European Credit Transfer System ects інформаційний пакетСторінка11/18
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.03 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Методи вимірювання параметрів навколишньго середовища


 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ВЧ.3

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 2

 • Загальна кількість годин –72

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки спеціалістів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 5


Мета вивчення курсу: узагальнення знань, одержаних студентами в базових дисциплінах географічного профілю: метеорології, гідрометрії, топографії, а також надання нових знань і навичок в методах вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Основні завдання курсу:

 • отримання студентами чіткого уявлення про найпростіші (суб’єктивні), інструментальні та дистанційні методи вимірювання, про моніторинг природного середовища;

 • навчитися на практиці застосовувати найпростіші методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні).

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного заліку.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТРИСТИКА МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ”НЕ1.1 Вступ. Метрологія та основи вимірювань. Принципи і методи вимірювання

Принципи і методи вимірювання. Історія вимірювань. Метрологічні служби.НЕ 1.2 Об’єкти і суб’єкти вимірювання параметрів навколишнього середовища

Структура навколишнього середовища. Основні показники та параметри, що вимірюються. Суб’єкти вимірювання параметрів довкілля.НЕ 1.3 Класифікація засобів вимірювальної техніки. Точність вимірювань

Характеристика засобів вимірювальної техніки. Точність вимірювань. Похибки вимірювань.НЕ 1.4 Різновиди методів вимірювання параметрів навколишнього середовища

Пасивні та активні. Прямі та непрямі. Наземні, повітряні, підводні, космічні методи. Дистанційні методи вимірювання. Окомірні, напівінструментальні та інструментальні методи вимірювання. Аналітичні методи.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОСФЕРИ”НЕ 2.1 Методи вимірювання фізичних параметрів гідросфери

Вимірювання температури, кольору, прозорості води. Методи вимірювання витрат води, рівнів води, швидкості течії, глибини водного потоку.НЕ 2.2 Методи вимірювання хімічного складу гідросфери

Гравіметричний аналіз, титрометричний аналіз, фотометричний аналіз, хроматографія. Спектральний аналіз.НЕ 2.3 Методи вимірювання біологічної складової гідросфери

Вимірювання первинної продуктивності біомаси водойм та водотоків. Вимірювання розмірів гідробіонтів.


Основна література до курсу:

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – Київ.: „Лібра”, 2002.

 2. Быков В.И., Васильев А.В. Гидрометрия. – Л.: Гидрометеоиздат,1997.

 3. Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Методика гидрохимических исследований. – К.: Вища школа, 1985.

 4. Геренчук К.И. Боков Д.А., Черванёв И.Г. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1984.

 5. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О. Балдина З.М. Методы исследования качества воды водоемов. – М.: Медицина, 1990.

 6. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: навч. посібник. – К.: Лібідь, 2000.

 7. Лабораторний та навчальний практикум з екології / За ред. В.П. Замостяна. – К.: Фітосоціоцентр, 2000.

 8. Федорова А.И., Никольская А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учебное пособие. – Воронеж: Воронеж. ун-т, 1997.

 9. Агрохімічний аналіз. Практикум / М.М. Городній та ін. – К.: Вища школа, 1995.

 10. Приклади та задачі з основ промислової екології / С.Х. Авраменко, М.Д. Волошин та ін. – Дніпродзержинськ, 1990.Соціальна екологія

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ВЧ.4

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 3

 • Загальна кількість годин – 108

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 4


Мета вивчення курсу: дати уявлення про інтегральну міждисциплінарну науку – соціальну екологію, показати її роль у розв’язанні глобальних екологічних проблем. Визначити місце і завдання галузевих підрозділів соціоекології, зокрема таких, як біоекологія, гідроекологія та екологія хімічних виробництв.

Основні завдання курсу:

 • показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, зокрема природокористування;

 • сформувати необхідні екологічні переконання і практичні навички, моральні принципи та активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

 • оволодіти принципами раціонального природокористування, усвідомити основні напрямки еколого-економічної політики і стратегії природокористування на майбутній період.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), семінарські заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – залік.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Соціальна екологія як наука про гармонізацію відносин між суспільством і природою”НЕ 1.1 Становлення соціоекології як науки

Предмет і об’єкт вивчення. Закони соціоекології: передумови і причини виникнення соціальної екології. Становлення соціальної екології як науки. Структура соціоекології, основні завдання структурних елементів науки. Головні закони і принципи соціальної екології.НЕ 1.2 Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу

Соціоекосистеми – об’єкт вивчення соціоекології: концепція біосфери В.І. Вернадського. Закон міграції хімічних елементів. Специфічні риси і будова біосфери. Поняття „ноосфера”, його специфіка. Історичні етапи розвитку ноосфери Шляхи і передумови формування ноосфери на сучасному етапі. Поняття соціоекосистеми; типи соціоекосистем. Структура соціоекосистем.Змістовий Модуль 2

Глобальна екологічна криза та шляхи її подолання”НЕ 2.1 Глобальні проблеми і стратегія виходу людства з екологічної кризи

Міжнародне співробітництво в галузі охорони НПС: суть екологічної кризи, її причини, форми прояву та наслідки. Основні міжнародні організації і документи з охорони навколишнього природного середовища. Головні екологічні проблеми України та їх причини. Екологічна політика та участь України у міжнародному співробітництві з навколишнього середовища. Моніторинг й управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю. Мета і завдання екологічної освіти й виховання. Міжнародні програми з екологічної освіти.Змістовий Модуль 3

Раціональне природокористування – необхідна умова сталого розвитку людства”НЕ 3.1 Еколого-економічний зміст природокористування

Класифікація природних ресурсів. Поняття природокористування. Основні напрямки і види діяльності в сфері природокористування. Суть головного еколого-економічного протиріччя. Предмет і завдання економіки природокористування. Зміна принципів природокористування в зв’язку з розвитком суспільства. Суперечлива сутність НТП. Екологічний зміст науково-технічної революції. Головні аспекти застосування досягнень НТП для збалансованого природокористування.


Основна література до курсу:

 1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. – Киев: Наукова думка, 1991. – 153 с.

 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 263 с.

 3. Гирусов Е.В. Система „общество-природа”: проблемы социальной екологии. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 167 с.

 4. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с.

 6. Комаров В.Д. Социальная экология. Философские аспекты. – Л.: Наука, 1990. – 216 с.

 7. Основи соціоекології // За ред. Г.О.Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с.

 8. Основи соціоекології: Конспект лекцій / Укл. І.В.Кібич. – Чернівці: Рута, 1997. – 47 с.

 9. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 248 с.

 10. Концепції сучасного природокористування: Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1/ Укл. Кібич І.В.. – Чернівці: Рута, 2007. – 41 с.

 11. Крачило М.П. Основи екології та економіка природокористування. – Київ: Крамар, 1998. – 170 с.

 12. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 200 с.


ОСНОВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ВЧ.5

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 2,5

 • Загальна кількість годин – 90

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 3


Мета вивчення курсу: ознайомити студентів зі специфікою та основ­ними методами наукових досліджень, теорією пізнання та сучасною загальнонауковою методологією, а також закласти основи навичок проведення са­мостійної науково-пізнавальної та науково-дослідної діяльності в умовах вищого навчального закладу.

Основні завдання курсу:

 • надати студентам системних відомостей про пізнавальну, наукову діяльності;

 • вивчити методологію і методи наукових досліджень;

 • формувати первинні навички та уміння по прове­денню науково-дослідної роботи студентів.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні), модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного заліку.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПНІСТЬ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ”НЕ 1.1 Людина розумна

Виникнення людини. Зародження людського інтелекту.НЕ 1.2 Зародження науки і техніки

Перші знаряддя і технічні пристрої. Винаходи. Первинна (практична ) наука.НЕ 1.3 Наука і техніка давнього світу та у період Середньовіччя

Наука і техніка у Давніх Греції та Римі. Наука і техніка Середньовіччя.НЕ 1.4 Наука і техніка епохи Відродження

Початок епохи Відродження. Розвиток і філософії науки в епоху Відродження.НЕ 1.5 Наука і техніка у Новий час

Зародження науки сучасного типу. Наукові концепції, парадигми Нового часу. Розвиток системи наук у Новий час. Технічний прогрес Нового часу.НЕ 1.6 Сучасні наука і техніка. Наукові революції

Історія науки і техніки. Класифікації наук. Наукові та науково-технічні революції. Розвиток науки і техніки у 20 та 21 століттях.НЕ 1.7 Пізнавальна діяльність людини

Сутність процесу пізнання. Природа знань. Основні види пізнання. Місце і роль наукового пізнання. Гносеологія.


ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 2

ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ”НЕ 2.1 Особливості наукового пізнання. Наукова етика

Специфіка наукового пізнання. Мова науки. Будова науки. Система наук. Наукові цінності, принципи. Наукова етика. Особистість вченого.НЕ 2.2 Методологія науки

Філософські основи та історія методології науки. Сучасні погляди на методологію науки. Підвалини науки.НЕ 2.3 Методи емпіричного пізнання

Спостереження. Вимірювання. Порівняльний метод.НЕ 2.4 Загальнологічні методи наукового пізнання

Логіка. Узагальнення. Абстрагування. Ідеалізація. Формалізація. Аналіз та синтез. Індукція та дедукція. Аналогія. Класифікування. Доказування.НЕ 2.5 Експеримент

Історія експерименту. Види експерименту. Планування та організація експерименту. Представлення інформації отриманої в ході експерименту. Оцінка його результатів.НЕ 2.6 Моделювання

Історія та сутність моделювання. Види моделювання. Організація, етапи моделювання. Моделювання в гідрології, екології, гідроекології.НЕ 2.7 Методи теоретичного пізнання

Теоретичний рівень наукових знань. Методи теоретичного досліджень. Побудова і види теорій.НЕ 2 8 Наука і суспільство

Роль та місце науки у суспільстві. Суспільне стимулювання наукової діяльності. Наука і вища освіта.Основна література до курсу:

 1. Вовк С.М. Філософські основи природознавства. Логіко-гносеологічні основи природознавства: Навч. Посібник. - Чернівці: Рута,2001. - 111 с.

 2. Гирчинов Г. Наука и творчество. - М.: ”Прогресс”, 1979. - 365 с.

 3. Грушко Н.М., Сиденко В.М.. Основы научных исследований. – Харьков: ”Высшая школа”,1983. - 223 с.

 4. Дикий М.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. - К.: Вища школа, 1985. - 223 с.

 5. Добронравова Л.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К.:Лыбидь., 1990. - 150с.

 6. Кілінська К.Й. Основи науково-дослідної роботи з географії. – Чернівці: ”Рута”, 2001. - 112 с.

 7. Основы научных исследованиый. География./ Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса/. К.:„Вища школа”, 1988. - 191 с.

 8. Основы научных исследований. /Под ред. В.Н. Крутова и В.В. Попова/. - М.: „Высшая школа”, 1989. - 400 с.

 9. Філософія: курс лекцій./І.Ф. Надольний та ін./. - К.: Вікар., 2000. - 622 с.

 10. Філософія: підручник для студентів вузів./І.В. Бичко, І.В. Бойченко/. - К.: Либідь, 2001. - 406 с.


Основи медичних знань і охорона здоров’я дітей


 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ВЧ.8

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 2

 • Загальна кількість годин – 72

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”

 • Семестр, в якому читається – 5


Мета вивчення курсу: підготовка педагога до надання першої медичної допомоги при невідкладних станах та проведення освітньої і виховної роботи з питань охорони й зміцнення здоров’я дітей.

Основні завдання курсу:

 • підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості і найвищої цінності суспільства;

 • створення цілісної системи медичної освіти з урахуванням досвіду і тенденції розвитку педагогічної освіти;

 • формування педагога свідомості щодо його моральної та юридичної відповідальності за стан здоров'я і збереження життя учнів;

 • забезпечення збереження життя і здоров1я учнів шляхом надання їм невідкладної долі карської медичної допомоги;

 • проведення з учнями освітньо-профілактичної роботи з основ медичних знань;

 • забезпечення психологічної адаптації до надання долікарської медичної допомоги в екстремальних ситуаціях;

 • проведення профілактичних заходів щодо розповсюдження інфекційних захворювань у навчальних закладах.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), семінарські заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – залік.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1 Анатомо-фізіологічні основи медичних знань

Предмет анатомії та фізіології людини. Загальне поняття про будову організму людини: будова опорно-рухового апарату, кровоносної та лімфатичної систем, органів дихання та травлення, сечостатевої та ендокринної систем, органів чуття та різних відділів центральної та периферичної нервової систем. Обмін речовин та енергії. Організм як єдине ціле.НЕ 1.2 Загальний догляд за дорослими та хворими людьми

Значення догляду за хворими. Гігієнічний догляд за шкірою та слизовими оболонками. Положення хворого в ліжку та зміна натільної та постільної білизни. Профілактика та лікування пролежнів. Техніка вимірювання температури тіла. Догляд за хворими під час гарячки. Методика визначення пульсу, дихання, артеріального тиску та їх оцінка. Використання теплових та холодових процедур.НЕ 1.3 Загальний догляд за хворими та дорослими дітьми

Особливості догляду за здоровими дітьми. Особливості обстеження дітей (визначення температури тіла, пульсу, артеріального тиску, частоти дихання, взяття мазків із зіва та носа. Особливості догляду за хворими дітьми: догляд за шкірою та слизовими оболонками. Профілактика запрівання та пролежнів. Проведення теплових та холодових процедур. Техніка постановки клізми та газовивідної трубки. Харчування дітей. Годування немовлятНЕ 1.4 Догляд за хворими при захворюваннях травного тракту та сечовивідної системи

Особливості годування хворих при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Засоби годування важкохворих. Методи промивання шлунку. Надання допомоги і догляд при блювоті. Види клізм та методика їх постановки. Використання судна та сечоприймача.НЕ 1.5 Використання лікарських препаратів

Методики проведення підшкірної, внутрішньо шкірної та внутрішньом’язевої ін’єкцій. Види лікарських засобів. Введення лікарських засобів за допомогою шприц-тюбика. Особливості зберігання сильнодіючих та отруйних речовин.


Змістовий модуль 2

НЕ 2.1 Методи обстеження хворих

Основні клінічні методи обстеження хворих. Фізичні методи, інструментальні та лабораторні.НЕ 2.2 Перша медична допомога при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

Основні симптоми при захворюваннях серцево-судинної системи. Перша медична допомога при стенокардії, інфаркті міокарда, гіпертонічній кризі. Перша медична допомога при гострій судинній та серцевій недостатності. Основні симптоми при захворюваннях органів дихання. Перша медична допомога при запалення легень, бронхіальній астмі і плевриті.НЕ 2.3 Перша медична допомога при захворюваннях травної, сечостатевої та ендокринної систем

Основні симптоми при захворювання шлунково-кишкового тракту. Перша медична допомога при захворюваннях травної системи (гострий гастрит, виразкова хвороба, гострий холецистит, печінкова колька, шлунково-кишкова кровотеча), Основні симптоми при хворобах сечостатевої системи. Перша медична допомога при гострому нефриті, пієлонефриті, ниркові кольці, уремії. Основні поняття про захворювання статевих органів. Методи їх профілактики.НЕ 2.4 Перша медична допомога при гострих отруєннях. Радіаційні ураження

Загальні принципи надання допомоги при гострих отруєннях. Отруєння грибами, отруйними рослинами, отрутою тварин. Отруєння СДОР. Радіаційні ураження. Променева хвороба.НЕ 2.5 Основи епідеміології. Імунітет. Щеплення

Поняття про інфекційний та епідемічний процес. Класифікація інфекційних хвороб. Дезінфекція. Дезінсекція. Дератизація. Імунітет: види та методи щеплення. Календар щеплень Алергічні реакції, небезпечні для життя.НЕ 2.6 Кишкові інфекції. Інфекції дихальних шляхів

Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за хворими при черевному тифі, дизентерії, ботулізмі, вірусному гепатиті. Етіологія, механізм передачі, клінічні прояви та профілактика при інфекціях дихальних шляхів (грип, ангіна, дифтерія).НЕ 2.7 Дитячі інфекції, осередки особливо небезпечних інфекцій

Загальна характеристика дитячих інфекцій. Особливості інфекційного процесу у дітей. Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за дітьми при корі, вітряній віспі, скарлатині, кашлюку та епідемічному паротиті. Характеристика особливо небезпечних інфекцій (холера, чума, натуральна віспа). Заходи по ліквідації бактеріологічного вогнища (карантин, обсервація).


Змістовий модуль 3

НЕ 3.1 Хірургічна інфекція

Загальне поняття про хірургічну інфекцію. Види раневої інфекції. Асептика і антисептика. Сепсис, газова гангрена, правець: етіологія, симптоми, профілактика, догляд. Профілактика та особливості догляду за хворими з рожистим запаленням і тромбофлебітом.НЕ 3.2 Десмургія

Загальні правила накладання пов’язок. Перев’язочний матеріал. Види пов’язок. Пов’язки на різні частини тіла людини. Перев’язочний медичний пакет. Транспортна іммобілізація.НЕ 3.3 Знеболення та реанімація

Загальне знеболення та його види. Місцеве знеболення. Реанімаційні заходи: штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця. Методика проведення. Реанімація дітей та людей похилого віку.НЕ 3.4 Кровотечі. Переливання крові

Кровотечі: визначення, види, характеристика. Способи тимчасової та остаточної зупинки кровотеч. Групи крові та резус-фактор. Поняття про компоненти, препарати крові та кровозамінники. Методи переливання крові, можливі ускладнення. Кровотечі у дітей.НЕ 3.5 Закриті та відкриті ушкодження

Травми: визначення, види, коротка характеристика. Синдром тривалого здавлювання. Перша медична допомога при закритих ушкодженнях. Травматичний шок. Рани: коротка характеристика, види, перша медична допомога. Переломи кісток: види, ознаки. Особливості переломів у дітей. Транспортна іммобілізація стандартними та підручними засобами при різних видах переломів. Транспортування хворих.НЕ 3.6 Опіки. Відмороження. Електротравми. Втоплення

Піки: види, ступені опіків, перша медична допомога. Опікова хвороба та опіковий шок. Особливості опікових уражень у дітей. Відмороження: симптоми, ступені відмороження, перша медична допомога. Види втоплень, перша медична допомога при втопленні. Електротравма: місцеві та загальні ознаки, перша медична допомога.НЕ 3.7 Ушкодження голови, шиї, хребта, грудної клітини, живота та таза

Ушкодження черепа та головного мозку: ознаки, ускладнення, перша мед. допомога. Щелепно-лицьові ушкодження. Пошкодження хребта: ознаки, ускладнення, перша мед. допомога, особливості іммобілізації та транспотування. Закриті та відкриті ушкодження грудної клітини та органів грудної порожнини. Поняття про «гострий живіт». Гострий перитоніт: ознаки, ускладнення , перша мед. допомога. Закриті та відкриті ушкодження органів черевної порожнини. Закриті та відкриті ушкодження органів сечовидільної системи: ознаки, ускладнення , перша мед. допомога. Комбіновані та сполучені ураження.Основна література до курсу:

    1. Сафонов А.Г. Учебное пособие для подготовки медсестер.-М.:Медицина, 1979 г.

    2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь.-М.:Медицина, 1987 г.

 1. Воробьева Е.А., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология.-М.: Медицина, 1987 г.

 2. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини.-К.: Вища школа, 1980 р.

 1. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини.-К., 1992 р.

 2. Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини.-К., 1992 р.

 3. Гагунова В.Я. Общин уход за больными.-М.:Медицина, 1984 г.

 4. Догляд за новонародженою дитиною / Укл.В.М.Бенюмов, О.Р.Костенко.-К.: КДШім.О.М.Горького,1991 р.

 5. Заликина Л.С. Общий уход за больными.-М.:Медицина, 1984 г.

 6. Шкуратов В.А. Общий уход за пораженными и больными.- М., 1980 г.

 7. Все по уходу за больными в больнице и дома // Под ред.акад. Никитина Ю.П., Маштакова Б.П.-М.: ГЗОТАР Медицина, 1999 г.

 8. Галкин В. Внутренние болезни.-М.:Медицина, 1980 г.

 9. Гражданская оборона // Под ред. Завьялова В.Н.-М.: Медицина, 1989 г.

 10. Крістман В.І. Внутрішні хвороби з доглядом за хворими та основами патології.-К, 1975 р.

 11. Лечение острьіх отравлений // Под ред. Проф. Тараховского М.Л.-К: „Здоров’я”, 1982 г.

 12. Петров В.Н. Первая медицинская помощь при поражений сильнодействующими ядовитьіми веществами.-М., 1980 г.

 13. Полюхов С.М. Скорая доврачебная помощь.-М., 1984 г.

 14. Сарилова К.П., Туморкин Ф.М. Неотложная педиатрия.-М., 1966 г.

 15. Справочник практического врача // Под ред. Воробьева А.И.-М.: Медицина, 1982 г.

 16. Скорая медицинская помощь // Под ред. Комарова Б.Д.-М.: Медицина, 1985 г.

 17. Бунин В.В. Инфекционньїе болезни.-М., 1977 г.

 18. Жданов В.М. Беседы о гриппе.-М., 1983 г.

 19. Казанцев А.П., Матковский В.С. Справочник по инфекционным болезням.-М.: Медицина, 1985 г.

 20. Максимец Л.М., Цапко М.С. Инфекционньїе болезни с основами епидемиологии.-К.:Вища школа, 1979 г.

 21. Осипов Л.Н. Руководство по эпидемиологии.-М., 1978 г.

 22. Покровский В.И., Булкина И.Г. Инфекционньїе болезни с уходом и основами зпидемиологии.-М.: Медицина.-1985 г.

 23. Покровский В.И., Покровский В.В. СПИД.-М., 1988 г.

 24. Руководство по инфекционньїм болезням // Под ред.проф. Покровского В.И., Лобана К.М.- М.: Медицина.-1986 г.

 25. Бачинский Ю.С. Хирургия.-К: Вища школа.-1986 г.

 26. Васильченко В.М. Первая медицинская помощь.-М., 1990 г.

 27. Казицький В.М., Корж Н.А. Десмургия.-К: "Здоров'я".-1986 р.

 28. Петрик О.І. Медична допомога при травмах.-Львів: "Світ". -1992Р.

 29. Поляков В.А. Первая медицинская помощь при травмах и несчастньїх случаях.-М., 1990 г.

 30. Скрипниченко Д.Ф. Хірургія.-К.: Вища школа.-1986 р.

 31. Детские болезни // Под ред.проф. Гудзенко П.Н.-К.: Вища школа.-1984 г.

 32. Лаан И., Луйга 3., Тамм С. Если заболел ребенок.-М: Детская книга.-1992 г.

 33. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-М.: Медицина.-1986 г.

 34. Павлов С.Т., Шапошников О.К., Самцов В.И., Ильин И.И. Кожньїе и венерические болезни.-М.: Медицина.-1985 г.

 35. Медицина дитинсива //За ред.проф. П.С.Мощича.- В 4-х т.-К.:"Здоров'я".-1999 р.

 36. Бенюмов В.М., Костенко О.Р., Флоренсова К.М. Медико-педагогические аспектьі противоалкогольной пропагандьі .-М., 1985 г.

 37. Бенюмов В.М., Костенко О.Р., Флоренсова К.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков.-К., 1989 г.


Основи землезнавства

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ВЧБ.2.3

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 4,5

 • Загальна кількість годин –162

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 3


Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з досягненнями географії, дослідженнями оточуючого географічного середовища, географічної оболонки як цілісної системи, її будовою, динамікою, розвитком.

Основні завдання курсу:

 • надати студентам ґрунтовні знання з історії, проблем та методів географічних досліджень; основних концепцій географічної науки та їх ролі у вирішенні глобальних проблем;

 • розвинути уяви про географічну оболонку та її роль в еволюції на Землі;

 • розвинути практичні навички аналізу географічної інформації, опису та оцінки стану складових географічної оболонки, процесів у ній, геосистем.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні).

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного екзамену.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вступ до основ землезнавства.Історичний розвиток географічної науки”

НЕ 1.1 Об’єкт і предмет землезнавства

Географічна оболонка. Наука про географічну оболонку.НЕ 1.2 Географічні дослідження народів Давнього Сходу та давньої Греції

Географічні уяви та подорожі народів Давнього Сходу. Зародження географії у Давній Греції. Географічні концепції вчених Давньої Греції.НЕ 1.3 Географія у Давньому Римі та у Середні віки

Географія та подорожі у Давньому Римі. Розвиток географічних ідей у період панування Давнього Риму. Географія та географічні ідеї у Середні віки.НЕ 1.4 Епоха Великих Географічних Відкриттів

Перші плавання в Індію та Америку. Продовження географічних відкриттів. Досягнення географічної науки.НЕ 1.5 Географічна наука та відкриття Нового часу

Розвиток подорожей і географічних відкриттів у Новий час. Розвиток фізичної географії у Новий час. Розвиток економічної географії у Новий час. Розвиток картографії у Новий час.НЕ 1.6 Структуризація географічної науки у Новий час

Розвиток метеорології та кліматології. Розвиток гідрології та океанології. Зародження геоморфології. Інші галузі географії, та методи географічних досліджень.НЕ 1.7 Сучасна географія

Особливості розвитку географії на межі 19 та 20 століть. Розвиток системи географічних наук. Розвиток основних концепцій сучасної географії. Підетапи розвитку. Географічна наука в Україні.НЕ 1.8 Планета Земля

Земля у Космосі та Сонячній системі. Гіпотези зародження Землі. Форма та розміри Землі.НЕ 1.9 Геосфери Землі

Диференціація земної речовини. Зародження геосфер. Геосфери твердого тіла Землі. Гідросфера. Атмосфера.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Фізико-хімічні особливості будови Землі.Географічна оболонка та її динаміка

НЕ 2.1 Фізико-хімічні особливості Землі

Геофізичні поля. Космічні впливи на Землю. Рухи Землі та їх наслідки. Основні геохімічні процеси.НЕ 2.2 Геологічний розвиток

Догеологічний етап. Кріптозой. Фанерозой.НЕ 2.3 Розвиток географічної оболонки

Зародження географічної оболонки як особливої, цілісної плівки на поверхні Землі. Етапи розвитку географічної оболонки.НЕ 2.4 Будова та речовина географічної оболонки

Основні риси будови географічної оболонки. Речовина географічної оболонки. Вертикальні структури та контактні поверхні географічної оболонки.НЕ 2.5 Чинники горизонтальної диференціації географічної оболонки

Поясно - зональні структури. Вплив азональних чинників. Інші види зональності.НЕ 2.6 Ландшафтна сфера Землі

Загальні відомості про ландшафтну сферу. Диференціація ландшафтної сфери Землі. Типологія та районування.НЕ 2.7 Динаміка географічної оболонки

Енергетична основи динаміки. Динаміка гідросфери. Динаміка твердої речовини географічної оболонки.НЕ 2.8 Колообіги

Абіогенні колообіги. Біогенні колообіги.НЕ 2.9 Антропогенний стан розвитку географічної оболонки

Людство як компонент географічної оболонки. Історія природокористування. Екологічні кризи. Географія і оптимізація геосистем.Основна література до курсу:

 1. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. – М.:„Высшая школа”, 1984. – 255 с.

 2. Богров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. – К.:„Либідь”, 2000. – 462 с.

 3. Олійник Я. Загальне землезнавство – К.: „Знання”, 2003. – 247 с.

 4. Введение в физическую географию/ Под.ред. К.К. Маркова. 2-е узд., перераб. и доп. / - М.: „Высшая школа”, 1978. – 191 с.

 5. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. – М.:„Мысли”, 1970 – 283 с.

 6. Исаченко А.Г. География сегодня. – М.: „Просвещение”, 1979. – 192 с.

 7. Жекулин В.С. – Введение в географию. – Л.: „Издательство Ленинградского университета”, 1989. – 272 с.

 8. Мильков Ф.Н. – Общее землеведение – М.: „Высшая школа”, 1990. – 335 с.

ВЧЕННЯ ПРО РІКИ


Основи міжнародної еколого-економічної діяльності


 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/Вчб.2.5

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 3

 • Загальна кількість годин – 108

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 3


Мета вивчення курсу: ознайомлення майбутніх бакалаврів-гідроекологів з основним теоретичними і практичними положеннями еколого-економічної діяльності, показати її роль в розумінні соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку економічних процесів та їх вплив на природне середовище.

Основні завдання курсу:

- сформувати в студентів уявлення про роль еколого-економічних процесів у розвитку суспільства, ознайомити із особливостями еколого-економічних процесів в світі ;

- теоретико-методичні основи пізнання еколого-економічних процесів;

- основні проблеми економічного розвитку та збереження природного середовища в Україні та країнах світу;

- основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних еколого-економічних процесів.Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), семінарські заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – залік.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Сутність та особливості міжнародної еколого-економічної діяльностіНЕ 1.1 Глобальні аспекти проблем навколишнього середовища

Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем. Суперечливість сучасного природокористування. Генезис екологічної кризи.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка