Г. С. Альтшуллер Мовленнєвий розвиток дитини є основним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Водночас, як свідчить практика, поширенняСкачати 391.61 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір391.61 Kb.

Ким би ви не стали в житті, вам

завжди будуть потрібні знання,

пам’ять, вимогливість і

акуратність, терпіння, вміння

логічно мислити, аналізувати,

зіставляти і узагальнювати.

Г.С.Альтшуллер

Мовленнєвий розвиток дитини є основним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Водночас, як свідчить практика, поширення комп'ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, що стали доступними й дітям дошкільного віку як у сім’ї, так і в дошкільних закладах, обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, унаслідок чого збагачується їх пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. Зазначу, що мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується на етапі дошкільного дитинства (А. М. Богуш, М. С. Вашуленко, Н. В. Гавриш, О. Л. Кононко, К. Л. Крутій та ін.).

Саме тому вчені приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Своєчасний і якісний розвиток зв'язного мовлення — важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу. Тому метою роботи вчителя-логопеда має бути створення належних умов для ефективної корекції мовленнєвих вад та повноцінного мовленнєвого розвитку дітей: різноманітність дидактичних ігор, включення елементів мовленнєвого спілкування на заняттях із кожного розділу програми, спілкування у повсякденному житті.

Розвиток мовлення – це не лише збагачення словника, формування звукової, граматичної культури та вдосконалення зв’язного мовлення. Насамперед - це розвиток вміння спілкуватися.
Сучасні умови диктують нові вимоги щодо виховання творчої особистості, яка здатна вирішувати життєво важливі проблеми. Працюючи з дітьми-логопатами з мовленнєвими порушеннями, у яких психічні процеси розвинуті слабо, ми прийшли до висновку, що в роботі з ними необхідно використовувати елементи ТРВЗ, які допомагають розвивати логічне мислення, перебороти замкнутість, сором'язливість, невпевненість в своїх рішеннях, вчать відстоювати свою точку зору, а потрапляючи в складні ситуації, самостійно знаходити оригінальні рішення.

ТРВЗ – теорія розв'язання винахідницьких завдань


(час заснування – 1946 р.) – продовжує успішно розвиватися й нині.

Основоположником цієї дивовижної науки, як Теорія Розвитку Винахідницьких Завдань, є вчений-дослідник, письменник-фантаст, інженер за фахом, Генріх Саулович Альтшуллер. Послідовником Альтшуллера став Михайло Шустерман. Він і запровадив цю методику у школах, а згодом і в дошкільних закладах. Завдяки даній методиці педагог разом з дітьми може знаходити логічний вихід з будь-якої ситуації, а діти грамотно вирішувати свої проблеми.

ТРВЗ – це “свято, коли очі дітей блищать під час занять”, а їх активність сягає 100 відсотків. Це – спілкування з розумними, міркуючими дітьми. ТРВЗ допомагає дітям розмірковувати, шукати, самостійно розв’язувати свої проблеми, дає можливість проявити свою індивідуальність, вчить нестандартно мислити, розвиває у дітей логічне мислення, фантазію, спостережливість. Знищує острах діяти з будь-яким предметом, використовувати його не тільки за прямим призначенням. Головна особливість ТРВЗ полягає в тому, що пізнавальні задачі приховані. Граючись, дитина не думає вчитись – навчання тут відбувається саме собою.

Отже, ТРВЗ – як вітаміни: небагато треба, але якщо їх нема, хвороби і зміни в розвитку неминучі.


Мета ТРВЗ - не просто розвиток фантазії (що саме собою вже не мало), а й навчання дітей самостійного та системного мислення; розвиток зв’язного мовлення; формування розуміння процесів, що відбуваються; виховання у дітей якостей творчої особистості, здатної розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, ставити і вирішувати проблеми.
Основною ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці запитань, прийомах їх розв’язання, подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою – це пошук, знахідки, активність.

Головне у розвивальному навчанні – дати змогу висловитись, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в атмосфері свободи, мислення і творчості.

Робота з ТРВЗ у дошкільному закладі відбувається у чотири етапи.
І етап


 • Вчити дитину знаходити і розв’язувати суперечності, не боятися негативного в об’єкті та явищі.

 • Вчити системного підходу, тобто бачення світу у взаємозв’язку його компонентів.

 • Формувати вміння бачити навколишні ресурси (засоби, можливості, те, чим можна скористатися в разі необхідності).

ІІ етап

 • Навчити дошкільнят винаходити, придумувати нові предмети.

 • Вчити “оживлювати” за допомогою ТРВЗ предмети та явища, приписуючи одним якості інших і навпаки, а також відкидати непотрібні і знаходити найкращі варіанти.

ІІІ етап

 • Вирішувати казкові завдання і придумувати казки. Навчити кожну дитину уникати сумного закінчення казок.

 • Складати нові казки на основі добре відомих.

ІV етап

 • Вчити дитину знаходити вихід з будь-якою життєвої ситуації, спираючись на набуті знання та інтуїцію, використовуючи нестандартні оригінальні рішення.

V етап

 • Проводити бесіди з вихованцями на історичну тему;

 • Пропонувати дітям прослідкувати історію виникнення книги, олівця, стола…

 • Вчити логічно обґрунтовувати свої вимисли.


Методи ТРВЗ

У науці та практиці дошкільної освіти створена система мовленнєвого розвитку дошкільників.

На основі ТРВЗ розроблено методи, які мають значний потенціал для корекції мовленнєвих порушень дошкільників, для виховання творчої особистості; завдяки яким педагог разом з дітьми може знаходити логічний вихід з будь-якої ситуації, а вихованець – грамотно вирішувати свої проблеми.

Найбільш ефективними методами ТРВЗ для розширення, уточнення та активізації словника дітей дошкільного віку є такі: • Метод спроб і помилок

 • Метод фокальних об'єктів

 • Метод контрольних запитань

 • Мозковий штурм

 • Метод морфологічного аналізу

 • Моделювання маленькими чоловічками (ММЧ)

 • Біном фантазії

 • Функціонально-вартісний аналіз (ФВА)


Метод синектики

Його творцем є американський психолог Вільям-Джеймс Гордон. Цей метод передбачає застосування прийомів, які ґрунтуються на аналогіях: • прямій (за формою, за структурою, за властивостями, за кольором, за функцією, за ситуацією та станом явищ);

 • комплексній (одночасно використовуються різні види прямої аналогії);

 • особистісній (емпатія) – (вміння ставити себе на місце якогось об'єкта, відчувати його почуття, настрій);

 • символічній (вміння використовувати символіку). Може бути словесною та графічною. Використання символічної синектики допомагає збагатити словник, розвиває пізнавальну активність, мислення; допомагає подолати сором’язливість та невпевненість; вчить відстоювати власну думку.

 • фантастичній (будь-яка ситуація розв'язується за допомогою казкових, фантастичних персонажів).Метод спроб і помилок

Суть цього методу полягає у розв'язанні проблемного завдання через самостійний добір дітьми різноманітних варіантів розв'язань та вибір найоптимальнішого.Мета:вчити дітей висловлювати будь-які, навіть найнесподіваніші припущення, щоб віднайти компромісний варіант вирішення проблеми.

Використовуючи метод спроб і помилок, можна пропонувати будь-які розв’язки, якими б безглуздими вони не здавалися на перший погляд. У дошкільнят, можна сказати, це перший крок до творчості.

Діти дуже люблять грати в гру «А що, коли б…»

Наприклад, пропонується їм поміркувати: 1. А що, коли б ми не поливали кімнатні квіти?

 2. А що, коли б не настала весна?


Метод фокальних об'єктів

Автор методу — Чарльз Вайтинг (60 роки XX ст., Англія).

Це один із методів активізації творчої думки, яка допомагає зняти психологічну інерцію й віднайти оригінальні вирішення.

Метод полягає в перенесенні властивостей одного предмета на інший під час удосконалення дітьми знайомого об’єкта або створення нового. Фокальними називають об’єкти, що перебувають у фокусі, в центрі уваги.

Алгоритм дій:

- визначення будь-якого реального об`єкту з метою його вдосконалення;

- обирання «предметів-помічників». До них добираються прикметні характеристики-ознаки (властивості об'єкта);

- перенесення характеристик на визначений об'єкт. Так утворюються зовсім нова , цілком своєрідна фантастична модель об'єкта.Метод контрольних запитань

Цей метод є удосконаленим варіантом методу спроб і помилок, а також один із методів активізації творчого мислення.

Мета: за допомогою навідних запитань підвести дітей до виконання поставленого завдання.

а саме:


• максималізація – «Що можна в даному об’єкті збільшити (по частинах)?»: будинок – з великим вікном, ніби з «оком» у світ; їжак – з довгими голками та лапами; птах – із широкими подвійними крилами тощо;

 • мініатюризація – «Що можна, зменшити?»: зменшити футбольні ворота; звузити – спідничку; стиснути – м’яч;

 • універсалізація – придумати невластиві об’єктові частини, ознаки, елементи, послідовність: будинок, подібний до ракети; Дід Мороз без бороди; надати об’єктові незвичного вигляду: будиночок перетворюється на шпиталь для тварин або на готель для мурашви; Колобок – на глобус;

 • «оживлення» (олюднення) – надати неживому об’єктові ознак живої істоти: вікна в будинку – то очі; двері – рот; дах – капелюх чи кепка; сонце – з очима, носом, ротом (сміється).

 • що можна зробити навпаки – ігри «Корисне – шкідливе», «Добре – погано», «Потрібне – заважає» та ін.; будинок димарем донизу й замість ламаних ліній – округлі.
Метод мозкового штурму

Цей метод обґрунтував американський підприємець

А. Осборн. Мозковий штурм є колективним пошуком нетрадиційних шляхів розв’язання проблем, навіть нереальних. Використання цього методу сприяє подоланню психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості нових ідей у мінімальний термін.

Психологічну основу методу становить теорія З. Фрейда про те, що у звичайних ситуаціях мислення людини визначається здебільшого свідомістю, в якій панують контроль і порядок, а для подолання психологічної інерції потрібно створити умови для прориву із підсвідомості «неспокійних і грізних сил та інстинктів».

Метод мозкового штурму - це колективний пошук нетрадиційних шляхів розв'язання проблеми.

Найефективніший метод, який дає змогу зняти психологічну напругу й отримати максимальну кількість нових ідей у мінімальний термін.


Метод морфологічного аналізу

Швейцарський астрофізик Ф. Цвіккі в 30-х роках XX ст. придумав метод під назвою «Морфологічний аналіз».

Це аналіз об'єктів, що використовуються та синтез нових, знайомих або невідомих раніше.

Найчастіше застосовуються такі морфологічні методи як Кола Лулія, морфологічні таблиці, складання казок.

Раймондо Луллій (XVI ст.) придумав пристрій, який складався з декількох кругів різного діаметра. Круги накладалися один на другий на загальний стрижень по типу піраміди. У верхній частині стрижня встановлювалася стрілка. Всі круги були розділені на однакову кількість секторів. Круги і стрілка були рухомі. Раймондо Луллій на кожний сектор ставив свої позначки. Це були і малюнки, і слова, і навіть цілі вислови. Кожний бажаючий мав можливість за допомогою комбінацій отримати будь-який текст.

Починати доцільно із чотирьох кругів різного діаметра і з кількістю секторів від 4 до 8. До кругів на спільний стрижень додається стрілка.

Круги Луллія можуть використовуватися не тільки як метод розвитку уяви, але й як пристрій для репродуктивної діяльності для ознайомлення

з довкіллям, розвитку мовлення, математики та ін.

Очікувані результати:

• діти вчаться самостійно придумувати завдання як реального, так і фантастичного плану;

• складати розповіді про практичне значення і застосування об’єктів з незвичними властивостями та ознаками.

Моделювання маленькими чоловічками (ММЧ)

Вміння аналізувати предмети та їх властивості, фізичні стани речовин, взаємодію між предметами

Використовують схематичні зображення, що передають ознаки рухів та деякі інші властивості такі як колір, запах…

Маленькими чоловічками можуть бути і самі діти.

Метод моделювання маленькими чоловічками (метод ММЧ) - це один із методів моделювання, які широко використовуються у ТРВЗ. Можливості його допомагають пояснити внутрішню будову предметів і речовин, фізичну суть явищ і процесів, що відбуваються у живій та неживій природі.

Під час навчання грамоти можна уявити у вигляді чоловічків звуки, частини мови, словосполучення, речення. Наприклад, приголосні - сині чоловічки, голосні - червоні.

Словосполучення та речення можна уявити як взаємодію чоловічків. За готовими моделями можна складати нові речення. При цьому краще використовувати позначки, які придумали самі діти. Можна влаштувати конкурс на найзрозуміліше зображення.


Біном фантазії

Він ґрунтується на об’єднанні двох слів, предметів, ситуацій, явищ за умови, що їх розділяє певна дистанція, незвичність, несхожість. Метод активізує уяву, фантазію малят. Наприклад, називаємо дітям два слова і пропонуємо вигадати нове (банан + ананас = бананас; корова + крокодил = кородил).


Слово, пов’язане з темою + стороннє слово = об’єднати їх за допомогою різних граматичних зв'язок з використанням прийменників: Слон + зонт = зонт над слоном, зонт у слоні, слон перед зонтом, під зонтом тощо. Коли так буває?

Використання цього методу сприяє активному розвитку мовлення дітей, передусім уточненню і збагаченню словникового запасу, фантазії, уяви, а також вихованню морально-вольових якостей, розвитку самостійності.

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА)


Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – метод зменшення виробничих витрат за рахунок непотрібних функцій. Використовується для знаходження відповідей на запитання: «що й навіщо?», «що можна робити з ним?», «чим може слугувати?», «для кого буде чим?». Наприклад: ставимо такі завдання-запитання:

• Чим може бути олівець, грибок, склянка, листок? (Олівець – вказівка, диригентська паличка, жезл, палиця). Проводиться гра «Що й навіщо?», казка «Лісовичок-винахідник».

 • Ігри на системний аналіз: «Чим схожі?», «Що спільного?», «Як взаємопов’язані?» 

Всі пропозиції та висловлювання дітей оцінюються позитивно. Вчитель-логопед повинен слідкувати за правильною побудовою речень-пояснювань.

У педагога, який використовує методи ТРВЗ, діти навчаються із захопленням, без перевантажень засвоюють нові знання, розвивають мовлення й мислення.

Кожному педагогу, який прагне працювати за даною системою, необхідно спиратися на «заповіді» творчої особистості, розроблені професором К. Вайнцвангом:«Заповіді» творчої особистості: • будь хазяїном своєї долі;

 • досягни успіху в тому, що ти любиш;

 • зроби свій конструктивний внесок у спільну справу;

 • будуй свої відносини з людьми на довірі;

 • розвивай свої творчі здібності;

 • культивуй у собі сміливість;

 • піклуйся про своє здоров’я;

 • не втрачай віри в себе;

 • намагайся мислити позитивно;

 • поєднуй матеріальне благополуччя із духовним задоволенням.

Отже, ТРВЗ- технологія, з одного боку, – цікава гра, з іншого – розвиток розумової активності дитини через творчість, яка дає дитині: можливість виявити себе; прагнення отримувати нову інформацію про навколишній світ; розвиває потребу в пізнавальній діяльності; дає можливість творити; сприяє розвитку аналітичних здібностей; сприяє формуванню вміння розвивати і доводити свою точку зору.
В результаті я дійшла висновку, що збагачення лексики відбувається за рахунок створення таких умов, як: цілеспрямоване прогностичне планування комплексу методів ТРВЗ упродовж року відповідно до завдань розвитку мовлення; поступове ускладнення завдань, які ставляться перед дітьми; об'єднання методів ТРВЗ за тематичним принципом збагачення словника; створення емоційно насичених комунікативних ситуацій, що передують дидактичним іграм; комплексне розв'язання завдань лексичної роботи в ході мовленнєвих занять, ігор та у повсякденному спілкуванні шляхом використання елементів ТРВЗ.

Досягти високих результатів в корекційно-розвивальному процесі можливо лише за умови системного застосування технології ТРВЗ.

Проведена мною робота дозволяє дійти висновку про те, що корекція мовленнєвих недоліків мовлення у дошкільників - складний процес, який пронизує увесь розвиток особистості дитини.

ТРВЗ допомагає формувати логічне мислення, сприяє подоланню сором’язливості, замкнутості, остраху;маленька людина вчиться відстоювати свою точку зору, а потрапляючи у важкі ситуації,самостійно знаходити оригінальні рішення; сприяє розвитку наочно-образного, причинового, евристичного мислення, пам’яті, уяви, впливає на інші психічні процеси.

Окрім того, використання засобів ТРВЗ на заняттях навчання грамоти, формування фонетико-фонематичних процесів та лексико-граматичних категорій дозволяє розвивати комунікативну компетенцію, вміння бачити, аналізувати і розв’язувати навчальні та життєві проблеми самостійно та формувати здатність усвідомленого ставлення до свого мовлення.


Кожна дитина потребує до себе особистісного підходу, диктує свій темп розвитку.

Тому розумні та люблячі дорослі весь час у пошуку.

Шукайте - і знайдете!

Кожна дитина потребує до себе особистісного підходу, диктує свій темп розвитку.

Тому розумні та люблячі дорослі весь час у пошуку.

Шукайте - і знайдете!
Корекційно-розвивальний посібник

«Хочу все знати»

ОПИС ПОСІБНИКА

Посібник «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТИ» виготовлений з цупкого картону у вигляді книги. Всі сторінки заламіновані, мають яскраве оформлення і свою назву, на кожній сторінці підібрані ігри та завдання за методами та прийомами ТРВЗ. Сторінка «Веселий ярмарок» має магнітну основу, що дає змогу легко прикріплювати і змінювати магнітні картинки, згідно лексичних тем.Мета: Розвивати зв’язне мовлення, асоціативне нестандартне доказове мислення, чутливість до протиріч, увагу, творчу уяву, фантазію, креативність, творчі здібності, логічне мислення, орієнтацію в просторі, зосередженість.

Активізувати знання з лексичних тем, що вивчаються, розширювати знання про оточуючий світ; збагачувати словник узагальнюючими поняттями; формувати граматичний лад мовлення, монологічне та діалогічне мовлення; вправляти у складанні описових розповідей, використовуючи прийом емпатії та складанні описових розповідей за опорними схемами; підводити дитину до оригінальності мислення, вміння ставити питання пошукового характеру, відстоювати свою думку, знаходити вихід з різних ситуацій; навчати дітей самостійного та системного мислення; вправляти в умінні аргументувати свою думку. Виховувати у дітей якості творчої особистості, здатної розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, естетичний смак.

ЗАГАДКОВА СТОРІНКА

Завдання: - назвати:


 • жовті слова – сонечко, лимон, курча, мімоза, кульбаба…

 • зимові слова – сніг, сніжинка, Дід Мороз, хуртовина…

 • легкі слова – пух, пір’їнка, вата,пінопласт…

 • важкі слова – гиря, камінь,танк, цегла…

 • довгі слова – поїзд, змія, вуж, клубок…

СТОРІНКА НАВПАКИ

Дидактична гра «Скажи навпаки»

Мета: вчити дітей добирати слова-антоніми.

Великий – малий, холодний – теплий, широкий – вузький, товстий – тонкий, кислий – солодкий, добрий – злий, світлий – темний, щедрий – скупий, голосно – тихо, працьовитий – ледачий, радість – сум, день – ніч, гарно – погано, далеко – близько, чорний – білий, мало – багато, повний – пустий , високо – низько …

ДРУЖНА СТОРІНКА


Дидактична гра «Утвори нові слова»

Мета: утворення з двох слів складного.


ФАНТАСТИЧНА СТОРІНКА

Дидактична гра «Фантастичні тварини»

Мета: розвивати фантазію, творче мислення.

Завдання: скласти зображення фантастичної тварини і придумати нову назву тварини та розповісти про спосіб її життя.

ВЕСЕЛИЙ ЯРМАРОК

Мета: закріпити вміння логічно мислити та послідовно будувати розповідь-роздум з трьома структурними частинами,використовуючи для доведення вирази - я знаю, мені здається, я хочу; для доведення та висновку - бо, тому що, отже; модально-вставні конструкції - по-перше, по-друге, окрім, наприклад.Приклад розповіді:Я хочу купити лляну скатертину, тому що вона дуже красива. По-перше, вона прикрашена вишивкою. По-друге, лляна тканина міцна і не порветься. А ще її можна прати, якщо хтось випадково проллє чай. Отже, лляна скатертина мені дуже сподобалась і я придбаю її для своєї матусі.

СТОРІНКА ПРОТИРІЧ

Дидактична гра «Добре - погано»

Мета: розвивати вміння помічати й знаходити суперечності, протилежні ознаки предметів і дій; розвивати уяву, мислення, вміння оцінювати свої дії; виховувати почуття справедливості, здатність розв’язувати проблемні ситуації. Наприклад: Іде сніг.

Добре. Погано.

- Можна кататися на санчатах. - Замітає дороги.

- Людям весело від цього. - Не можна сісти на лаву.

- Можна зліпити снігову бабу. - Одяг стає мокрим.


СТОРІНКА КОЛЬОРОВА

 • Назвати кольори осені, зими, весни, літа.

 • Фарбою якого кольору ви можете себе уявити.

 • Що може бути тільки зеленим, жовтим, білим?

 • Що буде, якщо змінити кольори?

 • Кольорові оповідання:

Дивлячись на чарівну квітку-семицвітку, діти послідовно придумують речення (з чим саме асоціюється той чи інший кольори).

Наприклад:Великий жук з жовтогарячими крильцями і коричневими вусами жив на чарівній лісовій галявині. Він дуже любив свою галявину, де протікав блакитний струмок. Кожного ранку жук перелітав з фіолетової квітки на рожеву, але найбільше він полюбляв під яскравими жовтими промінчиками сидіти на червоній квіточці. Жук був щасливий. Надалі для творчості можна використовувати окремі пелюстки. Діти вибирають їх навмання, «наосліп», не знаючи заздалегідь, які саме кольори йому попадуться.

ЧАРІВНА СТОРІНКА

Складання описових розповідей. Мета: вчити складати описові розповіді, застосовуючи прийом емпатії, використовуючи наочні опорні схеми, що виступають у ролі плану-підказки.

КАЗКОВА СТОРІНКА

Дидактична гра «Салат з казок»

Дидактична гра «Казки навпаки»

Дидактична гра «Стара казка на новий лад»

МУДРА СТОРІНКА


Дидактична гра «Поміркуй»

Мета: стимулювати дітей висловлювати свої творчі ідеї, знаходити інше призначення предметів. Наприклад: всі знають пряме призначення книги, а як ще можна використати книгу?


Практичний матеріал

«Таємниці слова

або подорож сторінками книги

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТИ»

аняття з пріоритетом мовленнєвих та граматичних завдань)

Програмовий зміст: систематизувати уявлення дітей про мову і мовлення; допомагати їм усвідомлювати лексичне значення слів; вправляти у поділі слів на склади; вчити добирати слова, протилежні за значенням; розвивати у дітей чутливість до протиріч; вчити розв’язувати завдання дослідницько-пізнавального характеру, які можуть мати не одне правильне рішення; розвивати зв'язне мовлення, мислення, пам'ять, творчу уяву, фантазію; виховувати вміння співпрацювати в колективі.

Матеріал: книжка-посібник «Хочу все знати», іграшкове левеня, предметні картинки.

Хід заняття

— Малята, погляньте навкруги. Як багато цікавого можна побачити, а ще важливіше — поговорити про це з друзями чи батьками, розпитати їх про те, що вам незрозуміле, розповісти, що схвилювало. І все це завдяки чарівнику, ім'я якого Слово.

- Сьогодні ми завітаємо до королівства його величності Слова.

- Скажіть, будь ласка, якби не було слів, чи змогли б люди розуміти одне одного?

- Звідки ми чуємо мову? (Від людей, по телевізору, по радіо, з магнітофону, по телефону).

- Слово-чарівник-невидимка: його не бачиш, лише чуєш, як і музику. Музику можна записати нотами, а слово — літерами, але якщо мелодію не грати, а слово не промовляти, то вони не зазвучать. Діти, ви знаєте, де живе його величність Слово? (У книгах). Одну з таких книг воно сьогодні пропонує нам розглянути. Помандруємо її сторінками, дізнаємося, що можна робити зі словами й навіщо вони людині.Сторінка 1 — "Загадкова".(На сторінці зображено сніжинку, нитку, жовтий круг, гирю).

Дітям пропонують розглянути зображення і пригадати слова:

"зимові" — сніг, лід, метелиця, ялинка, санчата;

"довгі" — електричка, річка, дорога, змія;

"жовті" — курча, абрикос, кульбаба, сонце;

"важкі" — слон, бегемот, підйомний кран, трактор, танк.Сторінка 2 «Навпаки»

Дітям пропонують дібрати слова з протилежним значенням.Великий – малий, холодний – теплий, широкий – вузький, товстий – тонкий, кислий – солодкий, добрий – злий, високо – низько, світлий – темний, щедрий – скупий, голосно – тихо, працьовитий – ледачий, радість – сум, день – ніч, гарно – погано, далеко – близько, чорний – білий, мало – багато, повний – пустий…

Сторінка 3 — "Дружна"

- Поєднати слова, утворюючи нові:

сніг + падати = снігопад;

молоко + возити = молоковоз;

лист + носити = листоноша;

земля + трусити = землетрус;

лід + ходити = льодохід;

електрика + возити = електровоз.
Сторінка 4 — «Фантастичні тварини»

Дітям пропонують придумати назви фантастичним тваринам:

вовк + тигр = вовкотигр;

лев + зебра = левозебра;

кіт + свиня = котосвин.

— Чи добре живеться таким тваринам? Чому? (Діти розмірковують).

Завдання: скласти зображення фантастичної тварини і придумати нову назву тварини та розповісти про спосіб її життя.

Сторінка 5 — «Веселий ярмарок»

Дітям пропонується скласти розповідь-роздум, використовуючи для доведення вирази - я знаю, мені здається, я хочу; для доведення та висновку - бо, тому що, отже; модально-вставні конструкції - по-перше, по-друге, окрім, наприклад.Фізкультхвилинка.

Діти виконують рухи під музику.

— У небі сонце потягнулось,

У різні боки повернулось,

А потім весело всміхнулось,

Кругом себе обернулось.

Ось левиця мама йде,

Левеня купать веде.

Раз-два — нахилились,

Із струмочка чисто вмились.

Три-чотири — походили,

Лапки у воді помили.

А на п'ять — всі дружно встали

І назад помандрували.

Сторінка 6 — «Сторінка протиріч»

Іде сніг.

Добре. Погано.

- Можна кататися на санчатах. - Але слизько.

- Людям весело від цього. - Не можна сісти на лаву. - Можна зліпити снігову бабу. - Одяг стає мокрим.

Сторінка 7 — «Кольорова»

Гра «Чарівні окуляри» • Що може бути тільки зеленим, жовтим, білим?

Сторінка 8 — «Чарівна» Гра «Я – тварина» - (використовуючи наочні опорні схеми, що виступають у ролі плану-підказки).

Далі проводиться мовна гімнастика.

 • Пригадаймо, діти, вмить:

Левенятко як ричить? Р-р-р.

Як вода в струмку дзвенить? Дж-дж-дж.

Як комарик тут дзижчить? Дз-дз-дз.

Як свистять у птаха крила? С-с-с.

Як тріпочуться вітрила? Ш-ш-ш.

І ми трохи пошуміли,

Тихесенько знову сіли.

Сторінка 9 — «Казкова»

Дидактична гра «Салат з казок»


Сторінка 10 — «Мудра»

Гра «Винахідник» - знайти інше призначення предметів.

- Діти, сподобалося вам у королівстві його величності - Слова?

- Що вам найбільше запам’яталося?Бінарне заняття з використанням методів ТРВЗ «Подорож до Африки»

Мета: розвивати пізнавальний інтерес до навколишнього, логічне мислення, зв’язне мовлення, фонематичний слух, увагу, пам'ять, дрібну моторику пальців рук, комунікативні здібності, фантазію. Виховувати дисциплінованість, самостійність під час виконання завдань, бажання допомагати тим, хто потребує допомоги, любов до тварин, вміння співпрацювати в колективі. Вправляти дітей в складанні розповідей за схемами, читанні складів, слів, робити звуковий аналіз слів. Збагачувати словник дітей складними прикметниками (довгошиїй, товстоногий і т.д.). Продовжувати роботу над збагаченням знань дітей енциклопедичними даними про тварин.

Матеріал: КРП «Хочу все знати», іграшкове тигренятко, картки – схеми, пальма, чудо – дерево, банани з словами, таблиці для читання, паперові звірятка, звукові доріжки, пенали, стаканчики з олівцями, схеми.

Хід заняття:

Логопед:

Доброго ранку, ліси та поля!

Доброго ранку, планета Земля!

Доброго ранку, гостям ми бажаєм,З радістю в наш дитсадок поспішаєм!

 • Діти, а чи любите ви сюрпризи?

 • От у мене для вас є сюрприз! Але він помістився в моїй долоні. Як ви гадаєте, що в мене в руці?

Діти:

 • Це фрукт?

 • Це пташка?

 • Це тварина?.. ( у долоньці тигренятко)

 • Уявіть і ви, що у вас в долоньках маленьке тигренятко, давайте його погладимо великим пальчиком, вказівним, середнім, безіменним і мізинчиком. А тепер перекладіть в ліву руку і знову погладимо…

 • Тигренятку жарко, давайте на нього подуємо.

 • Тигренятку так сподобалося, що його гладять, що воно навіть пісеньку свою заспівало.

 • А ви пам’ятаєте пісеньку тигренятка?

 • Давайте разом з тигренятком заспіваємо пісеньку – р-р-р-р…..

 • Пригадайте, як ми вимовляємо звук «р»? (Характеристика звука - губки, зубки, язичок…)

Вихователь:

 • Діти, ви помітили, що тигренятко чомусь засумувало?

 • Я теж гадаю, що тигреня треба повернути до Африки.

 • А на чому ми зможемо туди дістатися? (відповіді дітей).

( Діти читають назву літака).

 • Щоб потрапити на літак, треба назвати тварин, які живуть в Африці.

 • Готуємось до польоту, заводимо мотор.

Логопед:

 • Пропоную взяти з собою нашу чарівну книжку, яка може стати нам у пригоді «Хочу все знати».

 • У вас у всіх є друзі. Як ви гадаєте, а тварини можуть товаришувати?

 • Як ви думаєте, а у тигренятка є друзі?

 • Подумайте, з ким могло дружити тигренятко і розкажіть про його друзів. А допоможе вам ось ця чарівна книжка - «Хочу все знати» - Чарівна сторінка, (розповідь - 3 дітей)

 • Які ви розумні, як ви добре розповіли про друзів тигренятка. Йому дуже сподобалось. Тигренятко хоче погратися:

Дружна сторінка:

 • У жирафи довга шия – довгошия,

 • Товсті ноги – товстоногий,

 • Довгий хвіст – довгохвоста,

 • Два горби – двогорбий,

 • Густа грива – густогривий,

 • Товста шия – товстошиїй.

Вихователь:

 • Ось ми і дісталися до Африки. Подивіться, як тут красиво. Давайте трішки розімнемось після довгої важкої подорожі.

Фізкультхвилинка «Африка»

 • Тигренятко дуже зраділо, що потрапило додому, хай біжить до своєї мами.

 • Подивіться, що я знайшла – банани! Але вони незвичайні.

Дидактична гра «Встав пропущену букву»

 • Діти читають назви тварин.

 • Тварини теж хочуть навчиться читати.

Дидактична гра «Прочитай склади»

 • Звірята запитують що означать ці фішки. Звуковий аналіз слів – ЖИРАФ, РИСЬ.

Логопед:

 • Діти, подивіться яке незвичайне дерево росте в Африці. І на ньому ростуть незвичайні фрукти. Пофантазуйте і придумайте їм назву. Можливо скоро і у нас скоро будуть такі рости.

 • А які незвичайні тварини тут живуть? Пофантазуйте і придумайте назви цим фантастичним тваринам.

Сторінка «Фантастична»

 • Як ти думаєш, який фрукт до вподоби зебротигру?...

Вихователь:

 • Які ви молодці – фантазери.

 • Але нам час повертатись. Сюрприз – ящик з бананами.

 • Вам сподобалась подорож?

 • Цікавинки про тварин.


Тема: «Кожному потрібен дім»

(корекційне, інтегроване, бінарне, навчально-пізнавальне)


Корекційно – відновлювальна мета: дати уявлення про житло, його відмінності і спільності в побудові у людей і у тварин; сформувати у дітей розуміння ролі жила в житті людей, тварин, комах; розширити знання про те, що затишок житла створюють його мешканці, доглядають за ним, прикрашають його. Закріпити знання про звук і букву «Ш», удосконалювати граматичну будову мовлення (вправляти у вмінні добирати синоніми та антоніми до слів, утворювати прикметники від іменників).

Розвивати комунікативну компетенцію, вміння бачити, аналізувати і розв’язувати навчальні та життєві проблеми, формувати здатність усвідомленого ставлення до свого мовлення.

Розвивати вміння орієнтуватися в просторі, дрібну моторику пальців, фонематичне сприймання, фантазію, спонукати висловлювати свою думку, сприяти формуванню вміння розвивати і доводити свою точку зору. Виховувати вміння цінувати рідну домівку, спонукати до підтримання порядку в ній, бажання створювати затишок.

Обладнання: КРП «Хочу все знати», ілюстрації різних видів споруд,помешкань для тварин, птахів, комах; картинки з зображенням предметів побуту зразки землі, піску, каменю, цегли, соломи, скла, кришталю, криги; гаманець, футляр для окулярів, коробка для олівців, скринька, яблуко, рукавиця; сюжетні малюнки, дидактичні ігри, КРП «Логопедичний вулик» з предметними картинками на звук «Ш».

Понятійне поле:

Іменники: житло, дім, оселя, домівка, палати, хороми, споруда, хата, гуртожиток, лігво, барліг, нора, гніздо, шпаківня, мурашник, вулик.

Дієслова: жити, мешкати, будувати, дбати,оберігати.

Прикметники: затишний, теплий, просторий, цегляний, кам’яний, панельний, крижаний, кришталевий, солом’яний.
Хід заняття:

Логопед: Доброго дня діти! Погляньте, як багато гостей прийшло до нас, давайте привітаємося з гостями і подаруємо свої щирі посмішки.

(привітання супроводжується рухами)


 • В: Я всміхаюсь сонечку,

Д: Здрастуй золоте.

 • В: Я всміхаюсь квіточці,

Д: Хай вона росте.

 • В: Я всміхаюсь дощику,

Д: Лийся, мов з відра.

- В: Друзям посміхаюся.

Д: Зичу їм добра.


 • Діти, а чи любите ви сюрпризи?

 • От у мене для вас є сюрприз! Але він помістився в моїй долоні. Як ви гадаєте, що в мене в руці?

Діти:

 • Це фрукт?

 • Це пташка?

- Це тварина?..

(показує будиночок-сюрприз, який був у долоні - кіндер)

А що є будиночком для нашого язичка?(ротик). Давайте згадаємо казочку про наш Веселий Язичок.(проводиться артикуляційна гімнастика для язика та губ). Жив - був Веселий Язичок у своєму будиночку. А біля його будиночка стояв білий парканчик (діти показують зубки). Одного ранку Язичок прокинувся і виглянув у віконечко(показують язик). Йому здалося , що йде дощик і він знову сховався. Але потім подивився на небо(підняти язик вгору) , а там сяяло сонечко. А чи немає калюж на землі?(язичок опустити на борідку). І вирішив Язичок прибратися в своєму будиночку (надути щоки, вправа «Маляр»), а потім поглянув на годинник (язиком вліво-вправо) і ліг відпочити(покласти язик на нижню губку). Трішки відпочив і вирішив поїхати в гості. Сів на свого коника та поскакав(цокання язиком).

Вихователь: У кожного він є,

Людина будує його і живе,

У нього є стіни і двері й вікно

І поверхів кілька, це миле житло.

Всередині затишно, тепло, гарненько,

Бо там прибирає хазяйка чистенько.

- А що ж таке «житло»? (Це помешкання де живуть люди , тварини, птахи).

- Як іншим словом можна назвати житло? (оселя, домівка, будинок, будівля, хата, помешкання)

- А з чого складається помешкання (стіни, дах, вікна, двері).

- Що можна в ньому робити? (жити, гратися, спати, їсти, відпочивати, виховувати і ростити дітей).

- Для чого потрібне житло? (воно захищає від холоду та ворогів).

Дидактична гра «Кому що потрібно для роботи »

- Кому ще потрібне житло? (комахам)

- Є різні будинки… у тварин, птахів…

- Я пропоную вам пограти у гру «Х то тут живе?»

Логопед:

А у нас в групі теж є будиночок. Як він називається?(«Логопедичний вулик»). І живуть у ньому – картинки.

Давайте пригадаємо, з чого складається наша мова?

Із речень мова складена, відомо це усім,

А речення складаються із слів.

Збагни, мій друже, дивну цю науку –

Слова складаються із звуків.

Звучать, мов дивнії веселії пісні звуки голосні,

А вимовляємо ми коротко, неначе стук, приголосний звук!


 • Пригадайте, який звук ми вивчили минулого разу? (Ш)

 • Який це звук?

 • Чим ми його позначали?

 • Давайте посадимо звук «Ш» на язичок…

 • Що роблять губки, зубки, де знаходиться язичок… позначається ---

 • Який символ звука «Ш»?

Дидактична гра «Світлофор» - звук «Ш».

 • Якою буквою позначається звук «Ш» на письмі.

 • Назвати всі картинки.

 • Назвати малюнки, де звук «Ш» стоїть на початку, в середині, в кінці слова.

 • Дидактична гра «Утвори нові слова»

 • Звуковий аналіз слова «ШАЛАШ»

Логопед: а з якого матеріалу зроблений наш «Логопедичний вулик»?( з пластику). То він який (Пластиковий). Логопед показує зразки різних матеріалів, а діти утворюють прикметники від іменників( цегляний, кам’яний, картонний, солом’яний, кришталевий, скляний, земляний, пісочний, крижаний, панельний).

Вихователь: давайте, трішки відпочинемо. (Фізкульхвилинка)

Кожному потрібен дім

Побудуєм його всім.

Ось такий високий,

Ось такий широкий,

Двері, щоб вузенькі,

А поріг низенький.

Раз, два, три, всі роботу почали.

КРП «Хочу все знати»: - сторінка «Казкова». Пригадайте і назвіть житло, що зустрічається в казках. (Рукавичка, теремок, хатинка на курячих ніжках, замок, палац, крижана хатинка, луб’яна хатинка).

А сторінка «Навпаки» запрошує вас пограти в гру. Палац високий, а хатинка… Будинок просторий, а рукавичка… В одному будинку чисто, а в іншому… Тут двері широкі, а тут…

Як людина піклується про своє житло? (доглядає, прикрашає, миє, замітає, витирає). Щоб створити затишок у своїй оселі, що потрібно для цього зробити (поставити квіти у вазі, купити дзеркало, меблі, повісити картину, люстру, лампу, постелити килимок).

Логопед:

- А як би ви прикрасити своє житло? Я запрошую вас на веселий ярмарок (сторінка «Веселий ярмарок»), де можна придбати все для своєї оселі, але не за гроші, а за вміння пояснити, чому саме ви хочете придбати ту чи іншу річ, використовуючи слова: я хочу, мені здається, бо, тому що, отже; по-перше, по-друге, окрім, наприклад.

(веселий ярмарок)

- Як ви гадаєте, в нашій групі є предмети, які теж можна назвати для когось або для чогось житлом (Яблуко, рукавиця, гаманець, коробка для конструктора, футляр для окулярів, скринька, коробка для олівців, сумка). А що об’єднує різне житло?(воно захищає та оберігає).

Отже, кожному потрібен … дім.

Вихователь: У кожної людини,

У кожної тварини будиночок є.

І все там знайоме, все рідне, своє.

Там є що поїсти, там є де поспати,

І де відпочити, гостей привітати.

Сховає будиночок від небезпеки,

І вітру і холоду, граду і спеки.

Лікуємось в ньому, коли ми хворієм,

Коли ми далеко, про нього ми мрієм.

А тепер кожен з вас візьме свою улюблену гру і пограється.(Складання будиночків з геометричних фігур та паличок, з частин, будування з конструктора та будівельного матеріалу, пазли).Живі фрукти

(Заняття з пріоритетом природничих та мовленнєвих завдань)

Програмовий зміст: Розвивати зв’язне мовлення, доказове мислення, чутливість до протиріч, увагу, творчу уяву, пам'ять, фантазію;

виховувати інтерес до довкілля;

закріплювати у дітей системне бачення навколишнього світу; вчити помічати його складові частини; вправляти у складанні описових розповідей, використовуючи прийом емпатії; вчити знаходити пряму аналогію за кольором, формою.

Матеріал: загадки про фрукти, ягоди; предметні картинки із зображеннями фруктів, ягід, дерева, куща, трав'янистої рослини; картки із зображенням недомальованих фруктів для кожної дитини; схема, фломастери; яблука на тарілці та в кошику.

Хід заняття

- Діти, що це? Так, це яблучко. Яке воно? (Діти описують). Воно червонобоке, кругле, запашне, солодке, а, може, й кисле. А ще воно не просте, а чарівне, бо виросло в прекрасній країні Фрутляндії. Сьогодні ви дізнаєтеся, що це за країна. Коли відгадаєте загадки, знатимете, хто її населяє.


 1. Саме, як кулачок,

Червоненький бочок.

Торкнешся — гладеньке,

Відкусиш — солоденьке.

(Яблуко)


 1. Дуже гарний я — зелений,

Ще буваю темно-синій.

Без драбини і щаблів

Вилізаю по стіні.

Вус зелений завиваю,

В грона соку наливаю

І маленьким дітлахам

Все до крапельки віддам.

(Виноград) 1. Синій колір,

кисло-солодкий смак,

Кам'яне серце.

(Слива)

4. За хатиною в садочку,

у зеленому віночку

Та в червоних намистах

стоїть дівка молода.

І збігаються всі діти,

щоб на неї поглядіти:

За намисто кожен — смик!

Та й укине на язик.

(Вишня).


5. Я — кислий. Був зелений,

Поспів — і пожовтів.

З південної країни

До чаю прилетів.

6. На дереві лампочки

Висять жовтенькі.

Нема від них світла,

Зате солоденькі.

— Яблуко, груша, слива, персик, банан — це що? (Фрукти). А малина, смородина, полуниця, горобина, калина? (Ягоди). Де ростуть фрукти та ягоди? (В саду, в лісі). А яка ягода росте на городі, що називається баштан? (Кавун).

Проводиться дидактична гра "Що де росте?". Діти розкладають предметні картинки із зображеннями фруктів та ягід навколо зображень дерева, куща, трав'янистої рослини в залежності від того, що де росте

— А звідки до нас приїхали банан, хурма, айва, ананас? Чому вони не ростуть у нашій місцевості? (їм потрібне тепло, тому вони ростуть там, де завжди літо. Наші рослини можуть узимку "спати", а навесні "прокидатися" й рости, вони витриваліші до холоду). Тепер пофантазуємо й придумаємо нові фрукти, які могли б рости і в далекій Африці, і в нас. Для цього об'єднаємо назви одних фруктів з іншими. Наприклад: яблуко + ананас = яблунас; хурма + груша = хурмуша.

Вихователь роздає дітям по дві предметні картинки, на одній із яких зображено екзотичний фрукт, а на другій — фрукти з нашої місцевості. Діти придумують назви нових фруктів.

— Діти, чим корисні фрукти та ягоди? (В них багато вітамінів та мікроелементів, потрібних для здоров'я людини). Отже, фрукти — це добре? А коли погано? (Можливі відповіді дошкільнят: "Якщо їсти їх недозрілими, немитими: якщо з'їсти їх забагато"). Що можна готувати з фруктів? (Вичавлювати сік; варити джем, повидло, варення, компот, желе; виготовляти цукерки; пекти пиріжки).

А лічити фрукти можна? Полічіть, скільки яблук лежить на цій тарілці. Так, п'ять. Одне яблучко я розрізаю навпіл. Скільки стало яблук? (Діти відповідають). Які фрукти СХОЖІ на трикутник? (Груша, кетяг винограду, полуниця). На круг? (Яблуко, абрикос, персик, апельсин). На овал? (Слива, аґрус, лимон).

Ось картки із зображенням недомальованих фігур — це "негативи" фруктів та ягід. Щоб отримати знімки, ви маєте їх проявити, тобто домалювати, аби зображення було чітким. (Діти домальовують зображення фруктів та ягід).

Дидактична вправа "Оживляємо фрукти"

— А тепер скажемо магічні слова: раз, два, три, картинко, оживи!

Діти складають розповідь про фрукт чи ягоду.

Розповіді дітей.

Я — груша. Росту в саду, але не в дитячому, а у фруктовому, на високому дереві. Я жовта. Солодка, як мед. З мене готують сік, варення, компот.

Я банан. Прилетів сюди на літаку з далекої Африки. Там завжди літо, багато сонця, тому я такий жовтий і смачний. Мене люблять усі діти.

Я виноград. Буваю синій, зелений, кислий і солодкий. Росту на кущі, на виноградній лозі. Я дуже корисний, додаю сили хворим. Мої сушені ягідки називаються родзинками. Вони смачні, їх додають до солодких страв.

Малята, погляньте на малюнок. Якщо фрукти схожі на геометричні фігури, то що може означати це зображення? Чим це може бути? (Можливі відповіді дітей: кошиком ти вазою з фруктами; компотом у банці; джемом; цукерками-карамельками; желе; ілюстрацією, картинкою "Натюрморт"; листівкою; пактом мультифруктового соку; вітриною магазину). Навіщо сливі, вишні, абрикосу кісточка? Адже її все одно викидають, коли їдять плід? (3 кісточки виростає нова рослина).

Дидактична вправа "Що з чого".

Дітям дається завдання розкласти по порядку предметні картинки із зображенням процесу росту, розвитку рослини від насінини до використання її людиною. Наприклад: кісточка — паросток — дерево (кущ) — квітка — плід — пакет соку (банка джему), цукерка, пиріжок.— Чи сподобалася вам країна Фрутляндія? Що цікавого ви дізналися про її мешканців? А де ж наше яблучко? огляньте, воно тут не одне, їх цілий кошик. За час нашої подорожі відбулися справжні дива. Це вам смачний привіт від усіх фрутляндців.

Частування дітей яблуками.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка