Довідка про стан викладання курсу «Я і Україна» у початкових класахСкачати 91.88 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір91.88 Kb.
Довідка

про стан викладання курсу «Я і Україна» у початкових класах

Відповідно до плану роботи школи протягом грудня 2013 року вивчалося питання щодо стану викладання курсу «Я і Україна» у 1-4-х класів школи. Узагальнення даного питання здійснено на основі аналізу відвіданих уроків, представленої шкільної документації, огляду класних приміщень, співбесід з учителями.

Навчальний курс «Я і Україна» реалізує галузь «Людина і світ» Державного стандарту початкової загальної освіти, містить у собі суспільствознавчі та природознавчі складові та представлений у 1 -2 класах інтегрованим предметом «Я і Україна» (1 год.), у 3-4-х класах – окремими предметами : «Природознавство» та «Громадянська освіта» (по 1 годині).

Мета курсу «Я і Україна» в початковій школі – сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах: екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній, комунікативній; вихованню патріотизму; створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів тощо.

Дані навчальні предмети у початковій ланці викладають 10 вчителів. Стаж роботи від 3 до 10 років – 1 вчитель (10%). Від 10 до 20 - 1 училеть (10%), від 20 до 30 років – 5 учителів (50%), понад 30 років працює 3 учителя (30%). За кваліфікаційним рівнем слід вказати, що 30% мають категорію «спеціаліст», 50% мають категорію «спеціаліст вищої категорії», 10% - «спеціалісти І категорії», 10% - «спеціалісти ІІ категорії». Звання «старший вчитель» має 1 вчитель (10%).

Слід також зазначити, що вчителі початкових класів згідно з перспективними планами-графіками, своєчасно проходять курсову перепідготовку.

Програмами з даного навчального предмету (Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. 1-4 класи. Київ, видавництво «Початкова школа», 2006 р. – у 1-2 класах з «Я і Україна» (авт. Бібік Н., Коваль Н.) та у 3-4 класах - з «Природознавства» (авт. Байбара Т.), а також з «Громадянської освіти» (авт. Бібік Н.), забезпечені.

Забезпечення підручниками з курсу «Я і Україна» у 1-4-х класах складає 100%.

У процесі навчання з предмету учні також користуються рекомендованими для використання в початковій школі Міністерством освіти і науки, зошитами з друкованою основою.

Огляд класних приміщень показав, що у вчителів у наявності є таблиці, плакати з теоретичним матеріалом, добірки ілюстративного матеріалу тощо (які, в основному, педагоги купують за власні кошти). Також в наявності природознавчі куточки, учнями ведуться спостереження за погодою, добре доглядаються кімнатні квіти.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі початкових класів, в основному, знають програмові вимоги до даного курсу, володіють сучасними методиками, забезпечують викладання програмового матеріалу у логічній послідовності, застосовуючи різноманітні навчальні методи (словесні, наочні, практичні), демонструючи різні види унаочнення, різноманітні методичні прийоми з метою формування молодших школярів відповідних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, про взаємозв’язок себе з іншими компонентами світу в системах : я – я; я – інша людина; я – суспільство; я – світ.

Так, у 1-х класах Бєлоус Т.М. формує активну навчально-пізнавальну діяльність кожного першокласника через використання спеціальних методів пізнання природи (досліди, практичні роботи, спостереження), питань «чому?», опори на досвід учнів та зв’язок з життям, а Петровець І.В., Лаптєва О.В. з метою розвитку у дітей пізнавального інтересу до вивчення даного курсу, самостійності, розвитку пізнавальних процесів практикують використання ігрових методів, різноманітних наочних матеріалів, інтерактивних прийомів, елементів технології критичного мислення.

У 2-х класах Бєлова В.В. проводить уроки, що мають практичне спрямування, пропонує на розгляд школярів різні життєві ситуації з елементами проблемності, розвиває зв’язне мовлення, поповнює словниковий запас дітей, вчить висловлювати власні думки, використовує тестові завдання. Гончарова О.О. вчить молодших школярів самостійно здобувати інформацію з різних джерел, презентувати складені повідомлення, здійснює міжпредметні зв’язки, навчальний матеріал пропонує у доступній і цікавій формі, а також задає дітям диференційовані домашні завдання.

У 3-х класах Міліцина Л.М. практикує самостійне опрацювання дітьми нового навчального матеріалу, розвиває уміння виділяти головне, порівнювати та аналізувати природні об’єкти, факти і явища, відпрацьовує на уроках уміння працювати в групах, оцінювати власні результати навчальної діяльності за допомогою карток само оцінювання, активізує пізнавальну діяльність та розвиває логічне мислення учнів через використання загадок, ребусів, проблемних запитань, залучає учнів до підготовки творчих робіт (повідомлення та малюнки), вчить аналізувати та доповнювати відповіді товаришів, ставити їм додаткові запитання, складати та користуватися опорними схемами й малюнками, розширює кругозір та поповнює словниковий запас дітей. Мосолова В.Д. приділяє належну увагу розвитку усного мовлення учнів, враховує вікові та індивідуальні особливості кожної дитини, збагачує соціальний досвід школярів, розвиває їхнє усне мовлення, творчі здібності.

У 4-х класах Юрченко Н.Г. та Кутєпова О.П. пов’язують навчальний матеріал з життям та з місцевістю, формує мотивацію навчальної діяльності учнів через рекламу уроку, розвиває їхні естетичні смаки, музичний слух, застосовуючи міжпредметні зв’язки. Але спостерігається перенасичення наочністю, вчителі дотримується критеріїв оцінювання навчальних досягнень (на уроці присутні завдання творчого характеру, робота в групах).

Усі вчителі з курсу «Я і Україна», дотримуються принципів особистісно орієнтованого навчання, використовують в системі активні та інтерактивні форми навчання, різноманітні завдання на розвиток у молодших школярів логічного й творчого мислення, в системі привчають дітей працювати з тестами, пропонують вихованцям завдання з урахуванням індивідуальних особливостей, та ігрові ситуації, в яких діти можуть випробувати себе в різних соціальних ролях.

Аналіз ведення вчителями сторінок класних журналів початкової ланки засвідчив, що в системі ведеться поточний і тематичний облік навчальних досягнень учнів 2-4-х класів, згідно з календарним плануванням проводяться контрольні роботи.

Недоліками у роботі окремих вчителів є те, що не завжди звертається належна увага на формування в учнів умінь розв’язувати особистісно і соціально значущі природознавчі задачі на застосування засвоєних знань, умінь, способів діяльності. Також не всі вчителі дотримуються в повній мірі санітарно-гігієнічних вимог стосовно правильної посадки учнів під час читання і письма, недостатньо використовують різнорівневі завдання, завдання на вибір, в тому числі творчого та проблемно-пошукового характеру (про це свідчить відсутність записів у поурочних планах, на сторінках журналів у графі «Завдання додому»). У співбесідах з вчителями виявлені загальні проблеми: недостатня матеріально-технічна база для проведення дослідів і практичних робіт тощо.

Позакласна робота з учнями початкової ланки з курсу «Я і Україна» проводиться через різноманітні виховні години, бесіди, свята, проводяться предметні тижні, організовуються виставки творчих робіт молодших школярів тощо. А це говорить про здійснення екологічного, естетичного, морального, патріотичного виховання, формування у дітей гігієнічних навичок, ознайомлення з природоохоронною роботою та ін.

Моніторинг рівнів навчальних досягнень молодших школярів на кінець минулого року свідчить про досить високі показники успішності з даного курсу, а саме:КЛ

Учитель

Всього

12

11

10

В

%

9

8

7

Д

%

6

5

4

С

%

3

2

1

Н

%

Ср.б.

Якість знаньПетровець І.В.

31

0

6

6

12

39

8

4

3

15

48

3

0

1

4

13


0

0

9

27Лаптєва О.В.

29
5

6

11

38

3

4

6

13

45

1

3

1

5

17


0

0

8

24

4 класи

60

0

11

12

23

38

11

8

9

28

47

4

3

2

9

15

0

0

0

0

0

9

51

Враховуючи викладене вище, РЕКОМЕНДОВАНО: 1. Вчителям початкових класів:

  1. З метою формування в учнів життєвих компетентностей, організації дослідницько-пошукової роботи збільшити питому вагу навчальних завдань, які ставлять учнів в умови застосування знань у змінених ситуаціях, де б діти змогли висловити власні думки, розкрити свій творчий потенціал, самостійно розв’язати проблемні питання практичного спрямування, пов’язані з темою уроку, тощо;

  2. Розподіляти активність школярів шляхом використання різних форм, спонукаючи кожного прагнути більше знати, вміти, самовиражатись в різних формах активності (робота в парах, трійках, групах, індивідуально);

  3. Неухильно дотримуватись критеріїв оцінювання, аргументувати виставлені бали; залучати учнів до само-, взаємооцінювання;

  4. З метою збереження та зміцнення здоров’я молодших школярів під час читання і письма на уроках курсу «Я і Україна» слідкувати за посадкою дітей;

  5. З метою активізації роботи із здібними учнями, практикувати в системі використання різнорівневих завдань, в тому числі і на вибір (домашні завдання, під час уроку); залучати таких дітей до участі у роботі предметних гуртків природознавчого спрямування, у різноманітних позакласних заходах відповідної тематики.

Постійно, упродовж навчального року

Заступник директора з НВР В.В.Шклярик

Ознайомлені:

Петровеь І.В. Міліцина Л.М.

Бєлоус Т.М. Мосолова В.Д.

Лаптєва О.В. Юрченко Н.Г.

Бєлова В.В. Кутєпова О.П.

Лукашова О.О.Гончарова О.О


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка