Хомутенко Максим Володимирович, студент V курсу Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, м. Кіровоград вчитель Добровеличківська зш І-ІІІ ступенів №1, смтСкачати 114.89 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір114.89 Kb.
УДК 378.14.93

Хомутенко Максим Володимирович, студент V курсу

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, м. Кіровоград вчитель

Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, смт. Добровеличківка

Трифонова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, м. Кіровоград


ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Актуальність проблеми. Одним із пріоритетних напрямів організації інформатизації в Україні є інформатизація освіти. Необхідність даного процесу пов’язана з потребами та запитами суспільства на початку ХХІ століття, коли в ролі головного рушія розвитку людства в цілому постає розвиток кожної окремо взятої особистості. При цьому інформатизація освіти має сприяти впровадженню програмно-педагогічних розробок в практичну діяльність як навчальних закладів так і кожного суб’єкта навчання, що сприятиме інтенсифікації освітнього процесу, вдосконаленню форм і методів його організації.

Аналіз досліджень і публікацій. Питаннями методики навчання дисциплін із застосуванням інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та Інтернет технологій у навчально-виховному процесі, теорію і досвідом розробки педагогічних програмних засобів та впровадженням їх у навчальний процес, принципами та методами комп’ютерно-орієнтованого навчання займаються такі дослідники як В.Ю. Биков [1], М.І. Жалдак [2], Ю.О. Жук [3], Л.Р. Калапуша [6], В.В. Лапінський, Ю.І. Машбиць [8], Н.В. Морзе [8], Ю.С. Рамський [2], М.І. Садовий [10], С.О. Семеріков [12], О.М. Спірін [14], І.О. Теплицький [15] та інші.

Метою нашого дослідження є методика навчання фізики у сучасній старшій школі, яка потребує вдосконалення та оновлення згідно вимог науково-технічного прогресу сьогодення та вимог Концепції профільного навчання.

Виклад основного матеріалу. Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у дослідженні новітніх підходів до організації навчального процесу та структурування його змістового наповнення з використанням можливостей ІТ. Наразі в кожній школі є класи оснащені комп’ютерною технікою або мають портативну техніку, але не всі вчителі мають достатні компетенції, щоб максимально використовувати можливості ІКТ для вдосконалення навчального процесу. Частина педагогів ще продовжує навчати за традиційними методами, але на початку ХХІ ст. вже неможливий розвиток освіти, в тому числі вивчення предмету фізики, без залучення до навчального процесу інноваційних технологій, серед яких чільне місце посідають інформаційні.

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування [4]. Застосування ІТ може істотно підвищити інтенсивність навчального процесу. Інтерактивне навчання за допомогою навчальних комп’ютерних програм сприяє реалізації цілого комплексу методичних, педагогічних, дидактичних, психологічних принципів, сприяє підвищенню зацікавленості у суб’єктів навчання під час здобуття знань. Отже, ми поділяємо думку І.Г. Захарової [5, с. 2], що «впровадження інформаційних технологій сприяє досягненню основної мети модернізації освіти – поліпшенню якості навчання, збільшенню доступності освіти, забезпеченню гармонійного розвитку особистості, котра орієнтується в інформаційному просторі й залучена до інформаційно-комунікаційних можливостей сучасних технологій і володіє інформаційною культурою».

До пріоритетних форм використання ІКТ у навчальному процесі ми відносимо: забезпечення візуалізації теоретичного матеріалу, прикладне програмне забезпечення при проведені віртуальних лабораторних робіт, організацію систем діагностики якості освіти, використання контролюючих та розвиваючих програм, електроні енциклопедії. Також виправданим є залучення до навчально-виховного процесу інтернет-ресурсів та штучного інтелекту, створення сайтів, публікацій, мультимедійних курсів.

М.В. Кларін [7, с. 7] у рамках інноваційних підходів до навчання виділяє два типи: інновація-модернізація та інновація-трансформація. Ці підходи відповідають за репродуктивну та проблемну орієнтацію навчального процесу:

- Інновація-модернізація, в основі цього підходу лежить, насамперед спрямованість на повідомлення певної кількості знань і формування певного виду діяльності. Він є ефективним в орієнтуванні на репродуктивне навчання.

- Інновація-трансформація. Цей підхід спрямовує навчальний процес на самостійну дослідницьку діяльність учнів, застосування набутих знань в творчій діяльності та формування ціннісних орієнтацій особистості.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності дозволяє розв’язати велику кількість проблем таких як індивідуалізація та диференціація навчання, мотивація навчання, дефіцит часу, проблеми з друкованими матеріалами.

Важливою складовою ІКТ, яка має змогу забезпечити виконання кожного підходу є педагогічне програмне забезпечення. Педагогічні програми можуть включати в себе декілька компонентів, див. рис. 1.Педагогічні програми

електронний навчальний посібник

електронний довідник

електронний лабораторний практикум

комп'ютерний тест

віртуальна лабораторія

електронний тренажер

електронний задачник

Рис. 1. Компоненти педагогічної програми
Електронний навчальний посібник – навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник [9].

Електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку [9]. Електронний довідник дозволяє користувачам у будь-який момент та у зручний для них спосіб, з оптимальною швидкістю отримувати шукану інформацію в компактній формі. Електронні довідники включають не лише інформацію, що знаходиться в підручнику, а й доповнюють її.

Електронний лабораторний практикум – інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації [9].

Електронний практикум забезпечує імітування процесів, що відбуваються з об’єктами дослідження у реальних умовах, або моделювати експеримент, який виконати в реальних умовах неможливо. Електроні тренажери імітують реальну установку та об’єкт дослідження, включаючи умови проведення експерименту. Лабораторні тренажери сприяють забезпеченню оптимальних для проведення досліду експериментальних параметрів, здобути навички і досвід для проведення реального експерименту, які зможуть полегшити і прискорити його проведення.

Комп'ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм [9].

Електронний засіб, що забезпечує контроль за навчальними досягненнями учнів, може бути представлений і як окрема програма, яка не допускає змін, так і як універсальна програма, наповнення якої можна проводити самостійно. В останньому випадку ця програма містить дві частини: безпосередньо тестуючу систему та систему підготовки тестів. Ефективність тестової системи вище, якщо вона дає змогу накопичувати й аналізувати результати тестів.

Представленні компоненти педагогічних програм не вирішують усі педагогічні завдання, але спрямованні на їх подолання.

Основою інформаційної організаційно-педагогічної системи є не простий набір електронних програмно-педагогічних засобів, а інформаційне навчальне середовище, в якому за технологією комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування професійної підготовки здійснюється моделювання структурно-логічних, міжпредметних та причинно-наслідкових зв’язків, за якими організовується взаємодія суб’єктів навчального процесу з адаптивними інформаційними електронними ресурсами. Аналіз ППЗ з фізики, які створені та використовуються в навчальному процесі, свідчить, що таких продуктів існує майже 40 виробництв 9 українських компаній:

– АТЗТ «Квазар – Мікро Техно»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Фізика 10», «Віртуальна фізична лабораторія 7–9», «Віртуальна фізична лабораторія 10–11», «Бібліотека електронних наочностей 7–9», «Бібліотека електронних наочностей 10–11», «Електронний задачник 7–9».

– ПП «Контур Плюс»: «Фізика» для самостійної роботи, «Віртуальна фізична лабораторія» для самостійної роботи учнів, «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Віртуальна фізична лабораторія – 7 кл.».

– ЗАТ «Транспортні системи»: «Фізика 11», «Фізика 7», «Віртуальна фізична лабораторія. Фізика. 7 клас».

– «Умнікі»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Віртуальна фізична лабораторія – 7 кл.», НПЗ «Фізика 11», «Фізика на 200 балів. Тести», «Фізика. Готуйся серйоЗНО».

– «Нова школа»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Фізика 10», «Фізика 11», «Віртуальна фізична лабораторія – 7 кл.».

– «Основа»: «Електронний конструктор уроків. Фізика 7–11»

– «Study Buddy»: «Ваш персональний репетитор. Відео-уроки.7–11 кл.».

– «Атлантік – Рекордс»: «Фізика для абітурієнтів».

– «Сорока Білобока»: «Фізика на 200 балів» [11, с. 141].

Використання ІКТ на уроках фізики дозволяє виділяти в предметах і явищах істотні елементи і зв’язки, активізувати розумову діяльність учнів та мотивацію навчання. Інтерес до комп’ютерних програм, які складають програмно-педагогічне забезпечення і використовуються в навчальному процесі, можна пояснити, широким сектором можливостей, які вони надають користувачеві. Всі вони мають велику інформаційну базу нового матеріалу, високу якість наочного матеріалу, підвищують пізнавальні активність та інтерес до предмету в учнів.

Досить широкий спектр для удосконалення навчального процесу дають мультимедійні технології, які забезпечують інтеграцію способів подання та опрацювання змісту навчального матеріалу з використанням ІКТ. При цьому загальнодидактичний принцип доцільності змушує педагога замислитися над місцем їх використання у навчальному процесі при підготовці до кожного окремого уроку та при складанні календарно-тематичного плану в цілому. Ми вважаємо, що на уроках фізики пріоритетними до використання виступають наступні базові характеристики мультимедійних технологій: інтерактивність, наочність, різноманітність, розумна повторюваність. При цьому ми надаємо перевагу таким способам подання нового матеріалу, що передбачають урізноманітнення вправ, завдань і підходів, які забезпечать оптимальну кількість повторювань матеріалу; моделювання явищ і ситуацій у двох напрямках – через аналіз і синтез, складання смислових схем; виконання завдань, що вимагають зосередженої уваги і цілеспрямованих інтелектуальних зусиль; активну співпрацю учнів та учителя націлену на спільну творчу діяльність; досвід самостійної діяльності.

Одним із завдань ІКТ є формування інформаційно-мережевої культури, яка передбачає уміння використовувати інтернет-ресурси для навчальної і творчої діяльності. Високий рівень сформованості інформаційно-мережевої культури дозволить учням використовувати знаходити в мережі Інтернет всю ту інформацію,що їм потрібна при виконанні завдань, які перед ними ставить вчитель.

Ефективним методом формування інформаційно-мережевої культури в учнів є «метод проектів», який спонукає до самостійної пошукової діяльності, спонукає до пошуку оригінальних розв’язків навчальних завдань,допомагає підвищити мотивацію до вивчення новітніх інформаційних технологій, сформувати комунікаційну компетентність, розвинути практичні навички роботи з прикладними програмами. Наприклад програма, Microsoft PowerPoint, яка дозволяє не тільки учням, а й вчителям, самостійно підготувати мультимедійну презентацію з мінімальними затратами часу. У процесі створення презентації потрібно звертати увагу на те, що вона повинна розвивати мотивацію до вивчення, розширити фонового знання, світогляду та поінформованості. Ефективність впливу навчального матеріалу багато в чому залежить від його ілюстративності. Візуальна насиченість презентації робить її яскравішою, переконливішою і сприяє процесу засвоєння нового матеріалу. Мультимедійна презентація є ефективним прийом розвитку і вдосконалення монологічного висловлювання, оскільки в момент висловлювання учні мають можливість використовувати ключові слова, ілюстрації, схеми, які вони підготували, це дозволяє робити повідомлення послідовним, розгорнутим, виразним. Використовувати мультимедійні презентації можна на різних етапах навчального процесу. Вони є добрим засобом унаочнення. Враховуючи великі дидактичні можливості комп’ютерних презентацій, їх роль в навчальному процесі в майбутньому буде тільки збільшуватись.

ІКТ можуть бути використані вчителем для розв’язання багатьох дидактичних завдань протягом заняття: виклад теоретичного матеріалу; формування у суб’єктів навчання загальних та спеціальних компетенцій з предмету; контроль, оцінювання, діагностика й корекція результатів навчання; організація індивідуального і групового навчання; керування процесом навчання. ІКТ можна використовувати на всіх етапах навчального процесу: для пояснення нового матеріалу; закріплення; повторення; контролю та діагностики якості освіти [13, с. 23].Висновки. Отже, використання сучасних підходів до використання ІКТ на уроках фізики, в їх різноманітності, у навчанні сприяє підвищенню рівня компетенцій, дозволяє видозмінити навчальний процес, забезпечивши йому дослідницький характер і сприяти самостійній дослідницькій роботі учнів. Проведений нами аналіз показав можливості різнопрофільності використання ІКТ в освітній галузі, що залишає широкий спектр подальших наукових пошуків пов’язаних з удосконаленням якості освіти.
Список використаних джерел

 1. Биков В.Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: [монографія] / [В.Ю. Биков, В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова – К.: Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

 2. Жалдак М.І. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики / М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський, М.В. Рафальська // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 7 (14). – С. 3-10.

 3. Жук Ю.О. Використання засобів нових інформаційних технологій у навчальній дослідницькій діяльності / Ю.О. Жук // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 3. – С. 4-7.

 4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. – № 74/98-ВР, редакція 02.12.2012.

 5. Захарова І.Г. Інформаційні технології в освіті: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Г. Захарова. – [2-е вид., стер.] – М.: Вид. центр «Академія»,2005. – 192 с.

 6. Калапуша Л.Р. Комп’ютерне моделювання фізичних явищ і процесів: [навч. посібн.] / Л.Р. Калапуша, В.П. Муляр, А.А. Федонюк. – Луцьк: Вежа, 2007. – 190 с.

 7. Кларін М.В. Інновації світової педагогіки / Кларін М.В. – М. - Рига: Педагогічний центр «Експеримент», 1998. – С. 180.

 8. Машбиць Ю.І. Основи нових інформаційних технологій навчання: [посібн. для вчителів] / Машбиць Ю.І., Гокунь О.О., Жалдак М.І., Комісаров О.Ю., Морзе Н.В. – К.: Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України; Ін-т змісту і методів навчання, 1997. – 260 с.

 9. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 р. № 1060, редакція 01.10.2012.

 10. Садовий М.І. Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти / М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Вища освіта України – Луцьк, 2013. – № 2 (додаток 2) – Тематичний випуск: Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах – C. 428-434.

 11. Сальник І.В. Проблеми використання електронних засобів навчального призначення в системі шкільного фізичного експерименту / І.В. Сальник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: [зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань :ФОП Жовтий О.О., 2014. – Вип. 48. – С.138-143

 12. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: [монографія] / Семеріков С.О.; Наук. ред. академ. АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с.

 13. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении / Скаткин М.Н. – М.: Педагогика, 1995. – 275 с.

 14. Спірін О.М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О.М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1 (33). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/788/594

 15. Теплицький І.О. Елементи комп'ютерного моделювання: [навч. посібн.] / Теплицький І.О. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – 264 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка