Фізична культура та професійний спорт дар’я Козачук, Валентина МарчикСкачати 71.32 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір71.32 Kb.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Дар’я Козачук, Валентина Марчик

(Кривий Ріг, Україна)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАНЯТЬ ШКІЛЬНИХ СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Актуальність. Останнім часом унаслідок різноманітних несприятливих чинників в Україні простежується чітка тенденція до зниження рівня фізичного і психічного здоров’я дітей. Зокрема, за період навчання в школі кількість здорових дітей з першого до одинадцятого класу зменшується у 3-4 рази. Тому сучасна школа має сприяти розв’язанню цієї актуальної проблеми з тим, щоб забезпечити всебічний розвиток особистості дітей, починаючи з молодшого шкільного віку. Найбільш дієвими складовими вирішення визначених завдань є організація фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах освіти. Тобто доцільно впроваджувати у систему урочної і позакласної освіти учнів початкової школи різноманітні види фізичної активності, що можуть створити оптимальні умови для розкриття і розвитку не тільки фізичних, але й моральних і духовних якостей учнів, забезпечити гармонійний розвиток особистості дитини.

Ефективне використання потенціалу шкільних спортивних секцій сприятиме підвищенню якості навчально-виховного процесу навчального закладу і більш повному вирішенню завдань з фізичного виховання учнів початкових класів.Аналіз останніх досліджень. В представленій роботі при досліджені інтересу молодших школярів до занять фізичними вправами визначили такі пріоритети серед хлопчиків: рухливі ігри, легка атлетика, плавання, гімнастика; серед дівчаток: танці та інші музичні види рухливої активності, рухливі ігри, різні види сучасного фітнесу, набагато менш популярні плавання та легка атлетика [1, с. 21]. У процесі опитування батьків, дітей, учителів-класоводів, учителів фізичної культури, методичного персоналу шкіл, 92% дітей готові до занять у спортивних секціях загальноосвітніх і спортивних шкіл. На думку переважної більшості учнів молодших класів, основними критеріями до занять спортом є схвалене ставлення батьків, покращення фізичної підготовленості для збільшення сили м’язів, дружні стосунки з відомими спортсменами, отримання визнання і повага від однолітків та привабливість для протилежної статті [3, 155].

В роботі підкреслюється значення правильно організованого процесу фізичного виховання у повноцінному психічному розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій. Уроки фізичної культури, зазначається авторами, повинні активно сприяти успішному здійсненню позакласної і позашкільної роботи з фізичного виховання, формування в учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами у повсякденному житті [2, с. 211]. При вивчені стану фізичного виховання школярів міста Кривого Рогу, визначено, що не отримує належного розвитку позаурочна секційна робота [4, с. 257].Метою дослідження є виявлення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку у процесі позакласної роботи в шкільних спортивних секціях.

Організація дослідження. В дослідженні прийняло участь 20 учнів 3-го класу загальноосвітньої школи №4 м. Кривого Рогу віком 9-10 років, серед яких 10 школярів відвідували позакласні заняття секцій в школі (досліджувана група) та 10 школярів, які відвідували тільки уроки фізичної культури (контрольна група). Дослідження проводилося на уроці фізичної культури.

Для визначення і порівняння фізичних можливостей школярів були використали такі тести: на рівновагу «фламінго», гнучкість, стрибок у довжину з місця, піднімання тулуба з положення лежачи.Результати дослідження. Тест «Фламінго»: враховується кількість спроб, які досліджуваний витрачає на збереження стійкого балансування на опорі протягом 1 хвилини. Якщо перші 30 сек. той, кого випробують, втрачає рівновагу 15 разів, тест припиняється. Його результат оцінюється в «0» балів.
Рис. 1. Середні показники тесту на збереження рівноваги «фламінго»

(кількість спроб).


Як видно середній показник кількості спроб на збереження стійкої пози у статичному стані у тренованих школярів є меншим, ніж кількість спроб у дітей, які не відвідують спортивні секції. Це свідчить про те, що організм учнів досліджуваної групи (які відвідують спортивні секції) більш адаптований до утримання рівноваги тіла у просторі (рис. 1).

Тест на гнучкість: не згинаючи колі­на, учень виконує нахил тулуба впе­ред, руками намагаючись дістати як можна далі відмітки. Тест прово­диться двічі, кращий результат фіксується в сантиметрах.


Рис. 2 Середні показники тесту на гнучкість (см).
На рис.2 показано результат середнього показнику тесту на гнучкість у учнів досліджуваної групи, який є вищим, ніж у учнів контрольної групи. Здатність виконувати рухи з великою амплітудою у тренованих дітей більш розвинена, ніж у дітей, які не відвідують позакласні заняття з фізичного виховання (рис.2).

Тест на швидкісно-силові якості: виконується стрибок на розміченій гумовій доріжці або на майданчи­ку. Вихідне положення — на пів присід, ступні паралельно, руки назад. Виконують три спроби підряд. Реєструється кращий результат.


Рис.3. Середні показники стрибку у довжину з місця (см).
Показники школярів досліджуваної групи виявились вище, ніж у школярів контрольної групи, що характеризує більш розвинені швидкісно-силові якості у тренованих дітей (рис.3).

Тест піднімання тулуба з положення лежачи: вихідне положення лежачи на спині, руки під головою, ноги зігнуті під кутом 90 градусів, п’яти стоять на полу. Піднімаючись лікті вперед, торкаються колін. По команді «Увага… руш!» повторюється рух якомога швидше протягом 30 сек. Тест виконується один раз. Реєструється загальне число правильних випрямлень, що виконується за 30 сек.


Рис. 4. Середні показники піднімання тулуба з положення лежачи

(кількість ).


Як видно, у досліджуваної групи середній показник піднімання тулубу з положення лежачи 18, а у контрольної групи 12. У дітей, які відвідують заняття у шкільні секції, більш розвинена сила м’язів живота.

Висновки.

 1. Доведено ефективність системи організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку у процесі позакласної роботи. Проведене дослідження дає підставу стверджувати про позитивний вплив позакласних занять з фізичного виховання в шкільних секціях на розвиток фізичних здібностей учнів молодших класів.

 2. Аналіз результатів дослідження дає можливість засвідчити, що у дітей молодшого шкільного віку, які займаються в шкільних секціях, розвиток рівноваги, гнучкість тіла, сила м’язів ніг, тулуба і живота та показники швидкісно-силових якостей більші, ніж у дітей, які відвідують тільки уроки фізичної культури.


ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бондарчук Н. Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання /Н.Бондарчук //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – №. 2. – С. 17-22.

 2. Думич О. Аспекти формування здорового способу життя у школярів молодшого шкільного віку /Оксана Думич, Ольга Задорожня //Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: V Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 15-17 травня 2014 року): матеріали конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 207-211.

 3. Римик Р. Характеристика стану здоров’я та мотивації школярів, які виявили бажання займатися спортом /Роман Римик, Любомир Маланюк, Роман Портан, Ярослав Яців //Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: V Всеукр. наук.-прак. конф. (Львів, 15-17 травня 2014 року): матеріали конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 152-156.

 4. Шутько В. Визначення стану фізичного виховання школярів /Віктор Шутько //Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць /гол. ред. В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2013. – Вип. 15. – С. 254-258.


Відомості про авторів.

 1. прізвище, ім’я, по батькові автора;

Козачук Дар’я Борисівна

 1. повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 1. назва факультету і курс навчання;

Психолого-педагогічний, спеціалісти, V курс.

 1. контактний телефон;

050 099 21 977

 1. електронна адреса;

kozachuk.92@mail.ru

 1. відомості про наукового керівника (П.І.П., ступінь, звання);

-

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Потрібен
Відомості про авторів.


 1. прізвище, ім’я, по батькові автора;

Марчик Валентина Іванівна

 1. науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

к.б.н., доцент

3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник конференції;

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»


 1. назва кафедри (відділу) і посада;

Кафедра фізичної культури та методики її викладання, доцент кафедри

 1. контактний телефон;

096 98 10 644

 1. електронна адреса;

vmarchik@mail.ru

 1. зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції.

Потрібен


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка