Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія СпеціальностіСторінка17/21
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, Огороднійчук та ін. – К.: АПН, 1999. – 463 с.

 • Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.


 • М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К.: Вища школа. – 1998. – 479 с.

 • Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос,1995. – С. 444-482.

 • Общая психология: Учебник для студентов педагогических институтов / Под ред А.В.Петровского. – М.: Просвещение,1986.– 463 с.

 • Общая психология: Учебное пособие для студентов педагогических институтов / Под ред. В.В. Богословского и др. – М.,1981.

 • Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1999. – 256 с

 • Психологія. Підручник для педагогічних вузів /За ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад. школа, 1968. – 571 с.

 • Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін. / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь. – 2000. – 558 с

 • Психология. Учебник /Под ред А.А.Крылова. – М.: Проспект, 1999. – 584 с.

 • Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. – М.: Педагогіка, 1989.

 • Викладацький склад

  Шулдик Галина Олексіївна – кандидат психол. наук, доцент,

  Чудаєва Наталія Володимирівна - кандидат психол. наук, доцент.  Тривалість

  На вивчення дисципліни відводиться 108 год., з них 40 год. лекційних, 24 год. – лабораторних занять, 8 год. семінарських занять, 18 год. – індивідуальна робота і 18 год. – самостійна робота студентів.

  Обов’язкова чи вибіркова

  Обов’язкова

  Форми та методи навчання

  лекції, семінарські та лабораторні заняття з використанням інтерактивних технологій навчання

  Оцінювання

  усне опитування, колоквіуми, поточне тестування, письмовий підсумковий контроль.

  Мова

  Українська

  ECTS-кредити

  3

  Ідентифікація

  Українська міфологія

  Опис

  Міф – це узагальнене поняття, що означає символічну розповідь в релігії, на відміну від символічної поведінки (культ, ритуал) та символічних місць та предметів (храмів, ікон, міфи являються собою своєрідні розповіді про богів та надприродних істот, які беруть участь у надзвичайних подіях, час, коли ця подія відбувається не уточнюється, однак вважається, що вона існує поза звичайним людським досвідом.

  Важливість вивчення міфу для того, щоб знайти ключ до людського суспільства, зафіксована історично.  Попередні умови.

  Зв’язки з дисциплінами „Історія України”, „Фольклор України”, „Етнографія України”, „Українське дитинознавство”, „Історія української літератури”, „Релігієзнавство”.

  Цілі та завдання

  Мета: сформувати обсяг знань з української міфології, який допоможе розширити і поглибити знання студентів, удосконалити їх навички та вміння, необхідні для вчителя української мови і літератури та народознавства

  Завдання дисципліни:

  1. Ознайомити студентів з фольклором, українською міфологією як поліфункціональним явищем в культурі, його феноменальністю та неповторністю, автентичністю.

  2. Удосконалити мовну вправність студентів, поглибити їх знання рідної культури, міфології, історії.

  3. Розглядати міфологію не як окрему дисципліну у вищому навчальному закладі, а як серцевину національного виховання.

  4. У процесі викладання української міфології формувати у студентів національний ідеал людини, згідно теорій Григорія Ващенка.

  5. За допомогою міфології виховувати у студентів кордоцентризм, формувати ментальність українця.

  6. Формувати національну свідомість, самосвідомість, долати низку стереотипів, що склалися протягом століть: стереотип сільськості, стереотип вторинності, стереотип меншовартості, стереотип вербальності.

  Ідентифікація

  Етнографія України

  Опис

  Етнографія своїм корінням сягає в глибоку давнину. Уже в первісну епоху племена нагромадили знання про своїх близьких і далеких сусідів, їх культуру і побут, зберігали і передавали їх усно та образотворчими засобами. Вже з часів палеоліту зустрічаються кістяну скульптури і рисунки, які передавали не лише відмінності в одязі, а й фіксували антропологічні особливості окремих груп людей. Це свідчить, що вже тоді люди усвідомлювали свої культурно-побутові особливості та фізичні відмінності від близьких і далеких сусідів.

  Нагромадженню етнографічних знань сприяла не лише людська спостережливість, а й господарсько-культурні та військово-політичні інтереси. Повні й багаті етнографічні матеріали зібрали і впорядкували Геродот (V ст. до н.е.) про скіфів, сарматів, народи Кавказу і Середньої Азії, Ксенофонт (кінець V – перша половина IV ст. до н.е.) – про народи Малої Азії (І ст. до н.е.) – про кельтів і германців, Стратон (І ст. до н.е.) – про народи Південної і Центральної Європи, Кавказу. Етнографічне районування України. Формування та становлення українського народу. Світоглядні уявлення українців. Сімейний та громадський побут українців. Українське народне мистецтво, ремесла та промисли. Українська культура: витоки та сучасний стан.  Попередні умови.

  Зв’язки з дисциплінами „Історія України”, „Фольклор України”, „Українська міфологія”, „Українське дитинознавство”, „Історія української літератури”, „Педагогіка”.

  Цілі та завдання

  Мета: Зміст курсу „Етнографія України” спрямований на те, щоб ознайомити студентів з історією формування та розвитком українського етносу, його культурою та побутом.

  Завдання дисципліни:  Засвоїти: сімейний і громадський побут українців, традиційні форми виробничої діяльності народу, домашні ремесла і промисли, знаряддя праці, традиційну їжу, одяг і прикраси, а також різні ділянки духовної культури: звичаї, обряди, вірування, народний календар, традиційні знання, пов’язані з господарською діяльністю, морально-етичні норми, звичаєве право, різні форми народного мистецтва тощо. Засвоїти новітні етнографічні концепції і підходи.

  Навчитися: критичному аналізу наукової літератури, пошуковій етнографічній роботі, шанобливому ставленню до національній культури українців, а також народів, що проживають на території України.

  Бібліографія

  Етнографія України: Навч.посібн. – Львів, 2004;

  Культура і побут населення України / За ред. В.А.Наулка. – Вид. 2-е, перероб і доп. – К., 1993;

  Кагаров Е.Г. Нарис історії етнографії. – К., 1982;

  Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. – Кн.2. – К.: Либідь, 1997. – 464 с.;

  Этнография восточных славян // Под ред. Ю.В.Бромлея, В.В. Чистова. – М., 1987.


  Викладацький склад

  Викладач Циганок Оксана Олександрівна

  Тривалість

  На вивчення дисципліни відводиться 108 годин. З них: Теоретичне навчання – тижнів.

  Обов’язкова чи вибіркова
  Форми та методи навчання

  Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.

  Оцінювання

  У кінці 3 семестру – екзамен.

  Мова

  Українська.

  ECTS-кредити

  3

  Ідентифікація

  Практичний курс англійської мови.

  Опис

  Практичний курс англійської мови є інтегрованим курсом, який базується на навчальному матеріалі курсів "практична фонетика" і "практична граматика" і "практика усного і писемного мовлення". Навчання різних видів мовленнєвої діяльності проводиться на основі сформованих мовних навичок: фонетичних, лексичних, граматичних і орфографічних. Оскільки заняття є комплексними, то на кожному з них формуються або вдосконалюються мовні навички, а на їх основі розвиваються мовленнєві вміння.

  На розвиток усного мовлення використовується більше половини годин, відведених навчальним планом. Вправи для розвитку автоматизму усного мовлення базуються на основі мовних вправ, робота над якими дає можливість об’єднати в єдиний процес оволодіння граматичними структурами і вимовою з активізацією лексичних і фразеологічних одиниць. Вправляння в аудіюванні, що відбувається в фонолабораторії, передує більш активним формам роботи. Студенти читають оригінальну художню літературу з подальшим обговоренням інформації, поряд з лексикою, організованою за тематичним принципом, в активний словник студентів входять слова, словосполучення і речення, що мають характер традиційних формул діалогічного мовлення. Розвиток навичок писемного мовлення забезпечується виконанням письмового перекладу на англійську мову, написанням домашніх і аудиторних творів, переказом прочитаного або прослуханого тексту, виконанням парафразу, анотації або коментарів, обговоренням кінофільмів.  Попередні умови Цілі та завдання

  Практичний курс англійської мови визначає своєю метою набуття вміння вільно володіти іноземною мовою, що вивчається в усній і письмовій формі. Звідси випливають завдання практичного курсу англійської мови:

  1) Навчити правильно з точки зору вимови і вживання лексичних одиниць і граматичних структур викладати в монологічному і діалогічному спілкуванні свої думки на побутові, суспільно-політичні, літературні і науково-педагогічні тами з використанням необхідних стилістичних і емоційно-модальних засобів мови.

  2) Виробити навички вільного розуміння усного, діалогічного і монологічного мовлення.

  3) Виробити навички розуміння літературно-художніх текстів ХІХ – ХХ ст., а також сучасної суспільно-політичної літератури.

  4) Виробити навички виразного читання вголос.

  5) Навчити правильно з точки зору графіки, орфографії, граматики і стилістики викладати свої думки в письмовій формі (писати листи, короткі твори, статті, нариси).

  6) Виробити навички письмового перекладу англійських текстів українською мовою.

  Місце практичного курсу англійської мови визначається навчальним планом спеціальності та міжпредметними зв’язками з попередніми і наступними дисциплінами. Практичний курс англійської мови випереджає вивчення теоретичного курсу англійської мови, країнознавства, теорії і практики перекладу, порівняльної типології, української і англійської мов.  Бібліографія

  1) Бровченко Г.О., Бант І.Н. Фонетика англійської мови. – К.: Рад. школа, 1964. – 272 с.

  2) Практический курс английского языка / под ред. Б.А. Ильиша. – Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 319 с.

  3) Практический курс английского языка / под ред. В.Д. Арахина. – М.: Высшая школа, 1973. – 480 с.


  Викладацький склад

  Викладач практичного курсу англійської мови Скрипник Олена Валеріївна

  Викладач практичного курсу англійської мови Нікіфорова Вікторія Ігорівна  Тривалість

  На вивчення дисципліни відводиться 212 годин (І семестр – 105 годин, ІІ семестр – 107 годин).

  Обов’язкова чи вибіркова

  Обов’язкова.

  Форми та методи навчання

  Практичні заняття, бесіда, метод тестування.

  Оцінювання

  У кінці І семестру – залік, у кінці ІІ семестру – екзамен.

  Мова

  Англійська.

  ECTS-кредити

  4

  Ідентифікація

  Країнознавство (Велика Британія).

  Опис

  Історичні особливості розвитку Великої Британії: Географічне положення Великої Британії. Склад території. Природні умови. Політичний та економічний устрій Англії в феодальний період. Великі географічні відкриття. Початок формування колоніальної імперії та зародження капіталістичного устрою. Англійська буржуазна революція XVII ст. та її наслідки. Англія середини XIX ст. – провідна промислова держава світу. Колоніальна імперія та її роль для економіки країни. Англія в епоху імперіалізму. Втрата промислової першості . Криза англійської державно-монополістичної системи. Сучасний стан суспільно-економічного розвитку країни. Населення Великої Британії: Етнічний склад, національні та мовні відмінності. Адміністративно-територіальний устрій. Дистрибуція населення. Урбанізація. Соціальна структура населення. Державний і політичний устрій Великої Британії: Британська конституція та її особливості. Виборче право. Виборна система. Законодавча та виконавча влада. Політичні партії та їх роль в суспільному та державному житті країни. Економіка Великої Британії: Сучасний економічний стан Великобританії. Промисловість Великобританії, її структура та роль в розвитку суспільства. Провідні галузі промисловості. Сучасні галузі. Сільське господарство, його значення для економіки країни. Зовнішньо - економічні зв’язки. Основні економічні регіони та центри. Система освіти Великої Британії: Освітня політика. Система шкільної та після шкільної освіти. Система вищої освіти у Великій Британії. Наука і вища освіта. Сучасні тенденції у вищій освіті. Культура Великобританії: Музика. Театр. Образотворче мистецтво. Архітектура. Кіно. Телебачення. Засоби масової інформації. Традиції та звичаї.

  Попередні умови
  Цілі та завдання

  Курс “Країнознавство” має на меті реалізацію комплексу цілей навчання іноземній мові: виховної, соціалізаційної, загальноосвітньої, професійної і практично-комунікативної.

  Соціалізаційною метою передбачено формування системи світоглядних позицій котрі б сприяли розвитку почуття патріотизму і інтернаціоналізму в умовах мультикультурного соціуму.

  Загальноосвітня мета передбачає розширення кругозору студентів, а також формування країнознавчої орієнтації майбутніх учителів.

  Професійна мета передбачає активний вплив на формування педагогічної спрямованості студента, стимулювання пізнавальних інтересів у галузі обраної професії і спеціальності, розвиток творчої активності і формування професійного володіння іноземною мовою в процесі повідомлення країнознавчої інформації.

  Практично-комунікативна мета полягає в удосконаленні практичної підготовки студентів з англійської мови за рахунок розширення словникового запасу на рівні країнознавчої тематики та синтезуванні вмінь в різних видах мовленнєвої діяльності з іноземної мови.


  Бібліографія

  Основна

  1. Britain. The country and its people: an introduction for teachers of English (Games O’Driscoll - Oxford University Press. - Revised and updated-1997.)

  2. Encyclopedia Britannica, Inc. Robert P. Gwinn, Chairman, Board of Directors Peter B.Norton, President Robert McHenry, Editor in Chief. - Chicago /Aucland/ Geneva /London / Madrid / Manila / Paris / Rome / Seon/ Sydney / Tokyo/ Toronto. - Founded 1768. - 15-th edition. - 32 v.

  3. Panorama of Great Britain L.S.Baranovsky, P.P.Kozikis. - Minsk. Vysheishaya Shkola Publishers -1990.

  4. Britania. Навчальний посібник з країнознавства (ч.І) (Константинова О.М. Тернопіль: Карпюка, 2000 – 90 с.)

  5. Britania. Навчальний посібник з країнознавства (ч.ІІ) (Константинова О.М. Тернопіль: Карпюка, 2000 – 90 с.)

  6. По Великій Британії: Навчальний посібник до курсу "Країнознавство" / Укладач Н.Ф.Вовченко. – К.: Знання, 1998. – 64 с.

  7. Британія: Купріянова В.Р., Арнольд І.В., Боровик М,А. та ін. Навчальний посібник по країнознавству. – 2-ге вид. – Ленінград: Просвіта, 1977. – 478с.

  8. Про Британію коротко: В.В. Ощепкова, І.І. Щустілова Книга для читання на англ. мові. – Вид. 2-ге. – М.: Лист. – 224 с.

  9. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни Гапонів А.Б., Возна М.О.: Навчальний посібник по країнознавству. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 464 с.


  Додаткова

  UK: Bill Bryson: Notes from a Small Island

  Linda Colley: Captives: Britain Empire and the World (2003)

  Simon Shama: All books and DVDs

  William Chaloner: British Economic History from 1750 (1972)

  England: Jeremy Paxman: The English (1998)

  Michael Wood: In Search of England (2000)

  A Search for the Roots of England (1999)

  Stephen Haseler: The English Tribe (1996)

  Scotland: Magnus Magnusson: Scotland: The Story of a Nation (2001)

  Australia: Bill Bryson: Down Under (2001)

  USA: Bill Bryson: Notes from a Big Country (1999)

  The Lost Continent (1999)

  Michael Moore: Stupid White Men (2003)

  P.J. O’Rourke: Eat the Rich (1999)

  Loretta Chilcoat: Lonely Planet USA (2004)

  Canada: Kerry Colburn: So you want to be Canadian? (2004)


  Викладацький склад

  Бріт Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

  Тривалість

  На вивчення дисципліни відводиться 108 години. З них:

  лекції - 46 год., практичні заняття - 28 год.; самостійна робота - 28 год.; індивідуальна робота: 10 год.  Обов’язкова чи вибіркова

  Обов’язкова

  Форми та методи навчання

  Лекційні та семінарські заняття з широким використанням інтерактивних методик, аудіовізуальних засобів навчання, ділових ігор; підготовка творчих завдань і повідомлень на задану тему.

  Оцінювання

  поточне оцінювання на семінарському занятті; оцінка за навчальний проект; підсумкове тестування змістового модуля.

  Мова

  Українська

  ECTS-кредити

  3
  Ідентифікація  Сучасна російська мова

  Опис


  Курс «Сучасна російська мова» в різних аспектах розглядає російську літературну мову нашого часу, її фонетичну систему, орфоепічні та орфографічні норми, графіку, словниковий склад, словотвір, граматичну структуру.

  Факти сучасної російської літературної мови розглядаються з позицій історичного розвитку; явища російської мови зіставляються з відповідним матеріалом української мови.  Попередні умови

  Цілі та завдання  Головна мета вивчення даної дисципліни – опанування майбутніми вчителями-словесниками теоретичних основ курсу сучасної російської літературної мови, зокрема її структурних рівнів, а саме: фонетичної системи, графічної системи, лексичного складу; оволодіння навичками лінгвістичного аналізу, вдосконалення російського усного та писемного мовлення.

  Завдання курсу «Сучасна російська мова» – розкриття ролі та функції сучасної російської літературної мови, її світового значення; висвітлення теоретичних питань про структурні рівні сучасної російської літературної мови.  Бібліографія

  1. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. – М., 2001.

  2. Гужва Ф. К. Современный русский язык. – К., 1978. Брицын М.А., Кононенко. Современный русский язык. – К., 1978.

  3. Аванесов Р. И. Русская литературная и диалектная фонетика. – М., 1974.

  4. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение.- М.,1986.

  5. Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. – М., 1970.

  6. Касаткин Л. Л., Крысин Л. П., Львов М. Р., Терехова Т. Г. Русский язык. В 2 частях. – Ч1. – М.,1978.

  7. Кононенко В.И., Брицин Н.А., Ганич Д.И. Русский язык. – К.: Высшая школа, 1978.

  8. Матусевич М. И. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1976.

  9. Панов М. В. Современный русский язык. – М., 1979.

  10. Русская грамматика /под. ред Шведовой Н. Ю.: В 2 т. – Т1. – М., 1982.

  11. Современный русский язык. / Под ред В. А. Белошапковой – М.,1989.

  12. Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта. – М.: Высшая школа, 1988.

  13. Шанский Н. М., Иванов В. В. Тихонов А. Н. Современный русский язык. Ч 1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. – М.: Просвещение, 1981.

  14. Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка. – М., 1956.

  15. Багмут А. Й., Борисик И. В., Олійник Г. П. Інтонація як засіб мовної комунікації. – К., 1980.

  16. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 томах. – М., 1963.

  17. Вербицкая Л. А., Гордина Е. В. Основы общей фонетики. – М., 1991.

  18. Жинкин Н. И. Механизмы речи. – М., 1958.

  19. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979.

  20. Ковалева Л. С. Современный русский язык. Фонетика. (Фонетика руського язика в сопоставлении с фонетикой украинского языка). – К., 1994.

  21. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1969.

  22. Матусевич М. И., Любимова Н. А. Альбом артикуляций звуков русского языка. – М., 1963.

  23. Панов М. В. Русская фонетика. – М., 1967.

  24. Реформатский А. А. Из истории отечественной фоноологии. – М., 1970

  25. Скалозуб Л. Г. Динамика звукообразоывания ( по данным киноренгенографирования). – К., 1979.

  26. Сучасна українська літературно мова. Вступ. Фонетика. – К., 1969.

  27. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. – М., 1958.

  Викладацький склад

  Тривалість  Викладач – кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Любов Юріївна.

  На вивчення дисципліни відводиться 38 годин лекцій, 36 годин практичних занять, 10 лабораторних занять.  Обов’язкова чи вибіркова

  Обов’язкова

  Форми та методи навчання

  Лекції та семінарські, лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.

  Оцінювання

  У кінці І півріччя екзамен, ІІ – залік.

  Мова

  Російська

  ЕСТS – кредити

  4.5
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка