І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка24/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Перш ніж розпочати розв’язувати вправи, учитель може про­вести бесіду про те, що розв’язування таких рівнянь — це непросте завдання, його виконання потребує зосередженості, наполегливос­ті, працелюбності.

 1. Виконання усних вправ

 1. Назвіть компонент арифметичної дії, яким є буквений вираз, до

складу якого входить невідоме число:

а) (*-348) +159 = 361; б) 325-(*-617) = 219;

в) (237 + *)-583 = 149; г) 24-(* + 15) = 432.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Розв’яжіть рівняння:

 1. а) 269 + (* - 385) = 475; б) (* + 128) + 314 = 508; в) 2* + 210 = 318;

 2. а) 879-(458 + *) = 231; б) (*-29б)-348 = 219; в) 5*-190 = 265;

 3. а) 7-(* + 5) = 63; б) (і2-*)-9 = 99;

 4. а) 48:(* + 3) = 4; б) (*-7):8 = 9.

 1. Яке число потрібно поставити замість а, щоб коренем рівняння:

а) (*-а)-14 = 8 було число 32; б) 100-(а-*) = 39 було число 74?

Можливо, під час виконання завдань у деяких учнів виникнуть утруднення. Таким учням можна запропонувати картки-підказки.

Картка-підказка


Розв’яжіть рівняння, заповнивши пропуски: а) 54 -(*-12)= 21 ;

зменшуване 11 різниця

від’ємник

Розв'язання

х-12 = - ; х-12= ; х = + ; х = . Відповідь. .
Розв'язання


 • + 28 = • ; х + 28 = ; х = - ; х = .Відповідь.

Учням, які впораються із завданням раніше за решту, можна запропонувати індивідуальні завдання підвищеної складності.

Індивідуальне завдання підвищеноїскладності

Розв’яжіть рівняння двома способами: а) 15(2х + 1і) = 285; б) 7(123-4л:) = 749.

Який спосіб, на вашу думку, більш зручний?


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

10, 18

12

Номери завдань

Письмово

Усно

Письмово

279,498

380

391,399 395 1. ПІДСУМКИ УРОКУ Гра «Індивідуальне лото»

Методика проведення гри

Кожному учневі пропонують набір карток, вкладених у кон­верт. До набору входять одна велика картка і декілька маленьких. На великій картці зображено таблицю, у комірках якої написано числа. На маленьких картках (їх розміри такі самі, як комірки та­блиці на великій картці) з одного боку написано завдання, а з дру­гого — фрагменти якого-небудь рисунку, креслення, букви тощо. У цьому випадку завдання — це рівняння, які потрібно розв’язати. Числа на великій картці — корені цих рівнянь. Учні розв’язують

рівняння і накривають маленькою карткою відповідний резуль­тат. Картки накладають лицьовим боком униз. Якщо всі рівняння розв’язано правильно, то зворотні боки маленьких карток утво­рюють відповідний рисунок, креслення, букву тощо. Зазвичай ма­леньких карток виготовляють більше, ніж комірок таблиці на ве­ликій картці.

Проведення такої гри дає вчителеві можливість швидко переві­рити правильність виконання роботи.

Приклад маленьких карток і великої картки


54:(*-10) = 9
(л: +15) — 27 = 33
2-(*-8) = 96

36 + (*-17) = 54

90-(* + б) = 45

(* + 1і):5 = 16
16

45

56

35

39

69 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) (* + 458)-156 = 348; б) 478-(256 + *) = 143;

в) 356 + (*-274) = 481; г) 32 (* + 14) = 736;

д) (* + 8):7 = 19; е) 136:(*-б) = 8.

 1. Яке число потрібно записати замість Ь, щоб корінь рівняння:

а) (*-Ь)-255 = 145 дорівнював 435;

б) 17 •(*-&) = 238 дорівнював ЗО?

 1. * Відгадайте корінь рівняння 2* • 3* • 5* = 27 000. (Відповідь. 3)


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

10, 18

12

Номери завдань

280,499

392,400

УРОК 37

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ

Цілі:

^ навчальна: формувати вміння розв'язувати задачі алгебраїчним спо­собом; формувати вміння розв'язувати задачі за допомогою рівнянь виду

а±[х±Ь) = с, (х±а)±Ь = с;

^ розвивальна: формувати вміння логічно мислити;

^ виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: картки-підказки.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з письмовим домашнім завданням, відповідає на запитання учнів. Учням, у яких під час виконання домашнього завдання виникли утруднення, можна запропонувати картки-підказки (див. урок 36) для опрацювання вдома.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель ставить запитання: навіщо потрібне вміння розв’я­зувати рівняння? Після обговорення відповідей учнів учи­тель пропонує задачу, яку можна розв’язати двома способа­ми: арифметичним і за допомогою рівняння.

Задача. У парку росло 95 кленів і декілька каштанів. Після того як висадили ще 45 каштанів, усього в парку стало 170 дерев. Скіль­ки каштанів було в парку спочатку?

Після обговорення арифметичного способу вчитель повідомляє, що існує ще один спосіб розв’язання цієї задачі — за допомогою рівняння.

Отже, завдання уроку: навчитись застосовувати рівняння до розв’язування задач.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ВМІНЬ

Мета виконання запропонованих вправ — відтворити вміння ви­конувати дії, за допомогою яких знаходять величини, які «більші на...», «менші на...», а також відповідають на запитання «скільки разом?», «на скільки більше?», «на скільки менше? ». Такі вміння, у свою чергу, сприятимуть формуванню вміння складати рівняння за умовою задачі.

Математичний диктант

 1. Складіть числовий вираз для розв’язування задачі:

а) На одній полиці стоїть 15 книжок, а на другій — на 3 книжки більше. Скільки книжок стоїть на обох полицях разом?

б) У бідоні 12 л молока, а в банці — на 8 л менше. Скільки літрів молока в бідоні й банці разом?

 1. Складіть буквений вираз для розв’язування задачі:

а) У Степана х солдатиків, а у Богдана — на 4 солдатика менше. Скільки солдатиків в обох хлопчиків разом?

б) Маринка знайшла х грибів, а Даринка — 15 грибів. На скільки грибів у Маринки стало більше, після того як вона знайшла ще 20 грибів?

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у формі розповіді, в ході якої пояснити, як за допомогою рівнянь розв’язують задачі. Краще за все це зробити на конкретних прикладах, одним з яких може бути задача, наведена на етапі формулювання мети і завдань уроку.

Задача 1. У парку росло 95 кленів і декілька каштанів. Після того як висадили ще 45 каштанів, всього в парку стало 170 дерев. Скільки каштанів було в парку спочатку?

 1. Які задачі зручно розв’язувати за допомогою рівнянь?

Учитель пояснює, що за допомогою рівнянь доцільно розв’язу­вати задачі, в яких невідому величину зручно позначити якою- небудь буквою. Наприклад, у задачі 1 такою величиною є кількість каштанів.

 1. Алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння:

позначити невідому величину якою-небудь буквою (найчастіше використовують букву х);

^ записати умову задачі з використанням букви, що позначає не­відому величину.

Доцільно привчати учнів систематизувати умову задачі у ви­гляді таблиці. Наприклад, умову наведеної задачі можна подати так:

Було

Стало

Кленів

95

95

Каштанів

X

х + 45

Разом

95 +х

170^ скласти рівняння;

^ розв’язати рівняння.

Після розповіді вчителя бажано надати учням зразок запису в зошитах розв’язання задачі за допомогою рівняння.

Задача 2. У коробці було декілька простих і 8 кольорових олів­ців. Після того як у коробку поклали ще 6 простих олівців, їх стало на 2 більше, ніж кольорових. Скільки простих олівців було в ко­робці спочатку?

Розв'язання. Нехай спочатку в коробці було х простих олівців. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці:

Було

Стало

Простих

X

х + 6, на 2 більше
Кольорових

8

8 <


Складаємо і розв’язуємо рівняння:

(лг + б)-8 = 2, # + 6 = 2 + 8, лг + 6 = 10, # = 10-6, х = 4.

Відповідь. 4 олівця.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Як свідчить досвід, під час розв’язування задач за допомо­гою рівнянь більшість учнів відчуває утруднення. Тому доцільно, принаймні на перших уроках з цієї теми, розглядати задачі, для розв’язування яких використовують одну-дві схеми (наприклад, такі, які наведені на етапі засвоєння знань).

 1. Виконання усних вправ

Складіть рівняння для розв’язання задачі.

Знайдіть число, якщо:

а) сума цього числа і числа 10 дорівнює 25;

б) різниця цього числа і числа 7 дорівнює 18;

в) сума цього числа і числа 5 на 9 більша за число 11;

г) різниця цього числа і числа 13 на 20 менша від числа 35.

 1. Виконання письмових вправ

Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

 1. Бабуся спекла 38 пиріжків з вишнями і декілька — з карто­плею. Після того як вона почастувала сусідів 12-ма пиріжками з картоплею, у неї залишилось 60 пиріжків. Скільки пиріжків з картоплею спекла бабуся?

 2. У кошику було декілька кілограмів яблук, а в ящику — 6 кг яблук. Після того як у кошик додали 3 кг, усіх яблук стало

 1. кг. Скільки кілограмів яблук було в кошику спочатку?

 1. Купили 15 банок зеленої і декілька банок білої фарби. Після того як витратили 3 банки білої фарби, зеленої стало на 8 банок більше. Скільки купили банок білої фарби?

 2. * На автостоянці стояло 26 вантажівок і декілька автівок. Після того як з автостоянки виїхало 5 вантажівок, а заїхало 11 авті­вок, їх стало на 9 більше, ніж вантажівок. Скільки всього ма­шин було на автостоянці спочатку?


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка