Філософія інтернет он-лайн-семінару у практиці військових навчальних закладівСкачати 125.09 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір125.09 Kb.
ФІЛОСОФІЯ ІНТЕРНЕТ ОН-ЛАЙН-СЕМІНАРУ У ПРАКТИЦІ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
к.т.н., проф. РАЕ, Козубцов І.М.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»


Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими завданнями. Інтернет все глибше з кожним днем оволодіває інформаційним простором суспільства, яке стає немислиме без його існування. Інтернет містить в свою чергу і позитивні і негативні властивості. Однією з позитивних є відкритість та доступність вчених до джерел наукової інформації та спілкування безмеж. Змінюється погляди та філософія зазвичай сформованих понять та традицій. Відбувається незворотний процес трансформації понять. Ці поняття поступово впроваджуються в навчально-виховний процес навчальних закладів. Виникає необхідність доповнювати базу знань новими поняттями. В процесі підготовки педагогічного експерименту автором дисертаційного дослідження було організовано семінар „Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті”. В процесі організації семінару в рамках міжнародної участі перед оргкомітетом семінару вник неочікуваний додатковий бар’єр. Бар’єр специфічний для військових вищими навчальним закладами (ВНЗ). А отже він є бар’єром на шляху здобувачів, ад’юнктів та докторантів при військових ВНЗ. Суть якого полягає у складному протиріччя і непорозуміння чітких меж в інформаційному суспільстві. Як причинно-наслідковий зв’язок ускладнено організації та приймання міжнародних наукових семінарів у вищих ВНЗ. В положенні про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника визначено, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова [1]. На законодавчому рівня питання вирішено, однак на практиці річ це питання досі лишається не вирішеним. Виникає важлива наукова проблема, яким чином організувати семінар, конференцію у військовому ВНЗ. Рішення якої проводиться в рамках наукових програм: Національної доктрини розвитку освіти в Україні; основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 р.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Останніх досліджень і публікацій за темою роботи у вільному доступі в мережі Інтернет відсутні. Під вільним доступом розуміється доступ до інформації за допомогою сучасних технологій Інтернет [2].

Формулювання цілей доповіді. З впровадженням нових технологій Інтернету виникає потреба у формуванні принципово нових поглядів на понятійний апарат видів апробації. Висвітленню цього питання і присвячується ця доповіді.

Основний матеріал дослідження. Семінар (лат. seminarium – буквально: "розсадник", "теплиця") – форма навчально-практичних занять, при якій студенти або курсанти обговорюють повідомлення, доповіді і реферати, виконані ними за наслідками навчальних або наукових досліджень під керівництвом викладача.

Викладач є координатором обговорень теми семінару. Тому тема семінару і основні джерела обговорення пред'являються до обговорення для детального ознайомлення, вивчення. Цілі обговорень направлені на формування навиків професійної полеміки і закріплення обговорюваного матеріалу. Семінари – ефективна форма підготовки інженерних і науково-педагогічних кадрів у ВНЗ. Наукові семінари – в наукових колективах традиційна форма підвищення кваліфікації, ознайомлення з роботами колег, форма колективного, публічного робочого обговорення наукової інформації колегами для формування компетенції учасників колективу в об'ємі нових знань, методів, для оптимізації взаємодії по проектах і програмах. В кращому разі семінар проводиться з представленням матеріалів в доступі до семінару, коли доповідь містить тільки коротку, реферативну, оглядову форму, задаючи тему обговорень.

Історія семінарської форма навчання виникла в старогрецьких і римських школах, де повідомлення учнів поєднувалися з диспутами, коментарями і висновками викладачів. У радянській школі семінари призначалися для поглибленого вивчення різних дисциплін.

З'єднання старої традиції проведення семінару, та нової технології призвело до безпрецедентної суспільної користі. Старою традицією є готовність учених і дослідників обговорювати плоди своїх праць семінарах для отримання і розповсюдження нових знань. Новою технологією став Інтернет. Суспільна користь, яку приносить поєднання цих двох чинників, знаходить свій вираз в електронному розповсюдженні по всьому світу повідомлень, і абсолютно вільному і необмеженому доступі до них учених, дослідників, викладачів, студентів і всіх, кого цікавить наука. Під «відкритим доступом» до неї мається на увазі відкриті для всіх інформація в Інтернеті, яку можна читати, розвантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власного Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і розповсюдження публікацій і єдиною умовою наявність копірайту. Це необхідно щоб автор міг контролювати цілісність своєї роботи і обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи і її цитуванні.

Новою технологією є он-лайн-семінар, вебінар. Вебінар – це слово-неологізм. Воно означає особливий тип веб-конференцій. Це різновид, проведення он-лайн-зустріч або презентацій через Інтернет в режимі реального часу.

Зв'язок, як правило, односторонній – з боку того, що говорить, і взаємодія із слухачами обмежена.

Пізніше термін набув значення спілкування саме в режимі реального часу. В даний час вебінар використовується в рамках системи дистанційного навчання.

Під час веб-семінару кожен з учасників знаходиться у свого комп’ютеру, а зв'язок між ними підтримується через мережу Інтернет

Вебінари мають свої переваги:

нікуди не потрібно їхати, щоб потрапити на семінар;

учаснику семінару потрібно тільки комп'ютер з доступом до мережі Інтернет;

в певний час потрібно лише відвідати Інтернет сторінку семінару;

застосовуючи спеціальне програмне забезпечення можна слухати та оговорювати повідомлення семінар в реальному часі.

Першою популярною програмою для веб-семінарів, в режимі реального часу, стала програма Microsoft NetMeeting. Зараз багато програм дозволяють це реалізувати (Skypе, TrueConf).

Іншою технологією цікавою до впровадження у практику військових ВНЗ веб-семінару у формі текстового чату.

Текстовий чат – для сеансів питань і відповідей в режимі реального часу, що проводяться тільки для учасників семінару. У чаті можливо як групове (повідомлення видно всім учасникам) так і приватне спілкування (розмова між двома учасниками). Голосування і опитування (дозволяють голові опитувати аудиторію, надаючи на вибір декілька варіантів відповідей).

Необхідність проведення та участі в міжнародних наукових заходах з використанням нових технологій визначається з ряду керівних, документів та законів України. Подібні їм закони існують і в СНД, розгляду яким не присвячено.

Підставою для міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів є :

виконання посадових обов’язків особовим складом науково-дослідних відділів та лабораторій наукових підрозділів;

навчально-виховний процес учасниками якого є студенти, курсанти (бакалаври, спеціалісти, магістри);

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (здобувачі, аспіранти, докторанти);

підвищення кваліфікації науковими, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;

виконання наукової роботи згідно норм визначених бюджету часу науково-педагогічними працівниками.

Перерахуємо законодавчу базу (див. табл.1), яка регламентує наступні питання:

проведення міжнародних заходів;

міжнародну участь.

Таблиця 1.

Законодавча база, яка регламентує проведення міжнародних заходів

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451)ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134 )Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” Постанова ВР № 1978-XII ( 1978-12 ) від 13.12.1991 р.Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України Наказ Міністра оборони України від 13 січня 2007 р. № 9Інструкція про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України Наказ Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 30 червня 2000 р. № 194/265 (зміни згідно Наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України № 662/771 від 14.11.2006 р.)Інструкція з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України)

Наказ Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України


від 08 травня 2002 р. № 155/291Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України Наказ Міністра оборони України 21.06.2004 N 221Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України 13.04.2005 N 221/217

В Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України [3] визначено в п. 1.2. освітню діяльність у ВВНЗ. Вона реалізовується у вигляді навчально-виховного процесу, включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність.

5.3. Основними завданнями наукової та науково-технічної діяльності ВВНЗ є підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації та їх атестування. Основними формами наукової та науково-технічної діяльності у ВВНЗ є підготовка і проведення наукових конференцій і семінарів.

ВВНЗ має право здійснювати міжнародні зв’язки в порядку, встановленому чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими документами. Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ є: проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій і семінарів тощо.

ВВНЗ, крім прав, передбачених статтею 29 Закону України “Про вищу освіту”, мають право відповідно до законодавства підтримувати міжнародні зв’язки у галузі військової освіти та науки.

6. Міжнародні зв’язки. 6.1. ВВНЗ має право здійснювати міжнародні зв’язки в порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ є:проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій, семінарів тощо.

Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” [4] в статі 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і науково-технічній діяльності, визначено, що основними цілями державної політики у науковій і науково-технічній діяльності є:

забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.

Держава забезпечує

пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки;

встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для інтеграції вітчизняної та світової науки.

В Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [5]. визначено:

14. Основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язково бути опубліковані ним у формі наукових монографій, посібників (для дисертацій з педагогічних наук) чи статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України або інших держав. Перелік наукових фахових видань України затверджує ВАК.

Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова.

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [6] в п. 1.6. до основних видів наукової і науково-технічної діяльності відноситься:

підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;

наукова робота слухачів (курсантів) у ВВНЗ.

1.6.6. Підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо – заходи, спрямовані на колективне обговорення відповідними фахівцями визначених проблем воєнної теорії та/або практики, певних наукових та/або науково-технічних результатів, обмін досвідом наукової та науково-технічної діяльності тощо. Підсумки такого обговорення відображаються, як правило, у збірниках відповідних матеріалів, рішеннях та рекомендаціях.

1.6.11. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Збройних Силах призначена для постійного поновлення інтелектуального потенціалу, формування та розвитку наукових шкіл НДУ і ВВНЗ, забезпечення розвитку воєнної науки.

Організація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Збройних Силах регламентується відповідним положенням (інструкцією).

6.5.7. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності здійснюють доступ до інформаційних ресурсів за такими формами:

вільний доступ до відкритої інформації довідково-інформаційних фондів загальнодоступного користування;

обмін інформацією з організаціями та установами інших центральних органів виконавчої влади на контрактній (договірній) основі;

одержання інформації за запитом від відповідної організації, установи;

доступ до міжнародних інформаційних ресурсів спільного користування згідно з діючими міждержавними угодами.

6.5.8. Організація належного захисту та зберігання інформації здійснюється шляхом впровадження організаційних та технічних заходів відповідно до чинного законодавства України.

Отже Законами України не забороняється учасниками навально-виховного процесу військових вищих навчальних закладів та наукових установ приймати участь в міжнародних заходах, при додержанні вимог при контактуванні.

Розглянемо вимоги до проведення міжнародних заходах. Загальний підхід проведення науково-практичного семінару ґрунтується на сучасних передових загальновідомих (відкритих) технологіях. Вони забезпечують можливість організацію та проведення дистанційних очно-заочних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо.

Організація проведення націлена на врахуванні сучасного стану сучасних інформаційних технологій за допомогою мережі Інтернет.

При виконанні обробці персональних даних (заявок на участь) враховується наступні вимоги:Закон України Про інформацію. Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує інформаційний суверенітет України і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.

Закон України Про захист інформації в автоматизованих системах. Метою Закону є встановлення основ регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України і юридичних осіб на інформацію та права доступу до неї, права власника інформації на її захист, а також встановленого чинним законодавством обмеження на доступ до інформації. Дія Закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Закон України Про захист персональних даних. Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки. Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах: фізичною особою – виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб; журналістом – у зв'язку з виконанням ним службових чи професійних обов'язків; професійним творчим працівником - для здійснення творчої діяльності.

Закон України Про державну таємницю. Виходячи з інформаційного суверенітету України та загальновизнаних принципів міжнародного порядку у сфері інформації. Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, її засекречуванням та охороною з метою захисту життєво важливих інтересів України у сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, запропонована ідея науково-дослідною лабораторією міждисциплінарних досліджень проведення міжнародних семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів тощо є правомірним виконанням особовим складом посадових обов’язків, які регламентуються існуючою законодавчою базою України.

Важливим є лише добросовісно виконувати вимогиЗакон України Про інформацію;

Закон України Про захист інформації в автоматизованих системах;

Закон України Про захист персональних даних;

Закон України Про державну таємницю.

Таким чином реалізовується головний принцип доступності кожного читача до наукової інформації [3].Література


1 Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423.

2 Будапештская Инициатива «Открытый Доступ» [Електронний ресурс] // Бібліотека ім. Вернадського. – Режим доступу URL: http://www.nbuv.gov.ua/law/02_boai.html.

3 Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України 13.04.2005 №221/217

4 Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” Постанова ВР № 1978-XII ( 1978-12 ) від 13.12.1991 р.

5 Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423

6 Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. Наказ Міністра оборони України від 13 січня 2007 р. № 9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка