Формування навичок каліграфічного письма першокласників Вчитель 1 класу Стадніченко Ольга Йосипівна Цвітківської зош І – ІІІ стСкачати 100.09 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір100.09 Kb.
Формування навичок каліграфічного письма першокласників

Вчитель 1 класу

Стадніченко Ольга Йосипівна

Цвітківської ЗОШ І – ІІІ ст
Протягом першого року навчання в учнів мають сформуватися технічні

навички письма (уміння користуватися засобами письма, орієнтуватися на

сторінці зошита та у його розліновці), графічні навички (уміння

правильно зображати всі рядкові і великі літери алфавіту, здійснювати їх

поєднання), а також початкові орфографічні навички (уміння записувати

без пропусків і заміни літер слова, вимова і написання яких збігаються,

з опорою на звуковий аналіз)

Процес письма для першокласників складається з цілого ряду вмінь, кожне

з яких вимагає спеціальних вправ для їх відпрацювання.
Учитель, який навчає шестирічних школярів, повинен враховувати

психофізіологічні особливості дітей цього віку. Недостатня розвиненість

дрібних м'язів кисті руки, слабка рухливість, недосконала регуляція

окремих рухів, низька витривалість до навантажень є причиною більш

повільного і менш стійкого письма у шестирічних дітей порівняно з

семирічними. Окремо складність для шестиліток становить і сам аналіз

графічної поелементної будови літери, що виявляється в недописуванні

окремих елементів або додаванні зайвих, у графічному спотворенні букви в

результаті неправильної аналогії з іншими. Частіше, ніж у семирічних

школярів, трапляються випадки дзеркального зображення літер.

У період навчання грамоти стійкими також можуть бути помилки

фонетико-графічного характеру – на пропуск, заміну і перестановку букв у

словах, пов’язані з недостатньою увагою до звукового і звуко-буквеного

аналізів.

Навичка письма є синтетичною. Вона складається з цілого ряду вмінь,

кожне з яких на етапі початкового оволодіння вимагає спеціальних

вправлянь. До них належать вміння: писати вивчені букви з дотриманням

правильного зображення всіх їх елементів: з’єднувати букви між собою,

враховуючи графічні особливості кожної пари сусідніх літер; здійснювати

звуковий аналіз слова, правильно встановлюючи послідовність у ньому

звуків; переводити звукові образи в графічні. Враховуючи складність для

шестирічних дітей такого комплексу дій, здійснюваних майже одночасно,

слід окремі з них, наприклад звуко-буквений аналіз слова, запроваджувати

як вправи підготовчого характеру із застосуванням розрізної азбуки, що є

для дитини також однією з форм письма – графічного зображення складу слова.

Робота над звуковою структурою слова у зіставленні з графічною має бути

складовою частиною уроків в період навчання грамоти

Основною одиницею діяльності має стати склад у формі злиття приголосного

звука з голосним.

Складовий принцип української графіки має стати в основі формування

графічної навички, що забезпечить не тільки каліграфічне, а й грамотне

письмо


Вироблення графічних навичок письма в шестирічних першокласників вимагає

більшої затрати відповідних м’язових, фізичних зусиль. Тому вчитель не

повинен форсувати швидкість письма, не прагнути забезпечити синхронність

в оволодінні тією чи іншою буквою на уроках читання письма, як це має

місце переважно в роботі з семирічними першокласниками.
У формуванні графічної навички письма спостерігаються такі технічні

етапи, відображені у відповідному навчальному посібнику – зошиті з

письма:
а) підготовчі вправи, спрямовані на оволодіння вмінням тримати ручку,

орієнтуватися в графічній сітці зошита, координувати рухи вістря ручки в

межах верхньої і нижньої ліній робочого рядка (штрихування контурів

фігур, обведення трафаретів, поданих пунктирними лініями, проведення

прямих, ламаних і кривих ліній);
б) засвоєння основних елементів літер: короткої і довгої прямої

палички, паличок з закругленням угорі і внизу, паличок з петлями, лівого

і правого півовалів, овалу;
в) письмо окремих рядкових літер, які складаються виключно з елементів,

опрацьованих у підготовчий період;


г) засвоєння правил поєднання букв у склади і слова; письмо складів і

буквосполучень, слів;


д) відпрацювання плавного, ритмічного письма .
З 35 хв. уроку з шестирічними учнями на суто графічні вправи відводиться

від 15 до 20 хв. Тільки під кінець навчального року на письмо може

витрачатися близько 25 хв. уроку. За цей час шестирічні учні можуть

зображати на сторінці зошита 60 – 75 графічних знаків.

Отже, процес навчання дітей письму в букварний період має ґрунтуватися

на міцних науково-методичних та психологічних знаннях учителя, оскільки

від того, який рівень сформованості навичок письма в молодших школярів

залежить ефективність здійснення мовної освіти учнів у середній та

старшій загальноосвітній школі

Оволодіння методикою викладання каліграфії, уміння писати на класній

дошці і в зошитах є, безперечно, одним з найголовніших завдань процесу

професійно-методичної підготовки вчителя. Інакше, якість уроків письма в

період навчання грамоти, проведених не кваліфіковано, без урахування

науково обґрунтованого досвіду педагогів-майстрів нашої школи,

піддається, ясна річ, сумніву. Отже, навчаючи дітей письма, вчитель

мусить постійно прагнути до виконання різних видів завдань:


знаходити основний рядок, верхню та нижню, похилу, міжрядкову лінії;
зіставляти й порівнювати письмо великих і малих букв, знаходити спільне

й відмінне у рукописних буквах;


навчити писати букви простих і складних накреслень;
списувати з друкованого та рукописного текстів тощо
Звичайно, у тих, хто навчається каліграфії, необхідно сформувати навички

правильного, розбірливого, красивого почерку, бо від цього певною мірою

залежать подальші успіхи в навчанні.
До завдання навчання каліграфічного письма поряд з виробленням

правильного почерку входить також прищеплення учням орфографічних

навичок, адже відомо, що рівень орфографічної грамотності учнів

пов’язаний з графічними навичками: чим старанніше і краще дитина пише,

тим, як правило, вища її грамотність. Щоб методично правильно проводити

уроки письма в період навчання грамоти, а також навчати учнів

каліграфічного письма на уроках фонетики, граматики, правопису і

розвитку мовлення, вчитель повинен досконало знати методику викладання каліграфії.

Для методично правильного вирішення з учнями 1 класу вищезазначених

питань та реалізації програмових вимог з навчання грамоти, при навчанні

дітей написанню букв та поєднанні їх майбутньому вчителеві слід:

чітко уяснити звуковий склад мови, способи позначення звуків буквами та

пояснення написання останніх: як пишеться та чи інша буква, її елементи,

форма, розмір, пропорції;

вміти коментувати (пояснювати) написання нововивченої букви та поєднання

її з іншими у словах;

виробити у першокласників практичні навички користування різними

прийомами письма в період навчання грамоти;

навчитися бачити власні графічні помилки, а також вміти відшукувати їх в

письмі товаришів;

вміти узагальнювати заняття: яку букву писали? З яких елементів вона

складається? Як пояснити процес її написання? Для чого вчимось писати

Зміст занять з каліграфії визначається програмою школи та темою й метою

уроку. Так, у 1 класі це вправи для розвитку кисті правої руки і

пальців, окоміру, написання букв у порядку ускладнення їх по групах (за

генетичним методом після букваря), а також письмо складних для написання

букв. Крім цього, діти повинні навчитися писати склади, слова й речення,

а також зв’язні тексти. Певне місце мають займати вправи на письмо

окремих складів та складних для дітей буквосполучень; письмо під такт

сприяє поступовому переходу учнів від письма повільного до скоропису.

: Ці уміння в процесі всього навчання в початкових класах поступово

переходять у навички. Так, у 1 класі програма вимагає в добукварний

період розпочинати навчання письма з підготовчих вправ.

У добукварний період учні вже одержують деякі навички з письма основних

елементів букви, підготовлюють себе до письма в цілому.

У букварний період навчання каліграфічного письма проводиться за

букварем (за звуковим аналітико-синтетичним методом). Учні мають

навчитися зв’язного і ритмічного письма букв та сполучень їх у словах;

вчитися писати великі та малі букви друкованим і рукописним шрифтами;

виробляють навички записування слів і речень (у 2-3 слова) після

попереднього аналізу їх учителем, а потім самостійно. Порядок вивчення

букв визначається програмою для початкової школи (1 клас).

У післябукварний період школярі вдосконалюють навички каліграфічного

письма за генетичним методом, тобто всі малі та великі букви алфавіту

вивчаються за групами відповідно до складності написання їх .

Навчання дітей каліграфії має проводитися за зразками вчителя на класній

дошці і в зошитах.
Основні умови підготовки до писання на дошці:
Класна дошка має бути гладенькою, коричневого, чорного або

темно-зеленого кольору.


Дошка повинна бути розкреслена за зразком зошита відповідно класу, із

збільшенням графічної сітки в 10-15 разів.


Дотримувати правил методики:
під час письма стежити, як сприймають учні вивчений матеріал;
писати в середньому темпі;
пишучи на дошці, підправляти написане ганчіркою, а не пальцем, долонею;
необхідно коментувати письмо;
запис зразка на дошці не можна виконувати до початку уроку;
при написанні на класній дошці учитель повинен пам’ятати, що це зразок

для запису в зошиті;


Деякі поради вчителю:


на пропущених рядках між роботами вчитель робить свої висновки,

зауваження, ставить оцінку. Все це він повинен робити каліграфічно;


розмальовувати шкільні зошити і наклеювати малюнки на них не

дозволяється;


якщо заголовок довгий, не вміщується в одному рядку, то останнє слово

або кілька слів переносяться на середину другого рядка;


неправильне написання букв слід підкреслити червоною пастою.
Часткове недописування букв у словах до лінії зошита.
Дуже розтягнуте або надто звужене письмо, що ускладнює і гальмує

процес читання написаного .


Згідно навчальної програми з української мови для початкової школи, на

уроках письма учні засвоюють написання всіх малих та великих літер

алфавіту, найпоширеніші види з’єднань елементів букв. В учнів

відпрацьовуються початкові вміння списувати букви, склади, слова і

речення, подані рукописним та друкованим шрифтами; записувати на слух

одно-, дво- і трискладові слова, написання яких збігається з вимовою;

звіряти написання із зразком на основі поскладового напівголосного

промовляння; здійснювати виправлення допущених помилок

Підготовка до письма розпочинається у підготовчий період навчання

грамоти та розвитку мовлення. Вона передбачає: малювання,

заштриховування, складання візерунків, орнаментів, бордюрів, письма

ліній – прямих (коротких і довгих), похилих, півовальних, овальних,

хвилястих; письмо елементів рядкових букв. Звуко-складовий аналіз слів,

побудова моделей


На кінець підготовчого періоду учні повинні оволодіти такими початковими

вміннями: правильно сидіти, тримати ручку під час письма, рухати руку

вздовж рядка, орієнтуватися на сторінці зошита, зображувати і

розташовувати у робочому рядку елементи букв


Навчання письму, як вже було сказано, розпочинається у букварний період.

На кінець букварного періоду діти повинні навчитися: зв’язно і ритмічно

писати малі та великі букви; списувати слова і речення з рукописного та

друкованого шрифтів; записувати на слух дво-, трискладові слова, вимова

і написання яких збігаються; перевіряти написане поскладове

напівголосним промовлянням


У післябукварному періоді відбувається удосконалення письма малих та

великих букв, вивчених у букварний період (за генетичним принципом);

письмо великих букв складної конфігурації і списування слів та речень

під диктовку і за малюнками; списування з друкованого, рукописного

шрифтів; написання слів з ь в кінці слова, в кінці складу та перед о,

слова з буквосполученням йо, з


апострофом (’); ознайомлення з переносом слів
Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року.
Учні повинні:
знати букви алфавіту та звуки, які вони позначають на письмі;
уміти позначати на письмі м’якість приголосних буквами ь, і, я, ю, є;
правильно сидіти під час письма, користуватися приладдям, орієнтуватися

на сторінці зошита, знати назви ліній сітки зошита;


уміти аналізувати структуру друкованої й писаної форм букв, знаходити

спільне й відмінне у поєднаннях букв у складах та словах;


списувати слова і речення, подані рукописним та друкованим шрифтами,

записувати на слух склади, слова і речення, вимова і написання яких

збігаються;
визначати на слух межі речення: починати записувати речення з великої

букви, у кінці ставити відповідний розділовий знак


Використовуючи найрізноманітніші методичні прийоми ,вчитель забезпечує виконання програмових вимог щодо формування навичок каліграфічного письма та запобігає графічних відхилень у молодших школярів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка