Довідник користувача єктс 2015 Україномовний текст Довідника користувача єктс підготувалиСторінка1/7
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄКТС

2015

Україномовний текст Довідника користувача ЄКТС підготували:

професор Ю.Я. Бобало

професор Л.В. Губерський

професор І.І. Бабин

професор В.А. Бугров

професор А.Г. Загородній

професор В.А. Павлиш

доцент Я.Я. Болюбаш

доцент А.П.Гожик

Зміст

Вступ

Розділ 1 Основні характеристики ЄКТС

Розділ 2 ЄКТС і Європейський простір вищої освіти (ЄПВО)

Розділ 3 ЄКТС для розробки, запровадження і моніторингу програми

3.1 Контекст програми

3.2 Профіль програми

3.3 Результати навчання програми

3.4 Структура програми і призначення кредитів

3.5 Навчання, викладання і оцінювання

3.6 Моніторинг призначення кредитів

Розділ 4 ЄКТС для мобільності і визнання кредитів

4.1 Ступенева мобільність

4.2 Кредитна мобільність

4.2.1 Період перед кредитною мобільністю4.2.2 Період після кредитної мобільності

4.2.3 Інституційні норми і положення

4.3 Розподіл оцінок

4.4 Переведення оцінок

Розділ 5 ЄКТС і навчання впродовж життя

5.1 Навчання впродовж життя – можливості для відкритого навчання5.2 Визнання попереднього навчання і досвіду

Розділ 6 ЄКТС і забезпечення якості

Розділ 7 ЄКТС і супроводжуючі документи

7.1 Каталог курсу7.2 ЄКТС і супроводжуючі документи для кредитної мобільності

7.2.1 Угода про навчання для кредитної мобільності з навчання7.2.2 Угода про навчальну практику

7.3 Академічна довідка

7.4 Сертифікат про навчальну практику

ПодякиДодаток 1 Глосарій

Додаток 2 Приклади: переведення оцінок

Додаток 3 Рекомендовані джерела

Додаток 4 Приклади: профілі програми

Додаток 5 Приклади: результати навчання
Вступ

Європейська система перенесення і накопичення кредитів – це інструмент Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що забезпечує прозорість навчання та навчальних курсів і, таким чином, сприяє підвищенню якості вищої освіти.

ЄКТС була впроваджена у 1989 році в рамках програми Еразмус (Erasmus) для перенесення кредитів, отриманих студентами під час навчання за кордоном, у кредити, що визнавалися вітчизняними університетами, куди студенти поверталися для продовження своєї навчальної діяльності. З часом її почали використовувати не тільки для перенесення кредитів на основі навчального навантаження і отриманих результатів навчання, а й для накопичення кредитів, передбачених ступеневими програмами освітніх закладів. ЄКТС допомагає розробляти, описувати і запроваджувати навчальні програми, дозволяє інтегрувати різні типи навчання у перспективу навчання впродовж життя, і поліпшує мобільність студентів, полегшуючи процес визнання кваліфікацій та періодів навчання. ЄКТС може застосовуватись до усіх програм, незалежно від способу реалізації (аудиторне навчання, навчання на базі організації, дистанційне навчання) чи статусу студентів (студент денної/заочної форми навчання), і до всіх видів навчального контексту (формальний, неформальний та неофіційний).

Довідник користувача ЄКТС містить рекомендації стосовно реалізації ЄКТС і дає посилання на корисні супроводжуючі матеріали. На вимогу міністрів, відповідальних за сферу освіти в країнах-учасницях Болонського процесу, в Бухаресті (Бухарестське комюніке, 2012) у Довідник користувача ЄКТС 2009 року були внесені зміни з метою посилення “змістовного забезпечення результатів навчання” у ЄПВО. Довідник сприяє реалізації завдання міністрів “закликати навчальні заклади до подальшого забезпечення взаємозв’язку між навчальними кредитами, результатами навчання та навчальним навантаженням студента і включати отримані результати навчання в процедуру оцінювання”. Робота проведена в останні роки, як в рамках Болонського процесу, так і в окремих країнах, забезпечила надійний фундамент для оновленої версії Довідника, який покликаний допомогти академічній спільноті й іншим, зацікавленим у вищій освіті, сторонам рухатися у напрямку змін, що підтримуються Болонським процесом.

Оновлений Довідник враховує сучасний розвиток Болонського процесу, зокрема створення ЄПВО, консолідацію навчання впродовж життя, зміщення парадигми вищої освіти, зорієнтованої на викладача, до студентоцентрованої вищої освіти, зростаюче застосування результатів навчання, і розробку нових форм та методів навчання й викладання. Довідник зосереджує особливу увагу на створенні і запровадженні програми й базується на досвіді вищих навчальних закладів у використанні рамок кваліфікацій та застосуванні принципів ЄКТС в академічній практиці.

Довідник призначений для студентів усіх форм навчання, академічного, адміністративного персоналу закладів вищої освіти та працедавців, провайдерів освітніх послуг і всіх інших зацікавлених сторін. Для зручності читачів термін “студент” застосовується до всіх, хто навчається у вищих навчальних закладах (денна/заочна/дистанційна форми навчання, навчання у студмістечку закладу (кампусі), навчання на базі організації, здобуття ступеневої кваліфікації, або вивчення автономних освітніх одиниць чи навчальних курсів).Над оновленням Довідника працювала робоча група спеціалістів-практиків, призначених країнами-учасницями Болонського процесу й іншими зацікавленими асоціаціями. Він розглядався та обговорювався зацікавленими асоціаціями, експертами країн ЄПВО і Групою супроводу Болонського процесу. Координацію проекту і консультативний процес здійснювала Європейська комісія. Остаточно Довідник затверджено Міністрами вищої освіти Європейського простору вищої освіти у 2015 році на конференції міністрів у Єревані. Таким чином, це є офіційний Довідник користувача ЄКТС.

Основні характеристики ЄКТС

ЄКТС – це орієнтована на особу, яка навчається, система накопичення і перенесення кредитів, що ґрунтується на принципі прозорості процесів навчання, викладання й оцінювання. Мета ЄКТС полягає у сприянні планування, запровадження й оцінювання освітніх програм, а також мобільності студентів через визнання навчальних досягнень, кваліфікацій та періодів навчання.

Кредити ЄКТС відображають обсяг навчання, що базується на визначених результатах навчання і пов’язаному з ними навантаженні. 60 кредитів ЄКТС призначаються результатам навчання і відповідному навантаженню повного академічного (навчального) року або його еквіваленту, що, зазвичай, охоплює ряд освітніх компонентів, яким (на основі результатів навчання та навантаження) призначаються кредити. Кредити ЄКТС, в основному, виражаються цілими числами.

Результати навчання – це твердження про те, що особа, яка навчається, знає, розуміє і здатна виконувати після завершення навчання. Досягнення результатів навчання необхідно оцінювати за допомогою процедур, що ґрунтуються на чітких і прозорих критеріях. Результати навчання встановлюють як окремим навчальним компонентам, так і програмам в цілому. Вони використовуються у Європейських і національних рамках кваліфікацій для опису рівня відповідної кваліфікації.

Навантаження – це визначення часу, який, зазвичай, необхідний особі, яка навчається, для завершення усіх форм навчальної діяльності, таких як лекції, семінари, проекти, практична робота, навчальна практика1 і самостійне навчання, що вимагається для досягнення визначених результатів навчання у формальних навчальних середовищах. Відповідність навантаження денної форми навчання одного академічного року 60-ти кредитам часто затверджується національними нормативно-правовими положеннями. У більшості випадків навантаження складає від 1500 до 1800 годин на один академічний рік. Це означає, що один кредит відповідає 25 - 30 годинам роботи. Слід розуміти, що такий розрахунок відображає типове навантаження, і що для окремих студентів реальний час для досягнення результатів навчання варіюватиметься.

Призначення кредитів у ЄКТС – це процес призначення відповідної кількості кредитів кваліфікаціям, ступеневим програмам або окремим освітнім компонентам. Кредити призначають повним кваліфікаціям чи програмам відповідно до національного законодавства або практики з посиланням на національні і/або Європейські рамки кваліфікацій. Вони призначаються освітнім компонентам, наприклад, розділам курсів, дипломним роботам (дисертаціям), навчанню на базі організації і практиці, беручи за основу розподіл 60 кредитів на один академічний рік денної форми навчання, відповідно до розрахованого навантаження, необхідного для досягнення визначених результатів навчання кожного компонента.

Присвоєння кредитів у ЄКТС це формальне отримання студентами та іншими особами, які навчаються, кредитів, встановлених кваліфікаціям і/або їх компонентам, за умови досягнення ними визначених результатів навчання. Національні органи влади повинні вказувати заклади, які уповноважені присвоювати кредити ЄКТС. Кредити присвоюються кожному студенту після завершення обовз'язкових видів навчальної діяльності і досягнення визначених результатів навчання, що підтверджується відповідним оцінюванням. Якщо студенти та інші особи, які навчаються, досягли результатів навчання в інших формальних, неформальних, чи неофіційних навчальних контекстах або часових рамках, кредити можуть присвоюватися через оцінювання та визнання цих результатів навчання.

Накопичення кредитів у ЄКТС – це процес нагромадження кредитів, присвоєних за досягнення результатів навчання освітніх компонентів у формальних контекстах, а також за інші види навчальної діяльності, що реалізовані в неофіційних і неформальних контекстах. Студент2 може накопичувати кредити з метою:

- здобуття кваліфікації відповідно до вимог закладу, який присуджує ступені;

- документального підтвердження особистісних досягнень для навчання впродовж життя.

Перенесення кредитів – це процес, за якого кредити, присвоєні в одному контексті (програмі, закладі) визнаються в іншому формальному контексті з метою отримання кваліфікації. Кредити, присвоєні студенту в рамках однієї програми, можуть переноситися із закладу для накопичення в іншій програмі того ж самого або іншого навчального закладу. Перенесення кредитів – це запорука успішної навчальної мобільності. Навчальні заклади, факультети, кафедри можуть укладати угоди, які гарантують автоматичне визнання і перенесення кредитів.

Документація ЄКТС: Використання кредитів ЄКТС забезпечується і якісно поліпшується супроводжувальними документами (каталог курсу, угода про навчання, академічна довідка і сертифікат про проходження навчальної практики. Окрім того, ЄКТС робить свій внесок у прозорість інших документів, для прикладу, додаток до диплома.

ЄКТС і Європейський простір вищої освіти (ЄПВО)

У 1999 році Болонська декларація внесла ЄКТС до основних цілей, яких необхідно досягнути країнам-учасницям Болонського процесу. Завдяки реалізації структурних реформ Болонським процесом, ЄКТС стала провідним інструментом Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).

ЄКТС визнана національною системою кредитів у більшості країн ЄПВО. В інших регіонах світу ця система набуває популярності серед освітніх закладів або успішно взаємодіє з місцевими системами кредитів3 на основі критеріїв порівняння і, таким чином, відіграє свою роль у розширенні глобального виміру освіти.

У межах ЄПВО, ЄКТС сприяє поліпшенню прозорості й зрозумілості освітнього процесу, а, отже, відіграє ефективну роль у стимулюванні змін і модернізації. Реалізація ЄКТС заохочує до зміни парадигми підходу до навчання із орієнтованого на викладача до студентоцентрованого навчання, що визнано основоположним принципом ЄПВО.Зверніть увагу (NB)

Студентоцентроване навчання (Student-Centred Learning) – це процес якісної трансформації навчального середовища для студентів та інших осіб, які навчаються, метою якого є поліпшення їх автономії і здатності до критичного мислення на основі результатного підходу.

Поняття студентоцентрованого навчання включає такі елементи:


 • опора на активне, а не пасивне навчання;

 • акцент на критичному й аналітичному навчанні та розумінні;

 • підвищена відповідальність і підзвітність студента;

 • розширення автономії студента;

 • рефлективний підхід до процесів навчання й викладання як із боку студента, так і викладача.

Використовуючи результати навчання і навантаження у процесі розробки та запровадження навчального плану, ЄКТС ставить студента в центр освітнього процесу. Більше того, використання кредитів спрощує створення і документальне підтвердження гнучких траєкторій навчання, що забезпечує студентам більшу автономію та посилює їхню відповідальність.

Завдяки результатному підходу, використання ЄКТС забезпечує досягнення таких цілей ЄПВО: • сприяє визнанню попереднього навчання й досвіду і заохочує до здобуття освіти вищого рівня та активнішої участі у навчанні впродовж життя;

 • встановлює тісніший зв’язок між освітніми програмами й суспільними вимогами, поліпшує взаємодію з усіма зацікавленими сторонами, включаючи сферу праці і суспільство в цілому;

 • сприяє мобільності всередині навчального закладу чи країни, із закладу до закладу, з країни до країни, між різними секторами освіти і навчальними контекстами (тобто формальне, неформальне, неофіційне навчання і навчання на базі організації) через визнання і перенесення кредитів.

У національному законодавстві використання ЄКТС може бути вимогою для акредитації програм вищої освіти або кваліфікацій.

ЄКТС для розробки, запровадження і моніторингу програми

Цей розділ присвячений розробці освітніх програм вищими навчальними закладами або іншими провайдерами освітніх послуг. Використання кредитів ЄКТС спонукає до розробки прозоріших програм і забезпечує гнучкіший підхід у процесі створення і розробки навчальних планів.

З інституційної точки зору, розробка програми означає написання навчального плану і вираження його компонентів у кредитах із зазначенням результатів навчання та пов’язаного з ними навантаження, видів навчальної діяльності, методів викладання і процедур/критеріїв оцінювання. Інституційна рамка кредитів повинна задовольняти потреби різних програм і підтримувати між- та мультидисциплінарні підходи.

Використання ЄКТС у вищих навчальних закладах вимагає як інституційної рамки кредитів, що базується на інституційних положеннях, так і глибокого розуміння цієї системи кожним членом академічного персоналу. Деякі навчальні заклади досягають такого розуміння шляхом постійної професійної підготовки своїх штатних працівників. Командні рішення стосовно розробки навчальної програми посилюють її цілісність.Зверніть увагу (NB)

Кожна незалежна особа, яка навчається, може накопичувати кредити, необхідні для здобуття кваліфікації завдяки різноманітним способам навчання. Необхідні студенту знання, навички й уміння (компетенції) можуть бути отримані у формальному, неформальному і неофіційному контекстах. Їх можна отримати у результаті прийняття цільового рішення, або внаслідок виконання різних видів навчальної діяльності впродовж певного часу. Особа, яка навчається, може обирати освітні компоненти без прямої орієнтації на формальну кваліфікацію. ЄКТС підтримує цей процес, як описано у Розділі 5 про навчання впродовж життя.Описані нижче кроки визначені як корисні для розробки програм.

3.1 Контекст програми

У процесі розробки нової програми, перше рішення, зазвичай, стосується рівня кваліфікації, яка буде присвоюватися відповідно до національного законодавства та існуючих рамок кваліфікацій (Європейська, національна, галузева, інституційна).

Зрозуміло, що не всі результати навчання є на однаковому рівні, тому, повна реалізація системи кредитів вимагає застосування рівневих дескрипторів.

Зверніть увагу (NB)

Існує дві Європейські рамки кваліфікацій: рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК-ЄПВО) і Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (ЄРК- для навчання впродовж життя), що функціонує у ЄС. Обидві рамки використовують результати навчання для опису кваліфікації (наприклад, бакалавр, магістр, доктор) і є сумісними між собою настільки наскільки це стосується вищої освіти (цикли 1, 2 і 3 РК-ЄПВО відповідають рівням 6, 7 і 8 ЄРК-для навчання впродовж життя) та узгоджуються з кваліфікаціями 6, 7 і 8 рівнів Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED).РК-ЄПВО визначає три основні цикли та описує їх за допомогою так званих Дублінських дескрипторів на основі понять: застосування знань і розуміння, висловлювання суджень, комунікативні навички й навченість навчатися. Перший і другий цикли також характеризуються діапазонами кредитів:

 • перший цикл кваліфікацій, зазвичай, включає 180 - 240 кредитів ЄКТС. (Кваліфікації короткого циклу - в межах або приєднані до першого циклу, але офіційно не є частиною РК-ЄПВО - як правило, включають в себе 90 або 120 кредитів ЄКТС (див. нижче));

 • другий цикл кваліфікацій включає 90 або 120 кредитів ЄКТС, з мінімальною кількістю 60 кредитів на рівні другого циклу;

 • використання ЄКТС у третьому циклі варіюється.

ЄРК-для навчання впродовж життя описує ‘рівні кваліфікації’ (без зазначення будь-яких кредитних діапазонів) з метою забезпечення загальної базової рамки, яка допомагає порівнювати національні системи кваліфікацій, рамки та їх рівні і ґрунтується на восьми рівнях.

 • Як інструмент для сприяння навчанню впродовж життя, ЄКР охоплює загальну освіту та освіту дорослих, професійно-технічну освіту і підготовку, а також вищу освіту.

 • Ці вісім рівнів охоплюють повний спектр кваліфікацій – від здобутих в результаті завершення обов’язкової освіти до присвоєних на найвищому рівні академічної, професійної чи професійно-технічної освіти і підготовки.

 • В принципі, кожен рівень повинен бути досяжний для різних траєкторій здобуття освіти та професійного зростання.

 • Результати навчання визначаються трьома категоріями – знання, навички й уміння (компетенції). Це означає, що кваліфікації, у різних поєднаннях, охоплюють широкий спектр результатів навчання, включаючи теоретичні знання, практичні і технічні навички та соціальні уміння (компетенції), де здатність працювати з іншими буде вирішальною.

Різні цикли РК-ЄПВО співвідносяться з рівнями ЄРК- для навчання впродовж життя таким чином:

 • кваліфікації короткого циклу відповідають 5 рівню;

 • кваліфікації першого циклу відповідають 6 рівню;

 • кваліфікації другого циклу відповідають 7 рівню;

 • кваліфікації третього циклу відповідають 8 рівню.

Національні системи освіти можуть включати інші рівні, аніж ті, що включені в загальні рамки, оскільки національні рамки самосертифіковані і співвідносяться з РК-ЄПВО і ЄРК. Для прикладу, ЄРК складається з 8 рівнів, а кількість рівнів в існуючих національних рамках коливається від 7 до 12. Таким чином, факт включення кваліфікацій короткого циклу в РК-ЄПВО не зобов’язує країни включати такі (ці) кваліфікації у свої національні рамки, але забезпечує чітке визнання факту того, що багато національних рамок не включають кваліфікацій короткого циклу.

РК-ЄПВО і ЄРК - це загальні рамки, за якими необхідно буде вивіряти національні, інституційні рамки та дескриптори.

Національні рамки, як правило, детальніші, аніж загальні рамки і відображають перелік третинних кваліфікацій, що пропонуються цією країною.

Вищі навчальні заклади, які запроваджують ЄКТС як систему кредитів, потребуватимуть інституційної рамки, що корелюється з національною та міжнародною рамками. Інституційна рамка вказує на порядок використання кредитів ЄКТС, зазвичай, точно визначивши мінімальну величину кредиту для освітнього компонента, щоб сприяти міждисциплінарним та мультидисциплінарним програмам (які будуть створені шляхом поєднання освітніх компонентів з усього переліку дисциплін). Європейська й національні рамки визначають рівень кінцевої кваліфікації. Таким чином заклади, визнаючи, що не всі кредити, отримані на шляху до здобуття кваліфікації є однакового рівня (наприклад, результати навчання, досягнуті впродовж третього року навчання на здобуття ступеня бакалавра, будуть складнішими, аніж результати, отримані на першому році навчання), можуть точно визначати проміжні рівні кредитів з допомогою відповідних дескрипторів, які (разом з правилами прогресії) допоможуть тим, хто навчається просуватися вперед відповідно до своїх навчальних траєкторій.

Перш, ніж приступити до детальної розробки програми, необхідно, у контексті інституційних і кафедральних завдань, встановити професійні специфікації (положення, вимоги) та інституційну академічну рамку для призначення кредитів.

Також рекомендується проаналізувати потреби тих, хто навчається, провести консультації із зацікавленими сторонами (працедавцями, випускниками, суспільством в цілому) для з’ясування попиту на цю програму.

3.2. Профіль програми

Профіль представляє характерні риси програми (Локгофф (Lockhoff) та ін., 2010). Він визначає галузь (галузі) навчання (які можуть виражатися кодами Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F), рівень програми, основний фокус, ключові очікувані результати навчання, навчальне середовище й основні види навчальної і викладацької діяльності та оцінювання. Ефективний профіль програми дасть студентам і зацікавленим сторонам чітке розуміння загальних й предметно-визначених умінь (компетенцій), що будуть розвиватися, і потенціал здатності до працевлаштування після закінчення програми. З цією метою рекомендується, щоб профіль визначався у процесі консультацій з відповідними зацікавленими сторонами (наприклад, викладачі, соціальні партнери, працедавці, випускники і представники студентства) і був представлений у зрозумілий та прозорий спосіб.

Профіль повинен бути частиною опису програми, включеної в каталог курсу.

Зверніть увагу (NB)

У ЄПВО поняття “результати навчання” і “уміння” (“компетенції”) використовуються з різними відтінками значення і з дещо різних точок зору.

У Довіднику ці поняття трактуються таким чином:

Уміння (“компетенція”) означає 'перевірену здатність використовувати знання, навички, особисті, соціальні і/або методологічні здібності у робочих чи навчальних ситуаціях задля професійного і персонального розвитку. У контексті ЄРК, уміння (компетенція) описується термінами відповідальності й автономності’ (Рекомендації 2008/С 111/01). Уміння (компетенції) можуть бути загальними і предметно-визначеними. Сприяння розвитку умінь (компетенцій) є об’єктом процесу навчання та освітньої програми.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка