І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка33/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Можливо, під час виконання тестових завдань учні припус­тяться помилок. Тоді завдання уроку: вдосконалення знань учнів про координатний промінь та його елементи. Якщо більшість учнів виконають завдання на достатньому та ви­сокому рівнях, то створити відповідну мотивацію можна, запропонувавши таку задачу.

Чи можна визначити, яке з чисел а, Ъ, с є найбільшим, знаючи порядок їх взаємного розташування на координатному промені?

Отже, остаточно завдання уроку можна сформулювати так: удо­сконалити вміння позначати точки на координатному промені, на­вчитися знаходити координату точки на координатному промені, порівнювати числа, використовуючи координатний промінь.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Порівняйте числа:

а) 998 і 999; б) 1027 і 1207; в) 250 і 2500.

 1. Яке з чисел найбільше: 546, 564 чи 645?

 2. Яке з чисел найменше: 987, 978 чи 897?

 3. Назвіть число:

а) на одиницю менше від числа 3874;

б) на одиницю більше за число 5309.

 1. Які числа в натуральному ряді знаходяться між числами:

а) 16 І23; б) 129 і 135; в) 1138 і 1144?

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Домогтися розуміння властивості координатного променя, можна використовуючи досвід учнів. Для цього доцільно за­пропонувати такі вправи.

 1. Позначте на координатному промені точки А(5) і В(9). Яка з точок розташована правіше? Координата якої точки більша? Зробіть припущення щодо порівняння чисел за допомогою ко­ординатного променя.

 2. Позначте на координатному промені точки С(8) і -0(3). Яка з точок розташована лівіше? Координата якої точки менша? Чи справдилось припущення, зроблене в попередній задачі?

Після цього вчитель формулює властивість координатного про­меня:

На координатному промені більше число розташоване правіше, а менше — лівіше.

Потім доречно повернутися до завдання, запропонованого на етапі формулювання мети і завдань уроку.

На координатному промені позначено точки з координатами а, Ь і с (див.рисунок). Яке з цих чисел є найбільшим, а яке наймен­шим? Відповідь обґрунтуйте.

. 1 . . .О 1 а с Ь

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Назвіть координати точок, зображених на рисунку:

а)

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283

. . . .


40 50

 1. Яка з точок на координатному промені розташована правіше:

а) М(128) чи ЛГ(129);6) #(576) чи Р(567);

в) .0(1024) чи 7^(1042)? Відповідь обґрунтуйте.

 1. Яка з точок на координатному промені розташована лівіше:

а) Б(391) чи Т(398); б) А(4012) чи С(4002);

в) ф(10 000) чи Р(100 000)? Відповідь обґрунтуйте.

 1. Яке число стоїть на координатному промені поруч із числом 3583: а) праворуч від нього; б) ліворуч від нього?

 2. Скориставшись рисунком, назвіть координату точки А:

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 870 0Н 94

. . . . 246одо 283 1. Виконання письмових вправ

 1. Напишіть усі двоцифрові числа, які на координатному промені розташовані праворуч від числа 93.

 2. Напишіть усі трицифрові числа, які на координатному промені розташовані ліворуч від числа 107.

 3. Напишіть усі натуральні числа, розташовані на координатному промені між числами 28 і 35.

 4. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки М(7) на 3 одиничних відрізки. Скільки розв’язків має задача?

 5. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки 3) на 5 одиничних відрізків. Скільки розв’язків має задача?

 6. Точки А і Б на координатному промені віддалені від точки М(1001) на 98 одиничних відрізків. Запишіть координати то­чок А і Б.

Виконання запропонованих вправ сприяє формуванню вмін­ня вільно оперувати поняттям координатного променя, як зображеного в зошитах або на дошці, так і уявного. З метою свідомого засвоєння знань і застосування вмінь доцільно ви­магати від учнів повних ґрунтовних відповідей і пояснень.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

5

18

Номери завдань

Письмово

Письмово

122,124

618,619,625,628,631 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

У результаті вивчення теми «Координатний промінь» учні повинні чітко розуміти:

 1. щоб побудувати точку, яка є зображенням певного числа п на координатному промені, потрібно: задати одиничний відрізок; відкласти його п разів від початку променя (початку відліку);

 2. щоб знайти число я, яке відповідає певній точці на координат­ному промені, потрібно знайти відстань від початку променя (початку відліку) до поданої точки в одиничних відрізках;

 3. більшому з двох натуральних чисел на координатному промені відповідає точка, що лежить праворуч, і навпаки;

 4. якщо число лежить між двома поданими числами на коорди­натному промені, то воно знаходиться між цими числами в на­туральному ряді.

На цьому етапі уроку можна провести фронтальну роботу з об­говорення цих питань.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Точка А на координатному промені розташована праворуч від точки Б(995). Запишіть усі трицифрові числа, які можуть бути координатами точки А.

 2. Запишіть усі натуральні числа, які лежать на координатному промені між числами: а) 112 і 118; б) 2089 і 2091.

 3. Знайдіть числа, які на координатному промені віддалені від числа 14: а) на 9 одиниць; б) на 20 одиниць; в) на 6 одиниць;

г) на 14 одиниць.

 1. * Кролик Кеша стрибає вздовж координатного променя. За один стрибок він переміщається на 3 одиничних відрізки праворуч або на 4 одиничних відрізки ліворуч. Чи зможе він за декілька стрибків з точки Q(98) потрапити в точку: а) А(113); б) Б(72);

в) C(l26); г) Z>(46)? Відповідь обґрунтуйте.


Вправи, рекомендовані для виконання вдомаАвтори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

5

18

Номери завдань

123, 125

620,626,629,632

УРОК 49 КУТ. ПОЗНАЧЕННЯ КУТІВЦілі:

^ навчальна: сформувати поняття кута та його елементів; ознайомити учнів з різними способами позначення кутів; формувати вміння роз­різняти кути на готових рисунках, будувати і позначати кути;

^ розвивальна: розвивати математичне мовлення;

^ виховна: виховувати акуратність, наполегливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: сигнальні картки.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інстру­менти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні засвоїли матеріал з теми «Координатний промінь», можна шляхом проведення самостійної роботи. Одразу після виконання роботи вчитель збирає зошити, перевіряє й оці­нює виконання самостійної роботи і домашнього завдання.


Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому точки:

А(7), 5(4), С(5)

М(3), N(8), К(2)

2) Запишіть числа в тому порядку, в якому вони розміщені на коорди­натному промені:

а) 12, 17, 9, 15; б) 1000, 10, 100, 50, 15, 500

а) 16, 23, 4, 10; б) ЗО, 20, 200, 400, 300,40

3) Знайдіть числа, які на координатному промені віддалені:

а) від числа 27 на ЗО одиниць;

б) від числа 104 на 5 одиниць

а) від числа 43 на 50 одиниць;

б) від числа 203 на 5 одиниць 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє, що продовжуємо вивчати властивості геометричних фігур. Пропонує учням назвати геометрич­

ні фігури, з поняттями яких щойно ознайомилися. Потім пропонує пригадати, які ще геометричні фігури їм відомі. Напевне, з-поміж наведених буде і кут. (У попередніх кла­сах учні мали навчитися розрізняти кути серед решти гео­метричних фігур.) Якщо учні не назвуть кут серед відомих їм геометричних фігур, учитель може зобразити на дошці декілька геометричних фігур, серед яких буде і кут, і запро­понувати назвати кожну із зображених фігур. Тоді вчитель повідомляє, що завдання уроку — більш детально ознайо­митися з поняттям кута, навчитися позначати кути, засвої­ти поняття бісектриси кута.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання вправ за готовими рисунками 1. Назвіть усі промені, зображені на рисунку.

 2. Укажіть початок кожного з променів, зображених на рисунку.

 3. Яка геометрична фігура є початком променя?

 4. Укажіть усі пари променів, зображених на рисунку, які мають спільний початок.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Різні автори підручників підходять до означення кута по- різному. У математиці кутом називають і об’єднання двох променів, що виходять з однієї точки, і частину площини, обмежену двома променями, що мають спільну вершину. Тобто словом «кут» називають суттєво різні поняття.

Як трактувати поняття кута п’ятикласникам? Методисти не мають з цього приводу спільної думки. Тому вчителеві доцільно

дотримувати тієї позиції, яку вибрали автори підручника, за яким навчаються саме їх учні. За будь-якого трактування поняття кута такі його елементи, як вершина і сторони, трактують однаково. Од­наково і позначають кути. По-різному треба підходити до введення поняття бісектриси кута. Якщо кут — це частина площини, тоді бісектриса — це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на два рівних кути. Якщо кут — це два промені зі спільним по­чатком, то бісектриса кута — це промінь, який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і утворює з кожною зі сторін рівні кути.

У будь-якому випадку вивчення нової теми можна провести у формі розповіді за таким планом:

 1. Що називають кутом?

 2. Що таке вершина кута? сторони кута?

 3. Способи позначення кутів.

 4. Які кути називають рівними?

 5. Що називають бісектрисою кута?

Пояснення вчитель супроводжує побудовою кута на дошці.

Учні в зошитах виконують відповідні побудови та записи.Промені ОА і ОБ виходять з однієї точки О —» АОВ — кут. Позначення кута АОВ: ZAOB, ZBOA, ZO.

Елементи кута АОВ: сторони — промені ОА і ОБ; вершина — точка О.ААОС = АСОВ —> промінь ОС —бісектриса кута АОВ.

Можна звернути увагу учнів на те, що на рисунках рівні кути позначають однаковою кількістю дужок.

Крім того, доцільно пояснити, що знак « Z » вживають для за­міни на письмі слова «кут». Звернути увагу на:

^ правильне написання знака « ^ »: нижня рисочка строго гори­зонтальна (інакше його можна сплутати зі знаком « < »);
^ правильне застосування знака « А »: писати тільки перед позна­ченням кута буквами (неправильне застосування: «кут ААОВ » або «розглянемо А»).

Можна провести бесіду про те, що правильне вживання матема­тичних знаків і символів є частиною математичної культури.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Назвіть усі кути, зображені на рисунку. Назвіть вершину і сто­рони кожного з кутів. Чи можна називати ці кути тільки однією буквою?

А 1. Назвіть усі кути, зображені на рисунку. На­звіть сторони кожного з кутів. Чому ці кути не можна називати однією буквою?

 2. На рисунку кут MON поділено променями ОА

і ОВ на три рівні кути. Для якого кута є бісек­трисою промінь ОА? промінь ОБ? 1. Петрик


  Два учні 5-го класу — Стьопа Смє- Стьопа калкін і Петрик Тяпляпкін за до­помогою одного й того ж косинця накреслили на дошці два кути.

Петрик сказав: мій кут більший, бо в нього сторони довші. Чи пра­вильно міркує Петрик?

 1. Виконання письмових вправ

Перед виконанням письмових вправ можна ще раз нагадати учням, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем під лінійку. Рисунки мають бути чіткими, акуратними.

 1. Побудуйте кут. Виконайте відповідні позначення і запишіть усі можливі позначення цього кута. Укажіть вершину і сторони цього кута.
 1. Побудуйте кут, сторонами якого є промені КИ і КЬ. Запишіть усі можливі позначення цього кута. Укажіть вершину цього кута.

 2. Проведіть з однієї точки Р три промені РМ, РМ і РК. Запи­шіть усі кути, сторонами яких є ці промені.

 3. Побудуйте два кути так, щоб вершина одного з них лежала на стороні другого. Виконайте відповідні позначення і запишіть усі кути, які при цьому утворилися.

 4. На рисунку промінь СШ — бісектриса кута СОК, а промінь ОМ — бісектриса кута КОИ.

Запишіть усі пари рівних кутів, зображених

на рисунку.

Запропоновані вправи спрямовані на за­своєння поняття кута, його вершини і сто­рін. Учителеві слід приділити належну увагу формуванню вміння правильно позначати кути. Учні повинні добре роз­різняти ситуації, коли можна позначати кут однією буквою, а коли — ні. Невміння правильно позначати кути приводить до помилок під час знаходження відповідних кутів на рисун­ках, і врешті-решт викликає труднощі під час розв’язування планіметричних і стереометричних задач.

Бажано вимагати від учнів повних відповідей на запитання щодо сторін і вершини кута. Учні повинні не тільки вказувати на­зви сторін і вершини, а й зазначати, що сторонами кута є проме­ні, вершиною — точка. Тобто бажана відповідь: «Сторонами кута АОВ є промені ОА і ОВ, вершиною — точка О ».


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручни­ків

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

11

19

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

285, 286, 287, 289

291,292,294

638, 647, 653

640, 641, 656


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка