European Credit Transfer System ects інформаційний пакетСторінка6/18
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

НЕ 2.3.2 Побудова графіків ходу метеовеличин та опис погоди календарного місяця за даними навчальної метеостанції ЧНУ

Хід температур повітря й ґрунту, відносної вологості повітря, опадів, атмосферних явищ. Визначення амплітуд температур, розрахунок середніх величин. Аналіз змін метеовеличин упродовж місяця.


Основна література до курсу:

 1. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с.

 2. Климатология / Дроздов. О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., Смекалова Л.К., Школьный Е.П. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.

 3. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии: В 2 ч. – Л.: Гидрометеоиздат, 1952. – 487 с.

 4. Антонов В.С.Короткий курс загальної метеорології. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 336 с.

 5. Метеорологія. Практикум / П.І.Колесник. – К.: Вища шк., 1986. – 175 с.

 6. Волошина А.П., Евневич Т.В., Земцова А.И. Руководство к лабораторним занятиям по метеорологии и климатологии / Под. ред. С.П. Хромова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 141с.

 7. Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В.Моргоч. – Чернівці: Рута, 2003. – 24 с.

 8. Метеорологічні прилади: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: Рута, 2004. – 24 с.

 9. Метеорологічні прилади, методи спостережень, вимірювань та їх обробка. Навчальний посібник / За ред. В.С.Антонова. – Чернівці: Рута, 2004. – 108 с.

10. Метеорологічні спостереження в стаціонарних умовах: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: Рута, 2003. – 24 с.

11 .Метеорологія та кліматологія: Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 24 с.

12. Моргоч О.В..Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. Конспект лекції. – Чернівці: Рута, 2003. – 48 с.

13. Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки / Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 20 с.
Ґрунтознавство

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ПН.2.9

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 4

 • Загальна кількість годин – 144

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 2


Мета вивчення курсу: студент повинен засвоїти морфологічні особливості будови ґрунтів, а також мінералогічний, гранулометричний і хімічний склад ґрунтів; характеристику твердої, рідкої та газоподібної фази ґрунтів різних типів; екологічні умови та фактори ґрунтоутворення в різних біокліматичних зонах; основні положення систематики, класифікації та характеристику ґрунтового покриву України; основи охорони ґрунтового покриву.

Основні завдання курсу

Студент повинен вміти: • визначати морфологічні характеристики ґрунтів;

 • самостійно проводити лабораторні аналізи ґрунтів;

 • виділяти на карті України межі біокліматичних зон;

 • самостійно аналізувати ґрунтову карту.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), лабораторні роботи.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – іспит.
Основна література до курсу:

 1. Ковда В.А. и др. Почвоведение. в 2 т. – М.: Высшая школа, 1988.

 2. Надточій П.П, Гермашенко В.Г., Вольвач Ф.В. Екологія ґрунту та його забруднення. – К.: Аґрарна думка, 1998 . – 285 с.

 3. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги ХХІ, 2004. – 400 с.

 4. Почвоведение с основами геоботаники / Под ред. Л. П. Груздевой, А. А. Ясина. – М.: Агропромиздат, 1991. – 448 с.

 5. Чорний І.Б. Географія ґрунтів основами ґрунтознавства. - К.: Вища шк., 1995. – 240 с.


Загальна екологія (та неоекологія)

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ПН.2.10

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 6,5

 • Загальна кількість годин – 234

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 4


Мета вивчення курсу: студент повинен знати терміни, поняття та методологічні принципи загальної екології; концепції, закони та правила загальної екології; механізми адаптації організмів різних екологічних груп до абіотичних факторів; показники та критерії оцінки структурної та функціональної організації екосистем; статичні та динамічні характеристики популяцій; напрямки діяльності провідних міжнародних екологічних організацій, зміст важливих міжнародних конвенцій та угод з проблем екології.

Основні завдання курсу

Студент повинен вміти: • вимірювати основні параметри фізичного середовища;

 • виявляти лімітуючі фактори довкілля;

 • оцінювати рівень біорізноманіття живих організмів у конкретних екосистемах;

 • складати спектри життєвих форм для різних екосистем;

 • визначати конкурентну структуру будь-якого угруповання та рівень подібності біоценозів в різних екосистемах;

 • проводити комплексну оцінку функціонального стану екосистем.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), лабораторні та практичні заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – іспит.
Основна література до курсу:

1. Кучерявий В.П. Екологія.- Львів: Світ, 2000.- 499с.

2. Голубець М.А. Екосистемологія.- Львів: Вид-во „Поллі”, 2000.- 316 с.

3. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas. Пер.з 4-го нім. вид-ва. / Наук. ред. В.В. Серебряков.- К.: Знання-Прес, 2001.- 287 с.

4. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998.- 248 с.

5. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.- 550 с.

6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учеб. пособ. для ВУЗов.- М.: Высш. шк., 2002.- 560 с.
Цикл професійної та практичної підготовки
Вступ до фаху


 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ППН.3.1

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Кількість кредитів – 4

 • Загальна кількість годин –144

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 2


Мета вивчення курсу: дати студентам найбільш загальну уяву про предмет їх основної спеціалізації - „гідроекологію”. Дисципліна знайомить студентів з проблемами взаємодії абіотичних та біотичних компонентів екосистем водних об’єктів, природних та соціально-природних комплексів, з особливостями гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних процесів в водних об’єктах різних типів, висвітлює основні екологічні проблеми, пов’язані з раціональним використанням та охороною водних ресурсів.

Основні завдання курсу:

 • закласти знання про певне коло понять та явищ, пов’язаних з водними ресурсами, їх комплексним використанням і охороною;

 • показати конкретні шляхи раціонального використання та охорони річок, озер, морів, водосховищ та підземних вод в світі та в Україні.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові).

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного екзамену

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Водні екосистемиНЕ 1.1 Вступ. Місце гідроекології в системі природничих наук. Основні екологічні проблеми гідросфери

Предмет і завдання гідроекології. Зв’язок гідроекології з суміжними науками. Основні напрямки гідроекологічних досліджень. Значення води для життя на Землі та розвитку суспільства. Сучасний екологічний стан гідросфери Землі.НЕ 1.2 Гідросфера Землі. Екологічна зональність Світового океану

Водна оболонка Землі як об’єкт досліджень. Вертикальна зональність Світового океану. Горизонтальна зональність Світового океану. Екологічні зони річок та водойм.НЕ 1.3 Поняття про екосистеми водойми та водотоку

Поняття про екосистеми водойми та водотоку. Структура водної екосистеми. Продуценти, консументи, редуценти.НЕ 1.4 Абіотичні фактори формування водних екосистем

Вода як розчинник. Фізико-хімічні властивості води та їх екологічне значення. Динаміка водних мас. Роль течій у формуванні структури біоценозів. Температурний режим водних об’єктів. Світло та його роль у функціонуванні водної екосистеми. Седиментація, осадоутворення та формування донних ґрунтів.НЕ 1.5 Сольовий склад вод

Хімічний склад природних вод. Мінералізація. Засолення, закислення природних вод.НЕ 1.6 Біологічні складові водної екосистеми

Угрупування гідробіонтів окремих гідрологічних зон водних екосистем. Бактерії, водорості, вищі рослини. Безхребетні та тварини.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Антропогенний вплив на водні екосистемиНЕ 2.1 Антропогенний вплив на водні об’єкти та річкові басейни

Основні джерела забруднення Органічне забруднення, сапробність. Евтрофікація. Токсичні забруднення. Забруднення вод радіонуклідами. Самоочищення води. Шляхи боротьби із забрудненням природних вод.НЕ 2.2 Охорона водних ресурсів від виснаження. Проблема малих річок

Запаси прісної води на Землі. Вплив антропогенного фактору на стік річок. Деградація малих річок. Поняття про екологічно допустимі витрати води (ЕДВ).НЕ 2.3 Водна ерозія та руслові процеси

Ерозійно-акумулятивні процеси у різних ланках гідрографічної мережі. Зміна режиму річок та руслових процесів під дією господарської діяльності.НЕ 2.4 Шкідливий вплив води та боротьба з ним. Стихійні катастрофічні явища

Повені, паводки. Визначення зон затоплення. Лавини, селеві потоки. Підтоплення земель. Екологічна оцінка і прогноз стихійних явищ.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Водний фонд та водні ресурсиНЕ 3.1 Водні ресурси України

Загальна гідрографічна характеристика водних ресурсів України. Екологічний стан річок основних басейнів України. Екологічний стан озер. Екологічний стан боліт.НЕ 3.2 Використання та охорона підземних вод

Типи підземних вод та їх поширення на Землі. Ресурси підземних вод, їх значення для вирішення проблем водозабезпечення. Види і джерела забруднення підземних вод.НЕ 3.3 Екологічні проблеми морів, річкових гирл, лиманів та морських шельфів України

Класифікація морів, річкових гирл, лиманів, їх коротка характеристика. Гідробіологічні та екологічні умови морів. Біопродуктивність.НЕ 3.4 Законодавче регулювання водоохоронної діяльності. Управління водними ресурсами в Україні

Організація обліку використання водних ресурсів. Мережа спостережень за кількістю та екологічним станом води. Водне законодавство України.


Основна література до курсу:

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – К.: „Лібра”, 2002

 2. Яцык А.В., Шмаков В.М. Гидроэкология. – К.: „Урожай”, 1992. – 192 с.

 3. Горев Л.Н. Основи моделювання в гідроекології. – К.: Либідь, 1996. – 336 с.

 4. Ободовський О.Г. Руслові процеси (навчальний посібник). – К.:РВЦ „Київ. ун-т”, 1988. – 134 с.

 5. Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Экологическое русловедение. М.:ГЕОС,2000.-331 с.

 6. Михайлов В.Н., Эдельштейн К.К. Оценка устойчивости и уязвимости водных экосистем с позиции гидроэкологии // Вестн. Москов. Ун-та. Сер.5. География, 1996. – С.27-35.

 7. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. – Л.: Гидрометеоиздат., 1989 – 334 с.

 8. Хільчевський В.К. Агрогідрохімія. – К.:ВПЦ „Київський ун-т”,1995. – 162 с.

 9. Ковальчук И.П. Изменение структуры речных систем и состояния малых рек под влиянием естественных и антропогенных факторов (на примере Западного региона Украины) // Водные ресурсы, т.22. – 1995. – №3. – С.315-323.

 10. Тимченко В.К. Экологическая гидрология: Предмет, задачи, опыт исследований в Украине // Гидробиолог. журн., 1993. – №4 – С.3-15.

 11. Яцык А.В., Ревера О.З. Осушительная мелиорация и речной сток. – К.: Общ-во „Знание” УССР, 1986. – 23 с.

 12. Зарубев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. – Л.:Стройиздат., 1976. –223 с.

 13. Національна програма екологічного оздоровлення басейна Дніпра та поліпшення якості питної води. К. 1997.

 14. Чеботарев А.И. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат , 1975. – 158 с.

 15. Нежиховский Р.А. Наводнения на реках и озерах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 184 с.

 16. Плотников Н.И., Краевский С.М. Гидрогеологические аспекты охраны окружающей среды. – М.: Недра, 1983. – 89 с.


Економіка природокористування

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ППН.3.2

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 3

 • Загальна кількість годин – 108

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 5


Мета вивчення курсу: дати студентам поглиблені теоретичні та практичні відомості про предмет, завдання та головні напрямки курсу економіки природокористування.

Основні завдання курсу:

 • направити до подальшого поглибленого вивчення і практичного втілення наукових відомостей з окремих тем економіки природокористування;

 • розглянути методологічні основи визначення збитків від забруднення та економічну ефективність екологічних заходів.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), практичні заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – залік.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Економіка природокористування як наукаНЕ 1.1 Економіка природокористування як наука

Вступ. Економіка природокористування як наука. Предмет, зміст, теоретичні основи, завдання курсу економіки. Природокористування і її місце в ситемі суспільних наук. Основні розділи науки. Огляд та аналіз літератури з навчального курсу.НЕ 1.2 Природокористування в системі суспільного відтворення

Природокористування в системі суспільного відтворення. Природа та суспільство: взаємовідносини в епоху НТР. Вплив діяльності людини на природу.НЕ 1.3 Природні ресурси світу та їх місце у виробництві

Класифікація природних ресурсів. Природокористування: поняття і суть. Види природокористування. Пряме природокористування: 1. ресурсовидобуток; 2. ресурсокористування; 3. ланшафтокористування; 4. дослідно-наукове і „відкладне” природокористування. Непряме природокористування як ресурсоспоживання.НЕ 1.4 Раціональне використання водного та земельного потенціалу та їх охорона

Раціональне використання водного та земельного потенціалу та їх охорона. Водокористування та водоспоживання. Джерела забруднення води. Контроль якості води.


Змістовий модуль 2

Основні види природних ресурсів, їх охорона та використання”НЕ 2.1 Мінеральний потенціал світу та його раціональне використання

Мінеральний потенціал та його раціональне використання. Мінеральні ресурси, їх класифікація та значення. Закономірності розміщення мінеральних ресурсів. Правова охорона надр.НЕ 2.2 Енергетичні ресурси світу та забезпеченість ними людства

Забезпеченість людства енергетичними ресурсами. Споживання енергоресів. Нафта. Газ. Вугілля. Уранова сировина. Гідроенергоресурси. Відновлювальні природні ресурси. Ресурси майбутнього: сонячна енергія, геотермальна енергія, енергія морських припливів, енергія морських хвиль, термічна енергія, енергія вітру.НЕ 2.3 Ресурси Світового океану

Значення Світового океану. Ресурси Світового океану, їх економічне значення та проблеми використання. Класифікація ресурсів Світового океану. Біологічні ресурси Світового океану. Географічні основи освоєння біоресурсів світового океану. Хімічні ресурси та забруднення морської водиНЕ 2.4 Вторинні ресурси

Поняття, склад і структура вторинних ресурсів. Економічне значення використання вторинних ресурсів. Класифікація вторинних ресурсів. Відходи хімічних виробництв, нафтохімії та нафтопереробки.НЕ 2.5 Ефективність планування та управління економікою природокористування

Ефективність планування та управління економікою природокористування. Екологізація економіки. Безвідходне споживання. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.


Основна література до курсу:

 1. Бурнинский Б.В., Ковальова Н.Г. Экономические проблемы природопользования. - К., 1995.

 2. Волос С.О. Географія і екологічні проблеми. Економічна та соціальна географія. - К.: Либідь, 1995. - Вип. 45. - С.110-113.

 3. Гентрук С.А., Нижник М.С., Міщенко В.О. Еколого-економічний аспект природокористування. – К. : Наук. Думка, 1982. – 176с.

 4. Руснак П.П. Економіка природокористування. – К., 1992.

 5. Черевко Г.В.Економіка природокористування. – Львів, 1995.

 6. Топчиев А.Г. Геоэкология. – Одесса, Астропринт, 1996. – 326 с.

 7. Яремчук І.Г. Економіка природокористування. – К.: „Просвіта”, 2000. – 431 с.Організація управління в екологічній діяльності

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106/ППН.3.4

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

 • Кількість кредитів – 3

 • Загальна кількість годин – 108

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Семестр, в якому читається – 5


Мета вивчення курсу: сформувати теоретичні уявлення, знання та деякі практичні навички майбутніх спеціалістів-екологів в області вивчення правових, економічних та соціальних основ охорони і раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу території в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Основні завдання курсу:

- скласти уяву про найбільш загальні принципи, функції управління природоохоронною діяльністю;

- визначити основну мету і завдання природоохоронної діяльності;

- ознайомити студентів з основними формами, видами управління в галузі охорони природи;

- визначити основні положення та функції природоохоронних організацій;

- показати значення управління об’єктами, що потребують державного природоохоронного контролю;

- сформувати у студентів вміння використовувати набуті знання при вирішенні важливих практичних питань.Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові).

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового екзамену

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Управління природоохоронною діяльністю:необхідність, мета, суть, предмет, методи, методологія”

НЕ 1.1 Управління природоохоронною діяльністю: необхідність, мета, суть, предмет, методи, методологія

Управління природним середовищем – сучасна форма охорони природи. Необхідність управління природоохоронною діяльністю. Об’єкт управління. Мета управління природоохоронною діяльністю. Предмет і метод управління природоохоронною діяльністю. Характеристика методів управління. Комплексні методи управління.НЕ 1.2 Принципи, функції управління природоохоронною діяльністю

Загальні принципи управління, поняття і класифікація функції управління, характеристика основних функцій. Форми управління природоохоронною діяльністю. Договори про творчі співробітництва науково-дослідних організацій та установ з підприємствами.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка