І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка3/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Деяке натуральне число, більше за 4, позначили буквою п. Запишіть для числа п три попередніх і три наступних числа


Картка №2

Деяке натуральне число позначили буквою п.
Скільки чисел натураль­ного ряду міститься між числами п і /г + 18?

Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

1

1

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

1-6

4,6,8, 10

44,45, 52

47,49, 50, 52 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

 1. Фронтальна робота. Усне бліцопитування:

 1. Які числа називають натуральними?

 2. Наведіть приклади чисел, що не є натуральними.

 3. Назвіть найменше натуральне число.

 4. Чи існує найбільше натуральне число?

 5. Який запис називають рядом натуральних чисел?

 6. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряду між числами 100 і 900?

 1. Виконання завдання на картках з друкованою основою.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: а) 73; б) 510; в) 999.

 2. Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу:

а) 19; б) 700; в) 3001.

 1. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами;

а) 17 і 26; б) 54 і 143; в) 2 і 200?

 1. * Запишіть чотири рази підряд число 10. Запишіть число, яке в на­туральному ряду стоїть за утвореним числом і яке передує йому.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

1

1

Номери завдань

5,7,9

46,48, 51, 53

^— ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Поняття числа, яке видається нам простим і звичним, є абст­рактним поняттям, що могло утворитися тільки в результаті три­валої розумової роботи.

Першим кроком до виникнення лічби було встановлення від­повідності між предметами, які підлягають обчисленню, й деякою іншою сукупністю. Усім було відомо, що на небі Місяць один, ока у людини — два, пальців на руці — п’ять. Тому цими словами по­значали числа 1, 2, 5.

Очевидно, найзручніше було користуватися такою сукупніс­тю, до якої належали більш-менш однорідні предмети, наприклад пальці рук.

У більшості сучасних мов назви числівників утворені за десятко­вою системою, тобто за поданням чисел у вигляді суми числа одиниць (до 10), числа десятків (до 100), числа сотень (до 1000) тощо. Напри­клад, сімнадцять означає «сім на десять», сімдесят — «сім десятків». Безсумнівно, в основі цієї системи лежить лічба на пальцях.

Відомості про результати лічби спочатку зберігали за допомо­гою карбування на дереві чи костях або зав’язування вузликів на мотузках.

Звідки з’явилися наші арабські цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Який народ винайшов нашу зручну десяткову позиційну систему числення? Арабські й перські підручники арифметики одноголосно приписують винахід дев’яти цифр індусам. Саме індуси створили ту систему, якою ми тепер користуємося. Усі основні арифметичні дії із цілими числами й дробами, в сучасному вигляді, зустрічаються в ін­дійських підручниках арифметики. Разом із правилами дій вони дій­шли до нас через арабів (тому ми і називаємо цифри арабськими).

Найважливішою цифрою є нуль. Це була геніальна ідея — зро­бити щось із нічого, дати цьому «щось» ім’я й винайти для нього символ. Винахід нуля приписують грецьким астрономам, які як нуль використовували знак «о».

Прийнята сьогодні в культурному світі арабська, або індуська, система числення на Русі з’явилася тільки в XVI або навіть XVII ст.

А що було до цього часу? Як наші предки позначали числа? Появу на Русі писемності й позначень для чисел відносять до періоду хрещен­ня, тобто до кінця X століття. Букви алфавіту одночасно були й чис­ловими знаками. Для того щоб підкреслити, що буква зображує чис­ло, над нею ставили особливу позначку — титло (~). Такий спосіб існував у багатьох давніх народів — греків, євреїв, фінікійців тощо.

УРОК 4

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:

^ навчальна: сформувати поняття десяткової системи числення, класу та розряду числа; відтворити вміння читати і записувати натуральні числа; ^ розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, грамотно записувати числівники;

^ виховна: виховувати дисциплінованість, національну свідомість.

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь.

Обладнання: таблиця «Класи і розряди натуральних чисел», картки з дру­кованою основою, картки-підказки.

ХІД УРОКУ


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Альтернативні варіанти

 1. Усне фронтальне опитування

 1. Які з наведених чисел є натуральними?

0; 273; -; 3587; -; 1.

7 З


 1. Назвіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: 49; 101; 785; ті.

 2. Назвіть число, яке в натуральному ряду передує числу: 66; 99; 328; ті, якщо п> 1.

 3. Назвіть числа, між якими стоїть натуральне число: 100; 999; п. Чи можна розв’язати цю задачу для числа 1? Чому?

 4. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряду між числами: 35 і 55; 46 і 85; 27 і 40; 10 і 100? Як це обчислити?
 1. Бліцконтроль. Виконання завдання на картках з друкованою основою

 1. З-поміж чисел 354; 9; —; 0; 1; 10; натуральними є

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ


З метою усвідомлення учнями необхідності вміти читати

натуральні числа можна запропонувати їм прочитати текст, у якому є великі числа. Наприклад, такий (бажано, щоб цей текст був у кожного учня):

Ми — українці. Україна — держава у Східній Європі, її площа становить 603 628 км2. На території України мешкає 45 561 989 осіб, із них у містах — 30 526 533 особи, а в селах — 15 035 456 осіб. Столи­цею України є місто Київ, його населення становить 2 814 258 осіб. В Україні є міста, в яких проживає понад 1 000 000 мешканців. Це — Харків (1 441 622 мешканців), Одеса (1 008 200 мешканців), Дніпропетровськ (1 001 962 мешканців). Україна — це велика тран­спортна держава. Протяжність українських доріг становить близь­ко 164 732 км. Загальна протяжність залізничних шляхів в Украї­ні становить понад 22 473 км, з яких 9 250 км — електрифіковані.

Учні по черзі читають текст уголос. Після цього вчитель повідом­ляє тему уроку і завдання на урок. 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у формі бесіди, під час якої до­цільно обговорити питання:

 • Як називають знаки, за допомогою яких записують числа?

 • Скільки різних цифр використовують для запису чисел?

 • Чи однакове значення мають цифри 3 в запису числа 233?

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Матеріал, що вивчають на цьому уроці, відомий учням з по­передніх класів. Щоб учні впевнено читали багатоцифрові числа, їм варто нагадати, як вони це робили раніше (подум- ки ділили число справа наліво на групи по три цифри в кож­ній (класи)). Звернути увагу учнів на те, що крайня зліва
група цифр може мати три, дві або одну цифри. Нагадати, що починати запис натурального числа з цифри нуль вважа­ють неправильним.

На цьому уроці доцільно використати таблицю класів і розря­дів, у нижній частині якої є прорізи для вставлення карток з напи­саними на них цифрами.
Класи і розряди натуральних чисел

клас мільярдів

клас мільйонів

клас тисяч

клас одиниць

і-Н

N

К

іН

ЕГ

і—і

N

*4

І-Н

ЕГ

і—і

N

Й

і-Н

ЕГ
N

Й

іН

ЕГ

в

Еч

К

к

Ен

К

м

Еч

Е!

и

Еч

Еі

Еч

К

К

Еч

ч

И

Еч

ч

М

Еч

ч

В

О

О

N

О

о

N

О

О

N

О

О

N

ОЧ

О

ш

Ч

О

0)

Ч

О

а>

ЧО
«

О
«

О
«

О1

9

3

5

8

4

4

7

0

2 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Основну частину часу на цьому етапі уроку варто приділити фор­муванню навичок читання і запису багатоцифрових чисел. Доціль­но спочатку навчити учнів читати та записувати числа, серед розря­дів яких невелика кількість нулів. Запис чисел, у яких переважна більшість розрядів дорівнює нулю, — завдання наступного уроку.

 1. Виконання усних вправ

 1. Що означає цифра 4 в десятковому запису чисел: 14; 142; 423; 2437; 42614?

 2. Прочитайте число:

а) 85 369; б) 256 167; в) 305 498;

г) 5 487 405; д) 24 035 002; е) 5 354 607 202. 1. Скільки мільярдів містить число 23 456 037 471?

 2. Скільки мільйонів містить число 1 045 248 101?

 3. Скільки десятків тисяч містить число 210 305 278?

 4. Яке найбільше і яке найменше чотирицифрове число можна за­писати за допомогою цифр 0; 3; 5; 7, якщо кожну цифру вико­ристовувати один раз?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть цифрами число, у якому:

а) 3 тисячі 2 сотні 4 десятки 1 одиниця;

б) 3 одиниці 4 десятки 5 сотень 6 тисяч;

в) 9 сотень 5 десятків 7 одиниць 8 тисяч;

г) 7 десятків 5 одиниць 2 тисячі 3 сотні. 1. Розбиваючи на класи, запишіть і прочитайте числа:

а)3148529327;б)24117672331; в)300200234129.

 1. Запишіть цифрами число:

а) триста двадцять чотири мільйони двісті вісім тисяч сто дев’я­носто два;

б) чотирнадцять мільйонів п’ятсот тридцять одна тисяча двадцять дев’ять;

в) сто мільйонів дев’ятсот одна тисяча чотириста шістдесят вісім;

г) два мільярди сто тридцять мільйонів сімсот вісімдесят три ти­сячі вісімсот одинадцять. 1. Запишіть словами число:

а) 2 348 697 864; б) 383 365 999 875;

в) 906 315 429 770; г) 43 440 361 205. 1. Запишіть словами число, яке дістанемо, якщо записати підряд число 67:

а) три рази; б) чотири рази; в) п’ять разів.

^ Під час виконання вправ 4 і 5 доречно звернути увагу учнів на правильне написання відповідних числівників. Можливо, у деяких учнів виникнуть утруднення під час ви­конання запропонованих вправ. У такому разі доцільно видати їм картки-підказки.Картка-підказка

1. Запишіть словами число 9 183 564 215.

Відповідь.

мільярдів

мільйони

тисячі

2. Запишіть словами число 47 391 215 147.

Відповідь. Сорок сім

триста дев’яносто один

двісті п’ятнадцять

сто сорок сім
Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

2

1

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

17, 18

19,21,24

57

54, 56, 58, 64 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому етапі уроку можна запропонувати учням викона­ти тестові завдання з подальшою перевіркою та обговоренням. Оскільки метою наступного уроку є закріплення та вдосконален­ня знань, здобутих на цьому уроці, вчителеві важливо отримати зворотній зв’язок, інформацію про рівень засвоєння знань на по­точному уроці.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка