І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка32/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   44

10

0

6

4

60

40

20

00

Замалюйте стовпчики термометрів так, щоб вони показували темпе­ратуру:

 1. 25 °С;

 2. 5 °С;

 3. ЗО °С.

О

О
О


Одразу після виконання роботи потрібно організувати само- або взаємоперевірку. Для цього вчитель заздалегідь записує правильні відповіді (на закритій частині відкидної дошки або на плакаті). У разі потреби можна провести коригування знань учнів. З метою свідомого засвоєння нової теми доціль­но ще раз звернути увагу учнів на те, що показання вимірю­вальних приладів залежить від ціни поділки.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель проводить бесіду, під час якої обговорює з учнями питання про те, якими «інструментами» можуть користува­тися математики у своїй роботі. Підводить учнів до висно­вку, що «інструменти» математика — це, по-перше, такі ма­тематичні поняття, як числа, геометричні фігури, по-друге, правила (наприклад, дії над числами), властивості (чисел і геометричних фігур). Але існує ще один важливий «інстру­мент», без якого не зможе обійтись жодний математик — це уява. Учитель пропонує учням або сам наводить приклади застосування цього «інструменту»: ми уявляємо пряму, площину, промінь тощо. Після цього пропонує учням уяви­ти нескінченну шкалу, зображену, наприклад, на лінійці,
і повідомляє, що вони уявили координатний промінь. Отже, завдання уроку: зрозуміти, що таке координатний промінь, координата точки; навчитись будувати координатні проме­ні і позначати на них точки із заданими координатами.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Виконання усної вправи

На промені ОХ від точки О відклали вісім рівних відрізків (див. рисунок). Знайдіть відстань від точки О до точок А, С, В, і^, М, якщо довжина відрізків дорівнює:

О АВСВЕРКМ

а) 1 см; б) 5 см; в) 10 см; г) 25 см.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ План вивчення теми

 1. Поняття про координатний промінь

Ввести поняття координатного променя можна під час фрон­тальної практичної роботи.

 1. Побудуйте промінь ОХ.

 2. Позначте на ньому будь-яку точку Е.

 3. Напишіть під точкою О число 0, а під точкою Е — число 1. Після цього вчитель повідомляє, що ми побудували координат­ний промінь. Точку О називають початком відліку, їй відповідає число 0; відрізок ОЕ — одиничним відрізком, точці Е відповідає число 1.

Висновок (учні формулюють самостійно або за допомогою вчи­теля). Координатний промінь — це промінь, на якому позначено початок відліку і одиничний відрізок.

Важливо звернути увагу на те, що:

^ одиничний відрізок може мати будь-яку довжину;

^ промінь може бути розташованим як завгодно; найчастіше ко­ординатний промінь зображують горизонтально, зліва направо, але це не обов’язково.

 1. Позначення точок на координатному промені (Продовження фронтальної практичної роботи.)

 1. Відкладіть праворуч від точки Е відрізок, що дорівнює ОЕ. Позначте його другий кінець точкою N.

Точці N відповідає число 2. Число 2 називають координатою точки АГ.

Говорять: точка ІУ має координату 2.

Записують: ІУ(2).

 1. Відкладіть від точки N ще один відрізок, що дорівнює ОЕ. По­значте його другий кінець точкою М.

Точці М відповідає число 3. Число 3 називають координатою точки М.

Говорять: точка М має координату 3.

Записують: М(3).

Висновок. Відкладаючи на координатному промені крок за кро­ком відрізки, довжина яких дорівнює ОЕ, можна позначити будь- яке число, тобто побудувати точку з будь-якою координатою.

Важливо звернути увагу учнів на те що:

^ кожна точка на промені має тільки одну координату;

можна побудувати тільки одну точку, яка має задану коорди­нату.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Прочитайте записи: М(9), Р(205), £>(37), Ь(890), ІГ(іОООО).

 2. Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку коор­динатного променя, щоб позначити на ньому число:

а) 13; б) 2785; в) 1 000 000?

 1. На координатному промені, одиничний відрізок якого дорів­нює 2 см, позначено точки А(7) і Б(2і). На якій відстані від початку відліку знаходяться ці точки?

 1. Виконання письмових вправ

Перед виконанням вправ учитель нагадує учням, що всі рисун­ки потрібно виконувати олівцем під лінійку. Під час виконання за­пропонованих вправ запорукою успіху є акуратність.

 1. Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см. Позначте на ньому точки, що відповідають чис­лам: 2; 4; 6; 7; 8; 9.

 2. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам: 0; 1; 3; 5; 6.

 3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки: К(2), Р(5), М(8).

 4. Накресліть три координатні промені, одиничні відрізки яких відповідно дорівнюють 1 см, 2 см і 3 см. Позначте на кожному з них точки: А(і), В[2), С(4).

 1. Накресліть координатний промінь з початком у точці О. За оди­ничний відрізок візьміть відрізок довжиною 1 см. Позначте на цьому промені точки А, В, С і Б, якщо ОА = 2 см, ОВ = 3 см, ОС = 5 см, БІ) = 3 см. Яким числам відповідають точки А, В, С і 2)?

Виконання запропонованих вправ сприяє засвоєнню по­няття координатного променя та його елементів: початку, одиничного відрізка, координати точки. Основну увагу слід приділити формуванню вміння позначати на координатно­му промені точки із заданими координатами. Важливо, щоб учні зрозуміли, що на координатному промені обов’язково потрібно позначати початок відліку та одиничний відрізок. У випадку, якщо одиничний відрізок не задано за умовою задачі, його потрібно вибрати самим.

Вправи; рекомендовані для виконання в класі


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

5

18

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

116

118,128

606

609,611,

614 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Альтернативні варіанти

Учитель на власний розсуд вибирає один з двох варіантів. Усна фронтальна робота відповідає більш високому рівню навчальних досягнень учнів, ніж «німий» диктант.

 1. Усна фронтальна робота

 1. На промені ОХ відкладено відрізок ОВ. Під точкою О написа­не число 0, а під точкою В — число 1. Як називають:

а) точку О; б) відрізок ОБ?

 1. Скільки одиничних відрізків потрібно відкласти від початку променя ОХ, щоб позначити число 4?

 2. Якщо одиничний відрізок відкласти від початку променя ОХ шість разів, то яке число буде відповідати кінцю шостого від­різка?

 3. Чи можна на промені ОХ відкласти одиничний відрізок міль­йон разів? Чому?

 4. На координатному промені позначено точку М(9). Скільки ра­зів одиничний відрізок відкладено від початку відліку?

 5. Уявіть автівку, яка виїхала з міста й їде прямою трасою зі швид­кістю 60 км/год. Якщо трасу вважати координатним променем, місце виїзду на трасу — початком відліку, а одиничний відрі­зок — 1 км, то яку координату матиме автівка через 1 год, 2 год, 5 год?

 1. «Німий» диктант

На рисунку (заготовленому заздалегідь на закритій частині від­кидної дошки) деякі елементи позначено цифрами. Учитель пока­зує на елементи рисунка, учням потрібно записати назви понять, що відповідають кожній із цифр.©

Відповідь. 1 — початок відліку, 2 — координатний промінь, 3 — одиничний відрізок, 4 — координата точки.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому числа:

а) 5; 8; 10; 17, якщо одиничний відрізок дорівнює 5 мм;

б) 2; 4; 7; 5, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см 5 мм.

 1. Виберіть одиничний відрізок і позначте на координатному про­мені точки, координати яких:

а) 1; 3; 5; 7; 9; 10; б) 10; 8; 7; 5; 4; 2.

 1. Позначте на координатному промені точки А(9), -0(5), М(б), К( 2).

 2. * На координатному промені позначено точки А( 12) і -В(17). До­вжина відрізка АВ дорівнює 25 см. Знайдіть:

а) довжину одиничного відрізка цього координатного променя;

б) довжини відрізків ОА і ОВ;

в) відстань між точками А(12) і С(20);

г) відстань між точками -В(17) і С(20).


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

5

18

Номери завдань

117, 120, 129

610,608,612,615

УРОК 48 КООРДИНАТНИЙ ПРОМІНЬЦілі:

^ навчальна: удосконалити знання учнів про координатний промінь, вміння позначати на координатному промені точки із заданими коор­динатами; сформувати вміння знаходити координату точки на коор­динатному промені, порівнювати числа за допомогою координатного променя;

^ розвивальна: формувати вміння використовувати власний досвід у но­вих ситуаціях, робити припущення і висновки;

^ виховна: виховувати зацікавленість математикою, позитивне ставлен­ня до знань.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: тестові завдання.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Виконання тестових завдань

 1. Який із зображених променів є координатним?


А

Б

В

Г

0 А

О А

О А

О А
0

0 1


 1. Скільки точок з координатою 5 можна зобразити на координат­ному промені?


А

Б

В

Г

П’ять

Дві

Жодної

Одну 1. Скільки одиничних відрізків потрібно відкласти від початку відліку, щоб позначити на координатному промені точку з ко­ординатою 100?


А

Б

В

Г

Один

П’ять

Десять

Сто


4. Який із записів відповідає реченню «Точка А з координатою З»?

А

Б

В

Г

А(3)

А = 3

А = (3)

А. 3

Відповіді

1

2

3

4
В

Г

г

АОдразу після виконання тестових завдань потрібно організува­ти їх перевірку та обговорення.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка