European Credit Transfer System ects інформаційний пакетСторінка9/18
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Мета вивчення курсу: дати студентам поняття про види екологічної експертизи, навчити знаходити "вузькі" місця в проектуванні гідротехнічних споруд, підприємств, що добувають, очищають, використовують природні води, оволодіти основними методами оцінки впливу на середовище.

Основні завдання курсу:

 • скласти уяву про роль і завдання екологічної експертизи використання води для народного господарства;

 • ознайомити студентів з основними формами та видами екологічних експертиз та об’єктів, що підлягають обов’язковій експертизі;

 • навчити студентів прогнозувати поведінку екосистеми в умовах певної невизначеності;

 • передбачати можливі негативні наслідки впливу діяльності людини на водне середовище;

 • збирати матеріали, вести підготовку і написання розділу ОВНС для різних водогосподарських об'єктів;

 • сформувати у студентів вміння використовувати набуті знання при вирішенні важливих практичних питань та аналізі процесів під час проведення екологічної експертизи.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні).

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного заліку.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вступ. Експертологія - новий науковий напрямок екологічних дослідженьНЕ 1.1 Експертизи в природокористуванні

Законодавство України про екологічну експертизу. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи. Порядок і процедура проведення екологічної експертизи. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи. Заява про екологічні наслідки діяльності. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.НЕ 1.2 Мета та завдання екологічної експертизи

Мета екологічної експертизи. Основні принципи екологічної експертизи. Основні завдання екологічної експертизи.НЕ 1.3 Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи використання водних ресурсів

Об'єкти екологічної експертизи. Суб'єкти екологічної експертизи. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи.НЕ 1.4 Форми екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна експертиза. Інші форми та стадії екологічних експертиз.НЕ 1.5 Типи екологічної експертизи

Діагностичні експертизи. Оціночні експертизи. Прогнозні експертизи. Конфліктні експертизи. Комплексні експертизи.НЕ 1.6 Еколого-географічна експертиза використання води та передумови її проведення

Шляхи проведення державної екологічної експертизи. Строки та зміст роботи по експертизі. Висновки державної екологічної експертизи. Строк дії висновків державної екологічної експертизи.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Експертизи в природокористуванні

НЕ 2.1 Експертиза використання води на житлово-комунальних об'єктах

Експертиза об'єктів водопостачання та водовідведення. Вимоги до розміщення та роботи водозаборів, скидів, очисних споруд тощо.НЕ 2.2 Екологічна експертиза використання води на рекреаційних об'єктах та транспорті

Експертиза проектів використання лікувальних мінеральних вод. Експертиза проектів будівництва туристичних комплексів. Екологія водного транспорту. Оцінка впливу транспорту на екологічний стан водних об'єктів.НЕ 2.3 Картографічне обґрунтування при проведенні екологічних експертиз використання води.

Методи дистанційної оцінки стану навколишнього середовища. Особливості використання карт при проведенні експертної оцінки.НЕ 2.4 Основні методи оцінок впливу на оточуюче середовище

Кількісні методи. Метод побудови матриці. Метод сіток. Метод суміщення карт. Метод моделюванняНЕ 2.5 Еколого-географічна експертиза розміщення, розширення та реконструкції водогосподарських підприємств

Еколого-географічна експертиза при піонерному освоєнні територій. Еколого-географічна експертиза об'єкту в районі з розвинутим с/г виробництвом. Експертиза об'єктів в міських та промислових агломераціях.НЕ 2.6 Експерт екологічної експертизи

Статус експерта екологічної експертизи. Права та обов'язки експерта державної екологічної експертизи.НЕ 2.7 Фінансування екологічної експертизи

Фінансування державної та інших екологічних експертиз. Фінансування громадської екологічної експертизи.


Основна література до курсу:

 1. Андрейцев В.І. Концепція Закону України про екологічну експертизу // Вісн. Київ. ун-ту. Суспільно-політичні науки. – 1991. – Вип.3. – С.69-75.

 2. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будівельник, 1990. – 168 с.

 3. Андрейцев В.І., Пустовойт М.А. та ін. Екологічна експертиза: право і практика. – К.: Урожай. 1992.

 4. Географическое обоснование экологических экспертиз. / Под ред. Г.В.Звонковой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 208 с.

 5. Позаченюк К.А.Загальні питання експертології // Вісник КНУ. Географія. – Вип. 44. – 1999. – С.5-9.

 6. Позаченюк К.А. Введение в геоэкологическую экспертизу: междисциплинарный подход, функциональные типы, объектные ориентации. – Симферополь:Таврия, 1999. – 413 с.

 7. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза (природно-хозяйственные системы). – Симферополь, 2003. – 473 с.

 8. Методические рекомендации по организации осуществления государственной экологической экспертизы в системе Минприроды Украины. – К., 1992. – Вып.1. – 21с.

 9. Методические рекомендации по осуществлению экологической экспертизы территории. –Донецк-Киев,1995. – 15с.


Техноекологія

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.070801/П.2.28

 • Назва напряму – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів – 2,5

 • Загальна кількість годин – 81

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія та

охорона навколишнього середовища”

 • Семестр, в якому читається – 7


Мета вивчення курсу: студент повинен знати основні галузі промислового виробництва та їх вплив на довкілля. Орієнтуватись у напрямках інженерного вирішення екологічних проблем, пов’язаних з очисткою газоподібних, рідких викидів та твердих відходів. Знати основні напрямки розвитку технологій головних галузей промисловості. Умови переходу до безвідходних та маловідходних технологій.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), семінарські заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – іспит.
Основна література до курсу:

 1. Алабовський О.М., Колесішкова Н.Ю. Основи екології: Навч. посіб. для студ. спец.: «Промислова теплоенергетика». – К.: КПІ, 1995. – 76с.

 2. Антропогенные проблемы экологии / А.И.Коблева. - Днепропетровск: Проминь, 1997. – 144с.

 3. Антропогенные проблемы экологии: Методическое пособие. - К.: Вища школа, 1997. – 179с.

 4. Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2000. – 216с.

 5. Білявськчй Г.О., Падун М.М.. Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. – 2 -ге вид., перероб. – К.: Либідь, 1995. – 368 с.


УРБОЕКОЛОГІЯ

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.070801/П.2.29

 • Назва напряму – „Екологія та охорона навколишнього середовища”

 • Кількість кредитів –1,5

 • Загальна кількість годин – 54

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”

 • Семестр, в якому читається – 7


Мета викладання курсу: вивчити екологічний стан і проблеми урбанізованих територій (генезис, структуру, територіальні особливості) та визначити оптимальні шляхи їх вирішення.

Основні завдання курсу:

 • вивчення масштабів та інтенсивності антропогенного і техногенного впливу на урбогеосоціосистему;

 • визначення допустимого рівня антропогенного і техногенного впливу;

 • розробка заходів, які забезпечують стабільну підтримку допустимого рівня впливу;

 • прогнозування можливих віддалених наслідків цього впливу і відповідна корекція.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні).

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі усного екзамену.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ”

НЕ 1.1 Вступ до „Урбоекології”

Визначення поняття „урбоекологія”. Урбоекологія як наука. Об’єкт дослідження. Мета і завдання курсу. Огляд літератури з проблем урбоекології.НЕ 1.2 Урбанізація – загальносвітовий процес

Міста як форма розселення. Зростання міст та кількості міського населення. Джерела і шляхи урбанізації. Історія і перспективи урбанізації. Територіальні системи міського розселення: агломерації, конурбації, мегалополіси, метрополітенські території. Урбанізаційні процеси в Україні. Особливості процесу урбанізації Західноукраїнського регіону. Субурбанізаційні процеси у староосвоєних районах. Субурбанізаційні процеси у Західноукраїнському регіоні.НЕ 1.3 Місто і міське середовище

Оточуюче середовище міста. Місто як урбогеосоціосистема. Міське господарство. Міста як центри використання ресурсів.НЕ 1.4 Екологічні проблеми антропогенного забруднення літосфери

Антропогенні зміни рельєфу та екологічні наслідки. Ґрунти міських територій: класифікація міських ґрунтів, геохімічний фон і показники забруднення ґрунтів, збереження ґрунтового шару при інженерно-будівельних роботах, меліорація забруднених ґрунтів і рекультивація земель. Літогенна основа міських територій. Фізичне забруднення геологічного середовища. Небезпечні геологічні процеси на міських територіях. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів.НЕ 1.5 Екологічні проблеми антропогенного забруднення гідросфери

Водні об’єкти міст. Джерела впливу на водні об’єкти. Використання водних об’єктів міста: централізоване водопостачання, децентралізоване водопостачання. Раціональне використання водних об’єктів. Показники якості води: фізичні, бактеріологічні, гідробіологічні, хімічні. Методика оцінки якості води. Системи водовідведення міст. Загальноміські очисні споруди та принципи їх роботи. Методи очистки виробничих стічних вод. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти. Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств. Формування підземних вод на урбанізованих територіях. Самоочищення поверхневих і підземних вод. Прогнозування стану води урбанізованих територій.НЕ 1.6 Екологічні проблеми антропогенного забруднення атмосфери

Характеристика забруднюючих атмосферу речовин і класифікація джерел забруднення. Нормативи якості атмосферного повітря. Основні джерела утворення і викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Трансформація домішок в атмосфері. Смоги. Заходи по захисту повітряного басейну. Система контролю рівня забруднення атмосферного повітря в містах. Методи контролю і прилади для вимірювання концентрацій домішок в атмосфері і в промислових викидах. Статистичні характеристики забруднення атмосфери населених пунктів. Вимоги міжнародних конвенцій по захисту атмосфери.НЕ 1.7 Міська флора і фауна

Значення рослинного і тваринного світу в урбоекосистемах і житті міського населення. Значення міст у динаміці ареалів видів флори і фауни. Шляхи формування флори і фауни міст. Антропогенний і урбанізований ландшафт. Урбанізовані біотопи. Фітомеліоративні системи і їх класифікація. Комплексні зелені зони міст.НЕ 1.8 Забруднення навколишнього середовища і екологічна ситуація в Україні

Забруднення ґрунтів. Забруднення природних вод. Забруднення атмосферного повітря. Радіаційне забруднення. Територіальні відміни екологічної ситуації в Україні.


Змістовий модуль 2

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ”НЕ 2.1 Енергетичні об’єкти – основний техногенний фактор впливу на біосферу

Вплив енергетичних об’єктів на оточуюче середовище. Вплив ТЕС на оточуюче середовище. Особливості взаємодії АЕС і оточуючого середовища. Особливості взаємодії ГЕС і оточуючого середовища. Енергопостачання і екологічна ситуація в Україні.НЕ 2.2 Побутові і виробничі відходи. Санітарна очистка міст

Склад, властивості і об’єм твердих побутових відходів. Збір, вивезення і утилізація ТПВ. Прибирання міських територій. Полігони ТПВ. Сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи. Характеристика твердих промислових відходів. Методи підготовки і переробки твердих промислових відходів. Технологія складування твердих відходів. Утилізація промислових відходів. Полігони твердих промислових відходів.НЕ 2.3 Екологічні проблеми функціональних типів міст України

Функціональні типи міст України. Екологічні проблеми найбільших індустріальних центрів. Екологічні проблеми великих портових міст. Екологічні проблеми вузькоспеціалізованих міст. Екологічні проблеми міст, які постраждали від Чорнобильської АЕС. Міста з відносно сприятливою екологічною обстановкою. Екологічна ситуація в містах-курортах і туристичних центрах.НЕ 2.4 Міське середовище і людина

Негативні впливи міського середовища на населення. Міське середовище і здоров’я населення. Причини виникнення деяких видів захворювання.НЕ 2.5 Управління екологічною безпекою міста

Правові основи управління екологічною безпекою міста. Організаційна структура управління екологічною безпекою міста. Екологічний моніторинг міського середовища. Економічний механізм природокористування. Екологічна експертиза і екологічний аудит. Громадські екологічні організації і рухи.НЕ 2.6 Розвиток міст у ХХI столітті. Проблеми і перспективи

Проблеми і перспективи розвитку міст. Стратегії адаптації і виживання. Розвиток теорії урбанізації.


Основна література до курсу:

 1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.

 2. Экология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с..

 3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт. – М.: Мысль, 1986. – 236 с.

 4. Глазычев В.Д. Социально-экономическая интерпретация городской среды. – М., 1984. – 180 с.

 5. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К., 1982. – 155 с.

 6. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997. – 256 с.

 7. Григорян А.Г. Ландшафт современного города. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.

 8. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.

 9. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. Ч. I. Урбоэкология. – М.: НТ „Информация”, 1991. – 357 с.

 10. Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті. – К.: Укр. екол. акад. наук,1998. – 208 с.

 11. Машинский Л.О. Город и природа. – М.: Стройиздат. – 225 с.

 12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.

 13. Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – К.: Національний екологічний центр України, 1996. – 251 с.

 14. Урбоэкология. – М.: Наука, 1990. – 240 с.

 15. Экология урбанизированных территорий. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 102 с.


Нормування антропогенного навантаження

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.070801/П.2.30

 • Назва напряму – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів – 3

 • Загальна кількість годин – 108

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія та

охорона навколишнього середовища”

 • Семестр, в якому читається – 8


Мета вивчення курсу: на підставі нормативних документів України сформувати у студентів комплексне уявлення про систему нормування якості довкілля: форми оцінки якості природного середовища і ступеню його забруднення, критерії якості природного середовища; ознайомитися із системою управління якістю довкілля та оволодіти методами і заходами нормування якості середовища, методами контролю за викидами і скидами забруднюючих речовин.

Основні завдання курсу:

- розвивати у студентів екологічне мислення та навики сучасних методів практичного вирішення проблем довкілля;

- допомогти студенту зрозуміти принципи міждержавного нормування якості середовища, методи і заходи контролю викидів і скидів забруднюючих речовин у різні сфери довкілля;

- навчити оперувати основними нормативами якості середовища, визначати шляхи зниження негативного впливу на довкілля, а також методи контролю за встановленими нормативами.

Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), практичні заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – іспит.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Техногенні системи, їх вплив на довкілля”НЕ 1.1 Розвиток техногенних систем та їх вплив на довкілля

Характеристика факторів антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Класифікації антропогенних факторів. Види і джерела антропогенного забруднення довкілля. Поняття „забруднення”. Класифікація забруднень. Характеристика основних забруднюючих агентів: природа, джерела надходження, біологічна дія. Хімічне забруднення довкілля.НЕ 1.2 Нормування якості навколишнього середовища

Принципи нормування якості середовища. Санітарно-гігієнічний підхід до нормування якості середовища. Екологічний підхід до нормування якості середовища. Науково-техногологічні нормативи нормування якості середовища.НЕ 1.3 Екологічний моніторинг довкілля

Мета та завдання моніторингу. Методи та методологія моніторингу. Принципи екологічного моніторингу. Екологічно прийнятний ризик: оцінка співставлення та управління. Система контролю за станом природного середовища.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Екологічна безпека геосфер”НЕ 2.1 Екологічна безпека атмосфери

Особливості виникнення і поширення забруднення атмосферного повітря Джерела забруднення атмосфери їх класифікації Розрахунок поля концентрації у випадку одиночного джерела Розрахунок гранично допустимих викидів для одичного джерела та близько розташованих одиночних джерел Нормування та оцінка якості атмосферного повітря. Заходи захисту повітряного басейну.НЕ 2.2 Екологічна безпека гідросфери

Забруднення вод світового океану, поверхневих та підземних вод. Екологічний стан водойм України. Споживачі та користувачі води. Класифікація забруднень водойм. Поняття про екологічний норматив. Охорона вод. Контроль якості води. Визначення рівня використання водних ресурсів промисловим підприємством. Характеристика забрудненості та класифікація стічних вод. Водопостачання промислових підприємств. Характеристика джерел водопостачання. Вимоги до якості вод, що скидаються у централізовані біологічні очисні споруди та природні водойми. Методи знешкодження стічних вод.НЕ 2.3 Екологічна безпека літосфери та нормування забруднюючих речовин у ґрунті

Причини втрат ґрунтів. Основні забруднювачі ґрунтів. Нормування забруднюючих речовин у ґрунті. Контроль і управління якістю ґрунтів. Поведінка забруднень у літосфері та їх вплив на здоров’я.НЕ 2.4 Правові основі екологічного нормування

Характеристика нормативно-правової бази екологічного нормування. Нормування як важливий елемент регулювання якості навколишнього середовища. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів.


Основна література до курсу:

 1. Григорєва Л.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище / Л.І. Григорєва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2005. – 172 с.

 2. Сухарев С.М. Техноекологія і охорона навколишнього середовища / С.М. Сухарев, С.Ю. Чудак, О.Ю. Сухарева – Львів: „Новий Світ-2000”, 2004. – 256 с.

 3. Тарасова В. В. / В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 276 с.

 4. Товажнянський Л.Л. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище / Л.Л. Товажнянський, Ю.Г. Масікевич, В.Ф. Моісеєв, та ін.. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 284 с.

 5. Химия окружающей среды / Е.А. Зилов. – Иркутс: Иркут. ун-т., 2006. – 178 с.

 6. Шматько В.Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності / В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.

 7. Батенков В.А. Охрана биосферы. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та., 2002. – 193 с.

 8. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

 9. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи. – К.: Кондор, 2008. – 292 с.

 10. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: КОО, 2002. 203 с.

 11. Запольський А.К. Основи екології / А.К. Запольський, А.І. Салюк – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.

 12. Клименко Л.П. Техноекологія. Посібник.- Сімферополь: Таврія, 2000. – 542 с.

 13. Морозова Т.В. Нормування антропогенного навантаження / Т.В. Морозова. – Чернівці: Рута, 2008. – 99 с.

 14. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб.пособ.для вузов. – М.: Высш. шк., 2002. –560 с.

 15. Практикум з хімічного моніторингу довкілля / О.П. Мітрясова. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2005. – 120 с.

 16. Хван Т.А. Промышленная экология / Т.А. Хван – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 320 с.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка