Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка3/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Корпоративне навчання

1.2.10.

Тематичні

(72г.)

(для педагогічних працівників та керівників одного закладу освіти)Корпоративне навчання

(тематика за вибором замовника)

Корпоративне навчання - нова ефективна форма підвищення якості освітніх послуг окремо взятого закладу освіти, яка добре зарекомендувала себе у 2009 році.

Перевагою такої форми навчання є цілеспрямоване, випереджальна науково-методична всього педагогічного колективу.

Програма курсів передбачає: підготовку керівних і педагогічних кадрів навчального закладу системи загальної середньої освіти, який працює за єдиною науково-методичною темою.

Ефективність корпоративного навчання забезпечується наближенням теорії та практики управління до конкретних умов освітнього середовища.

Науково-методичне супровод-ження самоосвітньої і практичної діяльності слухачів курсів на період курсової та після курсової перепідготовки, через систему тренінгів, ділових ігор, семінарів, консультацій, які будуть внесені до спільних планів облІППО, методичної служби міста (району) закладу освіти.

Тема та програма курсів узгоджується на підставі замовлення управління (відділу) освіти. Як правил, це мають бути заклади освіти, які беруть участь у реалізації проекту «Школа майбутнього».

Орієнтовна тематика корпоративного навчання:


 • «Гуманоцентристський підхід в організації виховного процесу «Школа майбутнього»;

 • «Використання комп’ютерних технологій у проектній діяльності як засіб становлення особистості учня”;

 • «Компетентнісний підхід – стратегічний орієнтир модернізації 12-річної школи»;

 • «Психолог-педагогічне супроводження саморозвитку особистості учня та вчителя в культурно-освітній діяльності»;

 • «Інтерактивні технології навчання»;

 • «Формування позитивного іміджу «Школи майбутнього»;

 • «Побудова освітньо-розвивального середовища «Школи майбутнього».

Оновлені
Заклад освіти по місту замовлення

Керівники навчальних закладів освіти

1.2.11.

Проблемні

(72 г.)

(для заступників директорів та директорів закладів освіти, які опікуються проблемою)


За кредитно-модульною системою навчання


Організація здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу у закладах освіти

Курси розраховані на керівників шкіл, що опікуються питаннями здорового способу життя, впровадженням здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес.

На курсах передбачено розглянути питання методики реалізації оздоровчої функції освіти: створення умов для організації здоров’язберігаючого педагогічного процесу, проведення моніторингових досліджень стану здоров’я школярів, організації діагностико-корекційної та превентивної роботи з учнями.

Широко буде представлена робота «Шкіл сприяння здоров’ю» як одна із форм реалізації здоров’язберігаючої функції освіти. Слухачі ознайомляться з особливостями організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах європейської мережі «Школи сприяння здоров’ю», з роботою шкіл, які працюють у межах міжнародних програм стосовно питань здоров’я.

До проведення занять будуть залучені провідні фахівці області з питань здоров’я: Інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, обласного наркодиспансера, обласного Центру здоров’я, керівники шкіл.

Практичні заняття будуть проведені на базі шкіл, що мають статус «Школи сприяння здоров’ю».


1.2.12.

Тематичні

(72г.)

(для керівників шкіл та дошкільних закладів)


За кредитно-модульною системою навчання


Організація роботи з охорони праці у школі та дошкільному закладі

Метою курсів є систематизація знань керівників навчально – виховних закладів з охорони праці, ознайомлення їх з новими документами, підготовка керівників до атестації з цього питання.

Слухачі знайомляться з основними питаннями виробничої санітарії, пожежної безпеки, методикою складання інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, надання першої допомоги потерпілим, документацією з питань охорони праці.

Спецкурси: • Оформлення документації з охорони праці в навчальному закладі;

 • Формування здорового способу життя учнів;

 • Викладання курсу «Основи здоров’я» в школі;

Оновлені


1.3.

Заступники директорів з навчально-виховної роботи

1.3.1.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для заступників

директорів шкіл, які викладають предмети суспільно-

гуманітарного циклу)


За кредитно-модульною системою навчання


Загальна підготовка заступників директорів шкіл, які викладають предмети гуманітарного циклу

Програмою перепідготовки передбачено оновлення професійних знань та умінь, які пов'язані зі змінами в змісті, структурі та терміну навчання. Слухачі одночасно підвищать фаховий (за предметами) та функціональний (за змістом посади) рівень теоретичних знань. Акцент буде зроблено на реалізацію нової програми розвитку освіти Донецької області на 2007 – 2011 рр..

Під час фахової підготовки акцент буде зроблено на засвоєнні та усвідомленні сутності педагогічних компетентностей як провідних ідей підвищення професійної майстерності педагогів.

Індивідуальні запити заступників директорів шкіл щодо питань управління будуть задоволені через систему спецкурсів, факультативів, консультацій.Оновлені

1.3.2.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для заступників

директорів шкіл, які викладають предмети

природничо-математичного циклу)


За кредитно-модульною системою навчання


Загальна підготовка заступників директорів шкіл, які викладають предмети природничо - математичного циклу

Програмою перепідготовки передбачено оновлення предметів та управлінських знань слухачів у зв'язку зі змінами пріоритетів у системі загальної середньої освіти на державному рівні. Акцент буде зроблено на реалізацію нової програми розвитку освіти Донецької області на 2007– 2011 рр.

Головною метою курсів є підготовка заступників директорів з навчально-виховної роботи до управління підвищенням рівня професійної компетентності педагогів як соціально-педагогічної умови забезпечення якості освіти.

Різноманітні індивідуальні та творчі завдання допоможуть сформувати управлінську позицію щодо вирішення проблем практичної освіти.Оновлені

1.3.3.

Проблемні

(144 г.)

(для заступників директорів з НВР )


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Організація якісної неперервної освіти педагога в пролонгований міжатестаційний період на засадах кредитно-модульної системи

Актуальність курсів визначається:

 • Сучасними тенденціями розвитку суспільства

 • Зростаючою роллю освіти та необхідністю забезпечити її випереджальне значення для розвитку суспільства

 • Сучасними тенденціями розвитку системи освіти

 • Необхідністю запровадження інноваційних підходів

Мета курсів: організація особистісно зорієнтованого супроводу діяльності педагога в пролонгованой міжатестаційний період; формування та удосконалення професійних компетенцій для здійснення ефективного навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу, постійного професійного розвитку; використання інтерактивних методів навчання дорослих у своїй професійній діяльності; розвиток установок до самовдосконалення, проактивності, саморефлексії.

Реалізація завдань для досягнення результатів модульної програми курсів здійснюється шляхом:

 • розгляду навчального матеріалу змістових модулів на лекціях-презентаціях та інтерактивних, актуалізованих лекціях, тренінгових заняттях, навчально-практичних конференціях, тематичних дискусіях, методичному навчальному практикумі, форумі, чаті, Інтернет-семінарах, інтерактивних семінарах тощо;

 • розробки індивідуального плану підвищення кваліфікації (індивідуального маршруту для самостійної та індивідуальної роботи);

 • самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для кожного модуля комплексу навчально-методичних матеріалів, додаткової електронної бібліотеки до змістового модуля;

 • набуття вмінь та навичок застосовувати на практиці теоретичні знання, розвиток критичного мислення, інноваційності, організації неперервного професійного зростання в пролонгований міжатестаційний період.

Нові

1.3.4.

Проблемні

(144 г.)

(для заступників директорів шкіл з НВР)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Психолого-педагогічний і методичний супровід конкурсів педагогічної майстерності

Сучасна інноваційна політика держави в галузі освіти вимагає від керівників навчальних закладів професійних управлінських знань на підставі теорії менеджменту як науки про ефективне використання людських та матеріальних ресурсів в умовах ринкових відносин.

Метою програми є розвиток уявлень керівників закладів освіти й вчителів про професіоналізм педагога на основі акмеологічних знань.

Програма курсів спрямована на створення умов для формування й розвитку в слухачів вмінь аналізу, узагальнення, опису й презентації власного педагогічного досвіду, стимулювання педагогів до засвоєння або вдосконалення вмінь імпровізації й педагогічної режисури, виявлення особистісних ресурсів керівників ЗНЗ та педагогів і формування в них позитивного іміджу та навичок побудови ефективних стратегій професійного росту та кар'єри.

У курсі освітнього менеджменту переважають активні форми і методи навчання (тренінги, ділові ігри, "Мозковий штурм", евристичні бесіди) та інтерактивні форми і методи навчання (імітаційні ігри, творчі майстерні, тематичні проекти, конференції з обміну досвідом, захист колективних творчих проектів тощо).


Нові

1.3.5.

Проблемні

(144 г.)
(для заступників директорів шкіл з НВР)
Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Управління якістю освіти

Програма курсів зорієнтована на:

 • розкриття й конкретизацію основних значеннєвих компонентів моделі управління якістю освіти;

 • виділення специфічних особливостей сучасної освітньої установи з позицій видової розмаїтості: зміст, технології, структури управління;

 • підготовка до ведення професійної управлінської діяльності й використання моделі "управління якістю освіти" в практичній діяльності;

 • уточнені уявлення в керівників ЗНЗ про значення конкретних нововведень в області внутрішкільного управління для зміни якості освіти в конкретній освітній установі;

 • сформованість в керівників ЗНЗ розуміння сутності нововведення: його походження, структури,змісту.

Програма курсів розрахована на використання:

 • можливостей ІКТ, часткове навчання в дистанційному режимі;

 • методів діалогу, публічного виступу (захист моделі), пред'явлення теоретичних знань, самостійної роботи з першоджерелами.

Нові

1.3.6

Проблемні

(144 г.)
(для заступників директорів шкіл з НВР)
Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Системне моделювання управлінської діяльності ЗНЗ

Освітня програма:Зорієнтована на:

 • формування методологічної культури керівників ЗНЗ як основи розвитку компетентності в області проектування управлінської діяльності;

 • дослідження компетентнісного підходу з позицій системно-діяльнісного підходу, представлення підходів до проектування компетенцій учасників управлінського процесу в ЗНЗ;

 • реалізацію методологічних підходів і знань теорії в конструюванні моделі ефективного керування ЗНЗ як проектованих компетенцій учасників управлінського процесу;

 • розвиток рефлексивної практики керівників у діагностиці й оцінці управлінської компетентності ланок і учасників керуючої системи ЗНЗ;

 • конструювання методичної діяльності в ЗНЗ у форматі моделі керування знаннями в організації, що забезпечує розвиток ЗНЗ як компетентної організації.

Розрахована на використання:

 • діагностики й самодіагностики управлінської діяльності керівників освітніх установ" у формуванні необхідного рівня знань і практичних умінь керівників в області самостійного проектування компетенцій і технологічних підходів до оцінки рівня компетентності керуючої системи ЗНЗ;

 • діючої моделі методичної діяльності в ЗНЗ, що забезпечує постановку персоніфікованих і організаційно-групових завдань формування й розвитку професійної компетентності учасників освітнього, педагогічного, виробничого й управлінського процесів в ЗНЗ;

 • можливостей ІКТ.

Нові

1.3.7.

Тематичні

(144 г.)

(для директорів шкіл, заступників директорів шкіл з НВР)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Використання комп'ютерних технологій в адміністративній діяльності керівника

Освітня програма:Зорієнтована на:

 • відновлення знань про розвиток процесу інформатизації освіти;

 • створення моделей єдиного освітнього простору освітньої установи і їхнього використання в практичній діяльності;

Розрахована на використання:

 • стандартного програмного забезпечення ПК;

 • спеціалізованого програмного забезпечення, адресованого керівникам освітніх установ: програми складання розкладу й адаптованих баз даних;
Оновлені

1.3.8.

Проблемні

(144 г.)
(для заступників директорів шкіл з НВР)
Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Формування інноваційного простору освітніх установ

Освітня програма:Зорієнтована на:

 • засвоєння теоретичних положень інноватики;

 • формування вмінь проектування розвитку конкретних освітніх установ через керування інноваційним процесом;

 • формування вмінь застосовувати сучасні технології в керуванні, освітньому процесі, що забезпечують якість освіти;

 • уточнені подання в керівників ЗНЗ загальної освіти про значення конкретних нововведень в області внутрішкільного управління для зміни якості освіти в конкретній освітній установі;

 • сформоване в керівників ЗНЗ розуміння сутності нововведення: його походження, структури, змісту.

Розрахована на використання:

 • можливостей ІКТ, часткове навчання в дистанційному режимі;

 • методів діалогу, публічного виступу (захист моделі), пред'явлення теоретичних знань, самостійної роботи з першоджерелами.

Нові

1.3.9.

Проблемні

(144 г.)

(для заступників директорів шкіл з НВР)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів

У сучасних умовах усе більшого значення набуває проблема професійної компетентності адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл. Інноваційні процеси, що йдуть в освітніх системах, затребували нових знань, нових підходів до рішення виникаючих проблем

Управління якістю освіти, безумовно, відноситься до проблем, рішення яких повинно здійснюватись на основі нового корпуса знань з опорою на міждисциплінарні теорії. Реалізація ідеї системного управління якістю освіти в школі, яка повинна ґрунтуватись на таких ідеях і принципах:

1) проектно-інноваційному підході, що припускає не навчання взагалі, у відриві від виконання функціональних обов'язків, а навчання, у ході якого освоюються засоби, методи та форми управління якістю, створюються та реалізуються проекти;

2) найважливіших положеннях, категоріальному апараті квалітології як триєдиної науки про якість (теорія якості, теорія оцінки якості, теорія управління якістю);

3) ідеї інтеграції змісту освітніх і навчальних програм, інтегрування навчальної інформації про теорію систем, теорію управління, квалітологію, педагогіку, психологію й інші наукові дисципліни.

Цільова настанова курсу складається в підготовці керівників освітніх установ до самоаналіз системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

У результаті освоєння навчального курсу слухачі повинні

Слухачі, які пройшли навчання на курсах, повинні мати теоретичні знання й організаційно-методичні вміння, необхідні для виконання самоаналізу системи забезпечення якості освіти освітньої установи.

Основним видом навчальних занять за очним вступним курсом є лекції (22,2 % часу). Лекції складають основу теоретичного навчання за курсом. Вони повинні давати систематизовані наукові знання з проблематики впровадження систем якості в освітніх установах і здійснення їх самоаналізу, розкривати стан і перспективи застосування систем забезпечення якості освіти в різних типах освітніх установ, концентрувати увагу слухачів на найбільш складних і вузлових питаннях, стимулювати їхню активну пізнавальну діяльність, формувати творче мислення.

Семінари проводяться за найбільш складними темами програми із задачею поглибити та закріпити отримані знання з питань теорії та практики проведення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітніх установах, акцентувати увагу слухачів на проблемних і невирішених аспектах, визначити ступінь і повноту засвоєння ними програмного матеріалу.

Практичні заняття зі слухачами проводяться з метою: оволодіння ними навичками, прийомами, діями, передбаченими навчальною програмою, у тому числі організаторсько-методичними вміннями, необхідними для керівництва проведенням робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі в межах своєї службової компетенції.Нові

1.4.

Учителі початкових класів

Методисти МК ВО, які опікуються початковою школою, керівники МО вчителів початкових класів

1.4.1.

Проблемні

(108 г.)

(для методистів МК ВО, які опікуються початковою школою, керівників МО, вчителів початкових класів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Застосування в методичній роботі у міжатестаційний період інноваційних педагогічних технологій з високим компетентнісним рівнем

У Законі України «Про загальну середню освіту» (статті 4, 27, 37, 38, 39, 41, 42, 44), Національній Доктрині розвитку освіти (розділ 13) зазначається, що важливою умовою модернізації освіти, насамперед, є професійне вдосконалення. Адже кожен крок модернізації потребує оновлення професійних знань, опанування нових педагогічних технологій. Отже, особливої актуальності набуває зростання ролі творчої особистості учителя.

Стрижневим завданням методичної служби і є підготовка вчителя, що відповідає сучасним вимогам, створення умов для постійного розвитку, професійного зростання, творчої самореалізації педагогів.

Підвищення кваліфікації – це процес і результат навчання педагогічних працівників. Саме результат повинен стати початком діяльності учителя у міжатестаційний період , отже забезпечити неперервність освіти педагогів.

Озброєння методистів та керівників МО знаннями та вміннями щодо організації методичної роботи з учителями у міжатестаційний період і є головною метою даних курсів.

Практична складова навчально-тематичного плану включає проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів, тематичних та проблем-них дискусій, презентацій, залучення технології ситуативного моделювання, захист проектів тощо.

Під час курсів планується активна педагогічна практика з обміну досвідом роботи методичних служб області, методичних об'єднань учителів початкових класів.

Особливістю цих курсів є організація навчального процесу за вимогами кредитно-модульної системи. Отже акцент у діяльності слухачів буде зроблено на активній самостійній та самоосвітній роботі, що дозволить слухачам розв'язати проблемні питання та надбати практичні навички.

Передбачається виконання слухачами прикладних проектів з означеної проблеми, які стануть початком їх діяльності на місцях.


Нові

Вчителі початкових класів

1.4.2.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів початкових класів другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»)Навчально - тематичний план і програма курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів даної категорії складений з урахуванням сучасних вимог до початкової школи відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, спрямований на розширення й поглиблення знань слухачів щодо загальної та методичної підготовки, психофізіологічних та вікових особливостей молодшого школяра; питань формування професійної компетентності вчителя, відповідних компетенцій .

Під час проведення курсів буде враховано індивідуальні потреби вчителів, стимульовано прагнення до саморозвитку і самореалізації. Диференціація забезпечується добором спецкурсів та факультативів(«Розв’язання питань адаптації дошкільної, початкової та середньої ланок освіти», «Українознавство», «Духовний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей», «Проектна діяльність учителя та учня початкової школи», «Культура українського ділового мовлення», «Формування здоров’язберігаючої компетентності молодшого школяра») .

Збільшено години на педагогічну практику з метою ознайомлення з використанням інноваційних методик в сучасній початковій школі та перегляд відеоматеріалів кращих педагогів Донецької області.


Оновлені

1.4.3.

Загальна підготовка

(108 г.)

(для вчителів початкових класів першої та вищої кваліфікаційних категорій)Мета запропонованих курсів:

 • удосконалення науково-методичної підготовки вчителя;

 • спрямування роботи вчителя на науково-дослідницьку діяльність;

 • знайомство з актуальними проблемами філософії освіти, змістом трансформаційних процесів в українському суспільстві, стратегією розвитку регіональної системи освіти ;

 • оновлення знань щодо основних питань дидактики початкової школи: процес навчання як система, зміст освіти, методи навчання , закони й закономірності навчання;

 • формування професійної компетентності вчителя як основи його готовності до впровадження інноваційних освітніх технологій;

 • розгляд нових підходів до педагогічного оцінювання з огляду на підготовку учнів початкової школи до зовнішнього незалежного оцінювання.

Під час курсів передбачається активна участь слухачів у ділових іграх, тренінгах, конференціях, роботі творчих груп.

Планом пропонується «Варіативна складова» («Розв’язання питань адаптації дошкільної, початкової та середньої ланок освіти», «Українознавство», «Духовний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей», «Проектна діяльність учителя та учня початкової школи», «Культура українського ділового мовлення», «Формування здоров’язберігаючої компетентності молодшого школяра»). Введення факультативів та спецкурсів сприятиме задоволенню потреб, запитів слухачів, підвищенню їхньої загальної культури.

З метою ознайомлення слухачів з інтерактивними навчальними методиками, педагогічна практика планується на базі шкіл, у яких працюють учителі-новатори м. Донецька.


Оновлені

1.4.4.

Тематичні

(72 год)

(для вчителів початкових класів всіх кваліфікаційних категорій)Розвиток критичного мислення

на уроках різних предметів в початковій школі

Зміст навчально-тематичного плану передбачає ознайомлення вчителів з різними методиками, які допомагають школярам вчитися уважно слухати співрозмовника, впевнено вести дискусії, розуміти логіку аргументів, приймати виважені рішення, осмислювати прочитане та виявляти самостійність у питаннях самоосвіти.

Особлива увага буде приділятися практичній діяльності слухачів щодо конструювання будь - якого уроку та адаптування методичної системи ЧПКМ на програмовий матеріал різних предметів початкової школи.

Програма курсів пропонує різноманітні види діяльності слухачів у рамках триступеневої моделі (актуалізація знань, усвідомлення змісту, міркування), тому вчителі будуть працювати в режимі вироблення групових знань, що дозволить їм усвідомити позицію дорослого в процесі навчання, побути в ролі учнів, пізнати основи педагогічної майстерності.

Запропонована програма курсів надасть установку на комунікативно-діяльнісне і творчо-особистісне навчання як вчителя, так і учня.

Планом пропонується «Варіативна складова» («Розв’язання питань адаптації дошкільної, початкової та середньої ланок освіти», «Українознавство», «Духовний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей», «Проектна діяльність учителя та учня початкової школи», «Культура українського ділового мовлення», «Формування здоров’язберігаючої компетентності молодшого школяра»).


1.4.5.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів початкових класів всіх кваліфікаційних категорій)
Сучасний урок у початкових класах як цілісна дидактична система

Зміст, структура поняття «урок» є важливою складовою методологічних засад дидактичної системи класно-урочної форми передачі знань. Урок швидко зазнає багатьох змін у контексті вимог до якості освіти, що висувають перед школою суспільство і педагогічна наука.

Навчально-тематичним планом передбачено:


 • розгляд актуальних питань теорії, методики та технологічних підходів до побудови сучасного уроку в початковій школі відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • оволодіння педагогами технологіями конструювання сучасного уроку;

 • ознайомлення з особливостями побудови традиційного уроку, уроку в системі розвивального навчання, уроку критичного мислення, уроку за програмою «Крок за кроком», уроку з використанням комп’ютера, модульного уроку тощо;

 • ознайомлення з різними підходами до аналізу та самоаналізу уроку як виміру ефективності процесу навчання.

 • оволодіння сучасними методами оцінювання на уроці (вербальне, за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень та оцінювання предметних компетенцій).

Заплановано консультації щодо організації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу.

Передбачено відвідування уроків учителів шкіл м. Донецька, перегляд відеоматеріалів кращих педагогів Донецької області.Оновлені

1.4.6.

Тематичні

(108 год)

(для вчителів початкових класів)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюСучасний урок у початкових класах як цілісна дидактична система

Запропоновані курси організовуються за кредитно-модульною системою в очно-дистанційному режимі. Вони передбача-ють: очний, дистанційний формати та підсумкову очну сесію. Реалізація завдань модульної програми курсів здійснюється шляхом розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях, інтерактивних лекціях, тренінгових заняттях; самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого до кожного модуля комплексу навчально-методичних матеріалів; участі у форумі; написання та захист на підсумковій сесії творчої роботи у формі кооперативного проекту.

Планом передбачена «Варіативна складова» («Розв’язання питань адаптації дошкільної, початкової та середньої ланок освіти», «Українознавство», «Духовний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей», «Проектна діяльність учителя та учня початкової школи», «Культура українського ділового мовлення», «Формування здоров’язберіга-ючої компетентності молодшого школяра»).


Виїзні

1.4.7.

Проблемні

(72 год)

(для вчителів початкових класів всіх кваліфікаційних категорій)Застосування технологій і методик навчання української мови згідно з новою мовною парадигмою

Одним із пріоритетних напрямків роботи учителя початкової ланки, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Програмою для середньої загальноосвітньої школи та Цільовою комплексною програмою розвитку та функціонування української мови в Донецькій області на 2004-2010 роки є створення умов для опанування молодшими школярами української мови як засобу спілкування, пізнання навколишнього світу та чинника, який формує всебічно розвинену особистість, прилучає дитину до національних скарбів духовності й культури, надбань українського народу.

І тому мета проведення курсів: формування професійної компетентності учителя початкових класів щодо ефективного застосування технологій і методик навчання української мови згідно з новою мовною парадигмою, адекватних сучасним освітнім вимогам.

На заняттях буде приділено увагу: • розгляду теоретичних аспектів навчання української мови в початкових класах за останніми вимогами ;

 • психолінгвістичним особливостям засвоєння державної мови в умовах білінгвізму;

 • ознайомленню з передовими педагогічними ідеями, інноваційними методиками викладання мови, нетрадиційними формами проведення уроків.

Передбачено роботу в творчих групах.

Для слухачів заплановано низку активних форм навчання, семінарських та практичних занять, а також факультативів та спецкурсів («Українознавство», «Духовний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей», «Культура українського ділового мовлення»).


1.4.8.

Проблемні

(72 год)

(для вчителів початкових класів вищої та першої кваліфікаційних категорій)Новітні технології

навчання української мови у закладах з російською мовою навчання

Українська мова у закладах з російською мовою навчання є засобом міжнаціонального спілкування та прилучення дітей до культури українського народу. Основною метою навчання української мови в початкових класах є формування і розвиток елементарних умінь спілкуватися української мовою в усній і писемній формах, виховання поваги до Української держави, народу, його мови, культури, почуття громадянськості.Проблемні курси мають за мету:

 • розглянути основні змістові лінії освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту початкової загальної освіти: мовленнєву, мовну, соціокультурну;

 • чітко визначити рівень вимог до загальної мовленнєвої та мовної підготовки учнів початкової школи;

 • звернути увагу слухачів на комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні української мови.

Увагу буде акцентовано на:

  • аналізі оновлених програм, підручників, методичних посібників;

  • ознайомленні з передовими педагогічними ідеями щодо навчання української мови щодо навчання української мови,

  • систематизації знань щодо використання інноваційних компетентнісно зорієнтованих технологій і методик навчання української мови (інтерактивних, активних, кооперативних, методів розвитку критичного мислення тощо),

  • реалізації методу проекту;

  • психолінгвістичних особливостях засвоєння державної мови в умовах білінгвізму;

  • мовному забезпеченні комунікативної діяльності учнів у процесі формування усного українського мовлення.

Запропоновані спецкурси та факультативи («Українознавство», «Духовний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей», «Культура українського ділового мовлення») дадуть можливість активізувати розумову діяльність слухачів, розвиток інноваційності.
1.4.9.

Тематичні

(108 год)

(для вчителів початкових класів всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюФормування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів засобами інноваційних освітніх технологій

Національна доктрина розвитку освіти пріоритетними завданнями системи освіти визначає виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

Програма курсів охоплює практичне освоєння системи понять, які формують здоров’язберігаючу компетентність молодшого школяра, адаптації та практичного використання інноваційних технологій для розв’язання зазначеної проблеми.

Теоретична складова курсів передбачає розкриття наступних питань: • нормативно-правове забезпечення з питань здоров’я;

 • експертна оцінка освітньої галузі „Здоров’я і фізична культура” Державного стандарту початкової загальної освіти, програм початкової та основної школи з предмету „Основи здоров’я” щодо реалізації можливостей формування здоров’язберігаючої компетентності школярів та наступності у його викладанні;

 • системний підхід до навчання за технологією розвитку життєвих навичок: базові концепції;

 • умови і критерії ефективного навчання на засадах розвитку життєвих навичок;

 • моніторинг превентивної освіти тощо.

Практична складова курсу включає проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та проблемних дискусій, презентацій, захист проектів, залучення технології ситуативного моделювання тощо.

Ознайомлення із психологічними засадами впровадження інноваційних освітніх технологій стосовно формування здоров’язберігаючої компетентності дозволить слухачам визначитися у виборі тих методів, форм, прийомів роботи, які дозволять їм самим самореалізовуватися та створити відповідні умови учням.

Під час курсів планується спецкурс «Впровадження у навчально-виховний процес початкової школи програм «Корисні звички» та «Цікаво про корисне». Особливість цих програм полягає в сучасному теоретичному підході до превентивного навчання (формування особистісної та соціальної компетентності учнів або тренінг життєвих навичок), використанні методології навчання в групі й інтерактивних методів навчання. Навчання відбуватиметься за тренінговою технологією з використанням ігрових та інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів, методу портфоліо тощо.

Передбачається ознайомлення слухачів із досвідом роботи навчальних закладів обласного експериментального майданчика, який працює за вищеозначеною проблемою.

Особливістю цих курсів є організація навчального процесу за вимогами кредитно-модульної системи. Передбачається максимальна активність самого слухача, а викладач буде лише реалізовувати консультативно-координуючу функцію на основі індивідуального підходу до кожного. Для цього слухачі забезпечуються ефективними засобами навчання, такими, як модуль. Використовуючи цей інформаційний засіб, слухач зможе самостійно організовувати засвоєння нового матеріалу та приходити на кожну педагогічну зустріч підготовленим, вирішуючи проблемні питання, беручи участь в дослідницькій діяльності тощо.


Нові

1.4.10.

Очно-заочні

(72 г.)

(для вчителів початкових класів всіх кваліфікаційних категорій)Курси націлені на систематизацію раніше набутих знань умінь і навичок педагогічної творчості, на ознайомлення з інноваціями в теорії та практиці початкової освіти, на впровадження компетентнісно орієнтованого навчання тощо.

Термін навчання поділяється на дві сесії. Перша сесія – це лекційно-практичні заняття щодо оновлення шкільної освіти з філософії , дидактики, методики.

Друга сесія – це лекційно-практичні заняття з фахової підготовки, захист курсових робіт, що готуються в міжкурсовий період.

1.4.11.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів, які викладають «Християнську етику» в початковій школі)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюДуховний розвиток молодшого школяра на традиціях української культури та християнських цінностей

Процес становлення громадянського суспільства в Україні, прагнення до вдосконалення економічної, правової, освітньої, культурної сфер життя передбачає утвердження життєустрою країни на засадах цінностей і норм високої людяності.

Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження та відтворення традиційних християнських моральних цінностей, що за своїм змістом співзвучні загальнолюдським і під впливом яких упродовж тисячоліття формувалася культура українського народу.

З огляду на це актуальним і своєчасним є запровадження курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Пропонована програма курсів є загальноосвітньою і культурологічною. Вона побудована на засадах інтеграції етичного, естетичного та релігійного компонентів у житті дитини на основах християнської моралі, традиційної для українського народу, відповідно до «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні».

З метою реалізації діяльнісного підходу й особистісної орієнтації навчання очно-дистанційні курси передбачають позааудиторну самостійну та самоосвітню роботу слухачів, сплановану систему індивідуально-творчих завдань, що дозволить слухачам розв'язати проблемні питання та надбати практичні навички.


1.4.12.

Авторські

(108 год)

(для вчителів початкових класів всіх кваліфікаційних категорій)Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення української мови в закладах з російською мовою навчання

(авторські курси Аліфанової І.А., вчителя почат-кових класів школи № 4 м. Докучаєвська, Назюти З.І., учителя початкових класів школи № 40 м. Маріуполя )

Слухачам буде надано можливість ознайомитися з передовим педагогічним досвідом щодо формування мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів в умовах білінгвізму східного регіону. Під час відвідування циклу уроків з мови та читання, факультативних та позакласних занять у вчителів-модераторів слухачі ознайомляться із системою комунікативних вправ, ігор, які допоможуть дитині орієнтуватися у будь-яких мовленнєвих ситуаціях та підготуватися до життя у сучасному суспільстві.

Стрижневим у практичній діяльності слухачів буде моделювання в інтерактивному режимі спеціальних комунікативних вправ (навчально-мовленнєвих ситуацій, мовних розминок, хвилинок поезії тощо), діалогічних та дискусійних форм навчання (творчих, проблемних завдань тощо), самостійних видів творчої діяльності (інструкцій, проектів, різноманітних усних та письмових видів робіт).Оновлені

1.5.

Працівники спеціальних дошкільних та інтернатних закладів для дітей з психофізичними вадами розвитку

Завідувачі та методисти дошкільних навчальних закладів спеціального та компенсуючого типу

1.5.1.

Проблемні

(72 г.)

(для завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів спеціального та компенсуючого типу)


За кредитно-модульною системою навчання


Соціально-адаптаційна спрямованість корекційно - виховного процесу в системі спеціальної дошкільної освіти

Освіта дітей з обмеженими можливостями розвитку передбачає створення для них спеціального корекційно-розвиваючого освітнього середовища, що забезпечує адекватні умови й можливості для отримання освіти в межах спеціальних освітніх стандартів, лікування та оздоровлення, виховання та навчання, корекції порушень психофізичного розвитку, ранньої соціалізації.

Навчально-тематичний план курсів передбачає опрацювання нормативно-правових документів у галузі загальної та спеціальної освіти, інноваційних технологій дошкільної освіти, особливостей їх адаптації до психолого-педагогічних можливостей дошкільників із психофізичними вадами розвитку. Через систему лекційних та практичних занять слухачі будуть мати можливість удосконалити знання та вміння щодо організації методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи в закладах спеціальної освіти.

Оволодіють основами психології управління, педагогічного менеджменту, управлінського моделювання, впровадження інформаційно - комунікаційних та проектних технологій в систему управління корекційним навчально-виховним процесом дошкільного навчального закладу спеціального та компенсуючого типу.Нові

Керівні кадри загальноосвітніх та спеціальних шкіл-інтернатів

1.5.2.

Проблемні

(72 г.)

(для керівних

кадрів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з психофізичними вадами розвитку)
За кредитно-модульною системою навчання


Проектування та науково-методичне забезпечення компетентно спрямованої спеціальної освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я

У законодавчих документах держави посилена увага на дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення сприятливих умов для їх соціалізації та реабілітації.

Ось чому сьогодні спеціальна освіта має бути спрямована на пошук та розробку інноваційних моделей розвитку компетентного випускника інтернатного закладу.

Важливою умовою реалізації компетентнісного підходу є проектування освітньо-реабілітаційного простору. Мета курсів – забезпечити готовність керівників спеціальних шкіл-інтернатів до інноваційної діяльності через експериментальну, дослідницьку роботу; залучити до реалізації обласного цільового комплексного проекту.Нові

1.5.3.

Проблемні

(72 г.)

(для заступників директорів з виховної роботи шкіл-інтернатів)


За кредитно-модульною системою навчання


Соціально-правовий захист дітей пільгових категорій в умовах інтернатного закладу

В нормативних документах держави підкреслюється гарантоване право дитини, яка залишилася без піклування батьків або є сиротою, на утримання, виховання в межах відповідного навчального закладу та благодійну підтримку.

Соціально-правовий захист вищезазначеної категорії дітей потребує знань щодо змісту їх нормативно-правового забезпечення, оформлення відповідних документів; психолого-педагогічного супроводу; наступності в системі корекційно-педагогічного процесу. Метою курсів є оновлення змісту роботи з дітьми пільгових категорій, відпрацювання зразків необхідної документації щодо статусу дитини-сироти, яка перебуває в інтернатному закладі; моделювання системи соціального та психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій.


Нові

Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів для дітей із психофізичними вадами розвитку

1.5.4.

Загальна підготовка


(144 г.)

(для вихователів спеціальних

шкіл-інтернатів для дітей із психофізичними вадами розвитку)Суттєві зміни щодо реформуванням у галузі освіти, відкрили чималі перспективи в розвитку системи спеціальної освіти, пов’язані з необхід-ністю нового ставлення суспільства до дітей із порушеннями психофізичного розвитку, нового розуміння процесу їхнього особистого становлення, а також продуктивного розв’язання питань соціалізації та інтеграції їх у суспільство, що вимагає нових підходів до організації та змісту корекційно-виховного процесу в умовах спеціального освітнього закладу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка