Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка21/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

(для вчителів біології, які опікуються роботою з обдарованими учнями)
Розвиток біологічної обдарованості та ключових груп компетентностей школярів засобами природничих дисциплін у профільних класах


Мета курсів – надати вчителям інструментарій для організації педагогічного супроводу розвитку біологічної обдарованості та опрацювати вміння та навички організації індивідуальної роботи з обдарованими учнями, здійснення педагогічного супроводу, упровадження інноваційних технологій у практику педагогічної діяльності.

Модулі даної програми ознайомлять слухачів із обдарованістю як соціально-педагогічною проблемою, психологічними особливостями обдарованих дітей, специфікою пізнавальної діяльності, методикою креативного навчан-ня, навчальними програмами для обдарованих дітей, технологією забезпечення змістових ліній програм, організацією моніторингових досліджень щодо розвитку біологічно обдарованих учнів, вивищення ключових груп компетенцій школярів у класах природничого напрямку.

Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових творчих групах щодо конструювання продуктивних завдань креативного характеру, різноманітних тренінгів з опрацювання певних умінь.

Учителям будуть надані змістовні консультації щодо мотивації творчої діяльності біологічно обдарованих учнів, формування портфоліо учня; вони братимуть участь в інтерактивних практикумах, практикумах по створенню комп’ютерних презентацій навчальних тем.


4.8.5.

Проблемні

(72 г)

(для вчителів біології з підготовкою до викладання предметів українською мовою)
Зовнішнє оцінювання як інститут моніторингових відслідкувань

Курси розраховані на учителів біології всіх категорій, які прагнуть створити свою систему оцінювання і моніторингу навчальних досягнень учнів та мати досвід підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України. Так як незалежне зовнішнє оцінювання є складовою моніторингу якості освіти, педагоги матимуть змогу як теоретично так і практично ознайомитись з кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом. Педагогічна практика відбуватиметься в закладах, які напрацювали позитивний досвід з проблеми.


4.8.6.

Проблемні

(72 г)

(для вчителів біології всіх кваліфікаційних категорій)Інноваційні підходи до викладання біології в умовах профільного навчання

Теоретичною частиною курсів передбачено ознайомлення слухачів з методологічними основами провідних педагогічних технологій , сутністю інноваційних процесів в педагогічній практиці з відмінностями навчання в умовах профільного навчально-виховного процесу .

Передбачається робота у методичному лекторії, бібліотеках міста, опрацювання програмно-педагогічного забезпечення з біології.

Педагоги ознайомляться із моніторинговою технологією, технологією створення портфоліо учня та учителя, презентацій навчальних тем з біології.

Практична складова курсів передбачає презентацію досвіду роботи профільних навчальних закладів області.

Слухачам буде запропоновано спецкурси: «Рішення задач з біології», «Впровадження методики навчання на засадах розвитку життєвих навичок», «Інновації щодо практичної складової шкільного курсу «Біологія»за програмою 12-річної школи».


4.8.7.

Проблемні

(72 г)

(для вчителів біології та хімії всіх кваліфікаційних категорій)Інновації у викладанні екології

Курси мають випереджальний характер, спрямований на реалізацію змін щодо навчальних планів для 12-річної школи, в зв'язку з введенням в інваріантну складову навчальних планів обов'язкового інтегрованого курсу «Екологія». Таким чином стає нагальною потреба у компетентних фахівцях, здатних до викладання цього курсу у старшій школі.

Головна мета курсів – підготовка спеціалістів здатних до якісного викладання «Екології» в умовах профільної освіти, до втілення новітніх педагогічних методик у педагогічну практику.

Курси розраховані на учителів біології та хімії, а також інших природничих предметів, які мають досвід викладання курсу за вибором чи факультативу з екології у 6-11 класах, та будуть викладати інтегрований курс «Екологія» у 12-му класі.

Теоретичний зміст передбачає ознайомлення з сучасними інноваціями в екології, інтерактивними методиками оволодіння екологією, засобами підвищення значимості предмета.

Практична складова знайомить слухачів з навчальними закладами регіону, в яких викладання екології здійснюється в інноваційному режимі .

Варіативною складовою програми передбачено спецкурс «Метод проектів у викладанні екології», «Розв’язання задач з екології».


Нові

4.8.8.

Тематичні

(72 г)

(для вчителів біології всіх кваліфікаційних категорій, які викладають у профільних класах)Реалізація профільного навчання в класах хіміко-біологічного напрямку

Курси розраховані на вчителів біології, які викладають у класах природничого профілю.

Навчальним планом передбачається ознайомлення слухачів з біологічними та хімічними концепціями на більш високому рівні. Більше уваги приділяється сучасним методикам викладання, раціональному добору змісту навчання та ефективним прийомам розвитку пізнавальної і розумової діяльності учнів.

Передбачається педагогічна практика в школах нового типу, які мають природничий профіль, а також проведення інтерактив-ного семінару з молекулярної біології.


4.8.9.

Тематичні

(108 г)

(для учителів біології першої та вищої кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюРеалізація освітньої парадигми в інноваційних змінах у викладанні біології.

Зміст модулів передбачає розширення й поглиблення знань слухачів щодо загальної та методичної культури, питань фахово-функціональної підготовки в галузі “Біологія”, вивищення загальнокультурної ерудиції та відповідних компетенцій. Загальна складова містить модулі з питань змін у сучасному освітянському полі, оновлених підходів до формування змісту природничої освіти; стандартизації освіти; інноваційним змінам у навчанні; технологізації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу; інформатизації та профілізації освіти, дистанційного й компетентнісно орієнтованого навчання тощо.

Функціональна складова включає модулі щодо актуальних проблем теорії та методики викладання предмету; науково–теоретичної та методичної підготовки з біології; моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань для контрольно-оцінювальної діяльності.

Для слухачів буде організовано низку тренінгів, практикумів, семінарських занять, а також запропоновано ряд спецкурсів, факультативів («Рішення задач з біології», «Впровадження методики навчання на засадах розвитку життєвих навичок», «Інновації щодо практичної складової шкільного курсу «Біологія»за програмою 12-річної школи») і консультацій, відеолекторій; вони ознайомляться з можливостями самоосвітньої діяльності, дистанційного і профільного навчання, технологією формування учнівського та учительського портфоліо. Педагоги апробуватимуть міні-кейси, розроблені слухачами попередніх курсів. Вони ознайомляться з технологією моделювання сучасного уроку за допомогою ППЗ, методикою проведення творчих майстерень, лабораторних робіт, практикумів, будуть брати участь у майстер-класах тощо.


4.8.10.

Проблемні

(108 г)

(для учителів біології, які викладають «Основи здоров’я»)Використання ППЗ в навчальному процесі з біології та «Основ здоров’я»

Курси розраховані на вчителів біології та «Основ здоров’я» різних кваліфікаційних категорій. Навчальним планом курсів передбачено навчання вчителів роботі з ППЗ за вказаними предметами.

Теоретичний зміст курсів у вигляді мультемедійних презентацій направлено на опанування слухачами використання програмного педагогічного забезпечення на уроках біології і «Основ здоров’я».

Практична складова включає базовий курс комп’ютерної грамотності, спрямований на формування інформаційної компетентності вчителя. Значна частина плану приділена саме роботі з сучасними ППЗ, які є на цей час.

Окрім того, під час курсів слухачі опанують проектну методику, метод портфоліо, візьмуть участь у різних інтерактивних заходах.

4.8.11.

Проблемні

(108 г)

(для учителів біології всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

із впровадженням програми «Intel® Навчання для майбутнього»


Формування основних груп компетентностей у процесі навчання біології

Курси передбачають ознайомлення вчителів з різними методиками, які сприяють розвитку в учнів ключових груп компетентностей, допомагають створенню в класах комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Курси дають установку на комунікативно-діяльнісне, творчо-особистісне навчання. Термін навчання ділиться на три етапи: підготовчий (організаційно-установна сесія), самостійна робота, залікова сесія.

Навчально-тематичним планом передбачено спецкурс з формування інформаційної компетентності слухачів, а саме: • формування навичок роботи з комп’ютером: освоєння роботи з клавіатурою комп’ютера, операційним середовищем WINDOWS, текстовим процесором WORD та табличним процесором EXCEL;

 • ознайомлення з педагогічним програмним забезпеченням;

 • формування навичок роботи з педагогічним програмним забезпеченням;

 • ознайомлення з методикою проведення уроків з використанням педагогічного програмного забезпечення;

 • створення комп’ютерних презентацій засобами PowerPoint;

 • вивчення основних принципів роботи в мережі Інтернет.

Планом-графіком підвищення кваліфікації передбачено поточний дистанційний контроль, консультації, написання творчої роботи. Координатор (тьютор) затверджує індивідуальний план слухача (тема творчої роботи, терміни виконання контрольних робіт у системі On-Line, перелік модулів і терміни їх вивчення, термін консультацій по Internet та дати заліків).
4.9.

Учителі, які викладають предмет «Основи здоров’я»

4.9.1.

Тематичні

(108 год.)

(для учителів, які викладають «Основи здоров’я» з підготовкою до викладання предметів українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюМетодика викладання предмету «Основи здоров’я»

Курси розраховані на вчителів, які вже викладають предмет «Основи здоров’я», або будуть викладати його у наступному році. План навчання побудовано за кредитно-модульною системою та передбачає розгляд тем: 1. Системний підхід до навчання за технологією життєвих навичок : базові концепції.

 2. Вплив вищих цінностей на здоров’я і успіх людини.

 3. Концепція життєвих навичок. Шляхи впровадження.

 4. Умови і критерії ефективного навчання на засадах розвитку життєвих навичок.

 5. Концепції розвитку особистості.

 6. Моніторинг превентивної освіти.

 7. Модель навчального закладу, дружнього до дитини.

Навчання за визначеною тематикою відбуватиметься за тренінговою технологією з використанням ігрових та інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів, методу портфоліо тощо. Планом підготовки передбачено курс навчання за темою «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у компетентнісно-орієнтованій методиці викладання предмету» , який допоможе опанувати ази комп’ютерної грамотності.

Практична складова курсу включає проведення інтерактивних форм роботи, а саме: проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та проблемних дискусій та ін.


4.10.

Учителі обслуговуючої праці

4.10.1.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка