Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка8/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Методика та технологія проведення сучасного компетентнісно орієнтованого уроку російської мови


Навчально-тематичним модульним планом передбачено розглянути актуальні питання теорії та сучасної методики викладання російської мови в школах з російською та українською мовами навчання. Програма курсів структурована за чотирма взаємопов’язаними лініями: мовленнє-вою/комунікативною, лінгвістичною /мовною, соціокультурною, діяльнісною/ стратегічною. Провідною є комуні-кативна, яка передбачає тренінг щодо опрацювання вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності. Лінгвістична забезпечує мовну компетенцію. слухачів як одного із засобів формування їхнього мовленнєвого розвитку; соціокультурна сприяє входженню школярів у культуру. Ці лінії пронизуються діяльністю, яка передбачає формування й узагальнення умінь і навичок слухачів (тренінги, практикуми, майстерні, лабораторні роботи, творчі майстерні тощо).

Передбачається оволодіння педагогами умінням конструювати сучасний урок, моделювати завдання щодо перевірки всіх видів мовленнєвої діяльності, проектувати досвід творчої мовленнєвої діяльності та комунікативно-ситуативні тренінги, практикуми, неімітаційні ігри, використовувати на уроках електронні підручники.(для вчителів м. Макіївка)

2.2.8.

Проблемні

(72 год.)


(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Аналіз художнього твору на уроках літератури (Інноваційні види та прийоми педагогічної технології)

Зміст модулів передбачає поглиблення знань учителів щодо інноваційних видів аналізу тексту (компаративний, гендерний, герменевтичний тощо) та інтерпретації твору.

Слухачам буде запропоновано схеми літературно-критичного та методичного розбору, зразки інтерпретацій творів, які ґрунтуються на сучасному літературознавчому осмисленні матеріалу, настановах герменевтичного характеру.

Педагоги будуть залучені до лабораторії щодо опрацювання методики “закритого читання”, послідовності розбору тексту: від найдрібнішої одиниці (деталі) до цілого – поетики й концепції твору, до закономірностей художнього письма й мислення автора, до літературної традиції та культурної парадигми.

Планується ознайомлення з перспективним досвідом роботи вчителів-словесників із проблеми курсів. Для вивчення методичної та культурологічної компетентності педагогів буде працювати відеоклас, практикум щодо педагогічної комунікації, компаративного аналізу тексту, дистанційного навчання, використовувати електронні підручники на уроках літератури.

2.2.9.

Проблемні

(72 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)


Формування та розвиток читацької діяльності школярів засобами літератури

Навчально-тематичним планом курсів передбачено ознайомлення слухачів із сучасними технологіями щодо організації та розвитку читацької діяльності школярів, формування загальної читацької культури, стимулювання, “повільного” та “співтворчого читання”, розширення обрію читацького сприйняття твору – уміння бачити текст в усій багатоаспектності, давати йому корисну етико-естетичну оцінку тощо.

Педагоги матимуть змогу ознайомитися з теоретичними основами системи формування читача, оволодіти вміннями використовувати інтереси школярів різних вікових груп, ігровими прийомами в системі формування читацької культури, методичними рекомендаціями з використання ілюстрацій до художніх творів на уроці. Слухачам охарактеризують систему бібліотечних уроків і позакласного читання, ознайомлять із технологією організації сімейного читання, вивчення теоретико-літературних понять і літературно-критичних матеріалів у школі, проектування дослідницької діяльності та позакласної роботи з літератури, використання КМ – школи на уроках літератури.

Передбачається робота в методичному лекторії, бібліотеках і школах міста, відеокласах.Нові

2.2.10.

Проблемні

(144 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Методика та технологія сучасного компетентнісно орієнтованого уроку літератури

Навчально-тематичний план курсів побудовано за визначеними в Державному стандарті трьома змістовими лініями: аксіологічною, літературознавчою, культурологічною.

Змістом модулів передбачено ознайомлення слухачів із роллю літератури та культури у формуванні особистості, з головними здобутками естетичного пошуку митців різних епох та літературно-художніх напрямків і течій; діалогом культур, його впливом на літературний процес; сучасним мультикультуралізмом; місцем культури в сучасному суспільстві.

Практичний модуль включає заняття з опрацювання умінь і навичок розглядати літературний процес у широкому культурологічному контексті, розвитку критичного мислення, креативності, тренінгах щодо навчання мисленнєвим операціям упізнавання, ранжування (порівняння, аналізу, синтезу, оцінки тощо), діалогічному спілкуванні.

Слухачі отримають консультації щодо організації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу, розвитку літературної обдарованості школярів, моніторингу якості літературної освіти, дистанційного навчання.

Педагоги матимуть змогу ознайомитися з моделями підсумкових уроків, поданих на магнітних носіях, брати участь у проектуванні різноманітних моделей уроку літератури, опрацюванні електронного підручника.

Учителям буде запропоновано низку спецкурсів (“Компетентнісно орієнтоване навчання”, “Основи ораторської майстерності”, “Методика компаратив-ного аналізу художнього тексту”, “Інтерактивні технології навчання” тощо).


Оновлені

2.2.11.

Проблемні

(108 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)За кредитно-модульною системою навчання


Методика та технологія сучасного компетентнісно орієнтованого уроку літератури

Навчально-тематичний план курсів побудовано за визначеними в Державному стандарті трьома змістовими лініями: аксіологічною, літературознавчою, культурологічною.

Змістом модулів передбачено ознайомлення слухачів із роллю літератури та культури у формуванні особистості, з головними здобутками естетичного пошуку митців різних епох та літературно-художніх напрямків і течій; діалогом культур, його впливом на літературний процес; сучасним мультикультуралізмом; місцем культури в сучасному суспільстві.

Практичний модуль включає заняття з опрацювання умінь і навичок розглядати літературний процес у широкому культурологічному контексті, розвитку критичного мислення, креативності, тренінгах щодо навчання мисленнєвим операціям упізнавання, ранжування (порівняння, аналізу, синтезу, оцінки тощо), діалогічному спілкуванні.

Слухачі отримають консультації щодо організації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу, розвитку літературної обдарованості школярів, моніторингу якості літературної освіти, дистанційного навчання.

Педагоги матимуть змогу ознайомитися з моделями підсумкових уроків, поданих на магнітних носіях, брати участь у проектуванні різноманітних моделей уроку літератури, опрацюванні електронного підручника.

Учителям буде запропоновано низку спецкурсів (“Компетентнісно орієнтоване навчання”, “Основи ораторської майстерності”, “Методика компаратив-ного аналізу художнього тексту”, “Інтерактивні технології навчання” тощо).


Оновлені

(для вчителів м. Маріуполь)2.2.12.

Проблемні

(72 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)

Формування літературної компетенції учнів у класах гуманітарного профілю

Навчально-тематичним планом курсів передбачено ознайомлення слухачів із сучасними технологіями щодо формування кваліфікованого читача та їх літературної компетенції в класах гуманітарного профілю.

Слухачі матимуть змогу ознайомитись із інноваційними методиками формування кваліфікованого читача, аксіологічної, культурологічної та літературознавчої компетенцій учнів з відмінностями навчання у гуманітарних класах.

Передбачається робота у методичному лекторії, бібліотеках міста, опрацювання ППЗ.

Педагоги ознайомляться із технологією виявлення рівня читацького сприйняття, з методикою сучасного аналізу художнього тексту, технологією створення портфоліо, презентацій навчальних тем з літератури та зарубіжної літератури, роботою обласної школи – лабораторії з проблеми обдарованості.

Слухачам буде запропоновано спецкурси “Художня культура світу України”, “Моніторинг якості читацьких здібностей”, “Методика проведення компаративного аналізу художнього тексту”, “Музика і живопис на уроках російської мови і літератури”, “Риторика”.Нові

2.2.13.

Проблемні

(108 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури всіх кваліфікаційних категорій)Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Методика та технологія проведення сучасного компетентнісно орієнтованого уроку російської мови і літератури, зарубіжної літератури

Мета даних курсів – навчання вчителів-словесників алгоритму діяльності щодо формування комунікативної і літературної компетенції школярів, що базуються на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях.

Слухачі матимуть змогу працювати у творчих групах щодо проектування контрольно-оцінювальної діяльності, опрацьовувати вміння і навички на практичних заняттях, тренінгах, брати участь у неімітаційних іграх, у моделюванні сучасного уроку мови та літератури, ознайомитись із можливостями дистанційного навчання.

Педагогам буде запропоновано панораму новітніх засобів навчання (на магнітних носіях, CD, відео, аудіо тощо); можливість навчатися працювати на комп’ютерах, використовувати інформаційні технології навчання, опрацювати електронні підручники, працювати з КМ – школою.

Учителі прослухають відеолекції, спецкурси (“Компетентнісно орієнтоване навчання”, “Основи ораторської майстерності”, “Методика компаратив-ного аналізу художнього тексту”, „Українське ділове мовлення” тощо).


Нові

2.2.14.

Тематичні

(72 год.)

(для вчителів російської мови і літератури всіх кваліфікаційних категорій)Російська література ХХ-XXI століть: основні етапи, тенденції, естетичні пошуки

Змістовна лінія модулів містить питання російської літератури від “срібного” віку літератури до модерністської, поставангардної та сучасної літератури. Учителі матимуть змогу ознайомитися з новими технологіями та методикою викладання літератури ХХ ст., оновити та систематизувати раніше набуті знання в результаті самостійного пошуку, моделювати і конструювати уроки різних жанрів, проектувати самоосвітню діяльність; формувати вміння та навички діяльнісно-діалогічного навчання, роботи з літературно обдарованими дітьми. Передбачається спецкурси «Нобелівські лауреати», «Комунікативно орієнтоване навчання», «Компаративний аналіз художнього тексту», «Сучасна література».

Заплановано ознайомлення слухачів з учнівськими презентаціями навчальних тем з літератури, проектування власних презентацій, створення кейсів щодо навчально-методичного супроводу вивчення сучасної літератури, робота з КМ – школою, з електронними підручниками.

Планується проведення майстер-класів, літературних віталень, конкурсу ораторської майстерності тощо.

2.2.15.

Тематичні

(108 год.)

(для учителів російської мови, які викладають в класах з українською мовою навчання)За кредитно-модульною системою навчання


Комунікативно орієнтований підхід до вивчення російської мови у класах з українською мовою навчання

Змістовна лінія модулів навчально-тематичного плану передбачає ознайомлення слухачів з особливостями комунікативно орієнтованого навчання, технологією формування і розвитку мовленнєвих навичок, необхідних для вільного володіння мовою в усній і писемній формах, організацією самоосвітньої діяльності й дистанційного навчання.

Робота за даним планом надасть учителю можливість творчо підійти до реалізації змісту програми; передбачається робота з електронними підручниками, у творчих групах, участь у мовленнєвих семінарах-практикумах щодо опрацювання технології формування комунікативної компетенції школярів, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях, практикум щодо аналізу (стилістичний, лінгвістичний, лінгвостилістичний, комплексний) аналізу тексту, тренінг щодо моделювання КСВ, опрацювання ППЗ тощо.

Результат роботи курсів – міні-кейс на електронних носіях: комунікативно-ситуативні вправи, моделі уроків, тестові завдання, матеріали до електронного підручника, тощо.

Учителям буде запропоновано низку спецкурсів (“Текстоцентричний підхід до викладання російської мови”, “Моніторинг якості мовної освіти школярів”, “Риторика”).


Нові

2.2.16.

Тематичні

(108 год.)

(для вчителів російської мови і літератури всіх кваліфікаційних категорій)За кредитно-модульною системою навчання


Інтерактивні технологї та методика викладання російської мови і літератури

Курси знайомлять із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які допомагатимуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Педагоги матимуть змогу випробувати технології колективного та колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань тощо; брати участь у роботі майстер-класів і педмайстерень, тренінгів щодо розвитку різних видів пам’яті та мисленнєвих операцій, формуванні і проектуванні портфоліо учня й учителя тощо.

Слухачам буде надано низку електронних презентацій для здійснення самоосвітньої роботи у міжкурсовий та курсовий періоди.

Передбачається знайомство з досвідом роботи кращих учителів області за даною проблемою, обласною школою – лабораторією з проблеми обдарованості, проведення факультативних занять з актуальних проблем освітянського сьогодення (“Компетентнісно орієнтоване навчання”, “Організація самоосвітньої діяльності школярів”, “Організація моніторингових досліджень щодо якості мовної і літературної освіти учнів”, “Організація дистанційного навчання школярів”, ”Профілізація освіти”).


Оновлені

2.2.17.

Тематичні

(72 год.)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної литератури всіх кваліфікаційних категорій)


Організація моніторингових досліджень щодо якості мовної і літературної освіти школярів

Слухачам буде запропоновано теоретичний модуль, який включатиме лекції щодо глобального розуміння якості освіти (мета, організація НВП, навчальні досягнення, управління, результат тощо), рівня навчальних досягнень учнів як інтегрованого показника якості загальної середньої освіти, різниці між якістю і контролем, причин і невідповідностей результату цілям, прозорості і якості системи відстеження, типології інструментарію моніторингових досліджень, теорією кваліметрії тощо.

Практичні модулі включатимуть низку практикумів щодо моделювання міні-досліджень, проектування тест-пакетів і тест-карт; анкет, опитувальників, тренінгів з апробації методик з опрацювання технологічних карт, узагальнення кваліметричних даних тощо.

Педагоги матимуть змогу ознайомитися з ППД працівників методичних служб, керівників методичних об’єднань, учителів, адміністрації навчальних закладів щодо проведення моніторингових досліджень.

Учителі прослухають низку спецкурсів (“Компетентнісно орієнтоване навчання”, “Основи ораторської майстерності”, “Методика компаративного аналізу художнього тексту”, “Стилістика і культура мовлення” тощо)

Результати роботи на курсах – модель аналогічного дослідження: програма, завдання, критеріальна база тощо.Оновлені

2.2.18.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів російської мови і літератури першої та вищої кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання


Комунікативно-діяльнісний підхід до викладання російської мови і літератури в умовах білінгвальної школи

Програмою передбачено підвищення загальної, функціональної, фахової, галузевої і методичної підготовки вчителів. При проведенні курсів вирішуються задачі:  • розширити загальний кругозір та поглибити знання з методики навчання російської мови і літератури;

  • забезпечити розвиток інтелектуального потенціалу вчителя, навичок аналітичного мислення в обсязі, необхідному для вирішення практичних і науково-методичних задач; уміння працювати з науковою літературою;

  • визначити суть і характер нерозв’язаних наукових проблем, запропонувати свої варіанти вирішення, оволодівати навичками наукового пошуку в літературі за фахом та самостійного вивчення пов’язаних з цим проблем;

  • спроектувати та спланувати педагогічну діяльність, визначити та вирішувати професійні завдання;

  • навчити вчителів здійснювати діагностику та моніторинг рівня розвитку дітей – розумового, морального за допомогою комплексу інноваційних методик.

З метою реалізації діяльнісного підходу й особистісної орієнтації навчання передбачена позааудиторна самостійна робота слухачів, спланована система індивідуально-творчих завдань, елементи дистанційного навчання, відео лекторії, творчі майстерні, майстер-класи, робота з ППЗ тощо.
2.2.19.

Проблемні,

(144 г)

(для вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури, які бажають навчитися використовувати технології дистанційного навчання та соціальні сервіси)


Очно-дистанційна форма навчання


Методика та технологія проведення сучасного уроку російської мови і літератури з використанням сервісів Веб 2.0

Навчальним планом передбачено вивчення мережевих сервісів Веб 2.0 з метою впровадження дистанційного навчання в навчально-виховний процес (2 тижня) та підвищення фахової майстерності вчителя (2 тижня).

Загальна складова містить модулі з питань змін у сучасному освітянському полі, оновлених підходів до формування змісту освіти; стандартизації освіти; профілізації освіти, компетентнісно орієнтованого навчання, дистанційного навчання тощо.

Зміст модулів предметного тижня передбачає розширення й поглиблення знань слухачів щодо питань фахово-функціональної підготовки. Функціональна складова включає модулі щодо актуальних проблем теорії та методики викладання предмета; науково–теоретичної та методичної підготовки вчителя російської мови і літератури та зарубіжної літератури, моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань для контрольно-оцінювальної діяльності.

Метою модулю «Використання Інтернет-технологій» є формування важливої складової інформаційної культури, знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору, послуг мережі Інтернет (форум, чат, e-mail), електронних посібників, забезпечення потреби педагога-професiонала в перебудовi особистiсно-професiйного досвiду знаннями сучасних педагогiчних iнновацiй та досягнень вивчення основних принципів роботи в мережі Інтернет, ознайомлення з методикою проведення уроків з використанням Інтернет-технологій, освоєння програмного забезпечення для розвитку творчого потенціалу, формування навичок застосування телекомунікаційних мереж та Інтернет в дистанційній освіті.

Практична частина включає заняття щодо моделювання сучасного уроку з використанням Інтернет-технологій та технологій дистанційного навчання, презентаційних проектів, Flash-презентацій, соціальних сервісів.

Курсова підготовка дасть можливість учителям розробляти алгоритм дій щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій у професійній діяльності необхідності формування інформаційної культури сучасних педагогів та учнів.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка