Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка9/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

нові


2.3.

Учителі німецької мови

2.3.1.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів німецької мови першої та вищої кваліфікаційних категорій)


За кредитно-модульною системою навчання


Впровадження інтерактивних методів у викладання німецької мови

На курсах будуть розглядатися питання щодо підходів до організації навчання з використанням інтерактивних методів і технологій, а саме: кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань тощо. Акцентуватиметься увага на особистісно орієнтованому підході до викладання німецької мови і профільності навчання.

Змістова лінія модулів програми спрямована на вдосконалення професійних знань та умінь учителів, ознайомлення з перспективними технологіями та новаторським досвідом, пошук більш раціональних методів навчання та виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції роботи.

В основу програми покладено ідеї особистісно-розвиваючого, компетентнісно-орієнтованого та діалогічного навчання.

Передбачається проведення тренінгів, семінарів, мовленнєвих практикумів, конференцій кращих учителів області, переможців і лауреатів конкурсів „Учитель року”, „Кращий працівник року” з обміну досвідом роботи. Значну увагу буде приділено оцінюванню діяльності учнів на інтерактивному уроці.

2.3.2.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів німецької мови другої кваліфікаційної категорії та категорії «Спеціаліст»)Зміст курсів передбачає розширення і поглиблення знань слухачів щодо загальної та методичної культури, питань фахово-функціональної підготовки в галузі викладання німецької мови в школі, вивищення загальнокультурної ерудиції та відповідних компетенцій. Загальна складова містить модулі з питань змін у сучасному освітянському полі, оновлених підходів до формування змісту мовної освіти; стандартизації освіти; діалогізації процесу навчання; технологізації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу; інформатизації освіти, дистанційного навчання, пропедевтиці тестового контролю.

Функціональна складова включає модулі щодо актуальних проблем теорії та методики викладання предмета; науково-теоретичної та методичної підготовки з німецької мови; культури комунікацій, моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань для контрольно-оцінювальної діяльності.

Для слухачів буде організовано низку тренінгів, практикумів, семінарських занять, факультативів і консультацій; вони матимуть змогу відвідати презентації ППД переможців і лауреатів конкурсів „Учитель року”, „Кращий працівник року”.

2.3.3.

Проблемні

(108 г.)

(для учителів німецької мови всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюМетодика і технологія проведення сучасного уроку німецької мови з використанням ППЗ

Змістова лінія модулів містить питання щодо оновлення методологічних основ викладання німецької мови, специфіки викладання предмета, планування організації праці вчителя, структурування навчального матеріалу, міжпредметних зв’язків.

Слухачі курсів будуть ознайомлені з технологіями компетентнісно орієнтованого та комунікативно-діяльнісного навчання, упровадження інтерактивних методів навчання, можливостями самоосвітньої діяльності та дистанційного навчання учнів. Учителі матимуть змогу взяти участь у тренінгах щодо моделювання сучасного уроку, створення творчих проектів, використання ППЗ на уроках німецької мови.

Курси розраховано на 72 години. Педагогам буде запропоновано низку факультативів і спецкурсів („Профільне навчання” “Використання ІКТ і ресурсів Інтернету”„Використання НМК на уроках іноземної мови”, „Компетентнісний потенціал ситуативного навчання”).


2.4.

Учителі французської мови

2.4.1.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів французької мови першої та вищої кваліфікаційних категорій))


За кредитно-модульною системою навчанняМетодика і технологія проведення сучасного уроку французької мови з використанням ІКТ

Змістова лінія модулів містить питання щодо оновлення методологічних основ викладання французької мови, вивчення основних положень Болонської декларації, специфіки викладання предмета, планування організації праці учителя, структурування навчального матеріалу, міжпредметних зв’язків.

Слухачі курсів будуть ознайомлені з технологіями компетентнісно орієнто-ваного навчання, методикою впровадження інтерактивних методів навчання, можливостями самоосвітньої діяльності та дистанційного навчання учнів, особливостями проведення незалежного тестування з французької мови.

Учителі матимуть змогу взяти участь у тренінгах щодо моделювання сучасного уроку з використанням ІКТ, створенні творчих проектів, презентацій навчальних тем.

Педагогам буде представлена панорама новітніх засобів навчання (на магнітних носіях, CD, відео, аудіо тощо); можливість використовувати ІКТ у навчальному процесі. Вони будуть брати участь у практикумах щодо моделювання сучасного компетентнісно орієнтованого уроку-діалогу, створенні презентацій навчальних тем, навчально-методичного електронного супроводу, створенні власної поштової скриньки.

Курси розраховано на 108 години. У рамках варіативної складової педагогам буде запропоновано низку факультативів і спецкурсів („Аналіз дискурсу та тексту в умовах сучасної середньої школи”, „Українське ділове мовлення”, „Використання НМК на уроках французької мови”).

Змістом плану передбачено посилити практичну спрямованість занять: тренінги з носіями мови; практичне моделювання, захист творчих проектів, підготовка методичних кейсів.

2.4.2.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів французької мови першої та вищої кваліфікаційних категорій)
Упровадження інтерактивних методів у викладання французької мови

Під час курсів будуть розглядатися сучасні підходи до організації педагогічного процесу, основні закономірності процесу навчання, опрацьовування інтерактивних технологій.

Змістова лінія модулів програми спрямована на удосконалення професійних знань та умінь учителів, ознайомлення з перспективними технологіями та новаторським досвідом, опанування методикою інтерактивних методів навчання, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції роботи.

В основу програми покладено ідеї особистісно-розвиваючого, компетентнісно орієнтованого, комунікативно-діяльнісного та діалогічного навчання.

Значна увага буде приділена оцінюванню діяльності учнів на інтерактивному уроці.

Курси розраховано на 72 години; на них передбачено проведення семінарів, тренінгів з носіями мови, участь педагогів у роботі майстер-класу, презентація ППД переможців і лауреатів конкурсів „Учитель року” та „Кращий працівник року”.


2.4.3.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів французької мови другої кваліфікаційної категорії та категорії «Спеціаліст»)Зміст курсів передбачає розширення і поглиблення знань слухачів щодо основних положень загальнодержавної політики в галузі шкільної освіти, у тому числі з навчання іноземних мов, загальної та методичної культури, питань фахово-функціональної підготовки в галузі викладання французької мови у школі, вивищення загальнокультурної ерудиції та відповідних компетенцій.

Загальна складова містить модулі з питань змін у сучасному освітянському полі, оновлених підходів до формування змісту мовної освіти, стандартизації освіти, діалогізації процесу навчання, технологізації самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу, інформатизації освіти, можливостей дистанційного навчання.

Функціональна складова включає модулі щодо актуальних проблем теорії та методики викладання предмета; науково-теоретичної та методичної підготовки з французької мови; комунікативних технологій, які грунтуються на активізації мовленнєвої діяльності учнів; культури комунікації, моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань для контрольно-оцінювальної діяльності, використання ППЗ у навчально-виховному процесі.

Для слухачів буде організовано низку тренінгів, практикумів, семінарських занять, факультативів і консультацій, зустрічей з авторами посібників, представниками фахових видань.

Планується створення слухачами курсів курсового проекту за кейс-технологією з матеріалами для організації самоосвітньої роботи у міжкурсовий і курсовий періоди.

2.5.

Учителі англійської мови

2.5.1.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів англійської мови, які викладають або планують викладати в початкових класах)
Нові методичні підходи у навчанні англійської мови учнів початкової школи

Програмою курсів передбачається ознайомити вчителів з основними компонентами навчання іноземної мови: соціальним, комунікативним і методологічним.

На лекційно-практичних заняттях слухачі курсів опрацюють матеріали щодо реалізації принципів комунікативності, інтегрованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, навчання, орієнтованого на учня, позитивного ставлення до помилок, виховного та розвивального навчання; забезпечення позитивної мотивації навчання, створення умов для самореалізації кожного учня; розвитку його творчої самостійності та активності.

Учителі ознайомляться з концепціями національних та закордонних НМК, із завданнями для підготовки учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, для вироблення загальних мовленнєвих навиків в учнів на початковому базовому рівні, що відповідає рівню А1 Загальноєвропейських рекомендацій в галузі іноземних мов.Оновлені

2.5.2.

Загальна підготовка

(144г.)

(для вчителів другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»)
Програмою курсів передбачається ознайомлення вчителів із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Опрацювання опису дефініцій рівнів володіння мовою сприятиме розвитку прозорих та реалістично встановлених загальних умінь навчання.

Виконуючи комунікативні завдання, учителі будуть брати участь у комунікативних видах діяльності та оперувати комунікативними стратегіями. Учителі зможуть опрацювати паралінгвістичні засоби спілкування та схеми інтегрованої комунікативної діяльності.

Слухачі курсів ознайомляться з особливостями методичної організації процесу навчання англійської мови як другої іноземної, а також моделлю управління процесом упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчальний процес.

Програма курсів стимулює роздуми над цілями навчання ІМ та використання найбільш ефективних підходів і новітніх технологій. Учителі зможуть опрацювати різнорівневі комп’ютерні програми навчання іноземної мови. Учителі зможуть ознайомитися з розробками Національного Мовного портфеля та незалежного тестування.Оновлені

2.5.3.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів англійської мови вищої та першої кваліфікаційних категорій)


За кредитно-модульною системою навчання


Впровадження нових технологій та наукових розробок у викладання англійської мови

Програмою курсів передбачається ознайомлення вчителів з новими технологіями навчання іноземної мови, а також Рекомендаціями Ради Європи щодо рівня володіння ІМ. Учителі навчаться працювати на комп’ютерах та опрацьовувати різнорівневі програми навчання ІМ, вони ознайомляться з досвідом роботи базових шкіл м. Горлівки щодо використання комп’ютерних програм та електронних підручників.

Програма курсів формує потребу педагогів в особистісно-професійному розвитку на основі рефлексійної практики викладання іноземної мови, самоосвіти, співпраці з іншими викладачами.

Учителі зможуть удосконалити практику володіння іноземною мовою, застосовувати сучасні освітні технології навчання. Учителі зможуть ознайомитися з розробками Національного Мовного портфеля та незалежного тестування.Оновлені

2.5.4.

Авторські

(72 г.)

(для вчителів англійської мови, які викладають або планують викладати в початкових класах)
Навчання англомовному спілкуванню учнів молодших класів

(за авторською методикою Роман С.В.,

Штакіної Л.О., Коломінової О.О.)

Основою програми є творчий доробок у таких напрямках :  1. Методика навчання англійської мови учнів молодших класів.

  2. Система методичної підготовки вчителів для раннього навчання іноземної мови.

Програма враховує основні положення інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови. Слухачі курсів ознайомляться з теорією раннього навчання іноземної мови, психологічними процесами та особливостями їх функціонування під час оволодіння ним, зможуть поглибити комунікативну та лінгвокраїнознавчу компетенцію, удосконалять дидактико-оперативний аспект, зокрема уміння створювати функціонально-технологічну сферу уроку.

Вирішенню завдань курсів мають сприяти лекції-діалоги, лекції-диспути, практикуми, перегляд та аналіз авторських уроків, програвання ділових ігор, організація майстер-класів у формі корекції підготовлених слухачами фрагментів занять з НМК “Wonderland” (1,2,3 роки навчання англійської мови).

Враховуючи індивідуальні уподобання слухачів, сплановано факультативні заняття з проблем компетентнісно орієнтованого підходу, а також передбачено виконання і захист курсових завдань, пов’язаних із різними аспектами раннього викладання ІМ. Учителі зможуть ознайомитися з розробками Національного Мовного портфеля та незалежного тестування.


м.Горлівка

ІДПІІМ


2.5.5.

Проблемні

(108 год.)

(для вчителів, які викладають 2-3 іноземні мови)


За кредитно-модульною системою навчання


Інтегровані курси вчителів іноземної мови

Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі передбачає вивчення щонайменше двох іноземних мов.

Слухачі курсів ознайомляться з державними програмами з другої іноземної мови, особливостями методичної організації процесу навчання.

Учителі ознайомляться з основними принципами навчання, формами контролю навчальної діяльності з іноземної мови, електронними навчально - методичними комплексами.

При замовленні курсів необхідно вказати рівень володіння першою та другої іноземною мовами. Учителі зможуть ознайомитися з розробками Національного Мовного портфеля та незалежного тестування.

2.6.

Учителі суспільних дисциплін

2.6.1.

Проблемні

(108 г.)

(для учителів, що викладають історію, етику, філософські курси з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

Формування світоглядної позиції учнів через вивчення історії та предметів філософського циклу

Курси розраховані на вчителів, які викладають суспільні дисципліни (історію, етику, право, основи філософії, курс «Людина і світ», «Людина і суспільство»). Курси передбачають підготовку слухачів з сучасних проблем розвитку освіти, історіософії, філософської та морально-етичної проблематики. Програмою передбачено опрацювання методики викладання цих зазначених курсів. Велика увага буде приділена світоглядному та виховному потенціалу суспільствознавчих дисциплін, розглянута можливість інтегрованого підходу до викладання предметів суспільствознавчого циклу. В межах курсів учителі зможуть пройти навчання за програмою «Intel – навчання для майбутнього».Нові

2.6.2.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів історії першої та другої кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Компетентнісно орієнтований урок історії

Програма курсів розрахована на вчителів, які бажають вивищити свій методичний рівень. Педагогам пропонуватимуться модулі з теорії уроку, методології викладання предмету. Під час практичних занять слухачіматимуть нагоду порівняти традиційну та інноваційну моделі навчання, опрацюють сучасні технології та моделі навчання історії. Під час курсової перепідготовки вчителі пройдуть тренінг щодо оволодіння інноваційними технологіями взаємодії учнів та вчителя, моделюватимуть різні типи сучасного компетентнісно орієнтованого уроку історії, а також аналізуватимуть презентовані моделі, навчаться робити якісний самоаналіз.Педагоги матимуть можливість прослухати спецкурси з історії, правознавства, світової художньої культури.


2.6.3.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка