Довідка про стан викладання навчального курсу «Я і Україна» Згідно з річним планом школи у жовтні-листопаді 2012 року вивчався стан викладання курсу «Природознавство»Скачати 71.74 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір71.74 Kb.
Довідка

про стан викладання навчального курсу «Я і Україна»
Згідно з річним планом школи у жовтні-листопаді 2012 року вивчався стан викладання курсу «Природознавство», "Я і Україна" у 1, 2, 4 класах ( 3 клас у 2012/2013 н.р. відсутній). Узагальнення даного питання здійснювалося на основі відвідування уроків, співбесід з учителями, аналізу документації, вивчення даних про забезпечення підручниками з даного предмету, вивчення РНД учнів з "Я і Україна" та аналіз результативності участі учня 4 класу у районній олімпіаді з курсу "Я і Україна".

Програма навчального предмета «Природознавство» (1 клас) розроблена на основі нового Державного стандарту початкової загальної освіти, її зміст структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем із метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей.

Основна мета навчального предмета «Природознавство» - формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

У програмі предмета «Природознавство» визначено такі змістові лінії: • « Об'єкти природи»;

 • « Взаємозв'язки у природі»;

 • « Земля - планета Сонячної системи»;

 • « Україна на планеті Земля»;

 • «Рідний край»;

 • «Охорона і збереження природи»;

 • «Методи пізнання природи».

Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького

практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі розв'язання завдань практичного спрямування.

Навчальний курс "Я і Україна" реалізує галузь "Людина і світ" Державного стандарту початкової загальної освіти за певними змістовими лініями і у програмі 2 класу виділяються як природознавча і суспільствознавча в інтегрованому предметі "Я і Україна" (1 год), а в 4 класі вони представлені окремими предметами "Природознавство" і "Громадянська освіта" (по 1 год).

Основна мета курсу - виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи, до суспільних явищ, до самого себе та інших людей, а також формування в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; виховання духовних цінностей у різноманітних сферах; екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній, комунікативній; створення теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів. У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

У 2012/2013 навчальному році в школі у початкових класах предмети з курсу "Я і Україна" викладає 3 вчителя, з них 1 вчитель має категорію "Спеціаліст І категорії", 2 вчителя - "Спеціаліст 9 розряду". Курсову перепідготовку вчителі початкової ланки проходять згідно з перспективним планом.

Викладання курсу «Природознавство» в 1 класі здійснюється за Навчальними програмами для ЗНЗ із навчанням українською мовою, 1-4 класи,- авт. А.В.Лотоцька, Л.Ф.Щербакова, К.:«Освіта», 2012 рік; курсу «Я і Україна» в 2, 4 класах здійснюється за Програмами для середньої загальноосвітньої школи, 1-4 класи - авт. Бібік Н.М. БайбараТ.М.( видавництво «Початкова школа», Київ – 2006 р.) . Забезпечення підручниками « Природознавство» - К.:«Освіта» - 2012 рік, авт. І.Грущинська у 1 класі становить 100%; «Я і Україна. Підручник для 2 класу.» – К.: «Форум» 2002 р., авт. Н.М.Бібік, Н.С.Коваль у 2 класі - 100% ( це старі підручники, але нових немає в районі), також вчитель Комишанченко Л.Ф. використовує зошити з друкованою основою « Я і Україна» авт.. В.А.Тетьоркіна, С.М.Погорелова, вид. «Ранок» 2012 рік ( лист №1.4/18-Г-267 від 02.07.09 р.); «Я і Україна. Підручник для 4 класу.» – К.: «Форум» 2004 р., авт. Т.М. Байбара, Н.М.Бібік в 4 класі - 100% , а також вчитель Гога О.Ю. використовує зошити « Я і Україна» авт. Н.В.Діптан, вид. «Ранок» 2011 р.

( лист № 14/18.1-634 від 09.07.2004 р.)

Співбесіди з учителями показали, що вони ознайомлені з інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Організація навчально-виховного процесу у початкових класах ЗНЗ у 2012/2013 н.р.", в тому числі і стосовно викладання курсу "Я і Україна", а також щодо ведення класних журналів ( Наказ ГУОН № 526 від 05.10.11 р.

«Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»).

Відвідані уроки свідчать, що вчителі враховують вікові особливості учнів початкової ланки, розвивають їх пізнавальну активність через використання загадок, ребусів, кросвордів відповідної тематики, створюють на уроці атмосферу зацікавленості, здійснюють міжпредметні зв'язки, використовують дидактичні та наочні матеріали, застосовують різноманітні ігрові вправи з метою розвитку емоційної сфери, уваги, пам'яті, мислення, зв'язного мовлення тощо.

Комишанченко Л.Ф., Гога О.Ю. практикують застосування таких педагогічних ситуацій на уроці, які дозволяють молодшим школярам виявити самостійність та ініціативу, виражати власне ставлення до природних явищ, до себе та інших людей у оточуючому середовищі. Також вони використовують різноманітні життєві ситуації проблемного характеру, заохочуючи дітей до пошуку нових знань, а також до проведення дослідів і спостережень, спираючись на власний життєвий досвід; вчать працювати дітей не тільки з підручником, а й з іншими довідковими джерелами. У названих вчителів спостерігалося практично-дійове спрямування уроку, формування ключової компетентності "вміння вчитись", а також навичок застосування здобутих знань та вмінь на практиці.

Для вчителів важливим є уміння розподіляти активність - свою власну і школярів - шляхом розгортання різних видів діалогічних форм, роботи в парах, групах, за допомогою організації інтерактивної навчально-пізнавальної діяльності. Бо саме застосування інтерактивних технологій навчання допомагає педагогам досягти розвивальних та дидактичних цілей, створює атмосферу взаємної підтримки, взаєморозуміння між учнями, надає можливість кожному школяреві самоактуалізуватись та самореалізуватись. Так, інтерактивні прийоми «Незакінчене речення» (часто при мотивації навчальної діяльності), «Мікрофон» (часто у визначенні мети уроку та підведенні підсумків), "Асоціативний кущ","Мозковий штурм", ігри «Тік-так», «Я задумала…», « Море хвилюється» і ін., роботу в парах використовує Комишанченко Л.Ф. (2 кл.); рольові ігри та інсценізації «Позбудемося шкідливих звичок», «Добрі звички», «Угадай природну зону», «Чий малюнок точніший» і т.д., роботу в парах, в малих групах, проблемні запитання – Гога О.Ю.( 4 кл.); ігрові моменти, загадки також використовує вчитель 1 класу Гога Л.І. (хоча мало), проводить також досліди та екскурсії за програмою. Реалізація виховного потенціалу спостерігалась у всіх вчителів, хоча у Гоги Л.І. не завжди вона сформульована.

Серед виявлених недоліків є те, що вчителі не в повній мірі дотримувались санітарно-гігієнічних вимог, а саме не завжди звертали увагу на посадку учнів під час читання та письма Гога О.Ю.,Гога Л.І. Не завжди раціонально використовує час на уроці, не приділяє уваги мотивації навчальної діяльності, має проблеми з дисципліною через нечіткі вказівки та непродуманість окремих видів робіт на уроці, не приділяє належну увагу словесному оцінюванню навчальних досягнень учнів протягом уроку Гога Л.І .

Аналіз ведення шкільної документації показав, що предметні сторінки класних журналів 1-4 кл. з даного курсу оформлені відповідно до сучасних вимог.

Огляд куточків спостережень у класних кімнатах говорить про те, що такий куточок у 1 класі відсутній, у 2 класі є, але календар погоди не ведеться, в 4 класі нерегулярно ведуться записи і великий за розміром календар природи містить недостатньо корисної інформації. У класних кімнатах добре доглядаються кімнатні рослини (квіти), узагальнено і систематизовано наявні дидактичні та наочні матеріали, але, звичайно не вистачає сучасних таблиць, карт,ТЗН.

Також вчителями початкових класів приділяється увага здійсненню екологічного, естетичного і патріотичного виховання учнів, ознайомленню з природоохоронною роботою, виховання в учнів любові до рідного краю, природи через проведення виховних заходів, годин, бесід, свят, конкурсів, виставок, робіт з природного матеріалу тощо.

Учень 4 класу Комишанченко Т. ( вчитель Гога О.Ю.) прийняв участь у районному етапі предметних олімпіад з курсу «Я і Україна», зайнявши І місце, хоча найважчими для учасників виявилися завдання проблемного і творчого характеру, де необхідно було висловити власні думки та аргументувати їх.

Рівень навчальних досягнень у вересні-листопаді 2012/2013 н.р. становить у 4 класі по природознавству – 0,70, по громадянській освіті – 0,80.

Враховуючи викладене вище, рекомендовано:


 1. Використовувати в системі активні методи навчання та інтерактивні технології навчання

Протягом навчального року

 1. Забезпечити творчий підхід до підготовки та проведення уроків з курсу «Я і Україна», раціонально розподіляти час на кожен етап уроку, окремі види роботи на уроці

Постійно

 1. Чітко дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до проведення уроків у початковій ланці

Постійно

 1. Аргументувати виставлені оцінки з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, дотримуючись критеріїв оцінювання

Протягом навчального року

 1. Систематично використовувати на уроках і в позаурочний час завдання творчого характеру

Постійно

 1. Поповнювати кабінети дидактичними та наочними матеріалами, систематично вести календарі спостережень

Протягом навчального року

 1. Приділяти належну увагу мотивації навчальної діяльності учнів з даного предмету

Протягом навчального року
Директор школи Н.О.Бондарєва
З довідкою ознайомлені Л.І.Гога

Л.Ф.КомишанченкоО.Ю.Гога


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка