Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія СпеціальностіСторінка16/21
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Оцінювання

У кінці 1 семестру – іспит.

Мова

Українська

ECTS-кредити

3

Ідентифікація

Вступ до мовознавства (Вступ до мовознавства Структура мови)

Опис

Предмет мовознавства як науки. Виникнення і розвиток мовознавства. Мова, її природа і суспільні явища. Історичний розвиток мов. Мови світу та їх класифікація. Структура мови. Фонетика. Лексикологія. Структура слова і словотворення. Морфологія. Синтаксис.

Попередні умови

Зв’язки з дисциплінами „Сучасна українська літературна мова”

Цілі та завдання

Завдання дисципліни:

1) засвоїти: основні питання і терміни мовознавства, основні методи лінгвістичних досліджень принципи розвитку мови, закономірності мовного розвитку і його рушійні сили, внутрішні та зовнішні фактори мовних змін, різні типи класифікації мов світу та методологію вивчення мов;

2) навчитися: виконувати основні види розборів.

Бібліографія

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства: Історія вивчення української мови. – К.: Вища школа, 1991. – 231с. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства: Історія вивчення української мови. – К.: Вища школа, 1991. – 231с. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К.– Одеса: Либідь, 1983. – 279с. . Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Видавничий центр „Академія", 2000. – 368с. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.:Видавничий центр „Академія",1999. – 288с. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова думка, 1993. –190 с. 24. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К.: Вища школа, 1988. – 327с.Герета Н.М., Торчинський М.М. Вступ до мовознавства: Посібник для студентів. – К.: Знання, 2000. – 42с.


Викладацький склад

Викладач Діц В.О.

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться годин. З них: 34 год. лекційних, 2 год. – лабораторні,

14 год. – практичні та семінарські заняття, 6 год. - контрольніОбов’язкова

чи вибірковаОбов’язкова

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом, творчі вправи, вправи-тренінги, диспут, бесіда, самоаналіз та рецензування, метод тестування.

Оцінювання

У кінці 1 семестру – екзамен.

Мова

Українська.

ECTS-кредити

2

Ідентифікація

Історія української літератури X – XVIII століть”

Опис

Процес підготовки висококваліфікованого вчителя-філолога передбачає грунтовне вивчення усіх галузей літературознавчої науки. Особливо важливе місце у цьому процесі посідає курс „Історія української літератури X – XVIII століть”, – давня українська література, – адже він охоплює початковий і найдавніший період розвитку української літератури і дає змогу осмислити багато мистецьких явищ у житті нашого народу. Наряду з іншими культурними надбаннями, твори давньої української літератури свідчать не лише про високий інтелектуально-культурний потенціал предків, але й вказують на місце давньої української літератури серед західноєвропейських літератур епох Середньовіччя, Ренесансу, Бароко та Класицизму.

Викладання історії української літератури X – XVIII століть у вищій школі має враховувати найостанніші досягнення філологічної та історичної науки. Зокрема зважається на те, що в літературознавстві останнім часом відбувся поворот до перспективних наукових методів – типологічного і системного дослідження художніх явищ.

Вивчення історії літератури зосереджується на уважному простеженні внутрішньої логіки літературного процесу, що реалізує ідею художнього розвитку, на розкритті діалектики взаємодії літературних факторів і компонентів, на з’ясуванні естетичної і морально-етичної функції письменства


Попередні умови.

Зв’язки з дисциплінами: „Вступ до літературознавства”, „Українська література ХІХ ст.”, „Українська література ХХ ст.”, „Вступ до мовознавства”, „Старослов’янська мова”, „Сучасна українська літературна мова”, „Історія України”, „Філософія”.

Цілі та завдання

Мета дисципліни – формування у майбутнього вчителя української мови і літератури наукових знань фактів і явищ давньої літератури, який зрозуміє її суть, внутрішні закономірності й особливості образного пізнання життя особи, суспільства, для глибшого розуміння характеру нової української літератури.

Завдання дисципліни: 1. Засвоїти: стильові епохи, літературні явища, постаті, твори давньої української літератури.

 2. Навчитися: опрацьовувати підручники і посібники, літературознавчі розвідки, огляди, статті, здійснювати літературознавчий аналіз текстів давньої української літератури, образно сприймати відтворений дух минулих часів у історичних романах українських письменників.

 3. Пізнати: специфіку творення й побутування літературних явищ у Х – ХVІІІ ст., еволюцію основних літературних родів.

Бібліографія

Возняк М. Історія української літератури: В 2-х кн. – Львів: ЛДУ, 1992. – Кн. І, ІІ.; Грицай М.С., Грушевський М. Історія української літератури. – К.: Наукова думка, 1993. – Т.1 – 9.; Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.; Полєк В. Історія української літератури Х – ХVІІ ст. – К.: Вища школа, 1994. – 144 с.; Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль: Основи, 1994. – 480 с.

Викладацький склад

Викладач доцент Козинський Леонід Володимирович

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 189 годин. З них: Теоретичне навчання – 17/17 тижнів.

Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом, метод виступів, творчі конкурси, диспут, бесіда, самоаналіз та рецензування, метод тестування.

Оцінювання

У кінці 1 семестру – залік, у кінці 2 семестру – екзамен.

Мова

Українська.

ECTS-кредити

4,5

Ідентифікація

Вступ до літературознавства

Опис

Актуальність дисципліни „Вступ до літературознавства” обумовлюється багатьма чинниками. Адже високопрофесійний вчитель-філолог – це особистість, що досконало володіє не тільки словом, а основами літературознавчого аналізу, творчого й критичного підходу до літератури, методологією аналізу тексту, достатньо озброєний літературознавчою теорією, способами інтенсивного розвитку творчих і аналітичних умінь та навичок учнів. Врешті-решт, предмет “Вступ до літературознавства”, який викладається на першому курсі, має й іншу, не менш важливу функцію: підготувати студентів не тільки до професії, а й до навчання на наступних курсах, де ніяк не можна обійтись без основ літературознавства.

Проблема навчання професійному літературознавчому підходу може успішно бути розв’язаною в тому випадку, якщо це навчання буде ґрунтуватися на єдиній концепції, на базі цілісного курсу. Концепція викладання літературознавства в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини включає такі дисципліни: 1)„Вступ до літературознавства” – молодші курси; 2) „Теорія літературознавства” – випускні курси.Попередні умови.

Зв’язки з дисциплінами „Теорія літератури”, „Історія літератури”, “Літературна критика”.

Цілі та завдання

Мета дисципліни – допомогти студентам філологічних спеціальностей в оволодінні теоретичними і практичними основами мистецтва аналізу тексту. Вона готує студентів до засвоєння всіх наступних навчальних дисциплін, пов’язаних з літературою, історією й теорією літератури.

У кінцевому результаті навчання студент повинен знати і вміти:

1.Теорію у єдності її елементів як необхідну передумову аналітичної дії і правильно нею користуватися (уміння уважного прочитання твору, опиратись на текст і на теорію при обґрунтуванні тих чи інших тез тощо).

2.Критерії досконалості змісту й форми художнього твору, положення, зміст і значення художніх засобів і вміти ними користуватися.

3.Особливості аналізу творів різних жанрів і жанрових різновидів.

4.Особливості читання і переповідання творів різних жанрів, а також загальні вимоги до цього процесу.

5.Уміти творчо підійти до того чи іншого завдання, відстоювати власну думку, гнучко інтерпретувати ті чи інші положення.

6.Досконало володіти основами аналізу.Бібліографія

Астаф’єв О. Ліричний образ: типове і загальнолюдське // Слово і час. — 1990. — ч.9. — С.24-26; Безхутрий Ю.М. До питання про методологічні основи аналізу індивідуального стилю // Укр.літ-во, 1980. — Вип.35. — С.36-39; Білецький Ф. Жанрова своєрідність реалістичної повісті. — Дніпропетровськ, 1975. — 78с.; Білецький О.І. Поетика драми // Зібр. Праць: У 5 т., К., 1966. — Т.3. — С.35-38.; Ганич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. — К., 2001. — 346с.; Гундорова Т. Проявлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. — Львів, 1997. — 294с.; Основи аналізу літературного твору. — Кіровоград, 1997. — 82с.; Пахаренко В. Нарис української поетики // Українська мова та література (Додаток). — 1997. — 124с.

Викладацький склад

Викладач доцент Павленко Марина Степанівна

Тривалість

Програма курсу розрахована на 108 години: аудиторних занять - 54. (лекційних - 26 годин; практичних – 24 годин; лабораторних – 2 години), самостійної роботи – 38 годин; індивідуальної роботи - 18 годин.

Теоретичне навчання – 17 тижнів.Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом, метод рольових і ділових ігор, творчі вправи, вправи-тренінги, моделювання педагогічних ситуацій, виступи-імпровізації, творчі конкурси, диспут, бесіда, самоаналіз та рецензування, метод тестування.

Оцінювання

У кінці 1 семестру – екзамен.

Мова

Українська.

ECTS-кредити

3

Ідентифікація

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Опис

Антична література; література Стародавньої Греції. Міфологія. Грецька література докласичного періоду. Гомер—легендарний творець поем. Грецька література класичного періоду. Грецька література елліністичного періоду. Римська література епохи царів і становлення республіки. Література періоду розквіту республіки. Римська література періоду кризи і загибелі республіки. Римська література періоду становлення імперії. Римська література ранньої і пізньої імперії. Література Середньовіччя. Література Раннього Середньовіччя. Героїчний епос епохи феодалізму. Рицарська література. Міська література Середньовіччя. Література доби Відродження. Епоха Відродження в Італії. Література доби Відродження в Нідерландах. Література доби Відродження в Німеччині. Література доби Відродження в Англі. Література доби Відродження у Франції. Література доби Відродження в Іспанії. Література доби Відродження у слов’ян.

Попередні умови
Цілі та завдання

Мета курсу „Історія зарубіжної літератури” – опанування майбутніми вчителями досягнень світової літератури, особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості; ознайомлення з найважливішими відомостями про творчі методи та літературні напрямки, основними етапами життєвого і творчого шляху видатних письменників країн Європи та Америки, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі даного періоду, з дослідженнями літературознавців, вчителів-новаторів, взаємозв’язками зарубіжної та української літератури.

Бібліографія

Основна

Антична література // За ред. А. А. Тахо-Годі. – К, 1976. – 376с.

Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література. – К, 2004. – 718с.

Прокаєв Ф.І., Кучинський Б.В., Булаховська Ю.Л., Долганов І.В. Зарубіжна література ранніх епох. (Античність. Середні віки. Відродження). – К.: Вища школа, 1994. – 406с.

Тронський І. М. Історія античної літератури, – К, 1959. – С. 3-14.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.Л. Історія зарубіжної літератури ( Середні віки та Відродження ). – Львів, 1993. – 321с.Додаткова

Білецький А. Мандри Одіссея // Заруб. л-ра. –1997. – № 35 |/№51/. – С. 1-3.

Підлісна Г. М. Антична література. – К., 1992. – 256с.

Флоренсов Н. А. Троянская война и поэмы Гомера. – М., 1991. – С. 14-42, 75-84.Викладацький склад

Анікіна Інесса Валеріївна

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 162 години. З них:

лекції - 46 год., практичні заняття - 46 год.; самостійна робота - 51 год.; індивідуальна робота: 51 год.Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, проблемно-пошуковий метод, інтерактивні методи в процесі обговорення питань практичного заняття (мікрофон, прес-метод, мозкова атака, акваріум, ажурна пилка і ін.).

Оцінювання

Поточне оцінювання під час практичних занять, контрольна робота, оцінка за реферат, тестування, ІНДЗ, підсумковий контроль.

Мова

Українська

ECTS-кредити

4,5

Ідентифікація

Історія народознавства

Опис

Історія розвитку народознавчої науки. Народознавча діяльність наддніпрянських дослідників кінця ХІХ – початку ХХ століття: П. Куліша, В.Антоновича, М.Максимовича,

П.Чубинського, Б.Грінченка, Ф.Вовка, І.Огієнка, родини Грушевських, дослідників Черкаського краю, М.Рильського. Суспільно-політична ситуація на західноукраїнських землях та її вплив на загальний стан народознавчих студій.

Науковий доробок С.Витвицького, І.Гальки, В.Площанського, В.Охримовича, А.Петрушевича, братів Заклинських.


Попередні умови.

Зв’язки з дисциплінами “Міфологія”, “Фольклор України”.

Цілі та завдання

Мета дисципліни – ознайомити студентів з становленням та розвитком українознавчої науки, з науковим доробком цілого ряду українських етнографів, фольклористів, літераторів, антропологів, аби через їх праці визначити самобутню спрямованість – орієнтацію на вивчення власного народу.

Завдання дисципліни:

сформувати у студентства правильну уявлення про культуру, психологію, побут, звичаї, обряди, традиції українського народу, використовуючи науковий, публіцистичний та белетристичний доробок українських дослідників;

розвивати внутрішню культуру молоді, формувати у неї потребу берегти та примножувати культурні надбання;

формувати навички дослідницької роботи;


 • поглиблювати знання з літератури, історії, краєзнавства, фольклористики, етнографії, історіографії;

 • підвищувати кваліфікацію в царині українознавства.

Бібліографія

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. Навч. посібник / За ред. А.З. Москаленка.– К.: Либідь, 1994. – 336 с.;

Кононенко П. Українознавство: Підручник. – К. – 1996.; Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – К., 1993. – 341 с.;

Українське народознавство / За ред. С.П.Павлюка. Львів, – вид-во “Фенікс”, – 1994. – 368 с.


Викладацький склад

Викладач Хлистун Інна Григорівна

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 108 година. З них:

лекції (теоретична підготовка) – 24 год;

практичні заняття – 26 год;

самостійна робота – 30 год.

індивідуальна робота – 28 год;

тижневих годин – 3.Обов’язкова чи вибіркова

Вибіркова ( за навчальним планом факультету української філології)

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом, екскурсії до краєзнавчого музею та Музею культури та побуту Уманщини, науково-дослідна робота. Методи: бесіда, розповідь, аналіз, рецензування, тестування.

Оцінювання

У кінці 1 семестру – екзамен.

Мова

Українська.

ECTS-кредити

3

Ідентифікація

Практичний курс української мови

Опис

Орфографія. Принципи українського правопису. Правила вживання м’якого знака і апострофа. Правопис голосних. Правопис приголосних. Вимова і правопис префіксів. Правопис слів іншомовного походження. Правопис іменникових суфіксів і закінчень. Правопис прикметників, займенників і дієслів. Правопис службових слів і вигуків. Вживання великої літери. Правопис складних слів. Правопис не, ні з різними частинами мови. Принципи української пунктуації. Розділові знаки в кінці речення та на місці пропущених слів. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Розділові знаки при словах, граматично не пов’язаних з членами речення. Розділові знаки у складних реченнях і при прямій мові.

Попередні умови
Цілі та завдання

Мета практичного курсу української мови зосереджено на орфографічних, орфоепічних та пунктуаційних правилах. Крім того, розглядаються особливості відмінювання і правопису змінюваних частин мови.

Бібліографія

Основна:

 1. Доленко М.Т., Пацюк І.І., Кващук А.Г., Поповський В.Д. Сучасна українська мова. Збірник вправ. - К.: Вища школа, 1989.

 2. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. - К.: Вища школа, 1991.

 3. Козачук Г.О., Шкурятяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993.

 4. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова. Практикум: - К.: Вища школа, 2000.

 5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П. Грищенка - К.: Вища школа, 1997.

 6. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. М.Я. Плющ. - К.: Вища школа, 2000.

 7. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. - К.: Либідь, 1997.

 8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. Н.Г. Шкурятяни. - К.: Літера, 2000.

 9. Український правопис. - 4-е вид., випр. і доп. - К.: Наук. думка, 1994.

 10. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису. – К.: Либідь, 2004.

 11. Юшук І.П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 1994.

Додаткова:

 1. Білодід І..К. Дбаймо про високу культуру мови. // Питання мовної культури. – К.: Наук. думка, 1969.

 2. Бурячок А.А., Паламарчук Л.С., Русанівський В.М., Тоцька Н.І. Довідник з українського правопису. – К., 1984. – 280с.

 3. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 4. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища шк., 1993.

 5. Орфографічний словник української мови / Уклад.: Головащук С.І. та ін. – К.: Довіра, 1994.

 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. - Л.: Сполом, 2001. – 223с.

 7. Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1985.

 8. Український правопис / АН України ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т укр. мови. – 4-те вид., випр. і допов. – К.: Наук. думка, 1993.

 9. Вісник: Проблеми української термінології.- Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2004. - № 503. – 196с.

Викладацький склад

Григоренко Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичного мовознавства

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 81 години. З них:

лекції - 0 год., практичні заняття - 50 год.; самостійна робота - 16 год.; індивідуальна робота: 15 год.Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

проблемно-пошуковий, інтерактивні методи в процесі обговорення питань практичного заняття (мозкова атака, ажурна пилка).

Оцінювання

поточне оцінювання виконання вправ на практичному занятті; оцінка за ІНДЗ (реферат); підсумковий модульний тестовий контроль; оцінка за індивідуальні домашні завдання.

Мова

Українська

ECTS-кредити

2,5

Ідентифікація

Ділова українська мова

Опис

Історія виникнення документів. Реквізити документів. Заява. Характеристика. Документація щодо особового складу: Резюме. Автобіографія. Трудова книжка. Накази щодо особового складу. Ведення шкільної документації. Особовий листок з обліку кадрів. Службові листи. Особливості складання прес-релізу, статті, рецензії, відгуку та висновку. Засоби зв’язку (електронного). Службові записки. Типи довідок. Протокол та його види. Різновиди планів. Оголошення. Типи договорів. Контракт. Фінансово-облікові документи: Таблиця, список, перелік, накладна. Акт. Доручення. Довіреність. Розписка – її реквізити. Заповіт. Дарча. Договір про довічне утримання – специфіка їх написання.

Попередні умови
Цілі та завдання

Мета курсу „Ділова українська мова” полягає у підвищенні загального мовного рівня студентів, поліпшенні їхньої орфографічної і пунктуаційної грамотності і ознайомленні з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення, його практичного застосування у широкій сфері діяльності різних фахівців.

Бібліографія

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К. – 2002. – 398 с.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь. – 2001. – 384 с.

 3. Зарицка І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення: Навч. посібник – Донецьк, 1997. – 127 с.

 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов.: Навч. посібник – Х.: Торсінг, 2002.

 5. Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів: Навч. посібник – К.: Алерта. – 2004. – 317 с.

 6. Марун М.Є. Українське ділове мовлення: Посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Умань, 1998. – 416 с.

 7. Орфографічний словник української мови / Уклад.: Голова щук С.І. та інші. – К.: Довіра, 1994.

 8. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч. 1.: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001.

 9. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів: Практикум. – К.: Либідь. – 2002. – 238 с.

 10. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1985.

 11. Український правопис / АН України ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; ін-т укр. мови – 5-те вид., випр. і допов. – К.: Наук. Думка, 2005 р.

 12. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / БДС. – К.: Довіра. – 2003. – 623 с.

 13. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс. – К.: Літера. – 2005. – 446 с.

 14. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера ЛТД, 1999 р.

 15. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення. – К.: Літера. – 2002. – 142 с.

 16. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник – К.: Атака. – 2004. – 591 с.

17. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К.: Рідна мова. – 1998. – 223 с.

Викладацький склад

Григоренко Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичного мовознавства

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 108 години. З них:

лекції - 2 год., практичні заняття - 34 год.; самостійна робота - 38 год.; індивідуальна робота: 36 год.Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

лекції, проблемно-пошуковий, інтерактивні методи в процесі обговорення питань практичного заняття (мозкова атака, ажурна пилка).

Оцінювання

поточне оцінювання виконання вправ на практичному занятті; оцінка за ІНДЗ (реферат); підсумковий модульний тестовий контроль; оцінка за індивідуальні домашні завдання.

Мова

Українська

ECTS-кредити

1,5

Ідентифікація

Загальна психологія

Опис

Предмет, завдання, методи і структура психології. Природничо-наукові основи психології. Проблема і природа психічного розвитку. Психологія особистості. Психологія груп. Психологія спілкування. Діяльність і психічні процеси. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. Мислення. Мова. Уява. Характер. Темперамент. Здібності

Попередні умови
Цілі та завдання

Сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, його специфіку, рівні, методи; природу і сутність психіки, свідомість та несвідоме; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; місце психології в системі наук; основні тенденції розвитку сучасної психології; основні категорії і принципи загальної психології; вітчизняні та зарубіжні теорії та концепції психічної діяльності людини.

Бібліографія

 1. Годфруа Д. Что такое психология: в 2 т. - М., 1992.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка