І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка1/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Серія «Усі уроки» Заснована 2005 року


С. П. Бабенко, І. С. Маркова


уроки

МАТЕМАТИКИ

5 клас. І семестрКнига скачана с сайта http://e-kniaa.in.ua

Издательская группа «Основа» —

«Электронные книги»

Харків Видавнича група «Основа»

2013

УДК 51 ББК 22.1

Б12


Бабенко С. П., Маркова І. С.

Б12 Усі уроки математики. 5 клас (І семестр). — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 301, [3] с. (Серія «Усі уроки»)

ІЄВМ 978-617-00-1818-2.

Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями підручника, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використання ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей учнів — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

Посібник для вчителя нового покоління.

УДК 51 ББК 22.1

© Бабенко С. П., Маркова І. С., 2013 І8І^ 978-617-00-1818-2 © ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013

ЗМІСТ


Передмова

Календарне планування вивчення математики в 5 класі.МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283


ПЕРЕДМОВА

Матеріали посібника призначені для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають математику в 5 класі за на­вчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх закла­дів 2012 року. Посібник містить детальні розробки уроків. У наве­дених конспектах подано тему, дидактичні цілі (навчальна, розви- вальна, виховна), тип уроку та опис обладнання, яке необхідне для проведення уроку.

Розробляючи плани уроків, автори дбали про те, щоб система­тично закріплювався матеріал, вивчений на попередніх уроках. У розробках передбачено різноматнітні форми організації робо­ти учнів під час уроку, зокрема самостійні роботи навчального і контролюючого характеру, математичні диктанти, фронтальне опитування, розв’язання задач за готовими кресленнями, завдан­ня на картках з друкованою основою, тестові завдання, завдання на встановлення відповідності тощо.

Змістова частина конспектів уроків має заголовок «Хід уроку». Тут відображено: етапи уроку, зміст навчального матеріалу, що розглядається на уроці; система завдань, необхідна для досягнення дидактичної мети; методи, форми і засоби, які доцільно використа­ти на уроці; домашнє завдання.

До окремих фрагментів уроку подано докладні методичні рекомендації. Більша частина завдань також супроводжується методичними коментарями (у тексті вони позначачені ^), які допоможуть учителеві врахувати особливості розв’язування цих вправ.

Детальні методичні рекомендації, різноманітні прийоми робо­ти, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань, урахування вікових особливостей учнів — усе це відрізняє пропонований посібник від традиційних планів-конспектів та дає можливість його використання також учителями, які працюють за підручниками з математики для 5 класу (Істер О. С. Математика. 5 клас; Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика. 5 клас).

Деякі вчителі надають перевагу вивченню теоретичного мате­ріалу великими навчальними блоками, але більшість учителів вва­жають кращими уроки, не перевантажені теорією.

Тому, якщо вивченню однієї теми присвячено декілька уроків, то на кожному з них автори пропонують розглядати новий теоре­тичний аспект теми, тим самим пропонуючи вчителеві не тільки вдосконалювати, а й доповнювати і розширювати знання учнів з поданої теми.Автори сподіваються, що вчителі не формально використову­ватимуть рекомендації цього посібника, а візьмуть їх за основу й складатимуть свої поурочні плани, враховуючи особливості кож­ного класу.

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год)
уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

Дата про­ведення
1 семестр

641. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

64
1-14

Натуральні числа. Порівняння, додаван­ня та віднімання натуральних чисел

14
1,2

Повторення матеріалу, вивченого в по­чаткових класах

2
3

Натуральні числа. Число нуль

1
4,5

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

2
6,7

Порівняння натуральних чисел

2
8,9

Додавання натуральних чисел

2
10

Переставна та сполучна властивості до­давання

1
11, 12

Віднімання натуральних чисел

2
13

Розв’язування задач

1
14

Контрольна робота № 1

1
15-29

Множення та ділення натуральних чисел

15
15, 16

Множення натуральних чисел

2
17

Переставна та сполучна властивості мно­ження

1
18, 19

Розподільна властивість множення

2
20,21

Степінь натурального числа з натураль­ним показником

2
22,23

Розв’язування задач на додавання, відні­мання та множення натуральних чисел

2
24-26

Ділення натуральних чисел

3
27

Ділення з остачею

1
28

Розв’язування задач

1
29

Контрольна робота № 2

1

уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

Дата про­ведення

30-42

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння

13
ЗО

Числові вирази

1
31,32

Буквені вирази

2
33

Формули

1
34-36

Рівняння

3
37-39

Розв’язування текстових задач за допо­могою рівнянь

3
40

Комбінаторні задачі

1
41

Розв’язування задач

1
42

Контрольна робота № 3

1
43-53

Відрізок. Площина. Пряма. Промінь. Кут

11
43

Відрізок і його довжина

1
44,45

Площина. Пряма. Промінь

2
46

Шкала

1
47,48

Координатний промінь

2
49

Кут. Позначення кутів

1
50

Величина кута

1
51

Види кутів

1
52

Розв’язування задач

1
53

Контрольна робота № 4

1
54-64

Многокутники. Прямокутний паралеле­піпед. Піраміда

11
54

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

1
55

Трикутник. Види трикутників

1
56

Прямокутник. Квадрат

1
57

Площа прямокутника і квадрата

1
58

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піра­міда

1
59,60

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

2
61

Розв’язування задач

1
62

Контрольна робота № 5

1
63,64

Розв’язування задач

2УРОК 1

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Цілі:


S навчальна: повторити означення дій додавання і віднімання, назви компонентів цих дій, правила знаходження невідомих компонентів; відтворити вміння виконувати додавання і віднімання чисел;

S розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, грамотно формулювати математичні твердження;

S виховна: виховувати охайність, дбайливе ставлення до книг, зокрема, до підручників, до шкільного та особистого майна тощо.

Тип уроку: повторення і систематизація знань і вмінь.

Обладнання: конспект «Додавання та віднімання чисел».

ХІД УРОКУ  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

На першому уроці навчального року цьому етапу доцільно приділити належну увагу. Після першого знайомства з кла­сом учитель ознайомлює учнів з особливостями вивчення математики в 5 класі, вимогами до вивчення предмета, кри­теріями оцінювання навчальних досягнень тощо.

Учитель перевіряє, чи всі учні мають потрібні підручники, оз­найомлює їх зі структурою підручника та особливостями роботи з підручником. Доречно провести невелику бесіду про дбайливе ставлення до книг загалом і, зокрема, до підручників, про охайне ведення зошитів, збереження шкільного майна і обладнання кабі­нету математики.  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє завдання на літо (якщо таке було задано).

  1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель проводить бесіду, в ході якої наводить приклади про необхідність вивчення математики, зокрема, вміння виконувати додавання та віднімання чисел. Зміст бесіди може бути таким.
Якщо в темну безхмарну ніч подивитися на небо, можна по­бачити безліч зірок. Найближчою до нас зіркою є Сонце. Навколо Сонця рухаються 9 планет і серед них наша планета — Земля. Зем­ля має форму кулі, навколо якої замкненою кривою обертається її супутник — Місяць.

За допомогою математики люди навчились визначати відстань до зірок, обчислили відстань від Землі до Місяця (384 400 км), вік Землі (4,54 млрд років) тощо. Також засобами математики можна визначати висоту гір, глибину океанів, розраховувати міцність бу­дівель, машин і багато чого іншого, необхідного людям.Першими математичними діями, які ви навчились виконувати в попередніх класах, є додавання та віднімання. Додавати та відні­мати числа людям доводиться щодня (вартість покупки в магазині, відстань між населеними пунктами тощо).

Після цього вчитель може запропонувати учням навести приклади задач, для розв’язування яких необхідно вміти виконувати додавання або віднімання чисел.

Під час відповідей учнів необхідно вимагати грамотного та чіт­кого висловлювання думок, правильного формулювання умов за­дач.

Після обговорення способів розв’язання наведених задач учи­тель оголошує тему і повідомляє завдання уроку.  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка