Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія СпеціальностіСторінка19/21
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Ідентифікація

Історія зарубіжної літератури.

Опис

Основні уявлення про досягнення світової літератури, особливості художньої літератури. Ознайомлення з найважливішими відомостями про творчі методи та літературні напрямки, основні етапами життєвого і творчого шляху видатних письменників країн Європи та Америки. Взаємозв’язок зарубіжної та української літератури.

Попередні умови.
Цілі та завдання.

Мета – опанування майбутніми вчителями досягнень світової літератури, особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості; ознайомлення з найважливішими відомостями про творчі методи та літературні напрямки, основними етапами життєвого і творчого шляху видатних письменників країн Європи та Америки, місцем і значенням кожного твору в доробку митця та в літературному процесі даного періоду, з дослідженнями літературознавців, вчителів-новаторів, взаємозв’язками зарубіжної та української літератури. Завдання – ознайомити із загальними закономірностями розвитку світового літературного процесу; специфікою розвитку літератури країн Європи та Америки.; застосовування теоретичних знань та практичних навичок в процесі викладання шкільного курсу „Історія зарубіжної літератури”.

Бібліографія.

 1. Артамонов С.Д. и др. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв. - М.: Просвещение, 1973. - 800 с.

 2. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв. Учебник для студентов пед. ин – тов по спец. № 2101 „Рус. яз. и лит.”. М.: Просвещение, 1978. – 608 с.

 3. Бахмутский В.Я. История зарубежной литературы XVIII века., М.: Высшая школа, 1967. - 528 с.

 4. История зарубежной литературы XVIII века. Страны Европы и США. Под ред. проф. Неустроева / Издание второе, исправленное и дополненное. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. - 432 с.

 5. История зарубежной литературы XVIII века. Учеб. для филол. спец. вузов / З.И.Плавскин, А.В.Белобратов, Е.М.Апенко и др.; Под ред. З.И.Плавскина. – М.: Высш. шк., 1991. – 335 с.

 6. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы., М.: Высшая школа, 1975. - 528 с.

 7. История зарубежной литературы XVII в. Под ред. Л.В.Сидорченко. М., 2001. – 335 с.

Викладацький склад.

Анікіна Інесса Валеріївна, Ревук Юрій Олексійович.

Тривалість.

На вивчення дисципліни відводиться 162 години, тижневих у 3 семестрі – 1 година, у 4 – 4 години.

І семестр – 54 години.

Лекції (теоретична підготовка): 20 год.Практичні заняття: 14 год.

Самостійна робота: 10 год. Індивідуальна робота: 10 год.

ІІ семестр – 108 години.

Лекції (теоретична підготовка): 34 год . Практичні заняття: 34 год.

Самостійна робота: 20 год. Індивідуальна робота: 20 год.


Обов’язкова чи вибіркова.

Обов’язкова.

Форми та методи навчання.

Лекції, практичні, семінарські, індивідуальні, самостійні заняття.

Оцінювання.

3 семестр – залік, 4 семестр – екзамен.

Мова.

Українська.

ECTS-кредити.

3

Ідентифікація

Сучасна українська літературна мова (Лексикологія. Фразеологія. Словотвір. Морфеміка)

Опис

Лексикологія. Слово в лексико-семантичній системі мови. Омонімія. Синонімія. Антонімія. Лексика української мови з погляду походження. Лексика української мови з погляду сфер вживання. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. Фразеологія. Лексикографія. Граматика. Морфемна будова слова. Словотвір. Словотвір іменників у сучасній літературній мові. Словотвір прикметників. Творення дієслів. Словотвір прислівників. Морфологія. Іменник. Лексико-граматичні категорії іменників. Граматичні категорії іменника. Граматична категорія роду. Граматична категорія числа. Граматичні категорія відмінка. Система відмінювання іменників.

Попередні умови

Зв’язки з дисциплінами „Історія української мови”, „Українська діалектологія”, „Практикум з української мови”, „Вступ до мовознавства”.

Цілі та завдання

Мета дисципліни полягає у свідомому практичному оволодінні державною мовою, заснованому на вивченні її системи й підсистеми, а також закономірностей, що визначають використання певних виражальних засобів відповідно до сучасних норм.

Завдання дисципліни:1) засвоїти: основну термінологію курсу; теоретичні і практичні проблеми функціонування словникового складу на сучасному етапі використання мови як засобу спілкування; основні лінії формування словникового складу, значеннєвого розвитку слів від початків становлення української мови до її сучасного стану; арсенал словотворчих засобів мови;

2) навчитися: виконувати лексикологічний розбір слова та речення; виконувати фразеологічний розбір стійких словосполучень; виконувати словотворчий та морфемний аналіз слів.

Бібліографія

Сучасна українська літературна мова / За ред. Грищенка А.П. – К.: Вища шк., 1997. – 432с.

Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 430с.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – 414с.

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч.1. – К.: Вища шк., 1972. – 402с.

Безпояско О.К. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – 345с.

Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1989. – 334с.

Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 521 с


Викладацький склад

Кандидат філологічних наук, доцент Молодичук Ольга Андріївна

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 189 годин. З них: 56 год. лекційних, 6 год. – лабораторні,

50 год. – практичні та семінарські заняття, 77 год. – самостійна робота.

Теоретичне навчання - тижнів.


Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом, творчі вправи, вправи-тренінги, диспут, бесіда, самоаналіз та рецензування, метод тестування.

Оцінювання

У кінці 4 семестру – екзамен.

Мова

Українська.

ECTS-кредити

2

Ідентифікація

Країнознавство.

Опис

Дисципліна “Країнознавство” є невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованого вчителя іноземної мови, особливо в умовах входження України у світове співтовариство. Курс “Країнознавство” має на меті реалізацію комплексу цілей навчання іноземній мові: виховної, соціалізаційної, загальноосвітньої, професійної і практично-комунікативної.

Попередні умови.
Цілі та завдання.

Мета - реалізація комплексу цілей навчання іноземній мові: виховної, соціалізаційної, загальноосвітньої, професійної і практично-комунікативної.

Завдання - озброювати майбутніх учителів необхідною сумою знань про країну, мова якої вивчається, але і сприяти формуванню таких умінь:

- орієнтуватись в розмаїтті фактів, що зустрічаються в літературі, публіцистиці і газетних матеріалах іноземною мовою;

- давати оцінку явищам, подіям, фактам життя Великої Британії;

- відбирати і застосовувати матеріали про Велику Британію з навчальною метою;

- здійснювати компаративний аналіз основних реалій України і Великобританії;

- застосовувати знання про країну, мова якої вивчається, у виробленні власних світоглядних позицій.

По закінченню вивчення курсу “Країнознавство” студент повинен знати:


 • історичні особливості розвитку країни, мова якої вивчається;

 • географічне положення Великої Британії та її населення;

 • особливості економіки країни;

 • основні риси державного та політичного устрою Великої Британії;

 • систему шкільної та вищої освіти;

 • особливості культури країни, мова якої вивчається.

Бібліографія.

1. Britain. The country and its people: an introduction for teachers of English (Games O’Driscoll - Oxford University Press. - Revised and updated-1997.)

2. Encyclopedia Britannica, Inc. Robert P. Gwinn, Chairman, Board of Directors Peter B.Norton, President Robert McHenry, Editor in Chief. - Chicago /Aucland/ Geneva /London / Madrid / Manila / Paris / Rome / Seon/ Sydney / Tokyo/ Toronto. - Founded 1768. - 15-th edition. - 32 v.

3. Panorama of Great Britain L.S.Baranovsky, P.P.Kozikis. - Minsk. Vysheishaya Shkola Publishers -1990.

4. Britania. Навчальний посібник з країнознавства (ч.І) (Константинова О.М. Тернопіль: Карпюка, 2000 – 90 с.)

5. Britania. Навчальний посібник з країнознавства (ч.ІІ) (Константинова О.М. Тернопіль: Карпюка, 2000 – 90 с.)

6. По Великій Британії: Навчальний посібник до курсу "Країнознавство" / Укладач Н.Ф.Вовченко. — К.: Знання, 1998. — 64 с.

7. Британія: Купріянова В.Р., Арнольд І.В., Боровик М,А. та ін. Навчальний посібник по країнознавству. - 2-ге вид, - Ленінград: Просвіта, 1977. -478с.

8. Про Британію коротко: В.В. Ощепкова, І.І. Щустілова Книга для читання на англ. мові. — Вид. 2-ге. - М.: Лист. - 224с.

9. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни Гапонів А.Б., Возна М.О.:Навчальний посібник по країнознавству -Вінниця: Нова Книга, 2005. – 464 с.


Викладацький склад.

Бріт Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.


Тривалість.

На вивчення дисципліни відводиться 108 години, тижневих 2 години. Лекції: 20 год.Семінари:14 год.Самостійна робота: 74 год.

Індивідуальна робота: навчальний проект (ІНДЗ)- реферати з означеної тематики -10 год. (5+5)Обов’язкова чи вибіркова.

Обов’язкова.

Форми та методи навчання.

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.

Оцінювання.

3 семестр – екзамен.

Мова.

Англійська.

ECTS-кредити.

2

Ідентифікація

Історія України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття)

Опис

Історіографія історії України. Історія українського народу та періодів його державності. Процес політичного, соціально-економічного і культурного розвитку народу з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. Вивчення стародавньої історії, історії княжої, литовсько-польської та козацької доби. Діяння найяскравіших персонажів давньоруської історії та козацько-гетьманської доби. Державність періоду Київської Русі, Галицько-Волинська державність та історія Війська Запорозького і Гетьманщини. Державотворчі процеси в середині ХVІІІ століття. Українська козацька держава та її зносини із зовнішнім світом. Культурний поступ та процеси в духовному житті українського народу.

Попередні умови.
Цілі та завдання.

Мета – пізнання історичного процесу в його багатогранності, взаємозалежності складових частин та європейської історії з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. Вивчення основних закономірностей та віхових подій українського державотворення. Ознайомлення з історіографією, вивчення хронології та історичної термінології.

Завдання – формування у студентів основи історичного мислення, сприяти засвоєнню основних закономірностей історичного процесу, навчити синхронізувати події української і європейської історії. Студенти мають вивчити хронологію історичних подій, познайомитись з найвизначнішими пам’ятками української історичної думки, засвоїти історичну термінологію, вміти знаходити причинно-наслідкові закономірності в подієвій канві української історії.Бібліографія.

Грушевський М.С. Історія України-Русі: В 11-ти т. – К., 1991-1998.

Давня історія України. У 2-х книгах / Під ред. Толочка П.П. – К., 1995.

Давня історія України. В 3-х томах. – К., 2000.

Етнічна історія давньої України. – К., 2000.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. – К., 1990-1991.Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.

Викладацький склад.

викладач Кузнець Тетяна Володимирівна

Тривалість.

На вивчення дисципліни відводиться 350 год. З них: Лекцій: 1 і 2 с. – 80 год., 3 с. – 38 год. Семінарських занять: 1 і 2 с. – 60 год., 3 с. – 30 год. Самостійної роботи: 1 і 2 – 100 год., 3 с. – 42 год.

Обов’язкова чи вибіркова.

Обов’язкова

Форми та методи навчання.

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.

Оцінювання.

У кінці першого семестру – залік, у кінці другого – екзамен, у кінці третього – екзамен.

Мова.

Українська.

ECTS-кредити.

9,7

Ідентифікація

Українська діалектологія

Опис

Предмет і завдання діалектології. Основні діалектологічні одиниці. Типи діалектів. Класифікація українських діалектів. Зв’язок діалектології з іншими науками. Вокалізм та консонантизм діалектної мови. Фонетичні діалектні явища. Морфологічні особливості діалектної мови. Діалектні синтаксичні особливості. Загальна характеристика лексики українських діалектів. Діалектні відмінності у фразеології. Наріччя і говори української мови. Методи проведення діалектного матеріалу. Мовні особливості місцевої говірки.

Попередні умови

Зв’язки з дисциплінами „Українська ономастика”, „Історія української мови”, Етнографія”, „Сучасна українська мова”, „Історична граматика”, „Українська література”.

Цілі та завдання

Завдання дисципліни:

1) Засвоїти: основні фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні особливості діалектів української мови; основні групи українських діалектів; основні особливості рідної говірки.

2) Навчитися: Розрізняти літературну мову і діалект;розрізняти мову говірок різних говірок; виділяти особливості рідної говірки; користуватися методами і прийомами збирання діалектного матеріалу.

Бібліографія

Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища школа, 1980.

Жилко Ф.Т. Нариси з української діалектології. – К.: Радянська школа , 1986.

Матвіяс І.Г, Групування говорів української мови. – К.: Наукова думка, 1982.

Матвіяс І.Г Говори української мови - К.: Вища школа, 1980.Викладацький склад

Старший викладач Березовська Ганна Григорівна

Тривалість

На вивчення дисципліни відводиться 81 годин. З них: 20год. лекційних, 2год. – лабораторні,

16 год. – самостійні, 23 – індивідуальна робота. Теоретичне навчання - тижнів.Обов’язкова чи вибіркова

Обов’язкова

Форми та методи навчання

Лекції та практичні заняття, самостійна робота.

Оцінювання

У кінці 4 семестру – залік.

Мова

Українська.

ECTS-кредити

1,5

Ідентифікація

Філософія.

Опис

Курс філософії належить до циклу світоглядних дисциплін загальноосвітнього характеру, який є обов’язковим для підготовки фахівців. Традиційно за ним також зберігається статус дисципліни що входить до складу кандидатського мінімуму.

Попередні умови.
Цілі та завдання.

Мета: сприяти світоглядній, духовній, соціальній самореалізації молоді, формуванню її громадянської позиції.

Завдання курсу: дати знання про специфіку філософії, як важливої форми суспільної свідомості, історичного типу світогляду; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксеологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської спадщини, з різними філософськими школами та традиціями, з різними позиціями та підходами; ознайомити студентів з досягненнями сучасної філософії, зокрема з філософською думкою України; демонструвати єдність людської історії, спадкоємність епох, стимулювати пошук історичних уроків; зображати історію людства як утвердження загальнолюдських цінностей; формувати у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загально філософські проблеми з практикою.

Бібліографія.

 1. Бердяев Н.А. О назначении человека.-М.,1983.

 2. Винниченко В. Відродження нації.-К.,1990.

 3. Гельвецій К. Про людину, її розумові здібності та її виховання.-К.,-1994.

 4. Гоббс Т. Левіафан \Пер. з англ.-К.: Дух і літера, 2000.

 5. Ніцше Ф. Так казав Заратруста.-К.,1993.

 6. Платон. Государство //Соч.; В 4 т.-М.,1994.-Т.3.

 7. Сартр Ж.П. Экзистенциализм-это гуманизм//Сумерки богов.-М.,1989.

 8. Фрейд З. Будущее одной иллюзии//Сумерки богов.-М.,1989.

 9. Фром Э. Душа человека.-М.,1993.

 10. Шевченко Т.Г. Щоденник.-К.,1997.

Викладацький склад.

Матвієнко Ф.П., канд. філософ наук, доцент.

Тривалість.

На вивчення дисципліни відводиться 108 години, тижневих 2 години. Лекції (теоретична підготовка): 36 год. Семінари: 32 год.

Самостійна робота: 20 год. Індивідуальна робота: 20 год.Обов’язкова чи вибіркова.

Обов’язкова.

Форми та методи навчання.

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.

Оцінювання.

Екзамен.

Мова.

Українська.

ECTS-кредити.

3

Ідентифікація

Фізичне виховання.

Опис

Курс формує у студентів потребу до зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення різнобічними засобами і формами фізичного виховання, культуру здорового способу життя, навички самостійних занять фізичними вправами протягом всього життя, основи сімейного фізичного виховання; спортивне самовдосконалення .

Попередні умови.
Цілі та завдання.

Метою викладання дисципліни є сприяння вищої школи в підготовці інтелігентних, високоосвічених, здорових, гармонійно розвинених, компетентних у вибраній спеціальності фахівців з високою творчою і громадською позицією, готових до довголітньої високопродуктивної праці і захисту інтересів держави.

Завдання: включення студентів університету в реальну фізкультурно-спортивну практику для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії; формування у студентів гуманістичного світогляду, системно-упорядкованого комплексу знань, що обіймає філософську, соціальну, природничо-наукову, психологічну тематики, тісно пов’язані з теоретичними і практичними основами фізичної культури.

Бібліографія.

 1. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” // Куроченко І. Фізична культура і спорт. Довідник. – К., 2004. – С. 5.

 2. Степко М.Ф. та ін. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма. – Київ – Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с.

 3. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів. Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.

 4. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. – Львів: ЛОНМІО, 1996. – 220 с.

 5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1, 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с.

 6. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. – К., 1990. – 230 с.

 7. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я і фізична культура: 1-11 класи. – К.: Початкова школа, 2001. – 112 с.

 8. Іващенко В.П., Безкопильний О.П. Теорія і методика фізичного виховання. Навчальний посібник. Ч. 1, 2. – Черкаси: АНТЕЇ, 2005. – Ч. 1. – 263 с.; Ч. 2. – 263 с.

 9. Коробченко В.В. Легка атлетика. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 224 с.

 10. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних специальных учебных заведений физической культуры. Изд. 3-е перераб., доп. / Под ред. Ю.И. Портных. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 344 с.

Викладацький склад.

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичного виховання Безверхня Г.В., старший викладач Каранська Л.П., викладач Коломоєць С.В., викладач Семенов А.А.

Тривалість.

На вивчення дисципліни відводиться 162 години, тижневих 2 години. Лекції (теоретична підготовка): 4 год. Практичні: 108 год.

Самостійна робота: 36 год. Індивідуальна робота: 36 год.ІНДЗ: 8 год.

Обов’язкова чи вибіркова.

Обов’язкова.

Форми та методи навчання.

Лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота поза розкладом.

Оцінювання.

3 семестр – залік, 4 семестр – залік.

Мова.

Українська.

ECTS-кредити.

3
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка