І іавчально-методичний посібник. Запоріжжя: зну, 2007Сторінка7/29
Дата конвертації17.03.2016
Розмір5.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
'Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: І) визначте сучасний зміст і поясніть походження терміна "адвокат": 2) вкажіть основні риси адвокатської професії; 3)

Конкретні види юридичної допомоги визначені ст. 5 Закону України «Про адвокатуру»: дача консультацій і роз'яснень, усних і письмових довідок з правових питань і законодавства: складання заяв, скарг, клопотань і інших документів правового характеру; посвідчення копій документів по судових справах, які веде адвокат; здійснення представництва фізичних і юридичних осіб в суді і інших органах влади; надання юридичної допомоги підприємствам, установам і організаціям; правове забезпечення підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб; участь в кримінальному судочинстві як захисник і представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.        1. Основною задачею адвокатури є надання юридичної допомоги.

        2. Головні вимоги, що слугують орієнтирами в адвокатської діяльності; а) законність діяльності; б) незалежність адвокатської професії; в) моральність у діяльності; г) гласність в роботі; д) професіоналізм професії адвоката: є) дотримання адвокатської таємниці.


охарактеризуйте особливості професійного мислення адвоката; 4) назвіть принципи професійної адвокатської діяльності; назвіть принципи адвокатури і розкрийте кожний з та.

2. Поняття адвоката та його помічника, їх соціальні права

Відповідно до вимог ст. 2 Закону України "І Іро адвокатуру" (за станом на 17. і 1.2005 р.), адвокат повинен бути громадянином України, мати вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше два років, скласти кваліфікаційні іспит и, одержати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. При цьому адвокат пе може бути працівником суду, прокуратури, державного нотаріату, органів внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління і не може мати у минулому судимість.

16 листопаду 2006 р вимоги до осіб, які мають намір вважатися адвокатами в Україні, зазнали змін. Отже, відтепер гака вимога як громадянство України, відсутня і навіть відсутня просто вказівка громадянства, а натомість використовується такс безстатеве поняття як «особа», проте додалася додаткова вимога про володіння державною мовою, а також розширився круг учбових закладів, які видали диплом про вищу юридичну освіту.

Адвокати користуються правом на відпустку і всі види допомоги по державному соціальному страхуванню Призначення і виплата пенсій адвокатам здійснюється відповідно до законодавства про соціальне страхування і соціальне забезпечення. Основними завданнями Положенням про фундацію соціального захисту адвокатів України є: виплата різних видів допомоги; організація санаторно-курортного лікування і відпочинку членів фундації і їх сімей; фінансування навчання членів фундації; міжнародна співпраця; страхування адвокатського ризику; надання стипендій дітям членів фундації - студентам юридичних факультетів: надання довгострокових кредитів на пільгових умовах.

$

         1. Тільки після отримання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю і ухвалення Присяги адвоката України юрист вважається адвокатом.

         2. Зарубіжний диплом дає право на отримання такого свідоцтва, якщо з цього приводу діє міжнародний договір.{найдіть розгорнуті відповіді і повторі ть: !) порівняйте поняття "фахівець у галузі права " і "адвокат "; 2) самостійно підготуйте відповідь щодо статуси помічника адвоката; 3) визначте поняття професійних стандартів адвокатів та назвіть головні міжнародні документи, в яких вони одержали закріплення; 4) порівняйте визначення адвокатської діяльності у різних державах і наведіть приклади.

^ 3. Професійні права та обов 'язки адвокатів

Адвокат мас право на оплату праці, яка здійснюється на підставі угоди між громадянином, юридичною особою і адвокатом. І Гри визначенні розміру гонорару адвокат, як правило, враховує наступне: 1) об'єм часу і роботи; 2) ступінь складності і новизни правових питань; 3) необхідність досвіду для успішного дозволу питань; 4) вірогідність обмеження роботи цим адвокатом по інших дорученнях зважаючи на його повне завантаження даним питанням; 5) необхідність виїздів у відрядження; 6) важливість для клієнта цього доручення; 7) роль адвоката в досягненні гіпотетичного результату, якого прагне клієнт; 8) досягнення за наслідками виконання доручення позитивного результату, який хотів клієнт; 9) особливості і додаткові вимоги клієнта за термінами виконання доручення; 10) характер і тривалість професійних відносин даного адвоката з клієнтом: 11) професійний досвід, науково-теоретична підготовка адвоката.Окрім гонорару, адвокат має право на отримання від клієнта грошей, які необхідні на покриття фактичних витрат, пов'язаних з виконанням доручення, якщо таке було визначене в угоді. У разі участі адвоката в кримінальній справі за призначенням або при звільненні

громадянина від оплати юридичної допомоги зважаючи на його малозабсзнсченісгь, оплата прані адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Проте, оплата юридичної допомоги, яка надається адвокатами, залишається однією з найскладніших проблем організації адвокат ури.

Гарантії здійснення адвокатської діяльності полягають в тому, що всі права, честь, гідність, свобода і особиста недоторканність адвоката охороняються законом. Відповідно до чинного законодавства забороняється втручання в адвокатську діяльність, вимога від членів адвокатських об'єднань, помічників і технічного персоналу відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З даних питань ці особи не можуть бути допитані судовими і слідчими органами як свідки. Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками судового процесу. Всі документи, що зберігаються у адвоката, пов'язані з виконанням його професійних обов'язків, не підлягають огляду, вилученню або розголошуванню без його згоди

Ьез санкції Генерального прокурора і нижчестоячих прокурорів забороняється при проведенні оперативно-розшукових заходів прослуховувати телефонні розмови адвоката. Кримінальна справа відносно адвоката може бути збуджене виключно Генеральним прокурором України, заступниками, прокурором Автономної Республіки Крим, обласними прокурорами. Київським і Севастопольським міськими прокурорами Адвокат не може притягати до кримінальної, матеріальної, дисциплінарної і адміністративної відповідальності у зв'язку з наданням юридичної допомоги громадянам, організаціям.

Слід помітити, що в повсякденній практичній роботі адвоката, на жаль, допускаються випадки порушення встановлених гарантій адвокатської діяльності.1 Адвокат при виконанні правозахисних функцій повинен користуватися цивільним імунітетом від безпідставних переслідувань органів влади за будь- які дії, які знаходяться в законодавчому полі, але вступали в суперечність з позицією власті, оскільки були обумовлені його правовою позицією.

2. Адвокат повинен мати такий імунітет за всі заяви, зроблені як в усній, так і у письмовій формі, які торкаються виконання його професійних обов'язків в суді або іншому державному юридичному або адміністративному органі.Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: І) розкрийте поняття цивільний імунітет від переслідувань органів влади та наведіть такі приклади; 2) визначне гарантії адвокатської діяльності в Україні, підкресливши в чому є дійсна реальність, а в чому декларативність; 3) вкажіть основні заходи, спрямовані на правовий і соціальний захист адвокатів (загальні полож ення та окремо за різними видами адвокатської діяльності).

4. Організаційні форми адвокатської діяльності

Організаційні форми діяльності адвокатури: а) індивідуально (свідоцтво па право заняття адвокатською діяльністю); б) відкриття свого адвокатського бюро: в) об'єднання з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, інші адвокатські об'єднання). Всі об'єднання вносяться до Реєстру адвокатських об'єднань. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про адвокатуру» адвокати і адвокатські об'єднання можуть створювати регіональні, загальнодержавні і міжнародні союзи і асоціації. На сьогоднішній день діє суспільна організація «Союз адвокатів України».

До основних цілей, які ставить перед собою Союз, відносяться: об'єднання зусиль адвокатів в Україні по сприянню у формуванні демократичної правової держави: підвищення рівня юридичної допомоги, яка надається громадянам, організаціям, у тому числі іноземним фізичним і юридичним особам; підвищення ролі і авторитету адвокатури в суспільстві і державі; сприяння розвитку індивідуальної приватної адвокатської діяльносі і: захист законних інтересів членів Союзу; розширення історичних традицій української адвокатури. В своїй

діяльності Союз адвокатів України здійснює співпрацю з державними органами, суспільними організаціями, зарубіжними і міжнародними організаціями.

Особливо відзначимо, конкуренція між адвокатськими об'єднаннями неможлива за визначенням.

Створення Асоціації адвокатів України, ймовірно, на противагу діючому з 1990 р. Союзу адвокатів також зроблено з метою «офіційно» і повноправно представляти адвокатуру України. Проте, всі ці «благі наміри» представляти адвокатуру не вирішують головної проблеми - як об'єднати всіх адвокатів України в єдину організацію, яка мата б всі підстави бути представницьким органом адвокатів України і виступати від їх імені? Законодавець, кажучи про юридичну діяльність взагалі, оперує термінами "система органів", "підрозділ", "організація", "установа", "з'їзд", "бюро", "контора", "об'єднання", "союз", "асоціація", які в реальній дійсності є зовнішнім проявом змісту - формою діяльності в її організаційному аспекті 11 (о, безумовно, властиво і адвокатської діяльності як підвиду (або точніше - одному з напрямів) юридичної діяльності.Організаційні форми адвокатської діяльності позбавлені належної наукової

уваги.


т


Адвокатське бюро і об'єднання - це реальні інституції, установи, організації, філіали, регіональні представництва, а разом з цим приміщення, технічний і допоміжний персонал, конкретна територія або сфера дії, обсяг компетенції - тобто ряд параметрів інституційного характеру, які розглядаються як необхідні формальні атрибути діяльності, і зокрема - адвокатської1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка