Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка4/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Навчально-тематичний план курсів передбачає розгляд нормативно-правових документів у галузі загальної та спеціальної освіти, питань щодо впровадження сучасних виховних технологій в систему корекційно-педагогічної роботи, використання інформаційно–телекомунікаційних технологій в системі виховання дітей із психофізичними вадами розвитку.


Велика кількість часу відводиться вивченню особистості дитини, її компенсаторних можливостей; формуванню основних життєвоважливих компетентностей у дітей із вадами розвитку. Змістом тематичного плану передбачено посилення практичної спрямованості занять: психотренінги; відпрацювання умінь планування та організації корекційно-виховних заходів у роботі з дітьми різних вікових груп; практичне моделювання, захист творчих проектів, підготовка методичних кейсів.

Оновлені

1.5.5.

Проблемні

(72 г.)

(для вихователів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розвитку вищої та першої категорії)


За кредитно-модульною системою навчання


Оновлення змісту корекційно-виховного процесу

в умовах спеціального закладу для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Головною метою курсів є надання теоретичної та практичної допомоги педагогам-вихователям з питань оновлення змісту спеціальної освіти, враховуючи особливості дітей з вадами психофізичного розвитку.

Навчально-тематичний план має інваріантну та варіантну складові, побудований за модульним принципом. Передбачено розгляд новітніх виховних технологій та систем; взаємодії навчання, виховання та розвитку особистості, яка спрямована на соціалізацію дитини, корекцію та реабілітацію порушених функцій.

Школа-інтернат повинна стати сьогодні центром моделювання життєтворчої компетентної особистості, а ці перетворення залежать від кожного педагогічного працівника освітнього закладу.Нові

(м. Слов’янськ)


зональні

(м. Красний Лиман,

м. Слов’янськ, Артемівський

р-н, м Краматорськ,

м. Часів-Яр,

м. Миколаївка)1.5.6.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей із психофізичними вадами розвитку)Урок в системі корекції

особистості дитини

Головна мета курсів – підвищити професійний рівень вчителя-дефектолога з питань спеціальної педагогіки, психології та методики планування сучасного уроку. Урок, як цілісна дидактична система, є основним елементом загальноосвітнього корекційно-педагогічного процесу.

Для якісного оновлення уроку в умовах спеціальної освіти навчальним планом передбачено розкрити дидактичні ознаки системи уроків; багатоваріативність структури; способи диференціації завдань; впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Змістовна лінія модулів програми спрямована на удосконалення професійних знань і умінь, знайомство з перспективними технологіями і новаторським досвідом, на пошук більш раціональних методів навчання і виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції індивідуального стилю роботи. В основу змісту програми покладено ідеї гуманізації і гуманітаризації освіти, особистісно-розвиваючого, комунікативно-орієнтованого, діяльнісно - діалогового навчання. Практичний модуль надасть можливість учителям стати активними учасниками лабораторій щодо моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань, проектування різних видів і форм контролю. Слухачам будуть надані змістовні консультації щодо змін в сучасній спеціальній освіті.


Оновлені

Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів

1.5.7.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів)


Очно-дистанційна форма навчання


Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу — не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й cформувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів розкриває зміст сучасного нормативно - правового забезпечення системи освіти та виховання дітей, громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків, системи правового виховання, соціалізації особистості, формування життєвих компетентностей.

Слухачі курсів матимуть можливість одержати ґрунтовні теоретичні знання, відпрацювати практичні уміння й навички, удосконалити знання з питань науково-методичного забезпечення, моделювання, планування та виховної роботи в умовах інтернатного навчального закладу


Оновлені

1.5.8.

Проблемні

(72 г.)

(для вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів вищої, першої кваліфікаційних категорій)


За кредитно-модульною системою навчання


Комплексна соціально – педагогічна підтримка дітей в умовах загальноосвітнього інтернатного закладу

Один із пріоритетів держави, її моральний та правовий обов’язок – забезпечення освітніх потреб дітей, створення належних умов для їх повноцінного розвитку.

Сучасні вимоги передбачають нове ставлення до всієї системи педагогічного процесу в кожному закладі освіти. Пошуки новітніх форм навчання та виховання дітей пов’язані з процесом оновлення змісту загальної освіти. Освіта має забезпечити відповідно до здібностей та можливостей кожної дитини психолого-медико-педагогічну підтримку, яка в змозі сформувати особистість здатну до самореалізації та інтеграції в соціальне середовище.

Змістова лінія модулів програми спрямована на вдосконалення професійних знань та умінь вихователів з питань соціально – педагогічної підтримки дітей, виховання, основних вимог створення виховного простору школи - інтернату: психологізації; відкритості соціуму; залучення дітей до суспільно значущих і особистісних життєвих проблем; розвитку творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; спонукання вихованців до самостійного розв’язання власних життєвих проблем; життєтворчості педагогічної культури; педагогічного захисту та підтримки дітей; самореалізації дитини в сферах її життєдіяльності. Передбачено ознайомлення з перспективними педагогічними технологіями та новаторським досвідом.Нові

Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, які здійснюють індивідуальне навчання учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (навчання на дому)

1.5.9.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які здійснюють індивідуальне навчання учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (навчання на дому)


Психолого-педагогічна реабілітація дітей з обмеженими

можливостями здоров’я

На виконання наказу МОН України від 15.10.04 № 797 “Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” та реалізації тимчасового Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах є необхідність здійснити курсову перепідготовку для визначеної групи вчителів. У змісті курсів будуть розглянуті актуальні питання корекційної педагогіки та спеціальної психології, через практичне моделювання – відпрацьовані індивідуальні підходи в процесі роботи з дітьми, які мають відповідні вади розвитку, вимоги до уроку в умовах спеціального корекційного навчання

Проблема індивідуального навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я є актуальною, тому вчителі, які працюють з ними, повинні володіти теоретико-методологічними основами спеціальної освіти.

Метою курсів є підвищення професійної майстерності працівників на основі сучасних підходів до організації змісту та форм роботи. За своєю структурою заняття зі слухачами є модульними, передбачають різноманітні форми та методи проведення: лекції, практичні заняття, дискусії, тренінги, ділові ігри, конференції, розробки та захист творчих проектів.Оновлені

Учителі-логопеди системи освіти

1.5.10.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів - логопедів системи освіти)
Диференціальна діагностика в системі корекції мовних порушень

Програма курсів дасть можливість всебічно розглянути питання диференціальної діагностики мовних порушень як самостійного дефекту, так і вторинного відхилення. Будуть представлені нові підходи щодо класифікації мовних порушень у дітей різних вікових категорій, впровадження сучасних технологій навчання дітей з мовленнєвою патологією в корекційно-педагогічний процес, використання комп’ютерних корекційно – розвиваючих програм у логопедичній роботі.

Провідна мета курсів – надання науково-методичної та практичної допомоги з питань діагностики в галузі логопедії.

Презентація інноваційного перспективного педагогічного досвіду дасть можливість удосконалення корекційного педагогічного процесу з метою творчого впровадження в роботу з дітьми із вадами мови та мовлення.

Для слухачів буде створено міні педагогічна студія новітніх корекційних технологій, на основі якої педагоги зможуть ознайомитися з сучасними інтерактивними та проектними технологіями.

Особливу увагу буде приділено питанням реалізації регіональних цільових комплексних програм та плануванню логопедичної роботи в умовах логопедичного пункту закладу загальної та спеціальної освіти.Оновлені

1.5.11.

Проблемні

(72 г.)

(для логопедів дошкільних навчальних закладів)
Комплексний підхід щодо корекції порушень мови та мовлення

у дітей дошкільного віку

Реформування системи спеціальної освіти потребує розробки нових ефективних методів корекційно – попереджувального та розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами, що відповідають сучасним науковим знанням про нормальний і дізонтогенетичний розвиток, в зв’язку з цим особливо гостро постає проблема оновлення змісту корекційної навчально-виховної роботи з дітьми із мовленнєвою патологією, а саме створення умов щодо оволодіння ними рідною мовою та мовленням, як найголовнішим засобом спілкування та пізнання, забезпечення всебічного розвитку, корекції порушених функцій, ранньої соціалізації та інтеграції в загальноосвітній простір.

Головний акцент буде зроблено на сучасні підходи щодо формування психолого-педагогічної готовності дити-ни із вадами мовлення до навчання у школі та розвиток її комунікативної компетентності.

Буде подано аналіз теоретико-методологічних основ і принципів, форм і методів навчання та виховання, а також факторів і умов, які впливають на ефективність цілеспрямованого форму-вання комунікативної компетенції у дошкільників із вадами мови та мовлення. Велику увагу буде приділено використанню інформаційно–комуні-каційних технологій в системі корек-ційної роботи учителя-логопеда ДНЗ загального та компенсуючого типу.Оновлені

Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів груп спеціального та компенсуючого типу

1.5.12.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів - дефектологів, вихователів, дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей із вадами інтелекту)Корекційно-педагогічні технології в системі ранньої реабілітації дітей із вадами інтелекту

Оновлення змісту спеціальної освіти дітей із проблемами здоров’я, сучасні досягнення психолого-педагогічної науки потребують інноваційних підходів щодо організації корекційного навчально-виховного процесу в умовах дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з вадами інтелекту.

Навчально-тематичний план відповідає сучасним вимогам, має модульну структурованість. Передбачено розгляд питань щодо психолого-педагогічних особливостей дошкільників із вадами інтелекту та їх диференціації за ступенем вираженості, основ впровадження сучасних корекційно – педагогічних технологій в навчально – виховний процес дошкільного закладу компенсуючого типу.

Слухачі матимуть можливість удосконалити знання та вміння щодо організації корекційного навчально - виховного процесу згідно з вимогами сучасних навчально – виховних та спеціальних корекційних програм, з урахуванням інноваційних процесів у дошкільній освіті і можливістю їх впровадження в спеціальну освіту дітей із вадами інтелекту, особливу увагу буде приділено питанням впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» в систему корекційної роботи з дітьми із вадами психофізичного розвитку.Оновлені

1.5.13.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів мовних груп дошкільних навчальних закладів)


За кредитно-модульною системою навчання


Виховання в дошкільних навчальних закладах /групах/ для дітей з вадами психофізичного розвитку є однією з важливих складових загальної системи корекційної навчально - виховної роботи, що потребує оновлення в умовах модернізації спеціальної освіти. В системі освіти дітей із вадами мовлення стоїть триєдине завдання: виховання, корекція, навчання.

Формуванню мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку приділяється значна увага в загальному змісті навчально-виховної роботи. Курси підвищення кваліфікації нададуть можливість вихователям поглибити знання в галузі логопедії, логопсихології, усвідомити теоретично та відпрацювати на практичних і семінарських заняттях принцип корекційної спрямованості виховної та освітньої роботи в групах для дітей із вадами мовлення. Слухачі ознайомляться з досвідом роботи з питань розвитку мови та мовлення у дітей дошкільного віку, який напрацьовано в області та інших регіонах України. До уваги слухачів – факультативи та спецкурси за вибором.Оновлені

1.5.14.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вихователів груп компенсуючого типу дошкільних навчальних закладів)Головною метою курсів є надання теоретичної та практичної допомоги педагогам з питань корекційної спрямованості освітньо-виховного процесу з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку та створення позитивної мотивації до самоосвітньої роботи в умовах реформування спеціальної освіти. У змістовній частині плану основна увага відводиться вивченню особистості та корекції дитини з обмеженими можливостями здоров’я, відпрацюванню умінь планування, організації та проведення корекційної навчально - виховної роботи з дітьми різних вікових категорій та патологій розвитку, питань реалізації регіональних комплексних програм, впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес, розвитку та функціонування української мови в Донецькій області.

Оновлені

1.5.15.

Проблемні

(72 г.)

(для педагогічних працівників

дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу)Компетентнісно орієнтовний підхід в системі корекційного впливу

У законодавчих документах держави посилена увага суспільства до проблем дітей з обмеженими можливостями здоров’я, створення сприятливих умов для їх соціальної адаптації та реабілітації, включення кожної дитини в систему суспільних відносин.

Саме надання ранньої комплексної психолого – медико – педагогічної допомоги дітям з особливими потребами вимагає перегляду підходів до організації навчально – виховної роботи в дошкільних навчальних закладах /групах/ компенсуючого типу.

Слухачі матимуть можливість удосконалити знання та вміння щодо організації корекційного навчально-виховного процесу згідно з вимогами базових, варіативних, корекційних програм та з урахуванням інноваційних процесів у загальній та спеціальній дошкільній освіті.

Особливу увагу буде приділено питанням взаємодії всіх ланок спеціальної освітньої системи: діагностиці, навчанню, вихованню, корекції та соціально-реабілітаційній зорієнтованості навчально-виховного процесу.


Нові

1.5.16.

Проблемні

(72 г.)

(для педагогічних працівників

дошкільних навчальних закладів для дітей із вадами зору)Комплексна корекційно-реабілітаційна допомога в системі підготовки дітей з порушеннями зору до школи

Питання удосконалення організації і змісту спеціальної дошкільної освіти, надання комплексної допомоги дітям із різними порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі й із порушеннями зору, мають першочергове значення для підвищення ефективності підготовки до школи, своєчасного лікування, корекційного навчання, адаптації в середовище здорових однолітків.

Програмою курсів передбачено ознайомлення слухачів з сутністю та підходами до реалізації оздоровчої, рекреаційної, профілактичної, розвиваючої функцій навчання та виховання. Буде представлено традиційні та інноваційні форми лікувально-профілактичної та корекційно-компенсаторної роботи як основних засобів забезпечення, відновлення частково втрачених або послаблених властивостей і функцій організму та якостей особистості, що в комплексі буде сприяти пом’якшенню соціальної адаптації, реабілітації та інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство.

Слухачі курсів матимуть можливість одержати ґрунтовні теоретичні знання, відпрацювати практичні уміння й навички, удосконалити знання з питань моделювання, планування та науково-методичного забезпечення корекційно –компенсаторної роботи в умовах закладу освіти.Оновлені

Педагоги-вихователі які працюють з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я

1.5.17.

Проблемні

(72 г.)

(для педагогів-вихователів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я.)


Очно-дистанційна форма навчання


Дидактичні та соціально-педагогічні аспекти корекційної роботи

Головною метою курсів є: підвищити професійну компетентність педагогів-вихователів з питань спеціальної психології та педагогіки, відокреслити оновлення змісту спеціальної освіти осіб з обмеженими психофізичними можливостями, визначити особливості пізнавальних процесів у дітей, які мають відхилення у розвитку, що необхідно враховувати в системі корекційно-реабілітаційної роботи.

Слухачі курсів ознайомляться з сучасними інтерактивними, проектними, інформаційно – комунікаційними технологіями корекційного навчання та виховання. Отримані ними теоретичні й практичні знання стануть у пригоді під час організації навчально-виховного процесу в умовах сучасного санаторно – оздоровчого реабілітаційного центру.

Акцент буде зроблено на дистанційну форму навчання, самостійне відпрацювання окремих тем навчальних модулів.

Пропонуються творчі курсові проекти, що допоможуть надалі впроваджувати метод проектної діяльності в загальну виховну систему СОЦ СРДС «Смарагдове місто».


Нові

(для педагогічних працівників

СОЦ СРДС «Смарагдове місто»)1.6.

Шкільні бібліотекарі

1.6.1.

Загальна підготовка

(144 год.)

(для молодих та новопризначених працівників

шкільних бібліотек)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка