3.

Проблемні,

(72 год.)

(для методистів відділів освіти, вчителів шкіл, які відповідають за організацію дистанційного навчання, тьюторів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Основи дистанційного навчання

Пропонуються організаторам дистанційного навчання, які прагнуть оволодіти організаційно-педагогічними основами ДН, питаннями щодо розроблення методологічного і дидактичного забезпечення дистанційного начання, координації діяльності центрів дистанційної освіти міських/районних відділів освіти, навчальних закладів, первинними практичними уміннями і навичками застосування інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж у навчанні за технологіями ДН, підвищити інформаційну компетентність, поглибити знання з питань формування віртуального освітнього середовища та застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, ознайомитися з можливостями соціальних сервісів Веб 2.0. Запропонована проблематика курсів ставить за мету допомогти слухачу визначити основні напрямки діяльності, шляхи і засоби розв’язання актуальних проблем дистанційного навчання.

Особлива увага приділена проектуванню моделі створення системи дистанційного навчання.

Навчально-тематичним планом передбачається: • вивчення нормативно-правової бази дистанційної освіти;

 • ознайомлення з організаційно-педагогічними основами дистанційного навчання;

 • ознайомлення з технологіями дистанційного навчання та методикою іх впровадження в навчально-виховний процес;

 • ознайомлення з технологіями моніторингу дистанційного навчання;

 • формування навичок застосування інформаційних технологій у дистанційній освіті;

 • формування навичок застосування телекомунікаційних мереж та Інтернету в дистанційній освіті;

 • використання сервісів Веб 2.0.

Нові


1.1.4.

Проблемні


(144 г.)

(для методистів методичних служб)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Інноваційна діяльність методичної служби щодо організації якісної неперервної освіти педагогів в пролонгований міжатестаційний період на засадах кредитно-модульної системи

Актуальність курсів визначається:

 • сучасними тенденціями розвитку суспільства;

 • зростаючою роллю освіти та необхідністю забезпечити її випереджальне значення для розвитку суспільства;

 • сучасними тенденціями розвитку системи освіти;

 • необхідністю запровадження інноваційних підходів.

Мета курсів: організація особистісно зорієнтованого методичного супроводу діяльності педагога в пролонгованой міжатестаційний період; формування та удосконалення професійних компетенцій для здійснення ефективного навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу, постійного професійного розвитку; впровадження компонентів інноваційної компетентності педагогів, використання модернізованих методів управління, інноваційних технологій, методів управління відповідно до потреб, мети, завдань з метою підвищення ефективності роботи керівника і колективу; використання інтерактивних методів навчання дорослих у своїй професійній діяльності; розвиток установок до самовдосконалення, проактивності, саморефлексії. інноваційної культури, нешаблонності мислення.

Реалізація завдань для досягнення результатів модульної програми курсів здійснюється шляхом:

 • розгляду навчального матеріалу змістових модулів на лекціях-презентаціях та інтерактивних, актуалізованих лекціях, тренінгових заняттях, навчально-практичних конференціях, тематичних дискусіях, методичному навчальному практикумі, форумі, чаті, Інтернет-семінарах, інтерактивних семінарах тощо;

 • розробки індивідуального плану підвищення кваліфікації (індивідуального маршруту для самостійної та індивідуальної роботи);

 • самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для кожного модуля комплексу навчально-методичних матеріалів, додаткової електронної бібліотеки до змістового модуля;

 • набуття вмінь та навичок на практиці застосовувати теоретичні знання, розвиток критичного мислення, інноваційності, організації неперервного професійного зростання в пролонгований міжатестаційний період.
Нові

1.1.5.

Проблемні

(144 г)


(для методистів методичних служб)
Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Менеджмент методичної роботи

Досягнення нових освітніх результатів, нової якості освіти потребує системних змін в організації науково-методичного супроводу системи післядипломної педагогічної освіти.

Методична служба повинна стати службою розвитку, а методическая работа засобом управління якістю професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів.

Метою і завданням курсів є підготовка працівників методичних служб до проектування системи методичної роботи на засадах освітнього менеджменту і маркетингу. Програма курсів спрямована на поглиблення знань з основ філософії освіти, освітньої політики, менеджменту методичної роботи.

Організація процесу навчання будується з урахуванняи вимог кредитно-модульної системи, передбачає значну частку самостійної, індивідуальної роботи слухачів на всіх етапах КПК, управління самостійною, самоосвітньою діяльністю у міжатестаційний період.

Пріоритет надається інтерактивним технологіям навчання, використанню технологій дистанційного навчання в процесі опанування програми КПК.

Результатом навчання стане розробка індивідуально-творчого або кооперативного проекту.

Варіативний компонент програми представлено спецкурсами: «Українська ділова мова», «Ділова активність», «Мультімедіаресурси в професійній діяльності методиста», Управління науково-дослідною, експериментальною роботою», «Етика і психологія ділового спілкування».

Забезпечене КПК навчально-методичним, дидактичним комплексом матеріалів на електронних і паперових носіях.

Результативність реалізації поставлених завдань буде вищою за умови попередньої підготовки слухачів до розвязання даної проблеми, навичок роботи з комп’ютером на рівні користувача.
1.2.

Директори навчально-виховних закладів

Директори опорних шкіл

1.2.1.

Проблемні

(72 г)

(для директорів опорних шкіл

освітніх округів)
Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності

За останні роки в області накопичено досвід роботи закладів освіти в складі освітніх округів. Але, разом з тим, є коло проблем, з якими зіткаються керівники базових шкіл освітніх округів: це розробка і реалізація механізму соціальної взаємодії, формування освітнього середовища на підставі замовлень різних соціальних груп, оптимальне використання ресурсів освітніх установ позабюджетних коштів. Є також інші існуючі проблеми – це відсутність у керівників базових шкіл освітніх округів певних нормативно-законодавчих знань, а також знань з теорії та практики маркетингової діяльності, фандрайзингу, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності.

Слухачі курсів матимуть можливість не тільки поповнити знання, а й підвищити рівень професійної компетентності щодо формування механізму соціальної взаємодії суб'єктів освітніх округів. Форма курсів – очна, з елементами дистанційного навчання, надасть можливість поетапного виконання курсових проектів наближенням до реальної практичної ситуації. Результатом роботи слухачів курсів стане пакет нормативних та методичних документів, а також досвід колег, яким можливо скористатись.


Нові

Директори навчально-виховних закладів

1.2.2.

Загальна підготовка

(144г.)

(для директорів шкіл, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу)


За кредитно-модульною системою навчання

Освітньо-професійною програмою курсів передбачено оновити професійні знання керівників на підставі вимог до діяльності директора школи, що в майбутньому будуть внесені як показники оцінки діяльності директора школи під час атестації.

Директори шкіл підвищують свій професійний рівень як фахівці предметів суспільно-гуманітарного циклу.

На курсах акцент буде зроблено на такі види управлінської діяльності як бачення стратегії та розвитку; керівництво і моніторинг освітнього процесу; мотивація та управління персоналом; внутрішня та зовнішня комунікація, формування позитивного іміджу закладу освіти.


Оновлені

1.2.3.

Загальна підготовка

(144г.)


(для директорів шкіл, які викладають предмети природничо-математичного циклу)
За кредитно-модульною системою навчання


Директори шкіл підвищують свій кваліфікаційний рівень як фахівці природничо-математич-ного циклів.

У зв’язку з рішенням колегії МОН України на 25.12.08р. № 15/1-2 Про схвалення Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки, особливий акцент буде зроблено на шляхи та умови забезпечення якості фізико-математичної освіти.

На курсах плануються заходи , які допоможуть фахівцям опанувати новими методологічними підходами до змісту освіти та сучасними педагогічними технологіями (діалогу культур, особистісно-розвивальними).

Широке застосування індивідуально-творчих робіт допоможе на науковому рівні зробити самоаналіз результатів управлінської діяльності і визначити шляхи її удосконалення та підвищення ефективності і як головної умови стабільного функціонування і розвитку закладу освіти.

Слухачам курсів надається можливість опрацювати за вибором спецкурси «Технологія проектування навчально-виховного процесу», «Моніторинг якості освіти», «Українське ділове мовлення», «Діловий етикет», «Методологічні засади компетентнісного підходу» та інші.


Оновлені


Мережева школа

З 2010 року ІППО (відділ школознавства) реалізує завдання формувального етапу реалізації програмно-цільового проекту « Мережева школа як ефективний засіб підготовки керівних кадрів до створення компетентнісно орієнтованої школи». В березні 2009 року статус модульних майданчиків мережевої школи отримали заклади освіти мм. Артемівська, Горлівки, Донецька, Макіївки, які мають інноваційний досвід у вирішені проблем практичної освіти.

Досвід цих закладів освіти включено в систему підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Він є невичерпним джерелом для навчання. В 2010 році пропонуємо курси керівників шкіл з наближенням до міста роботи: у м. Артемівську, Горлівці, Донецьку, Макіївці.1.2.4.

Тематичні

(72 г)

(для директорів та заступників директорів)


За кредитно-модульною системою навчання


Мережева школа

Практика організації профільного навчання (за напрямком природничо-математичної освіти)

Практична організація профільного навчання. За освітньою програмою курсів передбачено поєднання навчаль-ної, професійно-педагогічної й управлінської діяльності з проблем підготовки та запровадження профільного навчання в закладах освіти.

До уваги слухачів курсів змістовні професійно-орієнтовані та фахові модулі, які ґрунтуються на педагогічному та управлінському досвіду шкіл

м. Артемівська: № 2, № 5, № 11, № 18

Стратегія навчальної діяль-ності передбачає застосування інтерактивних методів навчання.Нові

для керівних кадрів м. Артемівська та Артемівського

р-ну


1.2.5.

Тематичні

(72г)

(для директорів та заступників директорів)


За кредитно-модульною системою навчання


Мережева школа

Практика організації профільного навчання

(за напрямком гуманітарної та природничо-математичної освіти)

Практична організація профільного навчання. За освітньою програмою курсів передбачено поєднання навчальної, професійно-педагогічної й управлінської діяльності з проблем підготовки та запровадження профільного навчання в закладах освіти.

До уваги слухачів курсів змістовні професійно-орієнтовані та фахові модулі, які ґрунтуються на педагогічному та управлінському досвіду роботи шкіл м. Горлівка: № 12, № 14, № 22, № 85, гімназія «Інтелект».

Стратегія навчальної діяльності передбачає застосування інтерактивних методів навчання.Нові

для керівних кадрів

м. Горлівки та

м. Дебальцеве1.2.6.

Тематичні

(108г)

(для директорів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Мережева школа

Проектний підхід у розбудові школи майбутнього

Стрижнем підвищення кваліфікації виступає проектна діяльність слухачів курсів.

Дидактичні модулі ґрунту-ються на педагогічному та управлінському досвіді шкіл Калінінського району ЗОШ №20

Київського району - гімназія № 70,№ 61 « Школа майбутнього»

Кіровського району - ЗОШ № 80, № 91, № 92

Ленінського району - гімназія № 33, багатопрофільний ліцей № 37

Пролетарського району - гімназія № 150

Навчальна діяльність слухачів курсів забезпечується сис-тематичними науково-методичними комплексами, розробленими на підставі існуючого досвіду закладів освіти, які входять до мережевої школи. Пріоритетним методом навчання є адресно-групова та індивідуальна проектна діяль-ність.Нові

для керівних кадрів

м. Донецька

м. Макіївки1.2.7.

Тематичні

(108г)

(для директорів та заступників директорів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Мережева школа

Становлення компетентнісно орієнтованої школи

Програма курсів розрахована на керівників закладів освіти, які працюють над проблемою компетентнісно орієнтованої освіти, але мають утруднення при переході від концептуального рівня до прикладного.

Поєднання наукових та практичних засад побудови компетентнісно орієнтованої школи відбудеться за рахунок: введення до професійно-освітньої програми курсів дидактичних модулів ЗОШ № 8, 34, 32, НВК № 49 « Надія», і зміни співвідношення часів теоретичної та практичної підготовки на користь практичної; ігрового моделюван-ня розвитку компетентнісно-орієнтованої школи.

Для слухачів курсів заплановано низьку тренінгових занять з проблеми управління розробкою та реалізацією компетентнісно орієнтованого підходу до навчального процесу.Нові

для керівних кадрів м. Макіївки

м. Харцизську

м. Шахтарську

м. Ясинуватої


1.2.8.

Тематичні

(72г.)

(для директорів)


За кредитно-модульною системою навчання


Управління кадрами: сучасні наукові підходи

Досвід першої (само)атестації закладів освіти показав, що оцінка кадрової політики, яка передбачена орієнтовними критеріями (згідно з наказом МОН України №99 від 14.02.2005 « Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загально-освітніх навчальних закладів») відбувається у більшості випадках за формальними цифровими показниками. Зміст аналітичних довідок не розкриває планомірну і цілеспрямовану роботу щодо створення ефективної корпоративної культури закладу освіти. В аналітичних документах відсутній зв’язок між ефективністю роботи педколективу і ефективністю управлінської діяльності.

Отже, курси допоможуть керівнику усвідомити сутність кадрової політики як системи принципів і критеріїв, якими повинні слідувати керівники при вирішенні будь-яких питань, що стосуються персоналу; засвоїти нові правила кадрової політики, що є основою для формування взаємовідносин між всіма суб’єктами навчально-виховного процесу; сприятимуть створенню в закладі освіти відповідного професійного середовища, в якому буде зручно працювати.

Освітньо-професійною програ-мою курсів передбачено не тільки ознайомлення з теорією управління людьми, яка в своєму розвитку пройшла три стадії: «Управління кадрами», «Управління персоналом» і «Управління людськими ресурсами», а й підготовка проекту кадрової політики закладу освіти, реалізація якого забезпечить досягнення перспективних цілей його розвитку.

До уваги слухачів буде подана система аудиторних та позааудіторних занять; управлінські практикуми ( стратегічного планування; розробки критеріїв оцінювання персоналу; кодексу поведінки; посадових інструкцій тощо.); ділові та організаційні ігри; тренінги.


Оновлені


Для новопризначених керівників освітніх закладів

1.2.9.

Загальна підготовка

(144г.)

(для новопризначених керівників освітніх закладів)
Організаційно-педагогічна діяльність керіника школи

Організація як функція внутрішкільного управління передбачає визначення місця та ролі кожного члена педагогічного колективу в вирішенні спільних цілей завдань функціонування чи розвитку закладу освіти. «Організація» як функція управління формує, організує та перетворює систему управління, розвиває її внутріструктурні та зовнішні зв’язки.

Запропонована тематика курсів має за мету ввести новопризначених керівників шкіл у світ теорії та практики організаційно-педагогічної діяльності директора школи; сформувати теоретичні основи моделювання особистої управлінської концепції.

Освітньо-професійна програма курсів включає чотири складові і п’ятнадцять змістовних модулів, таких як : «Сучасна нормативно-правова база розвитку освіти України», «Управління закладом освіти: теоретичні засади», «Функції управління : планування , організація, контроль, аналіз», «Організація як функція управління», «Фактори, які впливають на результативність організаційно-педагогічної діяльності», «Шляхи модернізації організаційно-педагогічної діяльності керівника» та інші.Слухачі курсів навчаться моделювати гнучкі організаційні структури управління ; засвоять: методику планування річного плану роботи закладу освіти, методику розробки і прийняття управлінських рішень, методику підготовки і проведення загально шкільних конференцій, педрад, нарад при директорі; ознайомляться з досвідом роботи кращих директорів шкіл Донецької області; отримають пакет науково-практичних матеріалів для подальшої самоосвітньої діяльності.

Оновлені
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка