Форма № н-3,04 національний університет біоресурсів ІСкачати 262.87 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір262.87 Kb.

форма № н-3,04

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Факультет підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК
Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності
"затверджую"
Декан факультету підготовки і

підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК

________________Н.Г. Батечко
"___" ____________ 2015 р.
розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри „загальної екології

та безпеки життєдіяльності”

Протокол №9 від 21 травня 2015 р.

Завідувач кафедри

________________ В.А. Гайченко

«____» ______________ 2015 р.

Робоча навчальна програма

дисципліни

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

ОКР „Магістр”Спеціальність 8.150101 — Державна служба
Факультет Захисту рослин, біотехнологій та екології
Розробник: Боголюбов В.М., професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, доцент,

2015-2016 навчальний рік

1. Опис навчальної дисципліни

Моніторинг довкілля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

Природничі науки

Напрям підготовки

Напрям 8.150000 “Державна служба”

Спеціальність

8.150101 — Державні службовці

Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

Вибіркова, за вибором ВНЗ

Загальна кількість годин

90

Кількість кредитів

3

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)
Форма контролю:

залік

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

Форма навчання

Денна форма

Денна форма, скорочений. термін

Заочна форма

Рік підготовки

1

1

2

Семестр

2

1

3

Лекційні заняття

12 год.

12 год

6 год.

Практичні, семінарські

10 год.

10 год.

4 год.

Лабораторні


Самостійна робота

68

68

80

Індивідуальні завдання


Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних

самостійної роботи

3

7


4

6


2. Мета і завдання дисципліни

2.1. Мета:

Курс має на меті формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку.

Програмою курсу передбачено два модулі, які складаються з 4 тем:

Модуль І. Теоретичні засади стратегії сталого розвитку:

Основні поняття теорії систем, принципи функціонування систем і визначення сталого розвитку відповідно до положень “Порядку денного на 21 століття”; сутність природних факторів і антропогенних проблем довкілля; механізми стійкості систем.Модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку: Закономірності взаємодії людини і суспільства; передумови формування принципів сталого розвитку; індикатори і принципи забезпечення сталого розвитку; особливості концепції освіти для сталого розвитку.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес переходу суспільства до сталого розвитку суспільства, методи вимірювання показників (індикаторів) сталого розвитку та особливості врахування екологічних обмежень і взаємозв’язків між складовими біосфери (техно- і соціосферами); основи державної політики, управління і контролю в АПК.

Завдання. Вивчення сутності та основних понять і принципів концепції сталого розвитку; поняття біосфери як динамічної системи; основні відомості про глобальні екологічні проблеми людства – ресурси і розвиток, антропогенні впливи на біосферу; якісні і кількісні критерії стійкості розвитку і моделювання розвитку суспільства; економічні, соціально-політичні, екологічні та етичні проблеми розвитку; проблеми прийняття управлінських рішень.
Після вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем;

 • взаємозв’язки між факторами розвитку суспільства;

 • індикатори сталого розвитку суспільства;

 • умови і управлінські механізми забезпечення прогресивного або еколого-соціально-економічно збалансованого розвитку.

вміти:

 • розраховувати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку;

 • здійснювати моніторингові дослідження природних і соціально-економічних систем;

 • обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком соціально-економічних систем;

 • формувати плани дій для збалансованого розвитку регіонів;

 • впроваджувати рішення, необхідні для забезпечення сталого розвитку в умовах інформаційного суспільства.

мати навички:

 • збирання інформації для розрахунків індикаторів сталого розвитку;

 • систематизації та узагальнення екологічної та соціально-економічної інформації;

 • оцінювання показників екологічних, соціальних та економічних процесів і явищ в суспільстві та в природі.


3. Програма та структура навчальної дисципліни

Програми повного терміну денної (заочної) форми навчання і скороченого терміну денної (заочної) форми навчання включають одні й ті ж самі змістові модулі і теми. Відрізняються лише співвідношенням кількості аудиторних годин і годин на самостійну та індивідуальну роботу, яка відображена у структурі навчальної дисципліни.
3.1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1:

Тема 1. Основні поняття і визначення сталого розвитку

Концепція сталого розвитку: історичні аспекти, цілі, завдання, проблеми і напрямки сталого розвитку. Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття.»Тема 2. Поняття про системи. Принципи функціонування систем.

Визначення системи її стану. Поняття про розвиток. Відкритість і стаціонарність систем. Механізми стійкості систем. Зміст і функції системи, механізми позитивного і негативного зворотного зв’язку, характеристики стійкості системи, роль пам’яті в процесах розвитку.Змістовий модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

Тема 3. Закономірності взаємодії людини і природи

Загальносистемні закономірності взаємовідносин людей і природи, закономірності системи “людина-природа”, закономірності соціальної екології, закономірності природокористування і охорони природи. Вчення В.І. Вернадського про біосферу, основні етапи еволюції біосфери; біологічна еволюція, еволюція як умова існування життя, системність і організованість життя, етапи виникнення життя.Тема 4. Функціонування соціально-економічних систем

Умови прогресивного розвитку соціально-екологічних систем. Умови розвитку в просторі, часі. Принципи екологічної стійкості та мотивації.3.2. Структура навчальної дисципліни

п/п


Назва теми

Лекційні

заняття/заочна формаПракт. заняття./заочна форма

Самост.

робота


студентів/ заочна ф.

Індивід.

робота/ заочна ф.Модуль І. Теоретичні засади стратегії сталого розвитку

1

Основні поняття і визначення сталого розвитку.

Напрями вирішення проблем сталого розвитку. Консервативні методи. Прогресивні методи.2/1

2/1

14/14
2

Теорія систем. Механізми стійкості систем. Негативний та позитивний зворотні зв’язки. Адаптаційні та біфуркаційні процеси.

2/1

2/1

16/20Модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

3

Закономірності взаємодії людини і суспільства. Глобальні екологічні та соціальні проблеми людства. Причини екологічної кризи.

4/2

2/1

18/22
4

Індикатори і принципи забезпечення сталого розвитку

4/2

2/1

20/24
Всього:

12/6

10/4

68/80
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Стратегія сталого розвитку природи та суспільства


МОДУЛЬ І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку
Практичне заняття 1

До теми №2.Особливості втілення концепції сталого розвитку в Україні (2 годин)

План

 1. Визначальні умови прогресивного розвитку. Ратифікація Україною міжнародних документів з природоохоронної иематики.

 2. Проект концепції сталого розвитку України та її регіонів.

 3. Реалізація принципів “екологічної республіки” в Україні.

 4. Реалізація принципів екологічних цілей і екологічної мотивації в Україні.

Список рекомендованої літератури 1. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Прилипко В.А., Мельник Л.Г., Клименко Л.В.Стратегія сталого розвитку: Підручник. За ред. В.М.Боголюбова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 448 с.

 2. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. Ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 3. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. Ред. Проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

 4. Концепція переходу України до сталого розвитку/ Вісник НАН України, 2007, №2.

 5. Боголюбов В.М., Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку / Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 322 с.

 6. Боголюбов В.М., Прилипко, В.А., Піскунова, Л.Е. Стратегія сталого розвитку природи та суспільства”/ Навчально-методичний посібник вивчення дисципліни для студентів дистанційної форми навчання, (2008). Електронний ресурс: http://elibrary.nubip.edu.ua/2483/


Практичне заняття 2

До теми № 2 Кількісна оцінка соціальних ризиків

 1. Мета: ознайомлення з методами визначення соціальних ризиків.

 2. Завдання:

 • на базі соціологічного підходу розрахувати соціальний ризик життєво-важливих факторів з урахуванням показників рівня важливості та імовірності втрат;

зробити висновки про життєво важливі фактори.
Список рекомендованої літератури

 1. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Прилипко В.А., Мельник Л.Г., Клименко Л.В.Стратегія сталого розвитку: Підручник. За ред. В.М.Боголюбова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 448 с.

 2. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. Д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 3. Соціальні ризики. – Т. 2.- К.: ПЦ „Фоліант”, 2004.- 568 с.


Практичне заняття 3

До теми №3 Розрахунок індексу людського розвитку України

 1. Мета: ознайомлення з методами аналізу та оцінки соціальних, економічних та екологічних індикаторів сталого розвитку.

 2. Завдання:

 • розрахувати індекс людського розвитку сучасної України;

 • підготувати звіт про основні показники індексу людського розвитку

Список рекомендованої літератури 1. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Прилипко В.А., Мельник Л.Г., Клименко Л.В.Стратегія сталого розвитку: Підручник. За ред. В.М.Боголюбова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 448 с.

 2. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. Ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 3. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних та техногенних катастроф –К.: Стилос, 2001. – 497 с.САМОСТІЙНА РОБОТА
До теми № 1. Сучасні уявлення про сталий розвиток людства

План

1. Доповідь Гру Х. Брунтланд “Наше спільне майбутнє” 1. Стратегія екосистемного розвитку Е. Одум.

 2. Матеріали конференції з навколишнього середовища 1992 р. в Ріо-де-Жанейро.


Список рекомендованої літератури

 1. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Прилипко В.А., Мельник Л.Г., Клименко Л.В.Стратегія сталого розвитку: Підручник. За ред. В.М.Боголюбова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 448 с.

 2. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 3. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

 4. Програма дій “Порядок денний на 21 століття”/ Пер. з англ..: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

 5. Одум Ю. Экология, в 2-х т. - М.: Мир, 1986.


До теми № 2. Завдання сучасної екології, як науки про виживання людства

План

 1. Основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.

 2. Основні етапи еволюції біосфери, біологічна еволюція, як умова існування життя.

 3. Системність і організованість життя, етапи виникнення життя

Список рекомендованої літератури

 1. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

 2. 2.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 3. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Прилипко В.А., Мельник Л.Г., Клименко Л.В.Стратегія сталого розвитку: Підручник. За ред. В.М.Боголюбова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 448 с.До теми № 3. Інформація як складова сталого розвитку

План

 1. Рівні інформаційної реальності.

 2. Рівні інформаційної сутності.

 3. Інформаційні продукти інтелекту і суспільства.

Список рекомендованої літератури

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.До теми №4. Розробка місцевого плану дій з охорони навколишнього середовища

 1. Мета: ознайомлення з методами і підходами до оцінювання стану навколишнього середовища.

 2. Завдання:

 • виконати кількісну оцінку екологічних впливів;

 • визначити фізичні впливи на виробництво, пов’язані з погіршенням якості середовища;

 • виконати оцінки витрат на попередження збитків і їхнього відшкодування.

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2. Герасимчук З.Ф., Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону. – Луцьк, 2002. – 248 с.

3.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

4. Посібник „Місцевий план дій з охорони довкілля”: Посібник.К:2003 – 47с.

5. Караваева Н.В., Карнан Р.В., Коцко Т.А та ін. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2008. - 384 с.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ реферативної РОБОТИ


 1. Доповідь Гру Х. Брунтланд “Наше спільне майбутнє”. Поняття про сталий розвиток.

 2. Доповіді “Римському клубу”: Д.Медуз “Межі зростання” і Е. Вайцзеккер “Фактор чотири. Подвоєння багатства, дворазова економія ресурсів”.

 3. Матеріали конференції з навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро.

 4. Формування сучасної економічної стратегії екологізації.

 5. Поняття про інтегральний екодеструктивний вплив.

 1. Основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.

 2. Основні етапи еволюції біосфери.

 3. Системність і організованість життя, етапи виникнення життя

 4. Поняття системи і розвитку.

 5. Механізми стійкості систем. Механізми зворотного зв’язку.

 6. Особливості біфуркацій них механізмів.

 7. Цілісна картина взаємодії механізмів розвитку систем.

 8. Поняття про пам’ять системи і її функції.

 9. Енергетичний баланс та енергоентропійні основи розвитку.

 10. Інформація як складова сталого розвитку.

 11. Закономірності екосистемного регулювання.

 12. Економічна оцінка біологічного різноманіття.

 13. Системна сутність людини і функції природи.

 14. Антропогенні проблеми довкілля.

 15. Закономірності взаємодії суспільства і природи.

 16. Наукові передумови формування принципів сталого розвитку.

 17. Індикатори сталого розвитку.

 18. Умови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

 19. Принципи забезпечення екологічних цілей та екологічної мотивації.

 20. Особливості переходу до сталого розвитку суспільства.

 21. Поняття про ризики: суспільні, техногенні, екологічні.

 22. Теорія біфуркацій і прийнятний ризик.


Список рекомендованої літератури

Основна:

1.Боголюбов В.М., Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку. : Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2009. -322с. 1. Білявський Г.О., Бутченко. Основи екології: теорія і практикум: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2004. – 368 с.

 2. Бурдіян Б.Г. та ін. Навколишнє природне середовище та його охорона: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993.

 3. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Проблемы устойчивого развития человечества, В кн. "Россия в окружающем мире: 1998". М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. С. 39-52.

 4. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Hекрасова Т.В. Основы экономической экологии. - Снт-Пб.: Специальная литература, 1995. – 370 с.

 5. Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку/переклад з англійської: Інститут сталого розвитку. — К.: Інтелсфера, 2002. — 312 с.

 6. Концепція екологічної освіти України. – К., 2002. – 28 с.

 7. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.

 8. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 9. Одум Ю. Экология, в 2-х т. - М.: Мир, 1986.

 10. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 11. Основи стійкого розвитку: Практикум / За заг. ред. Л.Г.Мельника та О.І. Корінцевої. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 358 с.

 12. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

 13. Програма дій “Порядок денний на 21 століття”/ Пер. з англ..: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

 14. Програма дій з подальшого впровадження Порядку денного на 21 століття”/Переклад з англ..: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 58 с.

 15. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашого обитания: В 4-х книгах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1994.

 16. Реймерс H.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия Молодая, 1994. – 367 с.

 17. Степаненко С.Н. Десятилетие ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014). – Одесса, 2005. – 20 с.

 18. Собчик В. Нова методологія удосконалення агроекологічної культури. – К., 2004. – 68 с.

 19. 19.Концепція переходу України до сталого розвитку/ Вісник НАН України, 2007, №2.

 20. Miller G.T. Living in the Environment. An introduction to Environmental Science. 5th ed., Wadsworth Publ. Belmont, 1998

 21. Соціальні ризики. – Т. 2.- К.: ПЦ „Фоліант”, 2004.- 568 с.

Допоміжна:

 1. Вернадський В. Биосфера. - М.: Мысль, 1967, 376 с.

 2. Белявский Г.О., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду/Учебное пособие. – Харьков, 2002. – 359 с.

 3. Гор А. Земля у рівновазі / Переклад з англ.: Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.

 4. Охрана и оптимизация окружающей среды / Под. ред. А.А.Лаптєва. – К.: Либідь, 1990. – 154 с.

 5. Hебел Б. Hаука об окружающей среде (Как устроен мир)/Перевод з англ. Т. 1,2. – М.: Мир, 1993. Т.1. – 420 с. Т2. – 328 с.

 6. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології/Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності

Факультет підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів

Спеціальність Державні службовці

Форма навчання Денна

Семестр 1 Курс 1 Магістер

Дисципліна Стратегія сталого розвитку природи та суспільства

Викладач професор Прилипко В. А.

Затверджую”Зав. кафедри_______професор Прилипко В.А.
ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Білет №1


100

Питання 1. Біосфера це:

1

Шар атмосфери –10 км, гідросфери – 15 км і літосфери товщиною – 10 км де існує життя

2

Оболонка Землі, яка містить усю сукупність живих організмів і частину речовини планети, що знаходиться у взаємообміні з цими організмами

3

Сукупність живих організмів у атмосфері, літосфері і гідросфері

4

Сукупність рослин і тварин, що живуть на Землі
100

Питання 2. Основна функція живої системи:

1

Самозбереження за рахунок упередженого реагування

2

Перетворення космічної енергії в земну

3

Перетворення сонячної енергії в біомасу
100

Питання 3. Рівні організації живої матерії:

1

Атомний, молекулярий, клітинний, організменний, популяційний і біосферний

2

Молекулярно-генетичний, клітинний, організменний, популяційно-видовий і біосферний

3

Молекулярно-генетичний, клітинно-організменний, популяційно-видовий і біосферно-заповідний
100

Питання 4. Жива речовина:

1

Матерія, що входить до складу живих організмів

2

Сукупність всіх живих організмів Землі

3

Біогеохімічні сполуки

4

Речовини і молекули-перетворювачі енергії
50

Питання 5. Екологічні фактори середовища:

1

Фактори, що впливають на функціонування екосистем

2

Фактори взаємодії живого з живим

3

Фактори, пов’язані з діяльністю людини
100

Питання 6. Система це:

1

Сукупність окремих частин, об’єднаних у ціле, що породжує нову якість

2

Сукупність підсистем, що мають зворотні зв’язки

3

Сукупність простих елементів, об’єднаних в одне ціле, що більше за їх суму
100

Питання 7. Розвиток системи це:

1

Незворотна, спрямована і закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів

2

Збільшення маси, енергії та інформації в системі

3

Неперервне зростання кількості і якості
100

Питання 8. Гомеостаз системи це:

1

Динамічна відносна сталість складу і властивостей системи

2

Незмінність характеристик системи в часі

3

Незмінність характеристик системи в просторі
100

Питання 9. Креативність природи це:

1

Здатність її до збільшення упорядкованості в певному просторі і часі

2

Властивість самоорганізації структурних природних одиниць

3

Здатність до само відтворення без додаткової енергії
100

Питання 10. Інформація це:

1

Характерні ознаки предметів і явищ природи, що виявляються в просторі і часі

2

Характерні ознаки системи, що ідентифікують матеріальні об’єкти в природі

3

Сутнісне начало природи, що не є матерією
100

Питання 11. Перший принцип функціонування екосистем полягає у:

1

існуванні біогеохімічних циклів

2

існуванні малого біологічного кругообігу речовин

3

використанні сонячної енергії та фотосинтезу

4

існуванні хемосинтезу і метаболізму
100

Питання 12. Прийнятий рівень індивідуального ризику у світовій практиці становить:

1

106

2

10-4

3

10-6
50

Питання 13. Другий принцип функціонування екосистем полягає у тому, що основним джерелом енергії для них є:

1

сонячна енергія

2

хімічних реакцій

3

сонячна енергія і енергія хімічних реакцій75

Питання 14. Ризик це:

1

Якісна характеристика небезпеки

2

Кількісна характеристика небезпеки

3

Якісна і кількісна характеристика небезпеки
50

Питання 15. Біотичний потенціал це сукупність чинників, які:

1

сприяють збільшенню чисельності популяції

2

сприяють збільшенню видового різноманіття

3

протидіють збільшенню популяції
50

Питання 16. Опір середовища:

1

сприяє збільшенню чисельності популяції

2

сприяє збільшенню видового різноманіття

3

протидіє збільшенню популяції
50

Питання 17. Індекс людського розвитку:

1

Усереднений інтегральний показник, який характеризує набуття людиною якісних ознак

2

Інтегральний показник, що визначає сукупність характеристик суспільства за певний період часу

3

Безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору
50

Питання 18. Людський розвиток:

1

Усереднений інтегральний показник, який характеризує набуття людиною якісних ознак

2

Інтегральний показник, що визначає сукупність характеристик суспільства за певний період часу

3

Безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору
50

Питання 19. Поняття сталого розвитку:

1

розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби

2

Розвиток природи, що не порушує стабільність суспільства

3

Безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору
75

Питання 20. Популяційний вибух це:

1

різке зростання чисельності окремої популяції

2

значне зростання кількості популяцій в екосистемі

3

раптове зростання чисельності всіх популяцій
100

Питання 21. Принципи сучасної державної політика в галузі екологічної освіти:

1

Доступність, комплексність, неперервність.

2

Гуманізація, соціалізація та природозбереження

3

взаємозв'язки людини з природою і суспільством
100

Питання 22. Мета екологічної освіти полягає у формуванні:

1

екологічної культури, навичок і знань, екологічного мислення і свідомості

2

глибокого вивчення й усвідомлення фундаментальних екологічних законів і принципів

3

Загальнолюдських у суспільстві цінностей
100

Питання 23. Головні складові екологічних знань:

1

уявлення про біосферу, екосистеми, живу речовину; кругообіги речовини, енергії та інформації; антропогенний вплив тощо

2

уявлення про біосферу, ноосферу, техносферу і агросферу

3

уявлення про ноосферу, антропогенез, трофічні рівні і ланцюги, закони і принципи
100

Питання 24. Неперервність екологічної освіти полягає в:

1

Організації виховання і навчального процесу від дитинства до старості - від дошкільного виховання до післядипломної екологічної освіти

2

Формуванні екологічних знань в дошкільних, шкільних і вищих навчальних закладах

3

Організації виховної роботи і навчання в сім’ї, школі та університеті і на виробництві
100

Питання 25. Освітня функція екології полягає в:

1

Інституалізації нормативних екологічних знань у суспільстві

2

Формалізації екологічних знань і навичок всіх соціальних груп

3

Паспортизації природних об’єктів, підприємств і територій
100

Питання 26. До формальної екологічної освіти та виховання відносять:

1

Загальну систему освіти, на всіх рівнях: дошкільна, шкільна, позашкільна, професійна, вища та післядипломна

2

Засоби масової інформації, церкви, громадські екологічні та просвітні об'єднання, партії

3

Школи, ліцеї, коледжі, технікуми, інститути, університети, курси підвищення кваліфікації
75

Питання 27. До неформальної екологічної освіти та виховання відносять:

1

Загальну систему освіти, на всіх рівнях: дошкільна, шкільна, позашкільна, професійна, вища та післядипломна

2

Засоби масової інформації, церкви, громадські екологічні та просвітні об'єднання, партії

3

Школи, ліцеї, коледжі, технікуми, інститути, університети, курси підвищення кваліфікації
50

Питання 28. Принцип екологічного імперативу:

1

Цілі екологічного розвитку первинні по відношенню до цілей економічного розвитку

2

Цілі економічного розвитку первинні по відношенню до цілей екологічного розвитку

3

Тільки потужна економіка забезпечить збереження довкілля
100

Питання 29. Найвірогідніші виходи з екологічної кризи для виду-монополіста:

1

Чисельність різко зменшується, вид деградує, втрачає своє монопольне становище в ніші і може повністю зникнути або розширює свою екологічну нішу

2

Швидко вичерпує ресурси своєї екологічної ніші і потерпає

3

Зберігає своє монопольне становище в новій, розширеній екологічній ніші
50

Питання 30. До глобальних екологічних проблем людства відносять:

1

Зміни клімату, руйнування озонового шару атмосфери, кислотні дощі, забруднення біосфери, демографічний вибух і зникнення біологічних видів

2

Глобальне потепління, поява озонових дірок в атмосфері, кислотні дощі і зменшення площі тропічних лісів в Азії та Африці

3

Зміни кліматичних поясів, руйнування приземного шару атмосфери, поява кислотних дощів, голод, біорізноманіття, відходи і ксенобіотики


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка