Довідка про вивчення стану викладання хімії та рівень навчальних досягнень учнів із предмету в зош І-ІІІ ст. № №3, 6, зош І-ІІ ст. №8 Згідно плану роботи управління освіти І науки таСкачати 210.44 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір210.44 Kb.
Довідка

про вивчення стану викладання хімії та рівень навчальних досягнень учнів із предмету в ЗОШ І-ІІІ ст. № №3, 6, ЗОШ І-ІІ ст. №8
Згідно плану роботи управління освіти і науки та відповідно до наказу управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради №147 з 14.10.09 р. по 23.10.09 р. інформаційно-методичним центром вивчався стан викладання хімії та рівень навчальних досягнень учнів з предмету у таких загальноосвітніх навчальних закладах міста: ЗОШ №3, ЗОШ №6, ЗОШ №8. Моніторингові дослідження здійснювала група досвідчених педагогів міста (вчителі вищої категорії та вчителі, які мають звання «Вчитель-методист»).

Основна мета: • вивчення рівня сформованості в учнів основних груп компетентностей з хімії, передбачених державними стандартами загальної освіти;

 • визначити рівень знань, умінь, навичок учнів з хімії;

 • проаналізувати недоліки, труднощі у навчально-виховному процесі та їх причини;

 • визначити шляхи поліпшення рівня викладання хімії в світлі сучасних вимог.

Членами комісії проаналізовано кадрове забезпечення викладання хімії, матеріально-технічне та програмно-методичне забезпечення викладання предмету. Також вивчалася організація навчально-виховного процесу в школі, ведення позакласної роботи, результативність навчання та ведення вчителем шкільної документації.

Навчання хімії здійснюється за програмами МОН України: • в 7-9 класах – «Хімія 7-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів» (К. Ірпінь. ВТФ «Перун» 2005р.);

 • в 11-х класах – за програмою «Хімія, 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів» (К. Шкільний світ, 2001р.).

За своїм змістом шкільний курс складається з основ загальної, неорганічної та органічної хімії. Головний зміст курсу 7-8-го класів становлять знання про початкові хімічні поняття, прості та складні речовини, найважливіші класи неорганічних сполук, а також про хімічні реакції та закономірності їх перебігу, що сприяє підготовці учнів до сприйняття періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

На основі знань періодичної системи хімічних елементів, теорії хімічного зв'язку та будови речовини розглядаються хімічні елементи та їх сполуки: в 9-х класах - метали, в 10-х класах - неметали. Розділ про органічні сполуки розпочинають вивчати в 10-у класі, і триває його вивчення в 11-у класі. Взаємозв'язок хімії з життям суспільства, її роль в господарстві висвітлюються в 11-у класі.

Велике значення у вивченні хімії має хімічний експеримент. Він є джерелом знань, слугує основою для висування і перевірки гіпотез, засобом закріплення знань і вмінь, способом контролю якості засвоєння матеріалу і сформованості вмінь.

Календарно-тематичне планування вчителів складено з врахуванням програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення. Немає зауважень до ведення класних журналів, ведеться тематичний облік знань. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії.

З метою оцінки стану викладання предмету та визначення рівня навчальних досягнень учнів з хімії були відвідані уроки вчителів, проведено контрольні роботи для учнів.

Аналіз якості знань, умінь та навичок учнів з хімії здійснювався на основі: • відвідування уроків;

 • проведення контрольних робіт та зрізів знань з хімії;

 • індивідуальних бесід з учнями;

 • перегляду учнівських зошитів з хімії, а також контрольних та практичних робіт;

 • ознайомлення з поточною та підсумковою успішністю учнів по класних журналах;

 • бесід з вчителем хімії та адміністрацією школи;

 • самоаналізу роботи вчителя.


ЗОШ №3

Хімію в ЗОШ №3 (з 1985 року) викладає вчитель Ягельська Ванда Антонівна, 1955 року народження, освіта вища - Житомирський педагогічний інститут, спеціальність за дипломом - біологія та хімія, стаж педагогічної роботи - 32 роки. Востаннє атестувалась у 2005 році. За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії».

В 2009-2010 н.р. має таке педагогічне навантаження: 21 година, з них 14 годин - хімія (7-11-і класи), 2 години - факультативи з хімії (8,11-і класи), 4 години - індивідуальні заняття з хімії на дому.

Ванда Антонівна завідувачка кабінету хімії та керівник шкільної предметної комісії вчителів природничо-суспільного циклу.

Аналіз календарного та поурочного планування, перевірка класних журналів свідчить, що на момент вивчення стану викладання хімії наявне деяке відставання у вивченні програмового матеріалу з предмету (вчитель у вересні, жовтні поточного року навчалась на курсах перепідготовки в ЖОІППО).

В основному експериментальна частина програми виконується. Через дефіцит реактивів та хімічного посуду частину практичних і лабораторних робіт вчитель заміняє демонстраціями. В школі наявний хімічний кабінет, але він не відповідає сучасним вимогам. Так, лаборантська кімната, в якій зберігаються хімічні реактиви, посуд та лабораторне обладнання, розміщена поруч з кабінетом хімії, безпосереднього сполучення з ним немає. Це створює значні незручності та труднощі в дотриманні правил з техніки безпеки при підготовці та проведенні хімічного експерименту.

Разом з тим, слід відмітити значну роботу вчителя по оформленню та поповненню кабінету хімії дидактичним матеріалом: до кожної теми з курсу неорганічної та органічної хімії виготовлені тестові завдання, опорні схеми-конспекти, тексти різнорівневих контрольних робіт, підібраний цікавий довідковий матеріал. Зусиллями вчителя кабінет укомплектований сучасною методичною літературою, зошитами з друкованою основою, підручниками. На кожний учнівський стіл закуплені довідкові таблиці («Таблиця розчинності», «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва», «Електрохімічний ряд напруг металів»). Значну увагу вчитель приділяє озелененню кабінету.

Відвідані уроки хімії мають високий науково-методичний рівень. Ванда Антонівна вдало поєднує різні методи навчання, досконало володіє лекційно-семінарською системою навчання. Лекції характеризуються достатнім рівнем науковості, сучасності, логічно витримані, побудовані за принципом проблемного пошуку та доказовості, емоційні, чітко сформульовані. Семінарські заняття, які є обов'язковим компонентом лекційно-семінарської системи, містять в собі елементи діагностики засвоєння навчального матеріалу (для вчителя) і його самоперевірки (для учнів). Вчителька вміло впроваджує інноваційні методи навчання, великої уваги надає питанням зв'язку хімії з життям, широко використовує міжпредметні зв'язки.

Логічним продовженням навчально-виховної роботи вчителя є її позакласна робота, яка спрямована на формування в учнів зацікавленості предметом, прагнення до свідомого вибору професій, пов'язаних з хімією. Щороку в січні місяці проводиться тиждень природничо-суспільних наук, під час якого учні старших класів проводять цікаві хімічні досліди для молодших школярів, пропагують хімічні знання - випускають предметні газети, проводять вікторини. Тиждень закінчується хімічним вечором для старшокласників.

На факультативних заняттях вчитель готує учнів до участі в олімпіадах, до зовнішнього незалежного оцінювання.

Протягом багатьох років Ягельська В.А. керує шкільним методичним об'єднанням вчителів природничо-суспільного циклу, щедро ділиться досвідом своєї роботи з колегами на міських семінарах вчителів хімії, бере активну участь у міських та обласних виставках педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду. Її методичні доробки відмічалися дипломами міського та обласного управління освіти.

Контрольними зрізами були охопленні учні 8-Б класу, 9-Б класу та 11-А класу. Запропоновані контрольні завдання відповідали чинним програмам з хімії на рівні вимог оцінювання за 12-бальною шкалою. Було виявлено такі ступені навченості учнів:Навчальні досягнення

8 клас

9 клас

11 клас

учні

%

учні

%

учні

%

Початковий рівень

7

41

12

48

9

56

Середній рівень

7

41

10

36

3

19

Достатній рівень

2

12

2

12

3

19

Високий рівень

1

6

1

4

1

6

Якісний показник

18 %

16 %

25 %

Значна частина дітей не вміють розв'язувати задачі, мають слабкі обчислювальні навички. Особливі труднощі викликало розв'язування задач на встановлення молекулярної формули газу, в розв'язках не використовуються стехіометричні коефіцієнти в рівняннях.

Причинами виявлених недоліків у навчальних досягненнях учнів є:


 • слабка матеріально-технічна база кабінету хімії, яка не дозволяє в повній мірі використовувати хімічний експеримент;

 • недостатній інтерес до навчального предмету в учнів, які не вибрали його для зовнішнього незалежного оцінювання;

 • відсутність системи при виконанні домашніх завдань;

 • позакласна робота з предмету ще не набула досконалого системного характеру (відсутність контактів з науковими працівниками вищих навчальних закладів, які б спонукали учнів до наукових досліджень та написання робіт МАН).


ЗОШ №6

В загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №6 працює один вчитель хімії – Яценко Галина Миколаївна, 1957 року народження. В 1988р. закінчила Ніжинський педінститут ім..М.В.Гоголя. Стаж роботи – 23 роки, проте викладає хімію другий рік. Курсову перепідготовку пройшла в 2008 році при ЖОІППО, атестувалась в 2009 році, підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії. В цьому навчальному році має тижневе навантаження 21 година, з них – 15 годин хімії.

Календарно – тематичне планування з хімії здійснено на основі програм з хімії, затвердженої МОНУ. Під час підготовки до уроків використовує підручники, фахові журнали, методичні посібники, додаткову літературу. Працює над створенням навчально – методичної бази з предмету. Працює за підручниками: Н.М.Буринська - 7,8 класи; Н.М.Буринська, Л.П. Величко – 9 – 11 класи. Придбала і працює за: планами – конспектами І.Ю.Старовойтова “ Усі уроки хімії” – 7,8 класи; Хімія. Розробки уроків О.В.Григорович – 9 клас, Хімія. Плани – конспекти Т.М.Гранкіна – 10,11 клас.

Для контролю знань учнів використовує зошити з друкованою основою:

З метою підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання використовує:

- Хімія. Готуємось до ЗНО. О.М.Зимогляд;

- Тестування з хімії. Котюк С.В.;

- Хімія. Домашній репетитор. Н.Є.Гурська.

- Хімія. Матеріали для підготовки до ЗНО. М.М.Ольховик та багато інших.

Знання Галини Миколаївни з свого предмета у межах програми, є інтерес до спеціальної та мето­дичної літератури. Систематично працює над удосконаленням свого методичного та фахового рівня.

Календарно - тематичне й поурочне планування здійснюється переважно пра­вильно. Вчитель позитивно ставиться я до нових педагогічних ідей, але їх реаліза­ція можлива тільки під впливом адміністрації. Галина Миколаївна достатньо орієнтується в основних сучасних психолого-педаго­гічних концепціях навчання, але не часто застосовує їх на практиці.

Під час спілкування з учнями дотримується педагогічного такту. Основою у взаєминах з дітьми наявні повага, довіра, вимог­ливість і справедливість. Систематично вивчає особливості учнів, диференціює обсяг, складність знань, допомагає тим, хто не встигає, контролює учнів різ­них «рівнів». Працює над розвитком в учнів інтересу до предмета. Знайома з критеріями оцінювання, уміло використовує їх на практиці. Шкільна документація ведеться згідно вимог, є відповідність між записами в журналах та тематично – календарним плануванням. Ведеться тематичний облік знань учнів, журнал вчитель оформляє охайно, не допускає помилок і виправлень.

Відповідно до наказу по школі здійснюється оплата за керівництво кабінетом хімії вчителю Яценко Г.М. в розмірі – 10%. В кабінеті є тематична картотека, ведеться журнал з техніки безпеки, забезпечений підручниками, додатковою літературою, посібниками, розпочато формування відеотеки. Технічних засобів в кабінеті немає, реактивів та обладнання для проведення лабораторних і практичних робіт в недостатній кількості.

Відвідані уроки в 7б, 10б та 9а класах. Вчителька до уроків готувалась, є відповідні поурочні плани. Дошка та необхідні реактиви до уроків готові.

В 7Б класі на уроці вивчалася тема «Хімічні формули речовин. Валентність хімічних елементів», яка розкривалась Галиною Миколаївною учням на досить доступному рівні з використанням пояснення, бесіди та практичного самостійного і колективного виконання учнями вправ. Урок розпочато з повторення матеріалу попередніх уроків. На столах учнів карточки хімічних знаків виготовлені учнями власноруч. Вчитель демонструє карточки, а учні хором називають знаки і навпаки вчитель називає знак, а учні – демонструють знак. Частина учнів плутає поняття елемент і проста речовина. Велику увагу вчитель приділяє роботі з підручником. Діти знаходять в підручнику відповіді на питання поставлені вчителем, зачитують, розв’язують вправи з підручника, зачитують висновки в кінці підручника. Вчителька намагалась провести роботу в групах, проте не зовсім вистачило часу. Більшість учнів класу матеріал уроку засвоїли задовільно. Домашнє завдання задано не зовсім чітко (параграфи 7,8 , виконати вправи після параграфів).

10Б клас – математичного профілю (2 години хімії на тиждень). На уроці присутні – 22 учні. Тему уроку: «Промисловий синтез амоніаку» Галина Миколаївна пояснювала самостійно з використанням малюнка в підручнику. Вчителька розповіла про умови необхідні для даної реакції, звернула увагу на екологічну чистоту даного виробництва. Діти записали в конспекти. Після цього (23 хв.) на окремих аркушах учні виконували самостійну роботу. Самостійна робота роздрукована учням на окремих листках, вона різнорівнева (рівень учні вибирали самостійно). Самостійна робота досить об’ємна : І рівень – до 7б : 2 теоретичних питання +2 задачі; ІІ рівень( до 9 балів) – 1 – теоретичне, 1 – здійснити перетворення; 2- задачі на надлишок; ІІІ рівень ( до 12 балів) – 1 – здійснити перетворення; 3 – задачі на практичний вихід та надлишок. З завданнями учні не встигли справитись.

В 9А класі з 33 учнів – присутні 27 учнів. Урок – практична робота по темі: «Реакції йонного обміну». Дану практичну роботу Галина Миколаївна проводила колективним способом. Тему і мету роботи учні записали, а результати оформляли у вигляді таблиці. Роботу вчителю кожного учня оцінити важко, адже досліди вона проводила самостійно, а висновки і рівняння учні записували на дошці, виходячи по черзі. Рівняння складати дітям непросто, допускають помилки при написанні формул речовин, розстановці коефіцієнтів та визначені зарядів йонів.

Контрольні роботи та зріз знань з хімії в ЗОШ№6 проведено 22 жовтня 2009 року в 8, 9, 10 та 11 класах з використанням двох варіантів. Високого рівня балів у жодному з класів не отримано.

Контрольна робота у 8 класі складалась із 3 завдань. 1 – комплексна задача, яка включала в себе знаходження шести невідомих і правильне виконання оцінювалось в 6 балів, 1 задача на визначення кількості молекул, атомів та маси газу певного об’єму, третє завдання : написати формули речовин та про класифікувати їх. Отримані наступні результати контрольної роботи:

У 9 класі проводились зрізи знань за принципом тестування по вивченій темі : « Розчини. Електролітична дисоціація». Тестування складалось із 12 завдань. 1- 10 питання з однією правильною відповіддю, яка оцінювалась по 0,5б + 1б за вірно розписане рівняння реакції в молекулярному та йонних виглядах. 11 та 12 завдання задачі на розчини різних рівнів складності. Відповідно оцінювались – 2 і 4 бали. Отримані наступні результати тестування:

В 11 класі проведено тестування по темі : «Спирти», яке складалось із 8 завдань: 1-5 завдання з однією правильною відповіддю, кожне по 0,5б + 0,5б за правильно написане рівняння в п’ятому завданні, шосте завдання на встановлення логічної пари та сьоме завдання на встановлення відповідності (2 і 4 бали) та восьме завдання відкритої форми: задача (3 б).Навчальні досягнення

8 клас

9 клас

11 клас

учні

%

учні

%

учні

%

Початковий рівень

1

6,2

2

10

2

14,3

Середній рівень

11

68,8

8

40

7

50

Достатній рівень

4

25

10

50

5

35,7

Високий рівень

-

-

-

-

-

-

Якісний показник

25 %

50 %

35, 7 %

За результатами перевірки роботу вчителя хімії ЗОШ№6 – Яценко Г.М. вважати задовільною. Відмітити з позитивної сторони прагнення вчителя до вдосконалення, значну роботу над підвищенням свого фахового рівня, заняття самоосвітою та поповненням бази кабінету.Яценко Г.М. рекомендовано:

 • працювати над підвищенням методичного рівня викладання хімії;

 • відвідувати уроки колег школи, міста, області;

 • урізноманітити форми та методи роботи;

 • в практику роботи залучати активні та інтерактивні методи, використання сучасної комп’ютерної та відеотехніки;

 • проводити фізкультхвилинки та валеологічні паузи для зняття навантаження, забезпечувати часту зміну видів діяльності учнів;

 • вчити учнів самостійно здобувати знання;

 • приділити увагу роботі зі здібними та обдарованими учнями, підготовці та участі їх в олімпіадах з хімії на різних рівнях;

 • готувати учнів до ЗНО;

 • працювати над формуванням матеріально – технічного, методичного, дидактичного забезпечення кабінету хімії.ЗОШ №8

Хімію в школі викладає вчитель біології та хімії вищої кваліфікаційної категорії Універсал Олена Андріївна, 1962 року народження. Стаж роботи – 21 рік. Тижневе навантаження – 21,5 години (з них години хімії: 1 год. – 7 клас; 2 год. – 8 клас, 3 год. – 9 клас). Курсова підготовка в 2008 році при ЖІППО. Пройшла атестацію в 2009 році, під час якої встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Бере активну участь у внутрішньошкільній методичній роботі, очолює інтегровану методичну комісію вчителів.

Довідка складена на основі узагальнення матеріалів, відвіданих уроків у кожному класі, перевірки рівня навчальних досягнень учнів 8, 9 класів, співбесід з учителями та учнями, вивчення навчально-матеріальної бази викладання хімії, аналізу стану ведення учнівської та вчительської документації.

Навчання предмета в основному здійснюється по класах, об­ладнання яких не відповідає сучасним вимогам. Окремого кабінету хімії немає. Достатнім є рівень забезпечення, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оціню­вань. Неналежним є рівень забезпеченості викладання предмета навчально-наочними посібниками, технічними засобами навчання, при­ладами, посудом, хімічними реактивами для проведення лабораторних та практичних робіт, що є причиною проведення останніх у формі демонстраційного експерименту. Наявне обладнання, навчально-наочні посібники оптимально систематизовані, хімічні реактиви зберігаються з дотриманням вимог пожежної безпеки та охорони праці.

Учні на 95% забезпечені підручниками, тільки на 20% збірни­ками задач, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Учителем на основі Типових розроблені інструкції з техніки без­пеки, своєчасно проводяться та відповідно до діючого Положення реєструються інструктажі всіх видів. Учитель своєчасно проходить медичні огляди.

Проведена з учителем хімії співбесіда показала, що вона знає структуру, вимоги навчальної програми, інші нормативні доку­менти з питань викладання хімії, де­тально ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному навчальному році.

Деякою мірою вчитель ознайомлена із інноваційними технологіями, інтерактивними формами навчання, передовим педагогічним досвідом, однак не дуже активно впроваджує їх у практику роботи.

На достатньому рівні Універсал О. А. забезпечена методичною літературою,
виписує періодичні видання (газета «Хімія» видавництва «Основа», журнал «Хімія та біологія в школі»).

Спілкування зі школярами на уроках і під час позакласної ро­боти будується за принципами партнерства і поваги до особистості учня. На заняттях учні добре відчувають поєднання вимогливості і розуміння зі сторони вчителя, а раціональне використання різних видів заохочення сприяє позитивній мотивації навчальної діяль­ності.

Учитель Універсал О. А. стисло й чітко оголошує цілі уроків, належно пояснює учням, що і для чого вивчається на уроці, яке значення має матеріал у відповідній темі курсу хімії, в житті людини, природі, промисловості тощо. На уроках хімії у 7, 8, 9 класах було досягнуто дидактичної мети.

Основними характерними якостями роботи вчителя є пошук власного під­ходу до дієвого використання форм, методів, прийомів викладання пред­мета, максимального врахування інтересів, нахилів школярів у процесі планування навчальної роботи. Широко практикує активні форми ро­боти (робота в малих групах; мозковий штурм; уроки з використанням рольових ситуацій; інтегровані уроки; уроки ігри; міжпредметного узагальнення і систематизації матеріалу), що суттєво сприяє активній взаємодії учнів.

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, ре­човин і реакцій, учителем належна увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експерименталь­них досліджень. Матеріал, який використовується для цього, часто має чітко виражене екологічне спрямування. Належна увага приділяється показу впливу хімічних чинників на здоров'я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

Раціонально застосовуються способи дій, засоби і методи навчання. Учителем широко використовуються, перевірені шкільною практикою, такі форми роботи, групова робота, дидактичні ігри.

Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних си­туацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, роз­витку мислення, спостережливості та допитливості школярів слугують використовуваний Оленою Андріївною хімічний експеримент та розв'язування задач на різних етапах уроків та на спеціально відведених заняттях.

Олена Андріївна вдало застосовує спеціальні картки з набором


тренувальних вправ, що допомагає застосовувати до кожного школяра ін­дивідуальний підхід, надає можливість краще формувати навички, виховує самостійність у здобутті знань.

З метою створення в учнів цілісної картини хімічних понять, взаємо­перетворень учитель уже з 7-го класу використовує узагаль­нюючі схеми, які потім учні використовують як алгоритм дій у процесі розв'язування задач, вправ, перетворень.

Використання історико - біографічного методу в процесі викладання хімії, система роботи з формування історико - хімічних знань на спе­ціально відведених уроках та позакласних заняттях сприяють розвитку соціальної активності школярів, дозволяють учням краще бачити ефективність своїх навичок і здібностей.

Показ зв'язку виучуваного матеріалу з життям, систематичність міжпредметних зв'язків, особливо з біологією та фізикою сприяють підвищенню інтересу до вивчення предмета.

Аналіз результатів тестувань, контрольних робіт (результати подано в таблиці) показав, що зміст курсу в основному засвоюється учнями на рівні стандарту.

Проте в знаннях учнів з хімії мають місце деякі недоліки. Аналіз розв'язку задач учнями 8 класу засвідчує, що вони недосконало знають хімічні формули, а учні 9 класу допускають помилки при написанні рівнянь хімічних реакцій.

Ха­рактерним є неглибоке засвоєння учнями 9 класу запланованих понять та невміння користуватися хімічними теоріями для пояснення і обґрунтування хімічних властивостей елементу на підставі будови його атома, харак­теризувати елемент за його положенням у періодичній системі хіміч­них елементів.

Нерідко школярі допускають помилки у визначенні одиниць вимірю­вання маси та кількості речовини при розрахунках. Формалізм у знан­нях проявляється і в тому, що 35 % учнів складають рівняння немож­ливих реакцій.

Переважними балами в оцінці знань учнів залишаються бали се­реднього рівня, лише 25 % учнів 8 класу та 38% учнів 9 класу виконали завдання на достатньому та високому рівнях:


Навчальні досягнення

8 клас

9 клас

учні

%

учні

%

Початковий рівень

4

33,4

1

7,6

Середній рівень

5

41,6

6

46,2

Достатній рівень

1

8,4

4

30,8

Високий рівень

2

16,6

2

15,4

Якісний показник

25 %

38 %

Прогалини в знаннях учнів пов'язані найчастіше з деякими недоліками в ме­тодиці викладання предмета. У викладі навчального матеріалу мало уваги при­діляється причинно-наслідковим зв'язкам, загальним поняттям. Хімічний експеримент найчастіше виконує ілюстративну функцію, він ще не став джерелом знань при викладанні нового матеріалу.

Через відсутність технічних засобів навчання недостатньо використовуються мож­ливості Інтернету, комп'ютерних технологій, відеотехніки.Висновок

Навчально-виховний процес з хімії в ЗОШ №3, ЗОШ №6, ЗОШ №8 ведеться на достатньому науково-методичному рівні. Шкільна документація ведеться згідно вимог. Календарні плани відповідають навчальній програмі з хімії МОН України.

Вчителі займаються самоосвітою, курси підвищення кваліфікації проходять завчасно, приймають участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів хімії. Педагоги у своїй роботі використовують фахові журнали та газети (видавництво «Шкільний світ»). Значну увагу надають вчителі організації позакласної роботи з предмету (предметні тижні, місячники, тематичні заходи), меншою мірою роботі з обдарованими дітьми (проектна діяльність, МАН).

Відвідані уроки показали, що вчителі мають достатню теоретичну підготовку, ознайомлені з інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Проте не систематично їх використовують.

Вчителі хімії ЗОШ №№3, 6, 8 проводять значну роботу по оформленню та поповненню шкільних кабінетів хімії дидактичними матеріалами. Зусиллями вчителів кабінети ЗОШ №№3, 6 укомплектовані сучасною методичною літературою, зошитами з друкованою основою, підручниками.

Рівень знань, вмінь та навичок учнів з хімії, передбачених програмою МОН України, у значної частини учнів 8-9 класів сформований переважно на середньому рівні (додатки №1, №2).Рекомендації

І. Вчителям хімії:

 • на засіданні міського методичного об’єднання вчителів хімії проаналізувати матеріали

перевірки стану викладання хімії та рівня навчальних досягнень учнів з предмету,

визначити шляхи удосконалення викладання хімії; • вчителям хімії активізувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення учнів до

проектної діяльності, роботи в МАН, різноманітних конкурсів та турнірів;

 • використовувати особистісно орієнтованих технології навчання;

 • впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології,

використовувати комп’ютерні технології навчання;

 • активізувати роботу з представлення власних робіт на педагогічних виставках, надання

матеріалів до друку у фахових виданнях.

ІІ. Адміністрації ЗОШ №3, ЗОШ №6, ЗОШ №8:

 • взяти до відома матеріали перевірки стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії;

 • визначити шляхи удосконалення викладання предмету.

 • сприяти покращенню навчально-матеріальної бази з хімії;

 • продовжувати підписку фахових журналів та газет.

ІІІ. Інформаційно-методичному центру:

 • спрямувати роботу ММО вчителів хімії на попередження вищезазначених помилок при виконанні учнями завдань;

 • надавати методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу з хімії та роботі з обдарованими дітьми.

Вик. С.А. Бондарчук, методист ІМЦ

Додаток №1
навчальні досягнення учнів 8-х класів з хімії

за результатами контрольних робіт

Додаток №2навчальні досягнення учнів 9-х класів з хімії

за результатами контрольних робіт

Додаток №3


навчальні досягнення учнів 8-х класів з хімії

за результатами контрольних робіт

Додаток №4


навчальні досягнення учнів 9-х класів з хімії

за результатами контрольних робітБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка