Дошкільна освіта на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”Скачати 276.7 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір276.7 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_______________ проф. І.Є. Цепенда

„2” березня 2015 р.

П Р О Г Р А М А

фахового вступного випробування для зарахування на навчання на 2-3 курс зі скороченим терміном навчання за ступенем бакалавра

напряму підготовки6.010101 Дошкільна освіта

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст

при прийомі на навчання у 2015 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № 2 від „2” березня 2015 р.

Івано-Франківськ — 2015


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вступного випробування з “Педагогіки дошкільної” є перевірка знань і відбір абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавр”, за напрямом підготовки 6.010101 Дошкільна освіта при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” до ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2015 році.

Програма містить основні питання з основ загальної педагогіки та загальної психології, педагогіки дошкільної, основ образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей, теорії і методики фізичного виховання та валеологічної освіти, основ природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою, дошкільної лінгводидактики, теорії та методики формування елементарних математичних уявлень, методики проведення занять з народознавства та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання слід звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку та підборі джерел підготовки для вступного випробування.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Основи загальної психології»

Тема. Вступ до загальної психології

Предмет і завдання загальної психології. Етапи розвитку психології як науки. Методологічні основи психології. Галузі психологічної науки. Міжпредметні зв’язки психології з іншими науками.Тема. Мозок і психіка

Загальні відомості про будову нервової системи людини. Мозок як орган психіки. Кора півкуль головного мозку, її будова і функції. Рефлекторна діяльність мозку. Нервові процеси в корі великих півкуль головного мозку та їх динаміка. Сигнальні системи у роботі кори півкуль головного мозку.Тема. Розвиток психіки і свідомості

Розвиток психічного відображення у тварин. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. Відмінності психіки людей і тварин. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини.Тема. Психологія особистості. Соціальні групи

Загальне поняття про особистість. Структура особистості. Біологічна, суспільна і духовна природа особистості. Розвиток і формування особистості. Особистість і група.Тема. Індивідуально-психологічні особливості особистості

Психологічна характеристика типів темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Психологічна характеристика сангвініка, холерика, меланхоліка та флегматика. Поняття про здібності та задатки. Види здібностей. Характер. Акцентуації характеру.Тема. Психологічна характеристика діяльності

Поняття про діяльність та її структуру. Поняття про потреби та мотиви. Види діяльності, їх характеристика. Поняття про уміння і навички. Звички як стійкі способи дій людини.Тема. Пізнавальні психічні процеси: увага, відчуття, сприймання

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про увагу та її фізіологічні основи. Види уваги, їх психологічна характеристика та властивості. Поняття про відчуття. Природа відчуттів людини. Види відчуттів. Поняття про сприймання та його фізіологічні основи. Види сприймання. Основні властивості сприймання.Тема. Пізнавальні психічні процеси: пам'ять, мислення, уява

Пам'ять. Поняття про пам'ять, фізіологічні основи пам'яті. Види пам'яті, їх характеристика. Процеси пам'яті. Індивідуальні особливості пам'яті. Мислення. Поняття про мислення. Єдність мислення і мови. Операції мислення. Форми мислення. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. Поняття про уяву. Різновиди уяви.Тема. Емоційно-вольові психічні процеси

Поняття про емоції і почуття. Фізіологічні основи емоцій і почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Вищі почуття. Поняття про волю. Вольова дія. Вольові якості особистості.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник /для студ. психол. і педагог. спец. - 2-ге вид., випр. і доп. / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2007. – 968 с.

 2. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник / К. С. Дрозденко. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.

 3. Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб./ В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

 4. Корольчук М. С. Психологія: Схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб./ за заг. ред. М.С.Корольчука. / Микола Степанович Корольчук. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2009. – 320 с.

 5. Макарова Л. Л. Загальна психологія: методичні розробки семінарських занять: Навч.посібник. / Л. Л. Макарова, В. М. Синельніков. – К. : ЦУЛ, 2005. – 200 с.

 6. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навч. посіб.- 2-е вид., стереотип. / С. Д. Максименко. – К. : МАУП, 2001. – 256 с.

 7. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 5-те вид., стер. / П. А. М'ясоїд. – К. : Вища школа, 2006. – 487 с.

 8. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч.посібник.- 3-є вид., випр. / П. А. М'ясоїд. – К. : Вища шк., 2004. – 487 с.

 9. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. — К.: ВД Професіонал, 2004. - 304 с.

 10. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим: Курс лекцій / Т. Ф. Цигульська. – К. : Наукова думка, 2000. – 190 с.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Основи загальної педагогіки»

Тема. Предмет і завдання педагогіки.

Педагогіка як наука. Історія виникнення і розвитку педагогіки. Об’єкт та предмет педагогіки. Функції педагогіки. Основні педагогічні категорії. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку освіти.Тема. Система педагогічних наук.

Структура педагогічної науки та її галузі. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Джерела педагогіки. Класики педагогічної теорії та практики. Напрями, течії зарубіжної педагогіки: філософський, психолого-педагогічний, соціальний.Тема. Філософські основи педагогіки.

Поняття “методологія педагогічної науки”. Філософські концепції розвитку особистості та сучасні філософські течії в зарубіжній педагогіці. Ціннісний (аксіологічний) підхід до вивчення педагогічних явищ.Тема . Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

Поняття «методу дослідження». Класифікація методів науково-педагогічних досліджень. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень. Етапи психолого-педагогічного дослідження.Тема. Система освіти в Україні.

Поняття системи освіти як історичної категорії. Система і структура освіти в Україні у відповідності до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту”. Завдання системи освіти. Принципи побудови освіти в Україні. Ступенева і неперервна освіта в Україні. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти. Пріоритетні напрями розвитку системи освіти в Україні.Тема. Зміст освіти.

Сутність поняття “зміст освіти”. Зміст освіти, його основні компоненти. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти. Стандарти освіти. Державний стандарт початкової загальної освіти. Базовий навчальний план. Навчальні програми. Шкільні підручники і посібники. Удосконалення змісту освіти у загальноосвітній школі.Тема. Педагогічний процес як система.

Сутність і структура педагогічного процесу. Взаємодія як спосіб організації педагогічного процесу. Компоненти педагогічного процесу. Рушійні сили і закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу. Принципи педагогічного процесу.Тема. Мета та ідеал виховання.

Поняття мети виховання. Загальна мета і завдання виховання. Мета виховання в сучасній українській школі. Ідеал національного виховання. Програма виховання особистості як система цілей виховання. Мета виховання в сучасній педагогіці. Зарубіжна педагогіка про мету виховання.Тема. Народна педагогіка.

Педагогіка народознавства. Родинна педагогіка. Педагогіка народного календаря. Козацька педагогіка. Народна педагогіка про мету та ідеал виховання.Тема. Розвиток і формування особистості молодшого школяра.

Структура особистості. Розвиток молодшого школяра. Чинники розвитку особистості. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості молодшого школяра.Тема. Становлення особистості у процесі соціалізації.

Вплив середовища на розвиток особистості молодшого школяра. Педагогічна характеристика соціального середовища. Класифікація і загальна характеристика факторів соціалізації. Сім’я як середовище розвитку і формування особистості. Виховні функції соціального середовища. Народна педагогіка про вплив середовища на розвиток і формування особистості.Тема. Вікова періодизація у педагогіці.

Сутність вікової періодизації у педагогіці. Акселерація і ретрадація в розвитку особистості. Теорії виникнення явища акселерації. Народна педагогіка про вікову періодизацію і виховання дітей.Тема. Спадковість і розвиток особистості.

Взаємозв’язок розвитку, спадковості і виховання у формуванні особистості молодшого школяра. Поняття “спадковість”. Задатки та здібності. Народна педагогіка про роль спадковості у розвитку особистості дитини.Тема. Роль виховання у формуванні особистості.

Виховання як суттєвий чинник розвитку особистості молодшого школяра. Основні напрями виховання. Роль виховання у формуванні особистості. Народна педагогіка про мету та ідеал виховання.Тема. Діяльність, спілкування і розвиток особистості молодшого школяра.

Діяльність як основний чинник формування особистості молодшого школяра. Взаємозв’язок діяльності, спілкування і розвитку особистості. Суть, зміст, мета і види діяльності. Спілкування і його значення в розвитку особистості. Народна педагогіка про вплив діяльності і спілкування на формування особистості дитини.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Анєнкова І.П. Педагогіка: модульний курс [Текст]. Навчальний посібник / І.П. Анєнкова, М.А. Байдан, О.А. Горчакова, М.В. Руссол: – Л.: «Новий Світ-2000», 2011. – 567 [1] с.

 2. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка [Текст] : навчальний посібник / Т. Г. Веретенко. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 128 с.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка [Текст] : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

 4. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 3-тє, перероблене і доповнене / За заг. Ред. О.А. Дубасенюк. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 464 с.

 5. Кобрій О. М. Основи педагогіки [Текст]: навч. посіб. / О. М. Кобрій. – Рек. МОН. – Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2008. – 263 с.

 6. Кузьмінський А. І. Педагогіка [Текст] : підручник / Анатолій Іванович Кузьмінський, Віталій Лукич. Омеляненко. – К. , 2007. – 447 с.

 7. Кузьмінський А. І. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський., В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес,2003. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогікою).

 8. Курлянд З. Н. Педагогіка : навчальний посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипова та ін. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 304 c.

 9. Максимюк С. П. Педагогіка [Текст] : навч. посібник. – Рек. МОН. – К. : Кондор, 2005. – 667 с.

 10. Мойсеюк Н. Педагогіка [Текст] : навч. посібник / Неля Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – К., 2007. – 656 с.

 11. Полякова Г. А. Педагогіка: нав. посібник / Ганна Анатоліївна Полякова, Т. А. Борова. – Рек. МОН. – Харків, 2011. – 374 с.

 12. Фіцула М. М. Педагогіка [Текст] : навч.посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2006. – 560 с.

 13. Фіцула М. М. Педагогіка [Текст]: навч. посібник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 232 с.

 14. Червінська І.Б. Методичні рекомендації до проведення практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» / І.Б. Червінська / Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 30 с.

 15. Ягупов В. В. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – Рек. МОН. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Педагогіка дошкільна»

Тема . Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки як науки.

Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки, її предмет. Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей. Значення передового педагогічного досвіду. Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей. Своєрідність дошкільної педагогіки. Становлення дошкільної педагогіки як науки. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. Методологія дошкільної педагогіки. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи.

Історія становлення і розвитку системи дошкільного виховання.

Тема. Дитинство як соціально-педагогічне явище.

Значення дошкільного дитинства. Взаємодія виховання і розвитку. Сутність виховання у період дошкільного дитинства. Роль дорослого в розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства. Виховання і вікові та індивідуальні особливості дітей. Обдаровані діти і виховання. Діти з проблемами розвитку.Тема. Сучасна система дошкільної освіти в Україні. Програми розвитку, виховання і навчання дітей

Дошкільні заклади в системі національної освіти. Типи дошкільних закладів та їх функції. Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. Вихователь дитячого дошкільного закладу, професійні функції. Знання і професійні здібності вихователя. Система дошкільного виховання. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Створення і вдосконалення програм виховання дошкільників. Принципи побудови програм. Державні комплексні програми. Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Парціальні програми. Вплив навчально-виховної програми на забезпечення різнобічного розвитку дошкільників. Класифікація принципів педагогічної роботи з дітьми, необхідність диференційованого підходу до виховання дітей у сучасних програмових документах для ДНЗ. Удосконалення системи дошкільного виховання. Дошкільне виховання за кордоном.Тема. Зміст виховання дітей дошкільного віку.

Загальна характеристика частин виховання, їх єдність і взаємозв’язок. Ідеал і мета виховання. Завдання виховання дітей дошкільного віку. Фізичне виховання дошкільників: мета, завдання, засоби. Розпорядок дня в ДНЗ. Закономірності чергування видів життєдіяльності дітей у різних вікових групах. Розумовий розвиток і розумове виховання дітей дошкільного віку: завдання, зміст, засоби. Народна педагогіка про розумове виховання. Система сенсорного виховання дошкільників. Моральне виховання дошкільників: мета, завдання, закономірності. Народна педагогіка про моральне виховання дітей. Трудове виховання дошкільників: завдання, зміст, засоби. Види праці дітей дошкільного віку. Особливості організації трудової діяльності. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку. Мета і завдання естетичного виховання дошкільників. Зміст і засоби естетичного виховання дітей. Екологічне виховання дошкільників: мета, завдання, засоби. Правове виховання дітей дошкільного віку: мета, завдання, закономірності.Тема. Гра як провідний вид діяльності дошкільників. Види ігор.

Походження гри. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Класифікація дитячих ігор. Виховна і освітня цінність іграшки. Види іграшок. Вимоги до іграшок. Українська народна іграшка. Виховне значення творчої гри. Сюжетно-рольові ігри. Рухливі ігри. Народні ігри. Будівельно-конструкційні ігри. Театралізовані ігри дітей. Комп’ютерні ігри. Дидактичні ігри. Значення й особливості використання дидактичної гри в ДНЗ. Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор. Педагогічне керівництво дидактичними іграми в ДНЗ.Тема. Навчання дітей дошкільного віку

Поняття про педагогічний процес дошкільного навчального закладу, його структура. Організація педагогічного процесу і планування навчально-виховної роботи в дошкільному закладі. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Методи навчання на заняттях в ДНЗ. Форми організації навчання в ДНЗ. Особливості організації життя, навчання і виховання дітей у різновікових групах. Особливості організації життя, навчання і виховання дітей раннього віку.Тема. Взаємодія дошкільного навчального заклад і, сім’ї у вихованні дітей

Дошкільний навчальний заклад і сім’я. Єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання. Організація і форми роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю. Принципи наступності, спадковості, перспективності як основа взаємозв’язку дошкільної ланки освіти і початкової школи. Форми зв’язку ДНЗ і школи.Тема. Підготовка дитини до навчання в школі

Поняття «готовність до шкільного навчання». Основні компонентами загальної (психологічної) готовності до школи. Особливості, зміст спеціальної готовності дітей до навчання в школі. Значення комплексної готовності дітей до навчання в школі. Соціально-психологічна адаптація дітей до школи. Труднощі адаптації дитини до шкільного навчання.

Зміст і форми зв’язку дошкільного закладу і школи. Спільна робота дитячого садка і сім’ї у підготовці дитини до школи. Значення наступності у системі безперервної освіти України.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

 2. Декларація прав дитини. Виховна робота в закладах освіти в Україні. – Випуск 2. – К.: Освіта, 1998.

 3. Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. – 2001. – №141 (серпень).

 4. Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону: навчально-методичний посібник / За ред. проф. Н.В. Лисенко. − Київ - Івано-Франківськ, 2009. – 344 с.

 5. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.: Освіта, 1993. – С.16.

 6. Лисенко Н.В. Педагогіка українського дошкілля: У 3 частинах. – Ч. 2: Навчальний посібник / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста. − К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 360 с.

 7. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний посібник / Н.В. Лисенко − К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 720 с.

 8. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. –№7.

 9. Національна програма «Діти України». Виховна робота в закладах освіти в Україні. – Випуск 2. – К.: Освіта, 1998. – С.116-145

 10. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум. / Т. І. Поніманська І. М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 352 с.

 11. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. –К., 1985.

 12. Українська етнопедагогіка: історичний контекст: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Н.В. Лисенко. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. −    208 с.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Методика проведення занять з народознавства»

Тема. Українська казка в дошкільному закладі.

Жанрові особливості української народної казки. Види казок.Тема. Малі жанри українського фольклору в роботі з дітьми дошкільного віку.

Жанрові особливості української фольклористики. Малі жанри українського фольклору. Лічилки, їх місце в навчально-виховному процесі ДНЗ. Скоромовки, методика їх заучування і використання у роботі з дітьми. Українські народні приказки, прислів’я, загадки, їх місце в навчально-виховному процесі ДНЗ та методика використання в різних вікових групах.Тема. Обряди, звичаї, традиції українського народу.

Свято. Традиція. Звичаї. Обряди. Історія виникнення та розвиток української обрядовості. Характеристика української національної обрядовості.Тема. Ознайомлення дітей дошкільного віку з народними промислами, ремеслами та мистецтвом українського народу.

Народні промисли, ремесла, мистецтво, їх характеристика. Українська вишивка.Тема. Українські народні пісні та методика їх використання в роботі з дітьми.

Специфіка українських народних пісень. Основні види обрядових пісень, їх характеристика. Коломийки, їх характеристика та методика ознайомлення з ними дітей дошкільного віку.Тема. Побут українського народу.

Предмети домашнього вжитку, їх призначення, характеристика. Український національний посуд. Українська національна іграшка, її види. Український національний одяг, взуття. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з українським національним одягом.Тема. Методика ознайомлення дітей з символами України.

Державна символіка України. Народні обереги України, їх характеристика. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з символікою в різних вікових групах.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 2002. – 407 с.

 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1991.

 3. Довженко Г.В. Український дитячий фольклор. – К., 1981.

 4. Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К.., 1994.

 5. Кравець М. Сімейний побут і звичаї українського народу. – К., 1986.

 6. Лепеха Т.В. Українознавство. Навч. Посібник. – К.: Просвіта, 2005. – 376 с.

 7. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка. – Івано-Франківськ, 2003.

 8. Лисенко Н.В. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання. – Івано-Франківськ, 2005.

 9. Лозко Г.С. Українське народознавство. – Харків, 2010. – 472 с.

 10. Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку / [Білан О., Возна Л., Максименко О. та ін.]. – Т.: Мандрівець, 2012.

 11. Фоменко Е.В. Формування національної самосвідомості дітей. – Х. : Основа, 2009. – 121 с.

 12. Щербань П. Національне виховання в сім’ї. – К., 2000.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей»

Тема. Значення образотворчого мистецтва та конструювання для всебічного розвитку дітей дошкільників

Малювання, ліплення, аплікація, конструювання - види зображувальної діяльності. Характеристика способів зображення. Вплив зображувальної діяльності на розумовий розвиток дітей, сенсорне виховання.Тема. Програма навчання зображувальної діяльності

Основні принципи дидактики, на яких будується зміст програми навчання зображувальної діяльності (науковість, свідомість, доступність, послідовність, систематичність, наочність, індивідуальний підхід до дітей).Тема. Методи навчання зображувальної діяльності дітей дошкільного віку.

Визначення методів і прийомів навчання. Традиційна класифікація методів словесні, наочні, практичні. Сучасна класифікаціяТема. Організація і проведення занять з зображувальної діяльності у дошкільному навчальному закладі

Заняття - основна форма навчання дітей зображувальної діяльності. Особливості організації занять в різних вікових групах. Типи занять. Організація самостійної художньої діяльності в ДНЗ.Тема. Методика навчання малювання, аплікації, ліплення, конструювання

Предметне малювання. Виникнення і розвиток малювання у дітей 1 мол. групи, правильна посадка при малюванні. Впізнання дітьми схожості малюнка з предметами за різними ознаками: за кольором, формою, рухом та ритмом. Орієнтовний розподіл занять, особливості проведення перших занять. Використання індивідуального підходу при роботі з дітьми. Малювання в другій молодшій групі. Малювання у середній групі. Малювання у старшій групі. Сюжетне та декоративне малювання. Методика навчання аплікації, ліплення та конструювання дітей дошкільного віку.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дитина в дошкільні роки. Комплексна додаткова освітня програма / [наук. керівник Крутій К.]. – К. : ЛІПС, 2011.

 2. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / [наук. кер. Проскура О., Кочина Л., Кузьменко В., Кудикіна Н.]. – К. : Київський університет імені Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 3. Калуська Л.В. Ремесла українського народу: Методичний посібник для вихователів дошкільних закладів. - Харків: Ранок-НТ, 2007.

 4. Кириченко Н.Т. Сюжетне малювання в дитячому садку. - К., 1986.

 5. Комарова Т.С. Образотворча діяльність в дитячому садку, - К., 2007

 6. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2006. 200 с.

 7. Підкуганна Г.О. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. – К., 2001.

 8. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М., Мозаика-Синтез, 2005.

 9. Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2005.

 10. Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. – К., 2010

 11. Янушко О.А. Аплікація з дітьми раннього віку. – Ранок, 2007.

 12. Янушко О.А. Аплікація з дітьми середнього дошкільного віку. – Ранок, 2007.

 13. Янушко О.А. Аплікація з дітьми старшого дошкільного віку. – Ранок, 2007.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природоюТема. Теоретичні основи методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

Методика ознайомлення дошкільників з природою як наука. Основні етапи її становлення та розвитку. Зміст та завдання курсу. Принципи відбору знань дітей про природу.Тема. Куток та ділянка ДНЗ

Основні вимоги до оформлення та розміщення кутка природи в ДНЗ. Постійні та тимчасові мешканці кутка природи. Догляд за ними.Утримання та догляд за акваріумом в кутку природи. Темаілянка ДНЗ

Вимоги до оформлення ділянки ДНЗ.Насадження різних видів рослин на ділянці ДНЗ та догляд за ними.Тимчасові та постійні мешканці ділянки ДНЗ.Тема. Форми організації ознайомлення дітей з природою

Заняття як основна форма організації ознайомлення дітей з природою.Екскурсія і цільова прогулянка в системі роботи з ознайомлення дошкільників з природою. Повсякденні прогулянки в ДНЗ, методика їх проведення в різних вікових групах.Тема. Методи навчання дітей природи рідного краюНаочні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Практичні методи ознайомлення дошкільників з природою та їх загальна характеристика.Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою з допомогою словесних методів.

Тема. Засоби фіксації знань дітей з природи

​ Ведення календарів погоди та природи.Методика використання гербаріїв та колекцій з ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.Тема. Планування та облік роботи з методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

 Види планів та їх загальна характеристика.Облік роботи з методики ознайомлення дошкільників з природою.Роль завідувача та старшого вихователя в організації роботи з методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.​ Білан О.І. екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1996. – 71 с.

2.​ Концепція екологічної освіти. – Інформаційний збірник МОіН України. – 37. – 2002. – С.3.

3.​ Лисенко Н.В. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку.- К.: РУМК, 1990.- 252с.

4.​ Лисенко Н.В.Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Навчальний посібник. – Львів: світ. – 1994. 144 с.

5.​ Лисенко Н.В.Практична екологія для дітей. Навч.-метод. посібник для батьків, вихователів, учителів.- Івано-Франківськ, 1999.- 156с.

6.​ Лучич М.В. Детям о природе.- М.: Прсвещение.- 1989.- 108с.

7.​ Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. посібник.- К., 2002.- 173с.

8.​ Програма розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля:. – Тернопіль: «Мандрівець». – 2013 р.

9.​ Тайбан Н. и др. Знания о природе и человеке в детском саду.- 1992.- 277с.

10.​ Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.- К.: Вища школа.- 1993.- 195с.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Дошкільна лінгводидактикаТема. Теоретичні основи дошкільної лінгводидактики

​ Зміст та завдання курсу «Дошкільна лінгводидактика».Методи та прийоми навчання дітей рідної мови.Принципи та закономірності дошкільної лінгводидактики.Засоби навчання дітей рідної мови.Тема.Заняття як основна форма навчання дітей рідного мовлення 

Види та типи мовленнєвих занять.Особливості проведення мовленнєвих занять в різних вікових групах. Специфіка та методика проведення мовленнєвих занять у групах раннього віку.Тема. Методика виховання звукової культури мовлення

Особливості формування та засвоєння звуків дітьми від народження до 6 років.Характеристика компонентів звукової культури мовлення дітей дошкільного віку.Методика проведення занять з розділу «Звукова культура» в різних вікових групах.Тема. Методика навчання дітей зв’язного мовлення

Види зв'язного мовлення.Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв'язного мовлення. Характеристика методів розвитку діалогічного мовлення.Види розповідей, їх класифікація, послідовність уведення різних видів розповідей. Характеристика методів розвитку монологічного мовлення.Тема. Методика навчання дітей словникової роботи

Закономірності засвоєння слова дитиною в різні вікові періоди.Характеристика методів і прийомів з словникової роботи.Види занять із словникової роботи та методика їх проведення в різних вікових групах.Тема. Методика навчання дітей граматично правильного мовлення

Особливості засвоєння дітьми граматичної будови рідної мови.Типові помилки в мовленні дітей та їх причини.Шляхи й методи формування граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку.Тема. Навчання дітей дошкільного віку художньої літератури

​ Методика навчання дітей читання та розповідання.Методика роботи з дітьми на творами різних жанрів. Організація та методика проведення занять з художньої літератури у різних вікових групах.Тема. Навчання дітей дошкільного віку грамоти

Теоретичні основи навчання грамоти.Підготовка руки дитини до письма. Методика проведення звукового аналізу слів.Методика проведення занять з грамоти в старшому дошкільному віці.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.​ Богуш А., Шиліна Н. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі. – Одеса, 2003.

2.​ Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма. – Тернопіль "Мандрівець", 1999 р.

3.​ Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. – Запоріжжя "Просвіта", 2000 р.

4.​ Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. - К: Рад.шк., 1988 р.

5.​ Богуш А.М. Мова ваших дітей. - К: Рад.шк., 1989 р.

6.​ Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мови дітей раннього віку. – К., 2004 р.

7.​ Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолетова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / За ред. А.М. Богуш. – К., 1992 р.

8.​ Гавриш Н. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят. – К., 2006 р.

9.​ Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. – К., 2005 р.

10.​ Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. - /Упор. А.М.Богуш/ч. II -К:Вища школа, 1999 р.

11.​ Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. - /Упор. А.М.Богуш/ч. І - К: Вища школа, 1999 р.

12.​ Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. – Запоріжжя, 1998 р.

13.​ Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. – Одеса, 2001 р.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»

Тема. Предмет, значення та завдання курсу «ТМФЕМУ» у дітей дошкільного віку.

Завдання формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень.Тема. Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.

Особливості сприймання й відтворення множин дітьми раннього віку. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину. Методика формування первинних уявлень у дітей дошкільного віку про рівність та нерівність множин.Тема. Особливості розвитку в дітей понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність. Завдання та методика навчання дітей лічити в різних вікових групах.

Формуються у дітей дошкільного віку знань про натуральний ряд чисел. Прийоми навчання дітей розрізняти кількісну та порядкову лічбу. Послідовність методичної роботи педагога у формуванні знань дітей про склад числа. Методика формування знань дітей дошкільного віку про цифри. Характеристика кількісної оцінки величини, що формуються у дітей в різних вікових групах. Методика навчання дітей складати й розв’язувати прості арифметичні задачі. Методика формування у дітей дошкільного віку поняття про поділ цілого числа на частини.Тема. Методика формування у дітей уявлень про величину предметів та вимірювання.

Особливості формування поняття «величина» у дітей дошкільного віку. Завдання і зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів. Методи та прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей дошкільного віку вимірювати величини. Методика навчання дітей розпізнавати висоту, довжину, ширину й товщину предмета.Тема. Методика формування у дітей уявлень та понять про форму предметів.

Розкрити значення формування в дошкільному віці уявлень про форму предметів. Поняття про форму предметів. Особливості сприймання форми предметів та геометричних фігур дітьми дошкільного віку. Завдання і зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами. Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про форму предметів та геометричні фігури.Тема. Методика формування просторових уявлень у дітей раннього і дошкільного віку.

Значення формування просторових уявлень для розумового розвитку дітей дошкільного віку. Особливості сприйняття простору дітьми раннього і дошкільного віку. Ознайомлення дітей дошкільного віку з просторовими уявленнями. Методи і прийоми формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.Тема.Методика формування уявлень та понять про час у дітей дошкільного віку.

Особливості сприймання часу дітьми раннього та дошкільного віку. Методика роботи з дітьми з формування часових уявлень у дітей 3-6 років. Завдання формування орієнтування у часі у дітей дошкільного віку і шляхи їх реалізації. Методика ознайомлення дітей з календарем як системою мір.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Белошистая. А.В. Математика вокруг тебя. Методические рекомендации для организации занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 40с.

2. Белошистая. А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с..

3. Ерофеева. Т.И. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1997. – 175с.

4. Сазонова А.В. загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / автор та укладач А.В.Сазонова. – вид. 2-е. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 248с.

5. Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 261с.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освітиТема. Предмет та основні поняття теорії і методики фізичного виховання

Предмет та основні поняття теорії та методики фізичного виховання. Взаємозв’язок теорії фізичного виховання з іншими науками. Основні принципи системи фізичного виховання. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.Тема. Засоби фізичного виховання

Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Класифікація фізичних вправ. Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання.Тема. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання

Єдність навчання, виховання та розвитку дітей у процесі фізичного виховання. Принципи навчання. Методи та прийоми навчання фізичних вправ. Закономірності формування рухових вмінь та навичок.Тема. Зміст та методика навчання основних рухів дітей дошкільного віку

Методика навчання дошкільників ходьби. Навчання бігу. Вправи з рівноваги. Лазіння і повзання. Метання. Стрибки.Тема. Організація і проведення загальнорозвивальних та стройових вправ з дітьми дошкільного віку

Методика навчання загальнорозвивальних вправ.Тема. Навчання вправ спортивного характеру дітей дошкільного віку

Загальні основи методики навчання дошкільників вправ спортивного характеру.Тема. Рухливі ігри та методика їх проведення

Оздоровче і виховне значення рухливих ігор. Організація та методика проведення рухливих ігор з дітьми дошкільного віку. Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах ДНЗ. Загальні основи методики навчання дошкільників ігор з елементами спорту.Тема. Фізкультурно-оздоровчі заходи в розпорядку дня дошкільника

Методика проведення ранкової гімнастики в ДНЗ. Гімнастика пробудження. Фізкультурні хвилинки. Фізкультурні паузи.Тема. Заняття з фізичної культури – основна форма фізичного виховання в ДНЗ

Заняття з фізичної культури – основна форма фізичного виховання в ДНЗ. Типи занять з фізичної культури. Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури. Заняття з фізичної культури на повітрі.Тема. Структура та зміст занять з фізичної культури

Завдання і засоби підготовчої, основної та заключної частин заняття з фізичної культури.

Особливості методики проведення занять з фізичної культури в різних вікових групах ДНЗ.

Тема. Організація активного відпочинку дітей

День здоров’я в ДНЗ. Фізкультурні свята. Фізкультурні розваги для дітей дошкільного віку. Пішохідні переходи.Тема. Планування та облік роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі

Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних закладах: Навчально-методичний посібник / Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 128 с.

 2. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку / Вільчковський Е. С. – К., 1989.

 3. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. / Вільчковський Е. С., Курок О. І. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 428 с.

 4. Денисенко Н. Ф. Через рух – до здоров’я дітей: Навчально-методичний посібник / Денисенко Н. Ф., Аксьонова О. П. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 88 с.

 5. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К., 1980.

 6. Дошкільне тіловиховання. Вплив рухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку / Автори-упорядники: Л. В. Калуська, З. В. Калуський, М. М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 7. Теория и методика физического воспитания: В 2 т. / Под ред. Т. Ю. Круцевич. – К., 2003.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка