Харківської міської ради харківської області проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійській мовіСкачати 88.11 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір88.11 Kb.
ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 144

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІПроектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійській мові
(Виступ на серпневому секційному засіданні районного методичного об’єднання вчителів англійської мови)

Павліченко Оксана Михайлівна

вчитель англійської мови ХГ №144,

спеціаліста першої кваліфікаційної категорії


Харків 2011Проектна технологія як засіб реалізації

компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійській мові
Однією з основних задач сучасної школи є забезпечення таких результатів навчально-виховного процесу, які допоможуть людині зайняти гідне місце в нашому суспільстві та реалізувати себе як особистість. Для цього необхідно створити умови для навчання, які допоможуть дитині отримати якісну освіту. Застосування компетентісно-орієнтованого підходу в процесі навчання та виховання є одним із засобів реалізації задач, які ставить перед учителями сучасне суспільство. На зміну знанням, вмінням та навичкам приходить поняття компетентності.

Компетентність – це відповідність до пред’явлених вимог, критеріїв та стандартів в певній сфері діяльності для вирішення певних задач, володіння необхідними знаннями, здатністю отримувати результати та володіти ситуацією.

Компетентнісне навчання орієнтовано на розвиток особистості, культури мислення, самостійності та відповідальності за прийняті рішення. Школа має допомогти учням адаптуватись у сучасному суспільстві, оволодіти технологіями життєдіяльності, створити умови для формування здатностей самооцінки, самопізнання та самоконтролю, розкрити потенціал самореалізації. Головна мета такого навчання – формування високого рівня соціальної зрілості, компетентнісного ставлення особистості до життя. Критеріями такого ставлення є прийняття осмислених рішень у різних життєвих ситуаціях, міжособистісних конфліктах, здатність оцінювати власні можливості, відповідальне відношення до власного життя, роботи, стосунків з іншими людьми. Школа має впроваджувати освітні технології, які сприятимуть розвитку таких необхідних компетентностей учнів, як пізнавальна, самоосвітня, особистісна, інформаційна, соціальна, полікультурна та комунікативна. Розвиток цих компетентностей тісно пов'язаний з формуванням у учнів цілої низки вмінь таких як:

- уміння вирішувати проблеми, використовуючи власний досвід;

- займатись самоосвітою;

- працювати з різними джерелами інформації та документацією;

- знаходити інформацію;

- оцінювати життєві ситуації;

- розуміти та поважати погляди інших людей;

- співпрацювати та організовувати як власну роботу, так і роботу колективу;

- приймати рішення та нести відповідальність за них.

Для того, щоб сформувати ці вміння, діяльність учителя має бути спрямована на:

- використання у своїй роботі інтерактивних технологій;

- проведення нестандартних уроків;

- стимулювання учнів до самоосвіти;

- пропонування завдань, які потребують використання додаткових джерел інформації;

- проведення консультацій щодо пошуку необхідної інформації;

- навчання написанню конспектів, складання планів, вмінню виділяти головне, аналізувати інформацію та робити висновки;

- стимулювати висловлювання особистої думки;

- розробку завдань різного рівня складності;

- підготовку завдань творчого направлення;

- створення проблемних ситуацій;

- організацію як індивідуальної роботи так і роботи в парах та групах.

Компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов полягає в способі організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, з метою забезпечити належну якість їх освіти і тим самим досягти відповідних цілей навчання під час вирішення певних проблемних задач.

Сучасні методисти (Р. П. Мильруд «Компетентність в мовній освіті») виділяють такі компетентності в навчанні іноземних мов:

- предметна та комунікативна;

- діяльнісна;

- розвиваюча.

Основними компонентами предметної компетенції є інтерактивне навчання (взаємодія з навчальним матеріалом, учителем, учнями), активне навчання (імітація комунікативних ситуацій під час уроків) та глибоке пізнання шляхом занурення в реальний життєвий контекст. Предметна компетенція в оволодінні іноземними мовами відповідає комунікативній компетенції та складається з лінгвістичного, дискурсивного та діяльнісного компонентів.

Компонентами діяльнісної компетенції є планування (здатність бачити проблему та ціль як уявлення про бажаний результат), досягнення (здатність планувати діяльність та вирішувати проблеми, що виникають під час роботи), розвиток (відбір успішного досвіду та аналіз невдач).

Розвиваюча компетенція складається з таких компонентів: внутрішньо-особистісний (усвідомлення своїх сильних та слабких місць), міжособистісний (здатність до ефективної взаємодії з іншими учасниками діяльності), культурний (активна участь в засвоєнні соціальних норм та цінностей).

Мета навчання іноземних мов – це формування комунікативної компетенції, яка складається з мовної компетенції, комунікативних вмінь та соціокультурних знань. Оскільки знання іноземних мов надзвичайно важливе й має широке застосування у сучасному житті, завдання вчителя іноземної мови полягає в тому, щоб надати учням не тільки мовну підготовку, але й зорієнтувати їх на практичне застосування іноземної мови для роботи з технікою (під час роботи на комп’ютері та з Інтернетом), в бізнесі (ділові папери на іноземній мові), в науковій сфері (робота з науковими статтями та монографіями) та інше.

Одним з найбільш успішних засобів реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови є використання на уроках проектної технології.

Метод проектів – це спосіб досягнення дидактичної мети за допомогою детальної розробки проблеми, яка має завершитись практичним результатом. Головна ідея проектного методу полягає в тому, що учень із захопленням виконує роботу, яку обирає самостійно; його діяльність може не обмежуватись тільки навчальним предметом; його діяльність має практичне застосування та практичний результат. Застосування проектної технології допомагає вирішити проблему мотивації, створити позитивний настрій для вивчення англійської мови та умови для розкриття потенційних можливостей кожного учня.

Під час роботи над проектами учні можуть працювати індивідуально, в парах та в групах. Найбільш поширеною є робота в групах, що дозволяє розподілити діяльність учнів в залежності до їх здібностей та рівня володіння матеріалом. Під час роботи в групах учням важливо усвідомлювати такі правила та принципи:

1) в команді немає лідера. Всі члени команди рівноправні.

2) команди не змагаються.

3) усі члени команди мають отримувати задоволення від роботи, тому що вони разом виконують спільне завдання.

4) усі вони мають докладати максимум зусиль для отримання спільного результату.

5) усі члени команди несуть відповідальність за кінцевий результат.

Групи учнів мають формуватись з урахуванням психологічної сумісності, але в кожній групі мають бути учні з різним рівнем підготовки. Група обирає одне завдання, але під час його виконання відбувається розподілення ролей. Кожен учень отримує свою частину роботи в проекті. Під час роботи над проектом учні вчаться працювати «в команді», ставитись відповідально до виконання своєї частини роботи, оцінювати результати своєї роботи та роботи інших учасників команди.

Під час використання проектної технології змінюється і роль учителя. Учитель є консультантом, помічником, спостерігачем, джерелом інформації та координатором в залежності від етапу роботи над проектом. Головне завдання вчителя полягає не в наданні конкретних знань, а в навчанні способам роботи для того, щоб отримати ці знання.

Виділяються такі етапи роботи над проектом:

1) постановка цілей.

На цьому етапі учні визначають проблему та обговорюють завдання. Вчитель пояснює мету проекту та мотивує учнів на його виконання.

2) Планування.

На цьому етапі учні формують задачі, уточнюють інформацію, обирають та обґрунтовують свої критерії успіху. Вчитель допомагає та спостерігає.

3) Етап прийняття рішень.

Під час цього етапу учні працюють з інформацією та роблять дослідження. Учитель спостерігає та консультує.

4) Виконання проекту.

Протягом цього етапу учні працюють над оформленням проекту, учитель спостерігає.

5) Оцінка результатів.

На цьому етапі учні беруть участь у колективному аналізі та оцінюванні проекту. Учитель спостерігає та консультує.

6) Захист проекту.

Під час цього етапу учні захищають проект та оцінюють результати роботи. Учитель приймає участь в оцінюванні результатів роботи.

Одним з найважливіших етапів роботи є презентація та захист проекту, під час якого учні демонструють рівень володіння іноземною мовою, та знання, які вони отримали під час роботи над проектом.

На своїх уроках я використовую метод проектної технології протягом трьох років і мушу визначити, що це цікавий вид діяльності як для учнів, так і для вчителя. Ідеї учнів бувають дуже несподіваними та оригінальними і також стимулюють мене, як учителя, до самоосвіти.

Я впевнилась, що використання проектної технології можливе й доцільне під час вивчення будь-якої теми. Наприклад, під час вивчення теми «Мій друг» у 5-му класі учні готували індивідуальні проекти про своїх реальних друзів, друзів, яких вони хотіли б зустріти. Деякі учні обрали тему «Я – друг». Під час розкриття даної теми вони мали охарактеризувати себе, як людину, яка вміє дружити. Під час вивчення теми «Моя країна – Україна» в 8-му класі учні виконували групові проекти за такими темами: «Талановиті українці», в якому розповідали про відомих українців, які прославили нашу країну завдяки своїм талантам та досягненням у різних сферах діяльності; «Моє рідне місто», в якому подавалась інформація про визначні пам’ятки Харкова, його історію та відомих людей, що народилися у нашому місті. Учні також створювали брошури для іноземних туристів з можливими маршрутами та порадами щодо відвідування історичних пам’яток, складали перелік страв української кухні, які варто спробувати, тощо. Під час вивчення теми «Екологічні проблеми нашої планети» у 9-му класі учні в групах готували плакати про шляхи вирішення проблем забруднення навколишнього середовища та про проблеми збереження флори і фауни.

Метод проектної технології допомагає під час вивчення краєзнавчих тем, тому що інформації за такими темами дуже багато, а часу на її опрацювання мало. В таких випадках на наших уроках ми визначаємо найбільш цікаві теми, розподіляємо їх між групами учнів і це дає можливість дізнатись багато цікавого під час роботи та презентації проектів та заощадити час. Наприклад, під час вивчення теми «Велика Британія» учні 10 класу виконували групові проекти за такими темами як «Історичні пам’ятники Великої Британії», «Англійці – зберігачі традицій», «Мій туристичний маршрут по Великій Британії» тощо. Учні із задоволенням виконували проекти у формі туристичних брошур, писали поради для туристів, що збираються відвідати країну, висловлювали свої рекомендації щодо історичних місць, які варто відвідати, у святкуванні яких подій цікаво взяти участь. Під час вивчення теми «Наукові досягнення людства» у 11-му класі учні розробляли плакати, де описували різні технічні прилади, відзначали переваги та недоліки користування цими приладами. Під час презентації цих проектів особисто мене дуже зацікавили електронні книжки, про які я знала небагато. Якщо тема проектів цікава й актуальна для учнів, вони із задоволенням беруть участь у їх виконанні та пишаються своїми результатами й досягненнями. Цей досвід є цінним для їх самореалізації та самоосвіти.

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що проектна технологія є одним із найбільш ефективних засобів реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови, яка спрямована на розвиток учнів. Під час співпраці з учителем та іншими учнями підвищується мотивація навчання, збільшується віра у свій успіх та досягаються такі результати, як добре засвоєння знань, високий рівень самостійної роботи учнів, уміння співпрацювати, бути відповідальним, приймати рішення, поважати точку зору інших.

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити такі висновки:

1) у центрі навчального процесу є учень, його пізнавальна та творча діяльність;

2) роль учителя під час виконання проектів дуже відповідальна, але вона відрізняється від його ролі під час традиційного навчання.

3) підвищується рівень відповідальності учнів за результат та успіх навчальної діяльності;4) головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів з метою формування їх здатностей до самореалізації, самостійного мислення, готовності приймати важливі для себе рішення.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка