І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка36/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   44
сформувати поняття прямого, гострого і тупого кутів; удо­сконалити вміння вимірювати і будувати кути за допомогою транспор­тира;

^ розвивальна: формувати вміння працювати з текстом підручника; роз­вивати графічну культуру;

^ виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: демонстраційний транспортир.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські

інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів кресляр-

ськими інструментами з кабінету математики.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні навчилися вимірювати і будувати кути, можна організувавши роботу в парах. Усіх учнів класу по­трібно об’єднати в пари. Учні будують на окремих аркушах паперу по три довільних кути. Потім обмінюються арку­шами і вимірюють зображені кути. Після цього знову обмі­нюються аркушами і перевіряють, чи правильно виміряли кути їх товариші. Виконавши завдання, здають аркуші вчи­телеві для остаточної перевірки та оцінювання.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

З метою створення відповідної мотивації можна повернутися до пропедевтичної бесіди, проведеної на минулому уроці. Нагада­ти, що в ній ішлося про види кутів, які не є розгорнутими. Отже, завдання уроку: дізнатися про види кутів, навчитися розрізняти види кутів за їх зображенням та градусними мірами.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Назвіть три числа:

а) менших від 90; б) більших за 90;

в) менших від 180; г) більших за 90, але менших від 180.

 1. Чи правильно, що:

а) 56 <90; б) 92 >90; в) 156 <180;

г) 90 <123 <180; д) 90 <79 <180?

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬВивчення нового матеріалу можна провести, організувавши

самостійне опрацювання учнями тексту підручника. Учи­тель ставить завдання:

 1. Знайдіть у відповідному параграфі підручника означення:

а) прямого кута; б) гострого кута; в) тупого кута.

 1. Запишіть ці означення в зошиті (складіть конспект).

 2. Виконайте зображення:

а) гострого кута; б) прямого кута; в) тупого кута.

Зробіть відповідні позначення, виміряйте побудовані кути і за­пишіть величину і вид кожного з них.

 1. Знайдіть у параграфі підручника спосіб побудови прямого кута за допомогою косинця.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Визначте вид кута, якщо його величина дорівнює:

а) 15°; б) 78°; в) 124°; г) 90°; д) 178°; е) 92°; ж) 89°; з) 180°.

 1. Визначте вид кута, величина якого:

а) удвічі більша за 90°; б) удвічі більша за 45°;

в) удвічі менша від 180°; г) удвічі менша від 120°;

д) на 40° менша від 140°; е) на 50° більша за 100°.

 1. Чи правильно, що:

а) будь-який кут, менший від прямого, — гострий;

б) будь-який кут, менший від розгорнутого, — тупий;

в) половина тупого кута — це гострий кут;

г) будь-який кут, більший за гострий, — тупий.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть п’ять значень, яких може набувати градусна міра кута, якщо він:

а) гострий; б) прямий; в) тупий; г) розгорнутий.

Чи є серед наведених завдання, які неможливо виконати?

 1. Побудуйте розгорнутий кут АОБ. Проведіть з його вершини кут ОС, який не є бісектрисою. Виміряйте кути, які при цьому утворилися. Запишіть їх градусні міри та види.

 2. Накресліть промені ОА, ОБ і ОС. Побудуйте прямий кут зі стороною ОА, тупий — зі стороною ОБ, гострий — зі стороною ОС. Виконайте необхідні позначення, виміряйте побудовані кути і запишіть їх градусні міри.

 3. Побудуйте прямий кут МРИ і поділіть його променем РИ на дві частини. Запишіть назву і вид кожного з кутів, які при цьо­му утворилися.

 4. Побудуйте тупий кут і поділіть його променем на два кути так, щоб:

а) один з них був прямим;

 1. обидва кути були гострими;

в) один з них був тупим.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

12

19

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

301,302,314

312,316

643

645, 649, 662


VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Альтернативні варіанти

1. Заповніть порожні місця в таблиці:

Вид кута

Графічне зображення

Словесний опис

РозгорнутийТупийПрямийГострий

Таблицю можна заготовити заздалегідь (на закритій частині відкидної дошки) або роздати учням на окремих аркушах. Перший варіант передбачає колективне виконання завдання. У другому ви­падку можна запропонувати учням це завдання як самостійну ро­боту, потім перевірити й оцінити виконання завдання.

 1. Розгадайте кросворд.

Якщо всі слова будуть розгадані правильно, то у виділеному стовпчику можна прочитати назву деякого приладу. Поясніть, для чого використовують цей прилад.

 1. Одиниця вимірювання кутів. 2. Геометрична фігура, яку утворюють сторони розгорнутого кута. 3. Геометрична фігура, яка є стороною кута. 4. Прилад, за допомогою якого можна побудувати прямий кут. 5. Кут, градусна міра якого більша за 90°, але менша від 180°. 6. Кут, градусна міра якого дорівнює 180°. 7. Кут, градус­на міра якого дорівнює 90°. 8. Геометрична фігура, яка є вершиною кута. 9. Кут, градусна міра якого менша від 90°. 10. Промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини.Сітку кросворду бажано роздати учням на окремих аркушах. Учитель зачитує запитання, а учні вписують у сітку кросворду від­повіді.

Розгадування кросворду передбачає більш високий рівень на­вчальних досягнень, ніж заповнення таблиці. На власний розсуд учитель може запропонувати частині учнів заповнити таблицю, а інший частині — розгадати кросворд. У цьому випадку сітку кросворду і запитання до нього потрібно видати учням на окремих картках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом під­ручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Побудуйте гострий кут MLK, прямий кут DEF і тупий кут NOP. Запишіть градусну міру кожного з кутів. Чи обов’язково для цього виконувати вимірювання всіх кутів?

 2. Побудуйте розгорнутий кут і поділіть його променем на два кути так, щоб один з них був:

а) гострим; б) прямим.

Визначте вид другого кута.

 1. Побудуйте прямий кут. Побудуйте бісектрису цього кута. Зро­біть відповідні позначення і запишіть вид і градусну міру кож­ного з утворених кутів. Чи може бісектриса прямого кута поді­лити його на два кути по 50°? Відповідь обґрунтуйте.

 2. * Побудуйте розгорнутий кут. Поділіть його на два кути, побу­дуйте бісектрису кожного з утворених кутів і знайдіть кут між бісектрисами. Виконайте завдання ще раз, поділивши розгор­нутий кут на два інших кути. Порівняйте результати. Спробуй­те довести, що результат не залежить від того, як поділити роз­горнутий кут.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Поленський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

12

19

Номери завдань

Письмово

Письмово

313,317

644, 646, 650, 652,663
УРОК 52 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧЦілі:

^ навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Від­різок. Площина. Пряма. Промінь. Кут»;

^ розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;

^ виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість.

Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання на встановлення відповідності

Установіть відповідність між градусною мірою кута (1-4) і його видом (А-Г).


1

50°

А

Прямий

2

180°

Б

Гострий

3

100°

В

Розгорнутий

4

СО

о

о

Г

ТупийВідповідь. 1 — Б; 2 — В; 3 — Г; 4 — А.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контроль­ної роботи.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

У результаті вивчення теми учні мали навчитися:

Sрозпізнавати, зображати та вимірювати відрізки, прямі, промені, називати їх елементи;

S розпізнавати шкали та наводити їх приклади;

S описувати поняття координатного променя, зображати коорди­натний промінь та числа на координатному промені;

^ розпізнавати, зображати, описувати і називати кути та їх еле­менти, розрізняти види кутів.

Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно про­водити за таким планом:

 1. Відрізок. Пряма. Промінь

Запитання для усного опитування

 1. Поясніть, що таке відрізок.

 2. Як вимірюють довжину відрізка?

 3. Які відрізки називають рівними?

 4. Наведіть приклади поверхонь, які можна вважати частиною площини.

 5. Як можна дістати пряму? промінь?

 6. Чи мають початок і кінець відрізок? промінь? пряма?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Побудуйте відрізок МІУ, довжина якого дорівнює 53 мм. По­значте на ньому точку К так, що МК = 37 мм. Чому дорівнює довжина відрізка
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка