Довідка про стан викладання, вивчення рівня навчальних досягнень учнів початкових класів у Червоносільській зош І – ІІ ступенівСкачати 301.16 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір301.16 Kb.
Довідка

про стан викладання, вивчення рівня навчальних досягнень

учнів початкових класів у Червоносільській ЗОШ І – ІІ ступенів
У жовтні 2009 року здійснена перевірка контролю і керівництва з питань викладання, вивчення рівня навчальних досягнень учнів початкових класів у Червоносільській ЗОШ І – ІІ ступенів

У школі організовано роботу чотирьох початкових класів, в яких викладають:

Якимович Віра Євгеніївна, освіта вища, за фахом вчитель початкових класів, має ІІ категорію, педагогічний стаж 20 років, класовод 1 класу.

Стрижак Любов Михайлівна , освіта вища, за фахом вчитель початкових класів, має І категорію, педагогічний стаж 19 років, класовод 2 класу.

Шаповал Валентина Григорівна , освіта с\спец., за фахом вчитель початкових класів , має категорію спеціаліст, педагогічний стаж 16 років, класовод 3 класу.

Богдан Лариса Іванівна , освіта вища, за фахом вчитель початкових класів, має ІІ категорію, педагогічний стаж 21 рік, класовод 4 класу.

Гребеневич Тамара Олександрівна , освіта вища, за фахом вчитель початкових класів, має І категорію, педагогічний стаж 19 років.

У процесі перевірки вивчалася шкільна документація: календарні та поурочні плани, класні журнали, робочі та контрольні зошити, книги ВШК, книги наказів, аналітичні матеріали, контрольні зрізи, були відвідані уроки математики, української мови, читання, малювання, природознавства, виховний захід, та проведені контрольні зрізи з математики та української мови учнів 4 класів.

Наслідки вивчення свідчать про те , що вчителі мають добру науково –практичну підготовку, пройшли відповідні курси при ОІППО, володіють методикою викладання предметів початкової ланки , забезпечують засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формуванням практичних умінь та навичок, постійно працюють над підвищенням свого освітнього та методичного рівнів, приймають активну участь у роботі районних, шкільних семінарів.

Учителі початкових класів ознайомлені з вимогами до програм з предметів та змістом пояснювальних записок до них.. Календарні плани вчителями складено з урахуванням вимог програми, згідно з державними навчальними планами та з урахуванням методичних рекомендацій щодо викладання предметів, включають самостійні та контрольні роботи, уроки розвитку зв’язного мовлення та уроки позакласного читання, основні види перевірних робіт.

Класоводи готуються до уроків, мають поурочні плани. Поурочні плани продумані, в них чітко визначені окремі етапи уроку та заплановані завдання, що відображають роботу вчителя з виконанням навчальних програм та врахуванням індивідуальної, диференційованої роботи з учнями на уроках.

На уроках математики вчителі початкових класів приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи індивідуальні особливості учнів, їх нахили та інтереси.

Із метою підвищення якості математичних знань учнів вчителі правильно організовують хід уроку, враховуючи специфіку класу, використовують ефективні форми його проведення, широко запроваджують у своїй роботі нестандартні уроки та інтерактивні форми навчання.

Учителі прищеплюють учням навички раціональної розумової праці, вчать їх працювати самостійно, сприяють підвищенню інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення.

Богдан Л.І., приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання , виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Основою процесу навчання на уроках у Богдан Л.І є диференціація. Це дає змогу вчителю реалізувати базову математичну освіту з різним ступенем обґрунтованості й повноти на обов’язковому рівні для всіх учнів та підвищеному - для тих, хто має здібності та інтерес до математики .Уроки математики Лариса Іванівна проводить у швидкому темпі та на рівні достатньої розумової напруженості. Це забезпечується певною кількістю видів та форм роботи на уроці – до 15 прикладів або 2-3 задачі. Великого значення надає розв’язанню текстових задач, використання яких сприяє розвитку логічного мислення учнів та є наочною ілюстрацією практичного застосування математичних знань.

Стрижак Л.М.., на уроках математики значну увагу приділяє забезпеченню учнів навчальним роздатковим і дидактичним матеріалом. Це значно допомагає в підвищенні інтенсивності навчального процесу, дає змогу уникати перевантаження дітей домашніми завданнями. Учителька планує обсяг самостійної діяльності учнів із метою відпрацювання необхідних загальнонавчальних і спеціальних умінь і навичок. Звертає увагу на розуміння й осмислення виконуваних операцій. На кожному уроці вчителька відпрацьовує навички усного рахунку, прийоми табличного додавання та віднімання. Вдало поєднує різні форми й методи роботи на уроці, активізуючи цим діяльність учнів у процесі математичного диктанту, роботи біля дошки з наступним поясненням і взаємоперевіркою . Вона намагається раціонально використовувати час на уроці.

Шаповал В.Г., має порівняно невеликий педагогічний досвід , але до уроків готується відповідально : використовує роздаткові та дидактичні матеріали, урізноманітнює початок уроку , проводячи у віршованій формі. Достатньо уваги приділяє розвитку розумових здібностей школярів. пам’яті, інтуїції, уяви, формує первинні вміння доказово міркувати, пояснювати свої дії. Вчить знаходити раціональними способами розв’язувати задачі, обґрунтовувати відповіді. Впроваджує у своїй роботі сучасні методи, забезпечує виховання в учнів потреби у навчанні. Належну увагу приділяє формуванню міцних обчислювальних навичок .Усні обчислення є складовою кожного уроку

Відвідані уроки показали, що Якимович В.Є., достатньо уваги на уроках математики приділяє розвитку в учнів логічного мислення на основі спостережень над конкретними прикладами, вивченню прийомів порівняння і зіставлення. Систематично використовує міжпредметні зв’язки, історичний матеріал, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до творчості пробуджує критичне ставлення до фактів. На зрозумілих змістовних прикладах показує учням, як розвивалися математичні поняття, теорії. Постійно використовує ігрову форму роботи, що сприяють активізації розумової діяльності учнів, розвивають увагу, пам’ять.

Згідно з існуючими вимогами в учнів є необхідна кількість робочих зошитів та зошитів із контрольних робіт. Велика увага приділяється зовнішньому вигляду зошитів. Усі зошити обгорнуті та підписані правильно. Зміст класних робіт, їх складність відповідають вимогам. Вчителі практикують різні види робіт: математичні диктанти , хвилинки каліграфії , самостійні роботи , тестові завдання , різного роду списування. Самостійні роботи на уроках проводять з урахуванням індивідуальних особливостей учнів . Обсяг домашніх завдань за рівнем складності відповідають змісту вивченого матеріалу на уроці.

Учителі регулярно перевіряють зошити, дотримуються єдиного орфографічного режиму, якість перевірки задовільна, один раз на місяць виставляють оцінки за їх ведення у класні журнали. У зошитах з контрольних робіт проводиться робота над помилками Проте, бажає кращого естетика ведення робочих зошитів учнів .

Поряд з цим слід зазначити суттєві недоліки, виявлені при перевірці стану викладання та якості знань учнів з математики. Учителі не завжди раціонально використовують робочий час на уроці, у результаті чого часто дітям задають однорівневі домашні завдання, не завжди пояснюють алгоритм розв’язку задач чи прикладів. Не всі використовують роздатковий матеріал, не завжди вчасно підводять підсумки уроку, мало уваги приділяється роботі над каліграфією.

Рівень знань, умінь та навичок учнів з математики вивчався шляхом проведення контрольної роботи у 4 класі. Текст контрольної роботи підібраний відповідно до навчальної програми , охоплює матеріал 3-го класу на кінець навчального року
Клас

К-сть учнів

К-сть учнів, що виконували роботи

%

Написали на:

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Середній бал

4

12

10

83 %

1

10%

3

30%

4

40%

2

20%

6,9

Результати навчальних досягнень показали, що учні показали достатній рівень засвоєння програмового матеріалу.

Помилки , які учні допустили під час написання контрольної роботи , це:


  • при розв’язанні рівнянь на знаходження невідомого множника;

  • при знаходженні значень виразів;

  • при відніманні трицифрових чисел;

  • при діленні іменованих чисел ;

  • при розв’язанні задачі .

  • через неуважність.

Перевірка показала, що на уроках української мови вчителі працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Вони ознайомлені зі структурою навчальних програм, знають і правильно розуміють їхні вимоги, обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання української мови , вміють реалізовувати їх у практичній діяльності. На уроках мови, вчителі початкових класів намагаються підходити до навчання школярів по різному, впроваджуючи у роботу інноваційні педагогічні технології, передовий педагогічний досвід. Вчителі забезпечені фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями

Відповідно до вимог навчальних програм у всіх вчителів складено календарне планування, доцільно (з урахуванням методичних рекомендацій, у кожному із класів) проведено розбивку тем, передбачено проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та форми їх проведення.

Під час підготовки до уроків учителі користуються посібниками, які містять детальні поурочні плани, включають різні типи уроків, що охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення й систематизацію, засвоєння знань, творче їх застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань у процесі навчання.

Приділяють увагу правильному визначенню мети уроку. Учителі оптимально прогнозують навчальну діяльність школярів на кінцевий результат (знання та вміння, якими мають володіти учні після вивчення відповідної теми).

Учителі початкових класів на уроках української мови прищеплюють учням стійкий інтерес до вивчення державної мови, культури, забезпечують високу результативність та якість своєї роботи, розвиток умінь і навичок усного мовлення, навчають дітей свідомо читати і писати; формують певне коло знань про мову, намагаються розвивати орфографічну пильність, забезпечують мотивацію навчання рідної мови, доступність викладання.

Велику увагу вчителі приділяють формуванню духовного світу учнів , цілісних світоглядних уявлень , загальнолюдських ціннісних орієнтирів .Шаповал В.Г.. застосовуючи на різних етапах уроку ігрову діяльність, картки, наочність , намагається підвищити інтерес школярів до навчання мови, формуючи загальнонавчальні уміння і навички. Проводить роботу з урізноманітненням мовлення школярів на рівні слова, словосполучення і речення. Домагається , щоб мовлення учнів було правильним не лише у правописному, а і в мовленнєвому аспектах. Поглиблює уявлення про мову, розвиває учнівські образи і логічне мислення, посилює їх виховний вплив на учнів.

Якимович В.Є., на уроках навчання грамоти закріплює знання учнів про букву, її звукове значення, приділяє увагу виконанню різних аналітико – синтетичних дій зі звуками мовлення, що є базовим умінням для формування навичок читання і письма. Активізує дитячу творчість, прищеплює учням інтерес до вивчення української мови, національної культури і традицій українського народу, а також широко використовує можливості нетрадиційних уроків у формі колективної гри. На її уроках витримується триєдина мета навчання, бо гра дозволяє легко і швидко повторити й закріпити пройдений матеріал, розвиває логічне мислення, виховує учнів у дусі колективізму.

Богдан Л.І. та Шаповал В.Г.. на уроках вдумливо добирають дидактичний матеріал, складають чітку систему контрольних завдань і запитань, вдало здійснюють міжпредметні зв'язки, застосовують інтерактивні форми роботи. Постійно залучають учнів до активної навчальної роботи, вдало поєднуючи фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи на кожному уроці. Проводять пропедевтичну роботу з формування у школярів знань про одиниці різних мовних рівнів, велику увагу приділяють роботі над значенням слова, збагаченню словникового запасу, розвитку уміння користуватись мовними засобами відповідно до норм літературної мови (орфоепічних, лексичних, граматичних); розвивають уміння спільно працювати в парах, у невеликих групах.

На уроках у Богдан Л.І., спостерігається продумана система опитування та повторення виучуваного матеріалу з дотриманням принципу послідовності у роботі. На своїх уроках, Лариса Іванівна, належну увагу приділяє створенню оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень, заохочує до самостійності у вивченні рідної мови, самопізнанні, саморозвитку. Здійснює індивідуальний підхід у вивченні та повторенні матеріалу, використовуючи різнорівневі завдання за індивідуальними картками в класі, і диференційовані домашні завдання. Учитель ґрунтовно володіє навчальним матеріалом, використовує на уроках різні види роботи: словникові диктанти, тестові завдання, а також застосовує опорні схеми під час вивчення нового матеріалу, що дає змогу розвивати творчі здібності дітей..Стрижак Л.М., на кожному уроці використовує систему вправ, що передбачають забезпечення комунікативно-діяльнісного та функціонального підходів до навчання української мови. Ця система завдань включає формування життєво необхідних умінь і навичок уважно і вдумливо слухати, читати (швидко, оглядово, вибірково, аналітично, вголос, виразно, мовчки), грамотно писати. Із метою підвищення рівня знань учнів учитель проводить систематичне повторення навчального матеріалу, тренувальні, орфографічні та словникові диктанти, самостійні роботи, індивідуальну роботу з невстигаючими учнями.

Відвідані уроки засвідчили, що вчителі основну увагу акцентують на мовній і змістовній лініях, як передбачено програмами, домагаються, щоб мовлення учнів було правильним.

Але не всі вчителі звертають увагу на культуру мовлення учнів, не приділяють належну увагу закріпленню знань учнів з орфографії та синтаксису, про що свідчать кількість орфографічних помилок. Не всі вчителі працюють над формуванням в учнів умінь логічно, послідовно викладати свої думки, робити висновки, узагальнення, використовувати фактичний матеріал для підтвердження основних понять. Мало проводять творчих робіт, хвилинок каліграфії, які сприяли б усному і писемному мовленню збагаченню словникового запасу учнів, виробленню навичок каліграфічного письма. Деякі класоводи не завжди вчасно задають домашні завдання та коментують їх. Не завжди коментують оцінки.

Учителі перевіряють виконання учнями класних і домашніх робіт, звертають увагу на культуру записів, техніки письма , роблять певні зауваження

Перевірка стану ведення зошитів показала, що почерк деяких школярів не відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти. Перед хвилинками каліграфії вчителі не проводять м'язового тренування пальців руки. Під час написання слів діти не коментують поєднання букв одна з одною („верхнє, нижнє, середнє"). Це є наслідком того, що школярі не до кінця усвідомлюють алгоритми написання літер, а вчителі не враховують індивідуальні особливості дітей при переході на письмо в зошит в одну лінію. Хвилини каліграфії, що спрямовані на корекцію почерку, проводяться формально, на недостатньому рівні.

Не всі учні дотримуються загальних вимог до оформлення письмових робіт з української мови: між роботами відступають мало або забагато місця, домашні роботи інколи виконують без дати, при написанні виходять за поле, не вміють скорочувати слова, виправляти помилки, креслення виконують ручкою, або олівцем, але без лінійки. У контрольних зошитах у 3 - му класі ( класовод Шаповал В.Г.) не проведено роботу над помилками .

З метою перевірки рівня навчальних досягнень учнів з української мови проведені контрольні зрізи у 4 класі. Контрольною роботою було охоплено10 учнів. Аналіз робіт показав, що учні 4 класу мають достатній рівень підготовки з української мови. Завдання виконали на високому та достатньому рівнях - 7 учнів (70 %), на середньому рівні - 2 учня (20%), на початковому – 1 учень ( 10 %).

Таблиця результатів проведення контрольних робіт засвідчує :Клас

К-сть учнів

К-сть учнів, що виконували роботи

%

Написали на:

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Середній бал

4

12

10

83%

1

10%

2

20%

7

70%

-

-

7,1

Якісний аналіз робіт показав, що учні певною мірою пишуть під диктовку, але допускають як граматичні , так і пунктуаційні помилкиТипові помилки

Кількість учнів

Кількість %

Пропуск та заміна букв

2

20%

Правопис прийменників з іменниками

1

10%

Правопис ненаголошеного (е) (и )

3

30%

Подвоєння приголосних

1

10%


Читання є основною формою засвоєння набутих людством знань, здобуття найрізноманітнішої змістової емоційної інформації.

Відвідані уроки читання засвідчили, що вчителі ознайомлені з програмами та пояснювальними записками до них. Предмет викладається згідно програм, календарних планів, до яких включені уроки позакласного читання, уроки розвитку зв’язного мовлення Програма виконується. На уроках читання вчителі приділяють увагу роботі над текстом: повноцінного сприйняття, розуміння та відтворення художнього твору. Навчають висловлювати елементарні оцінні судження щодо прочитаного. Вчителі використовують різні методи навчання, зокрема, практикують бесіду, переказування, виразне читання, розповіді, аналіз подій, ігрові моменти, завдання з логічним навантаженням.

Для розвитку темпу читання застосовують різні види читання, проводять фронтальну та групову роботу. Широко використовують міжпредметні зв’язки, різноманітну наочність.

Стрижак Л.М., на уроках читання широко використовує ігрові прийоми, мандрівки, елементи театралізації. Проводить конкурс кращого казкаря, кращого інсценізатора казки. Вчить своїх вихованців інсценізації різноманітних казок, спільно вирішувати завдання, розподіляти ролі, набувати комунікативних навичок, працювати в команді, підтримувати один одного. Таким чином вони вчаться вчитися.

Відвідавши уроки читання у Богдан Л.І. побачили, як вчителька вміло на початку читання проводить читацьку розминку, вчить дітей встановлювати логічну послідовність і причини подій, характеризувати події, дійові особи, оцінювати їхні вчинки;формує вміння аналізувати віршовані твори, встановлювати причинно - оцінні судження, вчить складати тексти-міркування. У своїй роботі широко використовує наочність, роздатковий матеріал, таблиці зі складами, для розвитку швидкості читання, кросворди.Шаповал В.Г., на уроках читання використовує різні форми читання : читання ланцюжком , читання із зупинками, вибіркове читання, читання за словами, читання зором , читання в парах, читання з певним завданням…. Зосереджує основну увагу на прискорення швидкості читання, при цьому недостатньо працюючи над іншими параметрами його якості: зв’язного мовлення, чистоти мови, розвитку різних видів пам’яті. Часто у ході уроку поза увагою залишалися діти з недостатнім рівнем підготовки. Вчителька не завжди слідкувала за культурою їх мовлення. Під час проведення відкритого уроку не дотримувалася вимог щодо проведення нетрадиційного уроку , зокрема уроку – конкурсу : не підводила підсумки етапів конкурсу, не оцінювала роботу учнів , не виправляла мовні помилки учнів

Позитивним на уроках читання вчителів початкових класів є те, що серед усіх учнів немає жодного, який би читав буквами або тільки складами. Понад 40 % школярів читають без помилок, цілими словами, темп читання у більшості на достатньому рівні

Але треба зазначити, що не всі вчителі проводять читацьку розминку, фонетичну зарядку, вправи на розвиток артикуляції, постановки дихання, недостатньо уваги приділяють правильності читання, надаючи перевагу темпу.

Мало уваги вчителі приділяють роботі з ілюстраціями до тексту, мало застосовують різні види читання для покращення техніки читання, художню літературу Не завжди широко та в повному обсязі використовується матеріал підручника.

Відвідані уроки з основ здоров'я засвідчили, що вчителі викладають предмет згідно з навчальними державними програмами, формують уміння і навички дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності, правил поведінки та спілкування , тактовного ставлення до людей.

На етапі підготовки календарного планування та підготовки до уроків педагоги плідно співпрацюють з учителями інших предметів. Для здійснення оптимальних міжпредметних зв'язків, звертає увагу на розгляд найбільш актуальних питань, що виникають у повсякденному житті. У ході підготовки до уроків та в процесі їх проведення , вчителі акцентують увагу на актуальні питання, що виникають у повсякденному житті. Перш за все це розгляд проблем, пов'язаних із травмуванням і загибеллю дітей у дорожньо-транспортних пригодах, питань інфекційних захворювань, що значно підвищує ефективність навчально-виховного процесу з предмета. Приділяють увагу практичному навчанню дій учнів при виникненні екстремальних ситуацій.Стрижак Л.М., навчає планувати, організовувати та контролювати діяльність учнів, початковим елементам культури поведінки та культури спілкування, знайомить з традиціями українського народу, визначними спортивними діячами, вченими, розвиває інтерес до пізнання невідомого. Виховує тактовне ставлення до товаришів, любов до батьків , друзів, до рідного краю, своєї країни. Увага вчителя в процесі проведення занять зосереджена на використанні методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, інтерв'ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсії, робота в групі, розв'язання проблеми , практикує словесні, практичні та проблемно-пошукові методи навчання, поєднуючи фронтальну роботу з індивідуальною.

Гребеневич Т.О., ознайомила учнів з правилами поведінки у школі. Вчитель зачитала декілька оповідань, у яких розповідалося про різну поведінку учнів на перервах, у коридорах, розглянули ситуативні малюнки Учні аналізували поведінку як дорослих, так і дітей та робили певні висновки щодо їх поведінки. У процесі викладання курсу вчителька акцентує увагу на розвитку життєвих навичок учнів: уміння приймати рішення, розв'язувати проблеми, творчо та критично мислити, спілкуватись, робити самооцінку та мати почуття гідності, протистояти негативному психологічному впливу, долати емоції та стрес, а також розвивати співчуття і відчуття себе як громадянина.

Богдан Л.І.,. практикує самостійні роботи учнів з метою набуття нових знань, зокрема роботи з навчальною книгою та іншими посібниками. Оптимально організовує самостійну роботу учнів з урахуванням рівня їхніх навчальних можливостей. Самостійна пошукова діяльність учнів на уроці забезпечувалася в процесі співпраці вчителя і школярів. Учитель упродовж уроку (на етапі засвоєння нового матеріалу) виступає у ролі консультанта, порадника. Колективна робота учнів вміло поєднується з виконанням індивідуальних диференційованих завдань.

Об'єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров'я є знання, вміння та навички, правила поведінки учнів у життєвих ситуаціях, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності. Учителі позитивно оцінюють кожний крок учня, спрямований на опанування навичками здорового способу життя, його позитивну спрямованість.

Але у процесі оцінювання не завжди дотримуються вимоги критеріїв, що призводить до формалізму та лібералізму в оцінюванні навчальних досягнень учнів.

Сьогодні становлення творчої особистості є однією з найактивніших і найважливіших педагогічних проблем розвитку людини, котра навчається, виховується, формується. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти мета образотворчого мистецтва полягає в особистісному розвитку учнів і збагаченні їхнього емоційно –естетичного досвіду під час сприйняття навколишнього світу.

Учителі роботу ведуть відповідно до календарних та поурочних планів Ретельно готуються до уроків, на яких використовують наявну наочність, необхідні інструменти та прилади, додатковий ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал, значна частина якого є саморобним

Відвідані уроки образотворчого мистецтва показали, що вчителі мають достатню теоретичну підготовку, володіють сучасними формами і методами організації навчально – виховного процесуСтрижак Л.М., якісно навчає учнів мистецтву живопису, паперової пластики, графіки. Школярі вчаться малювати натюрморти, ілюстрації до казок, створювати тематичні композиції. Систематично ознайомлює вихованців із видами і жанрами мистецтва, елементами дизайну та його використанням у різних сферах життєдіяльності людини, вдало визначає обсяг теоретичного матеріалу і практичних завдань, вдало підбирає форми і методи навчання. Формує у дітей художньо – естетичне ставлення до дійсності, розвиває відчуття краси та гармонії, художньо – творчу уяву, спостережливість, зорове сприйняття, зорову пам'ять, формує знання про образотворче мистецтво , його історію та роль у житті людей .

Гребеневич Т.О. виклад навчального матеріалу тісно пов'язує з історичним минулим та сьогоденням, ознайомлює учнів із цікавими фактами з життя видатних художників, через розкриття відповідних історичних епох, показує їхній зв'язок із мистецтвом. При цьому особливо відчутними є міжпредметні зв'язки .

Богдан Л.І., засобами образотворчого мистецтва виховує високі естетичні ідеали, формує в учнів художнє осмислення світу, розвиває здатність до самовираження засобами візуального мистецтва, навчає спостережливості, прищеплює почуття краси природи, рослин, тварин та виховує бережливе ставлення до них.

На уроках учні дотримуються правил техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами. Але дуже рідко виконують роботи фарбами, у більшості випадків – олівцями , фломастерами .

На уроках трудового навчання учителі здійснюють особистісно орієнтований підхід до навчання; створюють для учнів „ситуацію успіху” за рахунок добору доступних для виконання різнорівневих завдань.

Особливу увагу класоводи звертають на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчанню їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомленню із заходами попередження травматизму та надання в разі потреби першої долікарської допомоги.

Найоптимальнішою на уроках трудового навчання у Богдан Л.І., є робота в групі , в якій дитина якнайповніше розкриває свої знання, уміння і навички, реалізує свій потенціал, не губиться у натовпі. Лариса Іванівна зацікавлена у тому, щоб уроки трудового навчання були не тільки корисними, а й цікавими. Для виховання працелюбності вчитель широко використовує прислів’я та приказки.

Гребеневич Т.О., на уроках трудового навчання , ознайомлює та залучає учнів до різних видів діяльності, формуючи необхідні для цього знання і вміння. Навчає учнів способам поводження з наявними засобами праці , що сприяють підготовці їх до життя, усвідомленню ролі праці в житті людини, вихованню поваги до людей будь-яких видів праці та певною мірою створенню умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів

Стрижак Л.М., розуміє, що на якому б високому рівні не проходили уроки, вони не будуть мати певних результатів, якщо навчальний матеріал не буде закріплюватися та поглиблюватися

У процесі вивчення нового матеріалу вчителька спрямовує роботу учнів на ґрунтовне і свідоме засвоєння програмового матеріалу, вчить учнів виділяти зі змісту виучуваного головне. Цьому певною мірою сприяє блочна подача матеріалу, використання різноманітних методик пояснення, цікаві повідомлення, підготовлені вчителем й учнями, проблемні запитання. Належно організована робота в групах, парах, індивідуальна діяльність, використання елементів інтерактивних методик сприяють розвитку та вдосконаленню вмінь учнівЯкимович В.Є., у ході виконання практичних робіт акцентує особливу увагу учнів , на уміння організовувати робоче місце та підтримувати порядок на ньому в процесі роботи, дотриманні правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог, дотриманні норм часу на виготовлення

Але оцінювання якості трудової підготовки учнів нерідко має формальний характер і не відповідає вимогам програм: в комплексі не враховується рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування, та якість практичних умінь і навичок.

Вчителі ознайомлені з вимогами програм інтегрованого курсу „Навколишній світ” та предмета „Я і Україна”. Календарні плани складено згідно навчальних державних програм. На уроках реалізуються навчальна, розвивальна, виховна мета.

Вчителі початкових класів формують поняття, які відбивають основні властивості й закономірності реального світу, його цілісність. Формують в учнів знання про єдність живої і неживої природи, розкривають в доступній формі зв'язки між живою і неживою природою, а також між природою і трудовою діяльністю людини, виховують любов до рідного краю та дбайливе ставлення до природи, формують поняття про основні властивості й закономірності реального світу, його цілісність; уявлення про природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини; велику увагу приділяє вихованню гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитись до природи, самої себе, інших людей.

Учні 2-4 класів щоденно ведуть спостереження за погодою, систематично - за змінами в природі. Ця робота знаходить відображення в класному календарі.

Гребеневич Л.І.., у процесі вивчення нового матеріалу застосовує різні методи навчання: бесіди, розповіді, цікаві завдання, повідомлення, кросворди, твори різних жанрів, досліди (казки, загадки, легенди); організовує ігрову діяльність (гра „Знайди спільне ”, „Склад повітря”), використовують різноманітну наочність (малюнки, таблиці, ілюстрації, схеми, карти, макети), комбінуює фронтальну і групову роботу, широко використовує міжпредметні зв’язки, на етапі закріплення матеріалу використовує зошити з друкованою основою.

Організовуючи спостереження, практичну діяльність, Стрижак Л.М., залучає учнів до самостійного пошуку знань, озброює учнів різними прийомами навчальної діяльності, використовуючи для цього завдання на порівняння, аналогію, виділення головного, встановлення причинно - наслідкових зв'язків, з метою контролю за рівнем засвоєння школярами знань, умінь і практичних навичок та їх корекції вчителька використовує короткочасні завдання, що вчасно перевіряються.Фізичну культуру в даній школі викладають класоводи. Вчителі обізнані із навчальними записками, програмами з предмета, пояснювальними записками до них. Викладання навчального матеріалу планується відповідно до нової програми. Уроки з фізичної культури проходять у зимовий період у спеціально відведеному класі у школі , а у літній період – на подвір’ї . Матеріальне оснащення спортивної кімнати на низькому рівні. Із спортивних приладів у наявності є - скакалки , кеглі , м’ячі, коврик для проведення гімнастики, тенісний корт, турніки та спортивні драбини.

Вчителі початкових класів певною мірою проводять уроки відповідно до методики уроків з фізичної культури, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, специфіку даного предмету. Класоводи намагаються забезпечити різноманітність фізичних вправ та правильність вибору фізичного навантаження на дітей Під час проведення уроків дотримуються санітарно – гігієнічних вимог та заходів щодо запобігання травматизму. Їх уроки характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією диференційованого та індивідуального підходів. Цьому допомагає систематичний контроль учителів за зовнішнім виглядом учнів, їхнім самопочуттям.Гребеневич Т.О., оголошуючи тему уроку, визначає основні завдання уроку , інформує дітей про те, які якості розвиватимуться під час заняття гімнастичними вправами та рухливими іграми, інструктують щодо техніки безпеки на уроці, на уроках віддає перевагу фізкультрозминкам Уроки вчитель проводить у спортивній формі.

Контролюючи навчальну діяльність учнів Богдан Л.І., слідкує за класом, корегує виконання учнями вправ під час розминки, правильно дозує час на підготовчу , основну і завершальну частину уроку.. В кінці уроку виставляє дітям оцінки мотивуючи їх.Стрижак Л.М., велику увагу приділяє вихованню учнів, збереженню та зміцненню їхнього здоров'я. Вона допомагає учням у виконанні нормативів за всіма розділами програми. Більшість уроків фізичної культури проводить на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню здоров'я та загартуванню організмів дітей.

Але не всі вчителі, техніку виконання загально розвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ показують прикладом, а описують словесно , що призводить іноді до помилковості виконання їх учнями .У процесі перевірки вивчалася шкільна документація, аналітичні матеріали, книги наказів, книги внутрішкільного контролю Під час здійснення контролю за станом викладання предметів в початкових класах з боку дирекції з 2007 по 2009 роки було відвідано 127 уроків у 1 - 4 класах, 40 виховних заходів та 15 методичних заходів ( засідання МО, ГПД, інформаційні вісники).

Дирекцією було відвідано у Богдан Л.І... – 40 уроків та 8 виховних заходів, у Стрижак Л.М.. – 35 уроків та 12 виховних заходів ,у Шаповал В.Г.– 27 уроків та 15 виховних заходів, у Якимович В.Є.- 25 уроків та 5 виховних заходів

У книзі внутрішкільного контролю директором і заступником ведуться записи відвідування уроків, складений графік відвідування уроків, дається характеристика уроку, і зауваження щодо навчального процесу, вказані причини недоліків, відповідно до цього подані рекомендації.

Під час відвідування уроків дирекцією школи було встановлено, що вчителі початкових класів добре обізнані з вимогами програм та змістом пояснювальних записок . Мають календарні та поурочні плани , в яких вказані навчальна, розвиваюча, виховна мета, прийоми роботи, наочність.

За структурою переважають уроки комбінованого типу. У своїй роботі вчителі практикують проведення інтегрованих уроків, застосовуючи диференційований спосіб навчання та елементи розвиваючого навчання. Щороку проводять відкриті уроки з використанням інтерактивних технологій, спадщини В.О.Сухомлинського.

Кожного року проводяться тижні початкових класів, у ході яких проводять різноманітні заходи : день мистецтва , ранок загадок , день сміху , день фізкультурника, екскурсії – спостереження , інсценізації казок, свято книги і рідної мови , інтелектуальні ігри…

Учителі початкових класів, як наслідок роботи МО, видають друковані матеріали з різних питань

Стрижак Л.М.- «Орієнтовні самостійні та контрольні роботи для учнів 3-го класу»;

Шаповал В.Г. - « Конспекти уроків з образотворчого мистецтва для 3-го класу»;

Гребеневич Т.О. – «Зразки каліграфічних хвилинок у 3-4 класах», «Свято Миколая», «Свято Букваря»;

Вчителі початкових класів «Уроки мислення серед природи»

Під час атестації була здійснена перевірка стану ведення учнівських зошитів у 1-4 класах, яка показала, що в учнів 2-4 класів з української мови та математики наявні два робочі зошити і зошити для контрольних робіт, у 1 класі для письма заведені зошити у косу лінію та зошити з друкованою основою. Зошити учнів обгорнуті , мають однакові титульні сторінки , підписані вчителями у 1-2 класі , учнями у 3-4 класі. Роботи учнів перевіряються регулярно, але іноді неякісно Щомісячно оцінка за ведення зошита виставляється у журнал з поміткою „за ведення зошита”. Контрольні роботи учнів оцінюються вчасно, систематично проводиться їх аналіз.

Але аналіз стану ведення зошитів виявив і ряд недоліків. Мало уваги приділяється формуванню в учнів культури писемного мовлення, навичок каліграфічного письма (у 2-4 класах мало часу відводиться на проведення каліграфічних хвилинок, як на уроках української мови так і математики ); правильного оформлення письмових робіт .Більшість учнів не дотримується вимог щодо оформлення письмових робіт. Почерк значної кількості учнів не відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти.

Дирекція школи контролює стан ведення учнівських зошитів, слідкує за дотриманням єдиного мовного режиму в початкових класах. Із цього питання видані накази: „Про стан ведення учнівських зошитів”( накази : від 21.11.2006року № 106, від 26.02.2007 року № 44 , від 04.11.2007 року № 54, від 04.05.2008 року № 54, від 30.03.2009 року № 67)

Наявні аналітичні довідки про стан перевірки та якість ведення учнівських зошитів, вказані причини недоліків, подані відповідні пропозиції. Питання стану ведення учнівських зошитів розглядалось на нарадах при директорові: 27 листопада 2006 року , 29 листопада 2007 року, 26 березня2009 року

Дирекція тримає на контролі стан ведення класних журналів. Із даного питання видані накази: „Про стан ведення класних журналів ”(від 05.10.2006 року № 92,від 08.06. 2007 року №74, від 11.01.2008 року № 9, №73, від 20.06. 2008 року № 95, від 07.11.2008 року №170від 15.01.09 року №16.)

Перевірка ведення класних журналів показала, що в них наявні повні списки учнів. Вчителі систематично перевіряють та оцінюють знання учнів, вказують зміст роботи на уроці, відмічають відвідування учнями навчальних занять, але домашнє завдання задають не диференційовано.

До наказів додаються довідки з аналізом ведення класних журналів, в яких вказані конкретні недоліки, подані відповідні пропозиції щодо їх усунення. Питання стану ведення класних журналів розглядалось на нарадах при директорові: від 23.06.2008 року № 6, від 24.04.2008 року №4, від 30.04.2009 року № 4, від 25.06.2009 року № 6.

Перевірка показала, що дирекція здійснює контроль за станом викладання предметів та якістю знань, умінь і навичок учнів початкових класів.

Вивчення шкільної документації, аналітичних матеріалів свідчить, що дирекція школи намагається здійснювати систематичний, різнобічний контроль за станом викладанням предметів у початкових класах, що дає свої результати: викладання, здійснюється на належному рівні, ефективно використовується навчально - матеріальна база

Із цього питання видані накази:

2006-2007н.р.

від 27 грудня 2006 року № 120 « Про стан техніки читання у 2-4 класах»2007-2008 н.р.

Стан викладання , якість знань , умінь та навичок учнів 2 класу ( вчитель Богдан Л.І.)

Стан викладання , якість знань , умінь та навичок учнів 3 класу ( вчитель Якимович В.Є.)

Систему роботи вчителя початкових класів Гребеневич Т.О.2008 - 2009 н. р.

Від 12.02.2009 року «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів з математики»

Вивчення питання здійснювалось шляхом відвідування і аналізу уроків, годин спілкування, інформаційних годин, виховних та позакласних заходів, засідань МО наявні аналітичні довідки, в яких подані аналіз роботи вчителів початкових класів, вказані недоліки, відповідні пропозиції.

Питання стану викладання та якості знань, умінь і навичок учнів початкових класів слухалось на нараді при директорові: 27 грудня 2007 року , 25 грудня 2008 року, 26 лютого 2009 року .

Дирекція школи тримає на контролі рівень навчальних досягнень учнів початкових класів, який перевіряється шляхом проведення контрольних зрізів, перевірки навичок читання . Перевірка рівня навчальних досягнень учнів планується регулярно двічі на рік шляхом проведення контрольних зрізів за завданнями адміністрації та МО вчителів початкових класів. За період з 2007 р. по 2009 р. видано 7 наказів „Про проведення контрольних зрізів знань”( , 7 наказів „Про результати проведення контрольних зрізів за І та ІІ семестри”, 5 наказів „Про результати перевірки навички читання”,5 наказів «Про виконання навчального плану , теоретичної та практичної частини програми»,( від 27.12.2006 року № 121, від 03.01.2008 року № 2, від 05.01.2009 року № 9, від 22.07.2009 роу № 135), 3 накази «Про стан ведення поурочних планів», 2 накази « Про навантаження учнів домашнім завданням» , 2 накази «Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у початкових класах»( від 10.05.2007 року «56, від 16.12.2008 року № 201)

З даних питань наявні аналітичні довідки, в яких подані результати перевірки, вказані недоліки в роботі вчителів, видані пропозиції.Виходячи вищевикладеного пропоную:

1.Відзначити роботу адміністрації з питань внутрішкільного контролю та керівництва за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів початкових класів

2.Відзначити результативну та плідну працю вчителя початкових класів Богдан Л.І.

3.Атестаційній комісії вирішити питання про підвищення категорії Богдан Л.І.


2.Дирекції школи

2.1.Узагальнити перспективний педагогічний досвід роботи вчителя початкових класів Богдан Л.І. і видати бюлетень передового досвіду3.Учителям початкових класів:

3.1. . У своїй роботі постійно керуватись:  • «Інструктивно – методичним листом ОІППО від 11.09.07. року № 1\9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу у 1-4 класах ЗНЗ»;

  • «Державним стандартом початкової загальної освіти» , затверджений Міністерством освіти і науки України від 20.10.2006 року;

  • листом МОН України „Про методику здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" від 21. 10. 2002 р. №1/9 – 468.

3.2.Систематично працювати над удосконаленням шляхів, прийомів і засобів вироблення в учнів навичок каліграфічного письма.


3.3.Активізувати роботу вчителів початкових класів з учнями, які не встигають у навчанні, запроваджуючи ефективні форми роботи під час проведення навчальних та індивідуальних годин

3.4.Неухильно дотримуватись правил ведення робочих та контрольних зошитів та систематичності їх перевірки, диференціювати домашнє завдання3.4 Проаналізувати результати перевірки навчальних досягнень учнів та розглянути питання про стан формування навчальних умінь та навичок учнів на засіданні МО


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка