Гавлітіна Тетяна МиколаївнаДата конвертації09.03.2016
Розмір86.3 Kb.
Гавлітіна Тетяна Миколаївна,

проректор з наукової роботи,

Чухрай Лілія Володимирівна,

завідувач лабораторії інклюзивної освіти
Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзії:

дослідно-експериментальний аспект

На сучасному етапі розбудови демократичного напрямку розвитку гуманного суспільства, визнанням нашою державою у 1991 році Конвенції ООН «Про права дитини», посилилася увага до якості й доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей. Настала потреба у створенні належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі. Такі заклади стають центрами реабілітації, адаптації дітей до оточення.

Педагог є найважливішою ланкою в організації інклюзивного навчання. Вдосконалення навчальної діяльності шляхом розвитку передової освітньої практики має бути основною метою кожного викладача і кожного навчального закладу. Адже, традиційної вузівської загальнопедагогічної підготовки спеціалістів для ефективної роботи з дітьми, що мають різні порушення в розвитку, звичайно, недостатньо. На сучасному етапі потрібні спеціально підготовлені фахівці. А у більшості педагогів відсутня психолого-педагогічна підготовка, відсутня мотивація до роботи з даною категорією дітей, наявний страх, розпач, бажання уникнення такої роботи тощо.

Тому дуже важливо підготувати педагогів до роботи, забезпечити інструментарієм та моделями альтернативного навчання, допомогти їм оволодіти глибокими знаннями свого предмета, технологіями, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Такий підхід ми використали через науково-дослідницьку та експериментальну діяльність.

Так, у жовтні 2009 року з метою актуалізації проблеми інклюзивного навчання, науково-методичного та організаційного забезпечення для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань інклюзивного та інтегрованого навчання в інституті створено науково-дослідницьку лабораторію інклюзивної освіти, наукове керівництво досліджень якої здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри корекційної освіти.

Була визначена база експериментального дослідження:

1 – районний методкабінет

2 – районні ПМПК

6 – загальноосвітніх закладів

1 – ДНЗ

5 – спеціальні загальноосвітні навчальні заклади:1 – ДНЗ

1 – Центр ранньої педагогічної реабілітації і соціальної адаптації дітей з особливими потребами

1 – навчально-реабілітаційний центр

2 – загальноосвітня школа-інтернат

До складу колективу НДЛ інклюзивної лабораторії входять різні категорії спеціалістів, з них: • директор спеціального закладу

 • заступник директора спеціального закладу

 • завідувачі ПМПК

 • методист районного методичного кабінету

 • вихователь-методист ДНЗ

 • тифлопедагог

 • вчителі початкових класів

 • соціальний педагог

 • практичні психологи

Теми досліджень базових експериментальних закладів мають різноманітний ухил:

Районний методкабінет працює над проблемою готовності педагогів району до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на рівні району.

Районні ПМПК - формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з психофізичними вадами в умовах індивідуальної форми навчання при ЗНЗ та інклюзивне навчання в умовах ЗНЗ району.

ДНЗ - інтерактивні технології в роботі з педагогічними кадрами до формування готовності до роботи в умовах інклюзії.

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади - консультативна допомога вчителю загальноосвітнього навчального закладу, який працює в умовах інклюзивного навчання; забезпечення особистісно орієнтованої взаємодії педагога з дітьми дошкільного віку, що мають порушення зору; соціально-психологічний супровід у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми з особливими потребами; комплексний підхід до розв’язання проблеми навчання слабозорих дітей в умовах загальноосвітньої школи-інтернату; організація комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей з різними особливостями психофізичного розвитку.

Загальноосвітні навчальні заклади - інтегроване навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітньому навчальному закладі; корекційно-відновлювальне навчання дітей з дитячим церебральним паралічем та поліомієлітом; психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальну закладі; комплексний підхід до розв’язання проблеми навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи.

Початок експериментального дослідження за вимогою часу і потребою розібратись в інклюзивному навчанні стосувався не так концептуального обґрунтування проблеми дослідження, як пропедевтичної, роз’яснювальної роботи в напрямку аналізу проблеми інклюзивного навчання та підготовки педагога до його розуміння проблеми навчання дітей з особливими освітніми потребами, оволодіння спеціальними технологіями, методами роботи з такими дітьми.

У цьому напрямку було проведено:


 • ряд круглих столів, які охопили проблеми соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку, шляхи формування готовності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, завдання практичних психологів та соціальних педагогів у роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку; теоретико-експериментальне моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • теоретико-методологічних та теоретико-практичних семінарів, на яких обговорювалися сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими потребами, науково-методичні засади впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання; проблеми підготовка педагогічних кадрів до впровадження інклюзивної освіти.

 • обласні педагогічні читання, на яких розглядалися питання гуманістично-психологічного підходу у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (за працями Л.С. Виготського.

 • ряд виїзних засідань науково-дослідницької лабораторії на базі експериментальних навчальних закладів, де ми мали змогу на практиці побачити роботу з дітьми з особливими потребами та розглянути виступи-презентації з проблем системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, командний підхід в роботі з такими дітьми, технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, психолого-психологічний супровід цих дітей у загальноосвітньому навчальному закладі та ін.

Також було підібрано діагностичні методики та проведено анкетування щодо визначення готовності педагогічних працівників навчальних закладів до впровадження інклюзивної освіти, вивчення труднощів, з якими стикаються педагоги у роботі з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання, виявлення можливих способів подолання тих чи інших складнощів, до якого ми підійшли на діагностико-концептуальному етапі інституційного експерименту, маючи широке обґрунтування проблеми інклюзивного навчання в теорії і практиці.

У ході моніторингу важливу увагу було приділено вивченню точок зору і з'ясуванню ставлення до певних складових інклюзивного навчання безпосе­редніх учасників цього процесу (педагогів, батьків).

Узагальнивши результати опитування педагогів експериментальних навчальних закладів, ми побачили, що у переважної кількості респондентів присутній інтерес до інклюзії у педагогічній діяльності, проте педагоги мають недостатні знання з цього питання, вони відчувають труднощі в матеріальному забезпеченні, в забезпеченні методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, в недостатній обізнаності із психологічними особливостями розвитку дітей, котрі мають вади розвитку та специфікою їхнього навчання. Вважають, що слабкий зв’язок науки і практики, слабке фінансування, складність одночасно взаємодіяти з різними дітьми і, таким чином, здійснювати індивідуальний підхід, відсутність матеріальної зацікавленості в значній мірі гальмують впровадження інклюзивної освіти.

Серед пропозицій щодо подолання труднощів реалізації інклюзивної освіти, щоб вона була успішною, респонденти називають такі: створення матеріально-технічної бази, методичне забезпечення, проведення необхідного навчання педагогів для підвищення їхньої готовності до роботи в інклюзивних класах, поглиблення знань з педагогіки та психології, забезпечення необхідними засобами для навчання дітей з особливими потребами, просвітницька робота серед батьків, педколективу та ін.

Детальніше про результати діагностики описано у віснику НДЛ інклюзивної освіти «Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання» (упорядники: Юхимець І.В., Савчук Л.О.).

Вся попередня робота лабораторії дає підстави вважати, що в межах експерименту можливо вести пошук змістово-технологічного забезпечення інклюзивного навчання підготовленими педагогами та його упровадження за умови створення необхідних умов для інклюзивної освіти в навчальних закладах, про які ми можемо говорити тільки з прийняттям нормативних документів міністерством, відповідними органами влади та місцевого самоврядування.

Отож, певні труднощі у даному питання спільними зусиллями подолано і тому на даний час ми маємо змогу науково-дослідницькій лабораторії надати статус регіонального експерименту для подальших розробок, що здійснюються у області.

Важливість проблеми запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах області та підготовки педагогів до роботи в нових інтегративних умовах зумовили продовження дослідження із проблеми формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Оскільки проблема належної підготовки педагогічних кадрів, які повинні забезпечити ефективний навчально-виховний процес дітей з особливими потребами в середовищі однолітків з типовим розвитком потребує подальшої особливої актуальності. Сучасні викладачі повинні бути готовими до змін та нових суспільних відносин, відповідати вимогам часу та бути здатними до саморозвитку, що є можливим лише за умови їх постійного професійного та інноваційного розвитку.

Метою дослідження стала розробка, теоретичне обґрунтування експериментальної методики та педагогічних умов формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Об’єктом - процес формування готовності педагога до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Предметом - моделювання системи роботи педагога з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Процес формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами буде ефективним, якщо:

а) забезпечувати корекційну та психологічну спрямованість навчання педагогів, що базується на глибокій обізнаності з особливостями роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

б) здійснювати мотивацію педагогів до роботи з «особливими» дітьми;

в) налагодити цілісну систему роботи педколективу на шкільному, районному, обласному рівнях із використанням розроблених моделей роботи педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами.

Відповідно до предмета, мети, гіпотези дослідження визначено наступні завдання, що будуть розроблятися і впроваджуватися в умовах регіонального експерименту: 1. Надалі працювати над науковим обґрунтуванням сутності поняття „готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами”.

 2. Охарактеризувати визначені критерії, показники та рівні сформованості готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами в у мовах інклюзивного навчання.

 3. Виявлення та перевірка педагогічних умов формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання за експериментальною методикою.

 4. Моделювання системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання та створення їх дидактичного забезпечення.

Результати роботи науково-дослідницької лабораторії:

 • посібники:

 • «Особливі» діти в навчанні»

 • «Технології навчання дітей з особливими освітніми потребами»

 • «Структури та моделі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

 • вісники:

 • «Глосарій з інклюзивної освіти»

 • «Вісник нормативно-правових документів інклюзивної освіти»

 • «Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

 • «Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання»

 • «Критеріальний підхід до формування готовності педагогів до робот из дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти ».База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка