Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови у 2—11-х класахСкачати 127.7 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір127.7 Kb.
Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови у 211-х класах

На виконання плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік в період з 5 по 19 грудня 2011 року вивчався стан викладання англійської мови в 2 – 11 класах.

Узагальнення вивченого питання проведено на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, співбесід з учителями та учнями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків та вивчення рівня навчальних досягнень школярів.

Навчання учнів англійської мови здійснюється в класних приміщеннях для учнів 5 – 11 класів та для молодших школярів. Учні 5 – 11 класів забезпечені підручниками на ____%, учні початкових класів на 100%. Проте підручники для учнів 2 – 4 класів не повною мірою відповідають можливостям педагогів та учнів . Тому батьками учнів 2 – го класу було придбано підручники, рекомендовані вчителем. Є ще багато проблем щодо до обладнання кабінетів саморобними дидактичними матеріалами, придбання словників та іншої довідкової літератури. Вчителями впроваджуються у практику викладання англійської мови електронні засоби, які урізноманітнюють навчальний процес, відкривають нові шляхи диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів.

Учителі англійської мови (Черевата Тетяна Миколаївна та Мірошниченко Людмила Володимирівна) обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році. Через систему колективної методичної роботи (тематичні педагогічні ради, психолого – педагогічні семінари школу молодого вчителя) та самоосвітню роботу педагогами вивчаються інноваційні технології, інтерактивні форми організації активної спільної діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджуються їх елементи в практику роботи, а саме: ігрові технології, «мозкова атака», «мікрофон» тощо.

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки педагогів до уроків.

Відвідані уроки, співбесіди, проведені з учителями та учнями, засвідчують високий рівень демократизму та гуманізму у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу як на уроках, так і в позакласній роботі з англійської мови. На уроках постійно панує атмосфера довіри, доброзичливої обстановки педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

З урахуванням вимог пояснювальної записки навчальної програми, змісту навчального матеріалу уроку, вимог до мовленнєвої підготовки учнів на кожному уроці вчителями оптимально визначаються і здебільшого повністю реалізуються освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. При цьому основна увага акцентується на формуванні в учнів усвідомлення ролі іноземної мови в цілому і англійської, зокрема, у житті людини, на засвоєння учнями знань мовних явищ, понять, за допомогою яких сприймається дійсність, на розуміння учнями власного мовлення, оволодіння знаннями про історію культуру та традиції Англії ( 10 – 11 класи).

Більшість відвіданих уроків характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: слухання, говоріння, читання, письмо. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, у початкових класах учитель Мірошниченко Л.В. будує уроки таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші, вміло проводиться інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, трудовою, образотворчою, широко використовує елементи гри, змагання, приховані форми контролю, іноді поєднуються індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю в парах. На належному рівні, в межах програмних вимог, у молодших школярів формуються початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма. Вчитель кожен урок використовує ІКТ або аудіо записи, що не тільки підвищує інтерес учнів до вивчення предмету, а ї розвиває їх слухові і мовленнєві навички. На уроці вчителя багато наочності, виготовленої власноруч, схем і таблиць. Фізкультхвилинка проводиться щоуроку в ігровій формі. Учні 2 – 4 класів мають словнички, якими користуються як на уроці, так і вдома.

Учитель Черевата Т.М. у 6 – 8 класах оптимально будує навчально-виховний процес на уроці, творчо застосовуючи матеріал підручника. Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів ( 9 – 11 класів), що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність, дає змогу ефективно виконувати основну вимогу програми щодо комунікативної спрямованості навчання іноземної мови. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. У старших класах широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Так, при вивченні теми «Видатні місця Англії» вдало використовувались ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал.

Виразне, зразкове, переконливе, різноманітне за засобом вираження думки вчителями, є зразком для наслідування. Учителі прагнуть до дотримання співвідношення тривалості англійського і українського мовлення на уроці.

Належна увага приділяється вчителями англійської мови позакласній роботі з предмета. Так, учитель Черевата Т.М. проводить позакласну індивідуальну роботу з учнями, які виявляють інтерес до вивчення мови. Вони готують повідомлення і доповіді про Англію, про знаменні дати і події, розучують вірші.

У процесі вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови основна увага акцентувалася на рівні сформованості основних комунікативних умінь відповідно до вікових особливостей учнів: уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах), розуміти зі слуху зміст текстів, здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань, адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою, уміння використовувати за необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Як результати контрольних діагностувань, так і спостереження за роботою учнів на уроках, проведені в процесі вивчення стану викладання, засвідчують, що позитивні зрушення у викладанні англійської мови відбуваються повільно і часто не задовільняють сучасних вимог до їх загальноосвітньої підготовки. Мовна підготовка значної частини учнів 8 - 11класів має серйозні недоліки. Найбільш характерними з них є:

• лексичний запас учнів достатньо збіднілий, навички усного, писемного мовлення і читання примітивні;

• мова немалої частини учнів не відповідає нормам англійської мови, висловлювання учнів малі за обсягом, у мові допускається велика кількість граматичних і фонетичних помилок;

• невміння вільно оперувати засвоєним лексичним матеріалом у подібних мовних ситуаціях;

• труднощі у творчому комбінуванні лексико-граматичного матеріалу для висловлення власного ставлення до певних подій та фактів, аргументації власних суджень,

У середніх класах ще досить високою залишається питома вага вправ на імітацію та механічне запам'ятовування. Рідко проводиться навчання монологічному мовленню учнів у формі повідомлення, судження, реферування прочитаного, недостатня увага приділяється розвитку непідготовленого мовлення. Окрім того частина учнів середньої і старшої ланки не систематично ведуть словники, а дехто зовсім не мають словників. Має місце формалізм з боку вчителя під час перевірки зошитів.

В початкових класах логічні зорові, слухо - зорові навчальні опори у процесі роботи застосовуються не повністю і нераціонально. Мало використовуються на уроках такі резерви підвищення результативності навчання учнів, як керований діалог, робота за «ланцюжком», робота в групах та парах, ігрові моменти. Недостатньою є диференціація і індивідуалізація навчальної діяльності молодших школярів.

Ліснополянська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Марківської районної державної адміністрації

Луганської області


Наказ28 грудня 2011 року № с. Лісна Поляна

Про стан викладання

англійської мови в 2 – 11 класах

На виконання плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік в період з 5 по 19 грудня 2011 року вивчався стан викладання англійської мови в 2 – 11 класах.

Узагальнення вивченого питання проведено на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, співбесід з учителями та учнями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків та вивчення рівня навчальних досягнень школярів.

Навчання учнів англійської мови здійснюється в класних приміщеннях для учнів 5 – 11 класів та для молодших школярів. Учні 5 – 11 класів забезпечені підручниками на ____%, учні початкових класів на 100%. Проте підручники для учнів 2 – 4 класів не повною мірою відповідають можливостям педагогів та учнів . Тому батьками учнів 2 – го класу було придбано підручники, рекомендовані вчителем. Є ще багато проблем щодо до обладнання кабінетів саморобними дидактичними матеріалами, придбання словників та іншої довідкової літератури. Вчителями впроваджуються у практику викладання англійської мови електронні засоби, які урізноманітнюють навчальний процес, відкривають нові шляхи диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів.

Учителі англійської мови (Черевата Тетяна Миколаївна та Мірошниченко Людмила Володимирівна) обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році. Через систему колективної методичної роботи (тематичні педагогічні ради, психолого – педагогічні семінари школу молодого вчителя) та самоосвітню роботу педагогами вивчаються інноваційні технології, інтерактивні форми організації активної спільної діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджуються їх елементи в практику роботи, а саме: ігрові технології, «мозкова атака», «мікрофон» тощо.

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки педагогів до уроків.

Відвідані уроки, співбесіди, проведені з учителями та учнями, засвідчують високий рівень демократизму та гуманізму у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу як на уроках, так і в позакласній роботі з англійської мови. На уроках постійно панує атмосфера довіри, доброзичливої обстановки педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

З урахуванням вимог пояснювальної записки навчальної програми, змісту навчального матеріалу уроку, вимог до мовленнєвої підготовки учнів на кожному уроці вчителями оптимально визначаються і здебільшого повністю реалізуються освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. При цьому основна увага акцентується на формуванні в учнів усвідомлення ролі іноземної мови в цілому і англійської, зокрема, у житті людини, на засвоєння учнями знань мовних явищ, понять, за допомогою яких сприймається дійсність, на розуміння учнями власного мовлення, оволодіння знаннями про історію культуру та традиції Англії ( 10 – 11 класи).

Більшість відвіданих уроків характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: слухання, говоріння, читання, письмо. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, у початкових класах учитель Мірошниченко Л.В. будує уроки таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші, вміло проводиться інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, трудовою, образотворчою, широко використовує елементи гри, змагання, приховані форми контролю, іноді поєднуються індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю в парах. На належному рівні, в межах програмних вимог, у молодших школярів формуються початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма. Вчитель кожен урок використовує ІКТ або аудіо записи, що не тільки підвищує інтерес учнів до вивчення предмету, а ї розвиває їх слухові і мовленнєві навички. На уроці вчителя багато наочності, виготовленої власноруч, схем і таблиць. Фізкультхвилинка проводиться щоуроку в ігровій формі. Учні 2 – 4 класів мають словнички, якими користуються як на уроці, так і вдома.

Учитель Черевата Т.М. у 6 – 8 класах оптимально будує навчально-виховний процес на уроці, творчо застосовуючи матеріал підручника. Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів ( 9 – 11 класів), що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність, дає змогу ефективно виконувати основну вимогу програми щодо комунікативної спрямованості навчання іноземної мови. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. У старших класах широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Так, при вивченні теми «Видатні місця Англії» вдало використовувались ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал.

Виразне, зразкове, переконливе, різноманітне за засобом вираження думки вчителями, є зразком для наслідування. Учителі прагнуть до дотримання співвідношення тривалості англійського і українського мовлення на уроці.

Належна увага приділяється вчителями англійської мови позакласній роботі з предмета. Так, учитель Черевата Т.М. проводить позакласну індивідуальну роботу з учнями, які виявляють інтерес до вивчення мови. Вони готують повідомлення і доповіді про Англію, про знаменні дати і події, розучують вірші.

У процесі вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови основна увага акцентувалася на рівні сформованості основних комунікативних умінь відповідно до вікових особливостей учнів: уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах), розуміти зі слуху зміст текстів, здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань, адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою, уміння використовувати за необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Як результати контрольних діагностувань, так і спостереження за роботою учнів на уроках, проведені в процесі вивчення стану викладання, засвідчують, що позитивні зрушення у викладанні англійської мови відбуваються повільно і часто не задовільняють сучасних вимог до їх загальноосвітньої підготовки. Мовна підготовка значної частини учнів 8 - 11класів має серйозні недоліки. Найбільш характерними з них є:

• лексичний запас учнів достатньо збіднілий, навички усного, писемного мовлення і читання примітивні;

• мова немалої частини учнів не відповідає нормам англійської мови, висловлювання учнів малі за обсягом, у мові допускається велика кількість граматичних і фонетичних помилок;

• невміння вільно оперувати засвоєним лексичним матеріалом у подібних мовних ситуаціях;

• труднощі у творчому комбінуванні лексико-граматичного матеріалу для висловлення власного ставлення до певних подій та фактів, аргументації власних суджень,

У середніх класах ще досить високою залишається питома вага вправ на імітацію та механічне запам'ятовування. Рідко проводиться навчання монологічному мовленню учнів у формі повідомлення, судження, реферування прочитаного, недостатня увага приділяється розвитку непідготовленого мовлення. Окрім того частина учнів середньої і старшої ланки не систематично ведуть словники, а дехто зовсім не мають словників. Має місце формалізм з боку вчителя під час перевірки зошитів.

В початкових класах логічні зорові, слухо - зорові навчальні опори у процесі роботи застосовуються не повністю і нераціонально. Мало використовуються на уроках такі резерви підвищення результативності навчання учнів, як керований діалог, робота за «ланцюжком», робота в групах та парах, ігрові моменти. Недостатньою є диференціація і індивідуалізація навчальної діяльності молодших школярів. Виходячи з вищесказаного, НАКАЗУЮ:
1.Вчителям англійської мови Череватій Т.М. та Мірошниченко Л.В.:

1.1. На уроках широко впроваджувати мовні вправи, які б сприяли засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично.

1.2. Практикувати завдання, які вимагають більшої самостійності, виробленню в учнів вмінь комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації.

1.3. В системі використовувати ситуативні і тематичні малюнки та картинки, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної і індивідуальної роботи, аудіо записи, ІКТ.

1.3. Вивчати усі аспекти мови – фонетичний, лексичний і граматичний взаємопов’язано, оптимально дозуючи їх.

1.4. Практикувати говоріння в режимі «учень – диктор», синхронне виконання вправ, хорове реп лікування в різних режимах.


2. Вчителю Череватій Т.М.:

2.1. Уникати формалізму при перевірці учнівської документації (зошити, словники).

2.2. В системі перевіряти готовність учнів до уроку, якість виконання ними домашніх завдань.

2.3. Приділяти увагу підвищенню змістовності мовлення учнів, вмінню виражати особисте ставлення до проблем, що обговорюються, реалізовуючи принцип індивідуалізації (9 – 11 кл.)

3. Вчителю Мірошниченко Л.М.:

3.1. Продовжувати роботу над методикою викладання англійської мови в початковій школі.3.2.Значну увагу приділяти запобіганню прогалин в знаннях учнів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Андрієнко Т.В.
Директор школи: В.Ф.Дяченко


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка