Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка6/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Формування готовності вчителя-філолога до розвитку мовно-літературної обдарованості учнів


Курси спрямовані на формування готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми через поглиблення знань слухачів про сутність обдарованості як психолого-педагогічної проблеми, психологічні особливості обдарованих дітей, специфіку пізнавальної та творчої сфери, ознайомлення з навчальними програмами для обдарованих дітей, традиційними та інноваційними методами і технологіями діагностування, розвитку та моніторингу мовно-літературної обдарованості; зі шляхами подолання проблем соціалізації обдарованої дитини.

Мета курсів – забезпечити вчителів-філологів необхідним комплексом теоретичних знань, практичних умінь (діагностичних, прогностичних, проектних, корекційних та інш.), навчально-методичних матеріалів, необхідних для організації психолого-педагогічного супроводу розвитку мовно-літературної обдарованості школярів, надати допомогу в розробці на базі навчального закладу ефективної системи підготовки учнів до участі в олімпіадному та конкурсному русі.

Практична складова передбачає залучення слухачів до активної діяльності у творчих групах щодо проектування моделей психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості в умовах навчальних закладів різних типів; створення навчальних міні-комплексів для розвитку мовно-літературної обдарованості; відбору й упорядкування збірників творчих, ситуативних завдань, підготовки програм факультативів, спецкурсів для обдарованих дітей; моделювання наскрізної послідовної системи підготовки учнів до участі в олімпіадах, творчих конкурсах тощо.

Протягом курсів планується гнучка динамічна система консультування з питань психологічної підготовки педагога до роботи з обдарованою дитиною, адаптації обдарованих дітей до умов навчального закладу, забезпечення взаємодії сім’ї та школи щодо розвитку обдарованості, створення паспорту й портфоліо обдарованої дитини, підготовки комп’ютерних презентацій.


Нові

2.1.2.

Проблемні,

(108 год.)


(для учителів всіх кваліфікаційних категорій)

Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

Альтернативні педагогічні технології навчання української мови і літератури


Курси зорієнтовані на стимулювання педагогів щодо використання активних методів організації навчального процесу, на розвиток комунікативної активності учнів через застосування інтегрованих, компетентнісно орієнтованих технологій, диференційованих вправ, рольових ігор, розв’язання проблемних ситуацій, ситуативне моделювання тощо. Навчально-методичний зміст курсів передбачає реалізацію практичних ідей і завдань в системі проектних технологій, які спрямовані на формування творчої ініціативи, самостійної роботи, на отримання позитивного результату діяльності, на вироблення активної громадянської позиції Курси забезпечують зростання рівня професійної компетентності вчителя як умови реалізації компетентнісно орієнтованого підходу.

Метою курсів є підготовка слухачів до впровадження технологій продуктивного навчання української мови і літератури, освоєння технологій оцінювання рівня сформованості мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій.

Програмою передбачено ознайомлення слухачів з сучасними авторськими технологіями навчання української мови через низку майстер-класів, семінарів-практикумів; відвідування лекцій провідних науковців, забезпечення культурологічної підготовки педагогів тощо.

Нові

2.1.3.

Проблемні

(108 год.)

(для учителів суспільно-гуманітарного циклу всіх кваліфікаційних категорій)
Розвиток національної самосвідомості учнів у системі вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

Мета курсів – підготовка педагога до проектування власної діяльності щодо створення системи розвитку національної самосвідомості школяра, формування його активної громадянської позиції, соціокультурної компетенції при вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу, надання допомоги вчителеві щодо інтеграції в практиці шкільного життя знань етнопедагогіки, фольклору, народної медицини, рідної мови, народознавства, громадянського права, історії та українознавства тощо; надання консультацій з питань розробки інтегрованих занять, впровадження активних методів навчання й залучення педагогів до створення відповідного навчально-методичного забезпечення; мотивування вчителів до проектної, пошукової, дослідницької діяльності з проблеми.

Курси орієнтують педагогів на поглиблене вивчення предметів суспільно-гуманітарного, українознавчого циклу, які закладають основи національної самосвідомості, духовно-культурного розвитку особистості, спрямовані на вдосконалення рівня володіння українською мовою, збагачення фахового словникового запасу тощо.

Окремий інтерес становить практико орієнтована складова, що охоплює відвідування спецкурсів-тренінгів, практикумів, майстер-класів і відкритих занять кращих педагогів області.

З впровадженням спецкурсів „Громадянська освіта”, „Українознавство”, „Удосконалення україномовної компетенції педагога”

Нові

2.1.4.

Загальна підготовка

(108 год.)

(для вчителів категорії «спеціаліст» та другої кваліфікаційної категорії)

із впровадженням програми Intel@ Навчання для майбутнього


Навчально-тематичний план і програма курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури категорії «спеціаліст» та ІІ кваліфікаційної категорії складені з урахуванням сучасних вимог до викладання предмета, відповідно до нових концептуальних підходів мовно-літературної освіти. Спрямований на компенсацію недостатніх знань, умінь і навичок з педагогічної майстерності, оновлення та систематизацію раніше набутих.

Зміст роботи педагогів у курсовий період передбачає корекцію професійної підготовки, оволодіння навичками педагогічної творчості в контексті стилю творчої індивідуальності. Учителі матимуть змогу оволодіти технологією оцінювання навчальних досягнень учнів, набути навичок аналізу уроку.


Під час курсів учителі матимуть змогу ознайомитися зі змістом програми Intel@ Навчання для майбутнього. Тренери нададуть інформацію щодо проектної технології. Слухачі навчаться готувати портфоліо власного проекту.


На курсах піднімаються філософські та методологічні питання науки, педагогічних досліджень, узагальнення й поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи. План курсів включає організацію творчої групи, авторської школи, укладання альтернативних програм, рекомендацій.

Під час курсів дається установка на новаторський пошук.


Оновлені

2.1.5.

Проблемні

(108 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

Інтеграція в системі роботи вчителя-словесника


Зміст програми курсів спрямований на визначення ролі інтеграції в системі гуманізації освіти, науково-теоретичних засад інтеграції в системі гуманізації освіти.

Курси передбачають ознайомлення вчителів з теоретичними засадами інтеграції навчання в системі гуманітарних дисциплін, із зразками нетрадиційних форм роботи, що об’єднують різні види мистецтв, ряд предметних дисциплін для кращого засвоєння української мови і літератури, для розвитку духовного світу учнів. Діяльність педагогів буде спрямована на впровадження «Українознавства» як виховної навчально-інтегративної системи, спрямованої на вироблення гуманістичних життєвих принципів.

Метою курсів є орієнтація на моделювання інтегрованих уроків, на розвиток творчості та самоосвітньої діяльності як учителя, так і учнів, сприяння самоусвідомленню, самореалізації. Слухачі курсів ознайомляться з авторськими технологіями застосування інтегрованого навчання, з методикою критичного мислення та використання комп’ютерних технологій при вивченні української мови та літератури.

Оновлені

2.1.6.

Проблемні

(72 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Ділова активність на уроках української мови і літератури


Курси зорієнтовані на стимулювання педагогів щодо використання активних методів організації навчального процесу, на формування ділової комунікативної активності учнів через застосування диференційованих вправ, рольових ігор, проблемних ситуацій тощо. Навчально-методичний зміст курсів передбачає реалізацію практичних ідей та завдань в системі проектних технологій, які спрямовані на формування творчої ініціативи, самостійної роботи, на отримання позитивного результату діяльності, на вироблення активної громадянської позиції

2.1.7.

Тематичні

(72 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Українознавство в системі базових гуманітарних дисциплін

Курси орієнтують педагогів на вивчення предмета «Українознавство», який закладає основу національного самоусвідомлення, дає ключ до розуміння складних соціально-історичних проблем сучасності.

У межах програми розглядаються найголовніші концентри українознавства: Україна-етнос, - природа, -мова, - нація, держава, - культура, – ментальність, - історична доля.

Метою курсів є відродження правильного розуміння поняття “українознавство”, допомога вчителю щодо втілення в практику шкільного життя народної та академічної педагогіки, формування питомих рис громадянина, підготовки покоління до самостійного життєвого вибору шляху та перспектив майбутнього, збагачення теоретичним і практичним матеріалом для подальшої роботи.


2.1.8.

Проблемні

(72 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Розвиток креативної обдарованості школяра в системі педагогічної діяльності

Програма курсів передбачає ознайомлення вчителів з тематикою лекційно-практичної діяльності, зорієнтованої на розкриття понять «творчість», «креативність», «обдарованість».

Під час курсів буде зроблено акцент на організацію роботи з обдарованими учнями, виявлення їхньої здатності до творчості. Зміст програми курсів спрямований на вирішення питань, що стосуються розвитку креативної обдарованості школярів на уроках української мови та літератури, співвідношення інтелекту та творчості.

Курси зорієнтовані на стимулювання науково-дослідної, пошукової діяльності. Учителі матимуть змогу ознайомитися з авторськими технологіями, розробити творчі проекти, поділитися досвідом щодо формування компетентностей учнів.


Оновленіі

2.1.9.

Проблемні

(72 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Моніторинг якості освіти учнів при вивченні української мови і літератури


Курси спрямовані на удосконалення знань учителів щодо основних положень регіональної програми «Моніторинг якості мовної освіти» та державної політики щодо зовнішнього незалежного оцінювання. Метою курсів є орієнтація вчителів на впровадження тестових технологій, організацію і проведення аналітичної, корекційної, творчої роботи, самоосвітньої діяльності, дослідницького вивчення предмета, удосконалення педагогічної майстерності щодо підготовки випускників до зовнішнього оцінювання.

Зміст програми курсів спрямований на розуміння прогресивних факторів самоорганізованої загальноосвітньої системи, в якій підґрунтям усіх перетворень стають реальні знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості.


Оновлені

2.1.10.

Проблемні

(72 год)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Створення культуротворчого простору для розвитку мовної освіти учасників педагогічного процесу


Програмою курсів передбачено розгляд культурної стратегії освіти в цілому та аксіологічної складової базових предметів: мови і літератури. Вирішуватимуться проблеми культурного середовища, культурного саморозвитку дитини в освіті, педагогічної підтримки, культурної діяльності, культурного самовизначення через вивчення української мови і літератури тощо. Метою курсів є створення умов і можливостей для розуміння і вироблення власної позиції вчителів-словесників щодо наповнення змісту базової освіти культурними компонентами, впливу на становлення особистості в культурному середовищі соціуму в цілому та школи зокрема, змін в теорії мовної освіти та освітніх технологіях.

Змістові модулі програми орієнтовані на лекційно-практичні заняття, тренінги, практикуми, роботу з комп’ютером, контрольно-оцінювальну діяльність. Педагогам буде надана можливість створити авторський проект з проблеми, вибудувати культурну модель філологічної освіти учня, визначити перспективу розвитку мовної культури суб’єктів навчання.


Нові

2.1.11.

Проблемні

(108 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)
Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

Інтерактивне навчання в курсі “Українська мова і література”


Курси передбачають ознайомлення вчителів з різними методиками, які сприяють розвитку в учнів навичок діалогічного мовлення, критичного мислення, допомагають створенню в класах комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час курсів учителі зрозуміють:суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Учителі навчаться організовувати роботу в групах. Метою курсів є впровадження комунікативної змістової лінії стандарту освіти в практику роботи вчителів.

Курси дають установку на комунікативно-діяльнісне, творчо-особистісне навчання. Термін навчання ділиться на три етапи: організаційно-настановна сесія, контрольно-дистанційний формат, підсумково-звітний формат.

План-графік підвищення кваліфікації передбачає вхідний, поточний, дистанційний, вихідний контролі, Інтернет-консультації, Інтернет-семінари, підготовку творчого проекту, проходження навчальної практики. Координатор (тьютор) затверджує індивідуальний план слухача (тема творчої роботи, терміни виконання контрольних робіт у системі On-Line, перелік модулів і терміни їх вивчення, термін консультацій за Internet та дати заліків). Під час підсумково-звітної сесії педагоги складуть залік, захистять кооперативні творчі проекти, візьмуть участь у конференції з обміну досвідом тощо.


2.1.12.

Авторські

(72 год.)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Формування життєвих компетентностей учнів в умовах профільного навчання

(за авторськими програмами

Попової Т.Ю., учителя Верхньоторецької школи Ясинуватського р-ну,

ШингофІ.Л., учителя Донецької школи №65)


Курси забезпечують зростання рівня професійної кваліфікації вчителя як умови реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес.

Метою курсів є орієнтація слухачів на технології компетентнісно орієнтованого навчання в умовах профілізації, на засвоєння технологій оцінювання рівня сформованості ключових компетентностей.

Учителі матимуть змогу ознайомитися з авторськими технологіями, розробити творчі проекти, поділитися досвідом щодо формування ключових компетентностей учнів.

Оновлені

2.1.13.

Проблемні

(108 год)


(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)

із впровадженням програми Intel@ Навчання для майбутнього

Література як засіб формування полікультурної компетентності особистості

Курси зорієнтовані на вчителів, які працюють за оновленими програмами з літератури та здатні створити оптимальні умови навчання для інтелектуального розвитку і самореалізації особистості через засвоєння літературних знань. Метою є ознайомлення педагогів із змінами в сучасній парадигмі освіти, з нормативно-правовою базою, із аксіологічним змістовим наповненням шкільного курсу літератури та можливостями розвитку полікультурних компетентностей через вивчення предмета, з інноваційними технологіями навчання тощо. Під час курсів учителі матимуть змогу ознайомитися зі змістом програми Intel@ Навчання для майбутнього. Тренери нададуть інформацію щодо проектної технології. Слухачі навчаться складати портфоліо власного проекту.

Нові

2.1.14.

Проблемні

(72 год.)

(для вчителів української мови та літератури першої і вищої кваліфікаційних категорій)Очно-дистанційна форма навчання

Методологія сучасного уроку з української мови і літератури

Курси націлені на систематизацію раніше набутих знань, умінь і навичок, на ознайомлення з інноваціями в теорії та практиці філологічної освіти, з концепцією сучасного уроку, з технологією впровадження компетент-нісно орієнтованого навчання.

Термін курсів поділяється на дві сесії. Перша сесія – це лекційно-практичні заняття щодо концептуально-технологічного підходу до оновлення сучасної системи освіти та змісту програмного забезпечення вивчення української мови і літератури, ознайомлення з науково-теоретичною базою сучасного уроку мови і літератури. Друга сесія – це лекційно-практичні заняття з фахової підготовки, захист курсових проектів, підготовлених у міжсесійний період, залік та визначення перспективи на міжкурсовий період.

Нові

2.1.15.

Проблемні

(144 г.)

(для вчителів української мови та літератури всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою«Інтерактивне і кооперативне навчання в курсі Українська мова і література»

Мета курсів: підготовка вчителя-словесника як конкурентноспроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні до інноваційної педагогічної діяльності, формування професійних компетентностей словесника для застосування інноваційних інтерактивних та кооперативних технологій на уроках української мови і літератури, розвиток установок до інноваційної активності та неперервного професійного зростання, застосовування технологій в освітньому процесі, створення фасилітативного формату навчальної діяльності.

Реалізація завдань для досягнення результатів модульної програми курсів здійснюється шляхом:

  • розгляду навчального матеріалу змістових модулів на лекціях-презентаціях та інтерактивних, актуалізованих лекціях, тренінгових заняттях, навчально-практичних конференціях, тематичних дискусіях, методичному навчальному практикумі, форумі, чаті, Інтернет-семінарах, інтерактивних семінарах тощо;

  • розробки індивідуального плану підвищення кваліфікації (індивідуального маршруту для самостійної та індивідуальної роботи);

  • самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для кожного модуля комплексу навчально-методичних матеріалів, додаткової електронної бібліотеки до змістового модуля;

набуття словесниками вмінь та навичок на практиці застосовувати теоретичні знання, розвиток критичного мислення, інноваційності, організації неперервного професійного зростання в пролонгований міжатестаційний період.
Нові

2.2.

Учителі російської мови і літератури

2.2.1.

Загальна підготовка

(144 год.)

(для вчителів російської мови та літератури вищої і першої кваліфікаційних категорій або тих, які претендують на дану категорію)Зміст модулів передбачає розширення й поглиблення знань слухачів щодо загальної та методичної культури, питань фахово-функціональної підготовки в галузі “Мови і літератури”, вивищення загальнокультурної ерудиції та відповідних компетенцій. Загальна та професійно-фахова складова містить модулі з питань змін у сучасному освітянському полі, оновлених підходів до формування змісту мовної і літературної освіти; стандартизації освіти; діалогізації процесу навчання; технологізації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу; інформатизації профілізації освіти, дистанційного й компетентнісно орієнтованого навчання тощо.

Функціональна складова включає модулі щодо актуальних проблем теорії та методики викладання предмета; науково–теоретичної та методичної підготовки з російської мови і літератури; культури комунікацій, моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань для контрольно-оцінювальної діяльності.

Для слухачів буде організовано низку тренінгів, практикумів, семінарських занять, а також запропоновано ряд спецкурсів, факультативів (“Компетентнісно орієнтоване навчання”, “Основи ораторської майстерності”, “Методика компаративного аналізу художнього тексту”, “Стилістика і культура мовлення, тощо) і консультацій (система роботи з літературно обдарованими дітьми, організація моніторингових досліджень щодо якості мовної і літературної освіти учнів тощо), відеолекторій; вони ознайомляться з можливостями самоосвітньої діяльності, дистанційного і профільного навчання, технологією формування «мовного портфоліо», електронним підручником з російської мови. Педагоги апробуватимуть міні-кейси, розроблені слухачами попередніх курсів. Вони ознайомляться з технологією моделювання сучасного уроку за допомогою ППЗ, методикою проведення творчих майстерень, лабораторних робіт, практикумів, імітаційних і неімітаційних ігор; будуть брати участь у майстер-класах тощо.

2.2.2.

Загальна підготовка

(144 год.)

(для вчителів російської мови та літератури другої кваліфікаційної категорії та категорії “спеціаліст”)Змістова лінія модулів програми спрямована на вдосконалення професійних знань та умінь учителів, ознайомлення з перспективними технологіями та новаторським досвідом, пошук більш раціональних методів навчання та виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції власної роботи.

В основі змісту програми покладено ідеї розвиваючого, компетентнісно орієнтованого, діалогічного та акмеологічного навчання.

Практичний модуль надасть можливість слухачам стати активними учасниками різноманітних тренінгів і творчих лабораторій щодо моделювання сучасного уроку мови і літератури.

Учителі матимуть змогу ознайомитись із майстер-класами кращих педагогів області на відеокасетах, засобами електронної бібліотеки.

Слухачам будуть надані консультації щодо оновленого змісту мовної і літературної освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів.

Підсумком роботи на курсах буде творчий проект – розробка міні-кейсів на електронних носіях.


2.2.3.

Проблемні

(72 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка