Формування здорового способу життя дітей та підлітків через систему роботи позашкільного навчального закладу вербова Н. В. директор комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчостіСкачати 393.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір393.06 Kb.
  1   2
Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр»

Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради

Методичний посібник:ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РОБОТИ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Вербова Н.В.- директор комунального

позашкільного навчального закладу

«Центр дитячої та юнацької творчості

«Сузір'я»


м. Кривий Ріг


2014

Зміст  1. Вступ.

  2. Роль позашкільного навчального закладу у формуванні форм і навичок здорового способу життя.

  3. Найпопулярніші форми роботи щодо формування здорового способу життя.

  4. Виховний захід, присвячений дню боротьби зі СНІДом

  5. Виховний захід: "ГЕТЬ ПАЛІННЯ! МИ - ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ"

  6. Література.


Вступ

Центр дитячої та юнацької творчостi «Сузiр'я» з самого початку його заснування є центром по формуванню та пропагандi здорового способу життя серед дiтей i підлітків мікpopaйoнy. Завжди працює за двома напрямками роботи: художньо-естетичному та спортивно-оздоровчому.

На сьогоднiшнiй день в роботi спортивно-оздоровчих гурткiв перевага надаєтъся оздоровчій роботi. Упродовж ocтаннix років спостерiгається погiршення основних показникiв здоров'я наших дiтей. Все бiльше поширюються xpoнічнi захворювання. Серед нас вiдсутня мода на здоров'я. Засоби масовоi iнформацiї тиражують шкiдливi звички,

неконтрольований i небезпечний секс, насильство, звертаючи мало уваги на формування гармонійної фiзично i духовно розвиненої людини.

Покращити таке становище можна через застосування нового пiдходу до формування здорового способу життя, який би грунтувався на сучасному пiдходi збереження здоров'я, тобто врахувати вci його аспекти. Важливо також, щоб вони опиралися на активiзацiю участi в даному процесi дiтей та пiдлiткiв. Мова йде про те, щоб не дорослi iнiцiювали такy роботy, а caмi дiтн та молодь. Саме вiд їхньої aктивнocтi й буде залежати успiшнiстъ поширення формули : «здоровим бути модно, стильно i красиво».

Несприятлива екологiчна ситуацiя склалася у нашому регiонi через велике накопичення рудовидобувних i переробних пiдприємств. Дiти часто xвopiють на простуднi захворювання, страдають йододефiцитом, серцево-судинними захворюваннями майже з народження. З кожним роком ростe число ВІЛ-позитивних, наркоманiв, тoксикoманів, тютюнозалежних, хворих на туберкульоз,

Саме тому виникає гостра потреба у формуваннi та пропагандi здорового способу життя. Саме тому однiєю з прiорітетних напрямкiв дiяльностi центру «Сузiр'я» є формування здоров'язберiгаючої культури вихованцiв, мотивації на здоров'я та просто здорового способу житгя.

В слiдуючих роздiлах надаються рекомендацiї позашкiльним навчальним закладам щодо формування та пропаганді здорового способу життя серед дiтей та пiдліткiв.1. Роль позашкiльного навчального закладу у формуваннi форм i

навичок здорового способу життя.
Формyвання свідомого та відповiдальноrо вiдношення до здоров'я має починатись з раннього дитинства. Саме першi знання про культуру здоров'я дптина отримує в родинi. Лише саме в цьому вiцi можнa прищепити ocнoвнi знання, навички i звички з культури здоров'я, якi за cвoєю значущiстю є найважливiшими з тих, якi матиме людина впродовж

всього життя.

У дошкільному вiцi закладається майбутнiй потенцiал здоров'я, це найважливiший час для виховання здорового способу життя. .Діти дошкiльного віку вже здатнi розумiти й усвiдомлювати залежністъ cтaнy здоров'я вiд способу життя.

Не викликає сумнівy, що в розв'язаннi проблеми формування здорового способу життя як стану її повного благополуччя в ycix аспектах -- фiзичному, психологiчному, соцiальному й духовному-- пріоритетне значення має школа.

Мiсiя школи що реалiзує ідею здоров'я формуючої освiти, полягає у cтвopеннi особливого освiтнього середовища, яке би провокувало процес формування у вихованцiв позитивної стійкої індивідуальної картини здоров'я як необхідної умови їxньої життєздатностi. Практична реалiзацiя визначених iдей, залежить, в першу чергy, вiд учителя завдяки якому процес навчання будь-якої шкільної дисциплiни має стати невід'ємною частиною збереження й змiцнення здоров'я дiтей. Не менш важливим є й

тe, щоб учuтель слугував прикладом здорового способу життя. Важливу poль у закрiпленнi знань i yмінь здорового способу життя відіграє залучення школярів до активної учacтi в рiзних формах позакласної дiяльностi.

Серед видiв дiяльностi, за допомогою якої найуспiшнiше вiдбувається формування здорового способу життя -- фізкультyрно-оздоровча, iгрова i художньо-творча. Це саме тi здоров'я формуючi форми роботи, якi є основними в роботi позашкiльного навчального закладy.

Організація виховної діяльності позашкільного навчального закладу

по формуванню здорового способу життяПозашкільна освіта


Форми виховної діяльностіПрогнозований результат

- гуртки декоративно-вжиткового напрямку: «Образотворче мистецтво»,

«Ліплення»,

«В'язання гачком» та ін..

- гуртки спортивно-оздоровчого напрямку:

«Аеробіка», «Футбол», «Атлетична гімнастика»;

- групи здоров'я»:

«Фітотерапія», «Фітнес» для батьків;

- туристичні клуби: «Пішохідний туризм», «Мандрівник»;

- навчально-виховні програми: «Рівний рівному»,

«Діалог» та ін..;

- науково-дослідницька робота в МАН на відповідну тематику;

- клуби вболівальників;

- волонтерські загони;

- агіттеатри;

- лекторські групи.- художньо-творчі заняття;

- інтерактивні заняття;

- тренінги;

- виставки літератури;

- оздоровчі екскурсії;

- зустрічі зі знавцями народної медицини;

- туристичні походи;

- лижні та пішохідні прогулянки;

- спортивні змагання;

- спортивно-розважальні свята, ігротеки;

- оздоровчі табори;

- дні здоров'я;

- участь в акціях;

- волонтерська робота;

- родинні свята;

- години спілкування;

- лекторії;

- виступи агітбригад;

- презентація проектів.


- бережно ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших;

- забезпечувати раціональне харчування;

- чергувати розумову та фізичну активності, працю і відпочинок.

- виконувати санітарно-гігієнічні вимоги;

- попереджувати виникнення негативних звичок;

- мотивувати себе на здоровий спосіб життя;

- раціонально використовувати свій вільний час;

- визначати життєві цінності.


Зміст роботи педагогічного колективу позашкільного навчального закладу

щодо зміцнення здоров'я дітей за компонентами та напрямками формування життєвих звичок
Компоненти


Напрями формування життєвих звичок

Духовне здоров'я


- національна свідомість;

- морально-патріотична загартованість;

- сприйняття цінностей гуманістичного ідеалу (абсолютно вічні цінності, основні громадянські цінності, основні національні цінності, цінності особистого життя) як особистісних та активність в їх реалізації;

- здатність до щасливої соціалізацію та державотворення;

- активна державотворча позиція;Фізичне здоров'я


- рухова активність;

- санітарно-гігієнічні навички;

- режим праці та відпочинку;

- раціональне харчування;

Соціальне здоров'я


- ефективне спілкування;

- співчуття;

- розв'язання конфліктів;

- поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації;

- спільна діяльність та співробітництво;Психічне здоров'я


- самоусвідомлення та самооцінка;

- аналіз проблем і прийняття рішень;

- визначення життєвих цілей та програм;

- навички самоконтролю;

- мотивація успіху та тренування волі.


Координаційна робота педагогічних працівників

позашкільного навчального закладу – учасників процесу

формування здорового способу життя
Педагогічні працівникиСфера діяльності в процесі формування здорового способу життя

Методист закладу
- забезпечує проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, презентацій досвіду з питань формування здорового способу життя;

- вивчає, розповсюджує, узагальнює, популяризує методичні матеріали з проблеми;

- проводить моніторинг виховної діяльності на позашкільному рівні;

- прогнозує спрямованість виховної роботи в закладі, організовує процес планування;

- координує роботу гуртків;

- організовує та контролює цілеспрямовану діяльність керівників гуртків;

- забезпечує інформаційно-методичний супровід з питань формування здорового способу життя;

- сприяє підвищенню професійного рівня педагогів.

Психолог

- проводить діагностику виховних проблем: тестування, анкетування;

- бере активну участь у популяризації психологічних знань серед вихованців;

- проводить тренінгові та інтерактивні заняття з питань формування здорового способу життя;

- забезпечує педагогічний супровід колективних творчих справ, акцій, виховних заходів позашкільного рівня.Педагог-організатор


- координує співпрацю вихованців з громадськими організаціями і об'єднаннями;

- забезпечує педагогічний супровід колективних творчих справ, акцій, виховних заходів позашкільного рівня;

- організовує роботу агітбригад та агіттеатрів, волонтерських загонів, лекторських груп;


Керівник гуртка


- складає і впроваджує в життя навчально-виховні гурткові програми;

- забезпечує педагогічний супровід виховних заходів;

- проводить моніторинг виховної діяльності в межах гуртка;

- планує і впроваджує в життя процес виховної роботи в гуртку;

- сприяє участі вихованців у виставках дитячої творчості, заходах, акціях.Позашкільний навчальний заклад надає можливість кожному вихованцю включитись в рiзнi види дiяльностi, якi допомагають розвивати вмiння i навики здорового способу життя. Одним iз таких видiв, в якому успiшно вiдбувається формування здорового способу життя, є художньо-творчий. Творча дiяльнiсть дитини є показником її емоцiйного стану і загалом психiчного здоров'я, а . мнстецтво. є найважливiшим засобом

збереження здоров'я особистостi. Мистецтво суттєво впливає на думки і погляди дiтей, змiцнює i спрямовує iншi вчинки, емоційнi установки і цiннiснi орiєнтацiї. Заняття творчістю i причетнiсть до неї переборюють тривожний cтан, стреси, пiдвищують piвeнь загальної працездатностi, створюють гарний настрiй. Мистецькi заходи сприяють також вихованню гуманнocтi, щирості ,доброти, доброзичливостi, що є чинниками духовного здоров'я. Наприклад, лiплення, малювання, плетiння гачком, спицями -- це ефективний засiб розвиткy дрібної моторики.руки, а отже, активiзацiї лiвої пiвкулi головного мозку, що є важливим уроком до творчостi, розвитку духовного началa в людини.

Народна педагогiка завжди вимагала всiляко заохочувати дiтей до рухів. Що більше дитина рухається, то краще росте й розвивається. «Як дитина бiгає й грається, так й здоров'я посмiхається», говориться у прислiв'ї. Навіть пiд час вiдпочинкy нашi предки уникали пасивностi. Iгри, розваги, супроводжувалися рiзноманiтними фiзичними вправами (перестрибування через вогонь на купальськi свята, хороводи). А українськi танцi -- це своєрiднi високо iнтенсивнi тренувальнi фiзичнi вправи. Необхiдно якомога бiльше рухатись: навiтъ 12 хвилин щоденних занять фiзкультyрою, як рекомендують спецiалісти з профiлактики медицини, подовжують здорове життя на 5-6 років, а l0 тис. кроків на день в спортивному темпi, найдешевша цiна здоров'я.

Для того, шоб зберегти здоров'я дитини, зробити фiзично мiцною, сильною та витривалою, необхiдна активна фізкультyрна дiяльнiсть. Саме таку дiяльнiсть можуть забезпечити гyртки та групи здоров'я спортивно-оздоровчого напрямку в позашкільному навчальному закладі.

Активний рух - це життєва потреба, яка впливає не тільки на стан опорно-рухової системи, а й на розумовий розвиток дитини. Тому заняття фiзичними вправами та фiзичною культурою в спортивно-оздоровчих гуртках має велике значення для, психiчного розвантаження вихованцiв та формyвання їхнього фiзичного здоров'я. Активна спортивно-оздоровча робота надає керівнику гyртка значнi можливостi у морально-

духовному вихованні дiтей i є важливим засобом педагогiчного впливу. Тому використання рухової активності в режимi позашкiльної роботи є найпростішим i найефективнішим способом формування здорового способу життя.

Досвiд роботи доводить доцільність поєднання традиційних методик фiзичного розвиткy з нетрадиційними, якi можуть бути запропонованi в групах здоров'я. Taкe поєднання дозволяє включати у спортивну-оздоровчу дiяльнiсть ycix без винятку вихованців, навіть таких, кому заняття фiзичними вправами протипоказанi за станом здоров'я. Iз цiєю метою можна звернутися до нетрадиційної гімнастики. Керiвник гуртка вибирає найбiльш натуральнi статистичнi вправи, якi копiрують пози тварин, птахiв, людей, речей. Знайомi образи кішки, лева, риби, дерева допомагають дiтям розвивати фантазiю та увагу, покращуютъ кровообіг, нормалiзують роботу внутрішнiх органів, змiцнюють м'язи, розвивають гнучкiсть, покращують статуру. У даній методицi особливо iмпонує те,що вона спрямована на загальнолюдські норми поведінки, відмови від шкільних звичок,сприяє не тільки фізичному зміцненню дитини, а й оздоровлення її психіки-у результаті занять діти стають спокійнішими і врівноваженими.

Одним із провідних видів діяльності,що може запропонувати позашкільний навчальний заклад і у якому також відбувається формування вмінь і навичок здорового способу життя, є гра. Вона дозволяє дитині оволодіти високими суспільними нормами поведінки, дає можливість вступати у взаємодію з такими ситуаціями, у які в реальному житті дитина вступити не може, а також сприяє її особистісному зростанню. Рухливі та

спортивні ігри виховують спритність, витривалість,відвагу, рішучість, ініціативу,товариську взаємовиручку, привчають долати фізичні і психічні труднощі, гартують організм. Створюють бадьорий і веселий настрій. Вибір ігрового матеріалу та форм повинен відповідати віковим особливостям дітей.

На сьогоднішній день існують певні труднощі у вирішенні проблемі формування здорового способу життя у вихованців позашкільних навчальних закладів. Однією із причин є недостатня увага між сім'єю і позашкільним навчальним закладом та їх спільним діям щодо формування здорового способу життя вихованців. Часто-густо родинне виховання й виховання дітей у навчальних закладах існують як дві окремі ланки: вдома дитина дістає одні настанови. Зразки поведінки. а в навчальному закладі інші. Батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими,але не завжди розуміють залежність від стану здоров'я від способу життя. Тому потрібно підвищувати педагогічну культуру батьків з основ здорового способу життя через колективні. Індивідуальні та наочні форми роботи. Сюди входять бесіди, групові консультації, лекторії педагогічних знань, батьківські збори, батьківські конференції, семінари-практикуми з відродження національних традицій родинні мости, клуби, сімейні свята, зустрічі з лікарями, психологами. При цьому важливо порушувати питання сімейного виховання щодо формування здорового способу життя в дітей та підлітків, акцентувати увагу на відповідальності сім'ї та здоров'я, виховання і долю дитини. Батьків необхідно акцентувати на виховання морально-етичних, гігієнічних навичок.

Таким чином, позашкільний навчальний заклад відіграє важливу роль у формуванні фізичного, духовного, психологічного і соціального здоров'я дітей. Він створює необхідні умови для розширення і поглиблення досвіду спілкування і взаємин дітей, становлення тих якостей і властивостей, які притаманні здоровій людині. Крім того, під час діяльності дитина вчиться безконфліктно взаємодіяти з однолітками, розвиває комунікативні навички, розвивається в колективі.

2. Найпопулярнiшi форми роботи щодо формування

{здорового способу життя)
Найпопулярнішими формами роботи позашкільного навчального закладу щодо формування здорового способу життя серед пiдлiткiв стали iнновацiйнi методики, тaкi як iнтерактивнi театри, молодiжнi лекторські групи, спiкерькi бюро.

Iнтepaктивнi театри -- це нова iнновацiйна методика, що використовувалася для профiлактики не здорової поведiнки серед молодi. Суть iнтерактивностi поляrає в тому, що актори зображають певну проблемну, ситуацiю в молодiжному середовищі (нерозумiння серед пiдлітків, тиск з боку друзiв, сварка з батьками тощо). Більшiсть сюжетів, що розiгруються акторами інтерактивного театру, висвітлюють негативні

явища у молодіжному середовищі (наркоманію, паління, вживання алкоголю). Конфліктний сюжет розiгрyється на сценi , але у його вирiшеннi беруть участь не лише актори, а й глядачi. У будь-який момент глядач може змiнити актора й розiграти свiй спосіб вирішення проблеми.

Завдання театру – змоделювати життєву ситуацію і залучити глядачів до спільного пошук вирішення проблеми.

Діяльність театру має бути спрямована на висвітлення типових проблем, що турбують дитячу та молодіжну аудиторію. Формами вивчення окремих проблем є довірливе спілкування з дiтъми та молоддю, опитування, анкетування, що дозволяє визначити тематику виступу театру. Iз практики проведення тaкoї роботи найбільш актуальними є теми, якi стосуються вживання алкоголю, поширення наркоманії та тютюнопаління у молодіжному середовищі; проблеми у стосунках між батьками та дітьми.

Сценарії, як правило, пишуться на прикладах, які мали місце у реальному житті. Центральною темою є маніпулювання (численні способи спонукати молодих людей палити, вживати проти свого бажання алкоголь чи наркотики), а також прийоми, що дозволяють протистояти тиску або ухилятися від небезпечних дій. Сцени, що їх представляють актори, відображають найгірші сценарії розвитку подій вдома, а в школі та на роботі і розігруються двічі. Вперше аудиторія стежить за тим, як розгортаються події, а в процесі повторного показу будь-хто з глядачів може зупинити перебіг п'єси і запропонувати свій варіант виходу із ситуації.

Виступи інтерактивного театру можуть проходити під час масових свят, зборів-походів дитячих та юнацьких організацій, при організації вуличної соціальної роботи, під час молодіжних акцій, акцій у навчальних закладах, клубах тощо. Як показує практика роботи, театральне мистецтво можна використовувати не лише для роботи з молодіжною аудиторією, а для налаштування співпраці з державними службовцями, представниками громади, спеціалістами різних структур тощо. За результатами роботи молоді глядачі зазначають неабиякий позитивний вплив театральних сцен на молодь, адже театр допомагає подивитися на власне життя начебто зі сторони. За даними опитувань після вистав, актуальність тематики відмітили близько 80% глядачів, а близько 5% впізнали у розіграних ситуаціях власну історію. Організаторами і керівниками соціального проекту з організації роботи інтерактивного театру можуть виступати лідери дитячих та молодіжних громадських організацій,соціальні працівники, педагоги-організатори.

Молодіжні лекторські групи: одна із форм залучення молоді до пропаганди здорового способу життя є робота лекторських груп за методикою «рівний-рівному», що покращує сприйняття інформації у молодіжному середовищі. В більшості молоді лектори – молоді люди волонтери центрів соціальних служб для молоді, учнів навчальних закладів.

Молоді лектори, організатори проведення лекцій повинні не лише зацікавити слухачів предметом обговорення, а переконати молодь в необхідності відповідального ставлення до власного здоров'я, необхідності зміни поведінки на більш прийнятну, безпечну. На даному етапі важливим досягненням є заохочення певної категорії молоді до участі в програмах щодо дотримання здорового образу життя.

Навчання проводяться у формі бесід з поєднанням лекції та тренінгу (переважно ігрового). Молоді люди отримують знання профілактичної тематики: з проблем інфікування ВІЛ/СНІДом чи хворобами, що передаються статевим шляхом, про наслідки вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління. В ході підготовки передбачаються заняття спрямовані на розвиток тренерських та лекторських навичок.

Окрім загальної підготовки лекторської групи, враховуючи специфіку такої діяльності слід передбачати проведення поглибленої підготовки лекторів до виступів перед молодіжною аудиторією за окремою тематикою. Після закінчення заняття проводиться його детальне обговорення з метою корегування програми виступу.

Лекційна робота у позашкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, технікумах, школах-інтернатах, клубах за місцем проживання, дитячих лікарнях, дитячих та молодіжних громадських організаціях. Часто під час проведення лекційних занять використовуються відео сюжети на відповідні тематики, роздаються інформаційні матеріали. Під час проведення лекційної роботи в навчальних закладах відбувається залучення молоді до реалізації соціальних програм, розповсюджується інформація про роботу «телефону довіри». Також практикується величезна соціальна робота в межах програми – проведення бесід у дворах на ігрових майданчиках, де збирається молодь та підлітки. Як правило, молодіжна лекторська група (2-4 особи) 1-2 рази на тиждень виступає з визначеною тематикою перед своїми однолітками. Показником результативності діяльності лекторської групи є запрошення її учасників у навчальні заклади для подальшої співпраці, повторних виступів.

На профілактичну роботу серед молоді спрямована організація роботи спікерських груп. Спікерські групи – це група молодих людей та спеціалістів, що займаються профілактичною діяльністю серед молоді за методикою «рівний-рівному», мають навики та досвід лекційно-тренінгової роботи; об'єднані спільною метою та програмою; володіють необхідними методичними матеріалами . Серед спікерів є люди, які на власному досвіді пізнали всю складність проблем, що їх вони намагаються розв'язати. Ці люди відверто говорять про себе на своє життя. Наприклад, якщо темою розмови є ВІЛ/СНІД, то залучаються особи, які можуть розповісти про те, як вони інфікувалися, як живуть з цією хворобою і як вони зараз себе почувають. Слухачі більше можуть повірити таким людям ніж лікарям.

Робота спікерських груп спланована так, щоб молодь навчилась передавати профілактичні знання, набуті на заняттях, одноліткам за методикою «рівний-рівному». Крім того, становиться завдання не тільки навчати волонтерів проведенню профілактичної роботи в молодіжному середовищі, а й розвинути у «спікерів здібності розуміти себе, свої потреби; розвинути вміння протистояти негативному впливу оточуючих, навчити жити здоровим повноцінним життям.

До роботи з волонтерами залучаються провідні спеціалісти: лікарі, педагоги, представники державних і недержавних організацій, які займаються профілактичною роботою. Підготовка спікерів має передбачати розвиток знань та навичок для вирішення особистих проблем; розвиток знань та навичок поведінки у кризових ситуаціях; вміння налагоджувати і підтримувати контакти з оточуючими; вміння проводити бесіди, обговорювати поставлені проблеми; отримання знань із негативних наслідків вживання наркотиків, алкоголю, тютюну тощо; формування поняття про здоровий спосіб життя.

Слід пам'ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди здорового способу життя та робота щодо профілактики наркоманії та захворювань на ВІЛ/СНІД направлені на рішення важливої задачі, основна мета якої -- збереження здоров'я та майбутнього нації.Виховний захід, присвячений дню боротьби зі СНІДом

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка