І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка38/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44

Альтернативні варіанти
 1. Фронтальне опитування

 1. Яка фігура обмежує многокутник?

 2. Чи можуть ланки ламаної, яка обмежує многокутник, перети­натися?

 3. Які елементи многокутника ви знаєте?

 4. Як називають і позначають многокутник?

 5. Що називають периметром многокутника?

 6. Які фігури називають рівними?

 1. Виконання практичної роботи

Учитель роздає учням паперові моделі різних за видом много­кутників. Завдання:

 1. Серед наявних фігур виберіть п’ятикутник [шестикутник].

 2. Побудуйте в зошиті фігуру, що дорівнює обраній вами.

 3. Позначте побудований многокутник.

 4. Виміряйте його сторони і кути. Зробіть відповідні записи.

 5. Знайдіть периметр многокутника. Чому дорівнює сума його кутів?

Організувати перевірку практичної роботи можна шляхом взаємоперевірки. Після цього вчитель збирає роботи для остаточної перевірки й оцінювання.

Учитель обирає один із двох варіантів проведення цього ета­пу уроку залежно від рівня підготовленості учнів, наявності часу тощо. Виконання практичної роботи дає змогу оцінити роботу кож­ного учня.

За наявності часу можна провести обидва види роботи.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Побудуйте шестикутник ABCDEF. Сполучіть відрізком вер­шини С і F. Назвіть многокутники, які утворилися шляхом цього поділу. Скориставшись клітинками зошита, побудуйте два многокутники, кожен з яких дорівнює утвореним.

 2. Обчисліть периметр чотирикутника, сторони якого дорівнюють 8 см, 7 см, 9 см і 11 см.

 3. Побудуйте п’ятикутник PKLFD. Виміряйте його сторони і знайдіть периметр цього п’ятикутника.

 4. * Периметр чотирикутника ABCD дорівнює 32 см. Знайдіть до­вжини його сторін, якщо відомо, що сторони АВ і CD рівні, сторона ВС удвічі більша за сторону АВ, а сторона DA на 2 см більша за сторону ВС.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

13

21, 23

Номери завдань

328,330,332

715, 725, 739, 775

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУІЛЮЗІЇ ЗОРУ

 1. На рис. 1 довжини трьох відрізків здаються різними. Проте ці відрізки рівні (див. рис. 2).

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283Рис. 1 Рис. 2


 1. Круги, розташовані в центрі рисунків, здаються різними. Про­те вони рівні.

О

0^00^0

о
одоРис. З

 1. На рисунку білий квадрат на чорному фоні здається більшим, ніж чорний квадрат на білому, фоні. Проте ці квадрати рівні.
Рис. 4
Можна запропонувати учням переконатися в тому, що круги на рис. З і квадрати на рис. 4 рівні, безпосередньо накладанням фігур. Для цього потрібно виготовити ці рисунки на окремих аркушах, один з яких може бути прозорим.

УРОК 55 ТРИКУТНИК. ВИДИ ТРИКУТНИКІВЦілі:

^ навчальна: сформувати поняття трикутника як окремого виду много­кутника; сформувати вміння розрізняти види трикутників;

^ розвивальна: розвивати графічну культуру учнів; формувати вміння са­мостійно працювати з текстом підручника;

^ виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: демонстраційний транспортир, трикутник, циркуль.
^— ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інстру­менти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усне виконання завдання за готовими рисунками

Цілі виконання цього завдання:

перевірити, як учні засвоїли поняття многокутника та його еле­ментів;

повторити, які відрізки називають рівними, як можна встано­вити рівність відрізків (шляхом накладання або шляхом вимі­рювання їх довжин);

^ повторити означення і зовнішній вигляд кутів різних видів (го­стрий, прямий, тупий);

^ повторити, які кути називають рівними, як можна встановити рівність кутів (шляхом накладання або шляхом вимірювання їх величин).

Обговорення питань про рівність відрізків і кутів, про види ку­тів має велике значення для свідомого засвоєння нового матеріалу уроку.

Учитель заздалегідь зображує на дошці (або плакаті) декілька многокутників.

frame353

N


МЗапитання

 1. Назвіть геометричні фігури, зображені на рисунках.

 2. Укажіть сторони і вершини кожного з многокутників.

 3. Визначте «на око», чи є в многокутників, зображених на рисун­ках, рівні сторони? Назвіть ці сторони. Як довести або спрос­тувати це припущення? (Виміряти довжину або порівняти за допомогою циркуля.)
 1. Визначте «на око» вид кожного з кутів зображених многокут­ників. Як перевірити, чи правильно вказаний вид кута? (Вимі­ряти величину або, скориставшись косинцем, порівняти кут з прямим.)

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУУчитель ставить учням запитання: «Назвіть многокутник

з найменшою кількістю сторін». Звичайно, учні дадуть від­повідь, що це трикутник. Після цього вчитель пояснює, що трикутник — це окремий вид многокутника. Поняття трикутника є одним із найважливіших у геометрії. Влас­тивості трикутників, співвідношення між їх елементами широко використовуватимуться в наступних класах під час розв’язування задач, доведення теорем. Завдання цього уро­ку: навчитися розрізняти види трикутників за видами їх ку­тів та довжинами сторін.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Уявлення про трикутники та їх елементи формують в учнів з 1-го класу. До п’ятого класу учні вже вміють будувати три­кутники, розрізняти їх з-поміж інших геометричних фігур. Тому вивчення нового матеріалу можна організувати як са­мостійну роботу з підручником. Учитель пропонує учням план вивчення теми, тобто запитання, відповіді на які учні повинні знайти у відповідному параграфі підручника.

 1. Який трикутник називають гострокутним?

 2. Який трикутник називають прямокутним?

 3. Який трикутник називають тупокутним?

 4. Який трикутник називають рівнобедреним?

 5. Як називають сторони рівнобедреного трикутника?

 6. За якою формулою зручно обчислювати периметр рівнобедре­ного трикутника?

 7. Який трикутник називають рівностороннім?

 8. За якою формулою зручно обчислювати периметр рівносторон- нього трикутника?

 9. Який трикутник називають різностороннім?

Після цього потрібно провести обговорення цих питань. Потім доцільно запропонувати учням скласти опорний конспект (запов­нити таблицю). Таблицю потрібно заготовити на дошці заздалегідь або з метою економії часу виготовити заздалегідь на окремих арку­шах і роздати кожному учневі. (Якщо рівень навчальних досягнень

учнів класу не досить високий, то складання опорного конспекту можна виконати колективно під керівництвом учителя.)


Класифікація трикутниківВид трикутника

Короткий словесний опис

Графічне зображення

ГострокутнийПрямокутнийТупокутнийРівнобедренийРівностороннійРізносторонній

Чинна програма з математики не передбачає розглядання в 5 кла­сі питання про суму кутів трикутника. Проте автори деяких під­ручників розглядають це питання. Якщо наявність часу та рівень навчальних досягнень учнів дозволяють, то можна сформулювати твердження про суму кутів трикутника. Потрібно пояснити, що це твердження буде доведено в старших класах. Зараз можна наочно переконатися в тому, що сума кутів трикутника дорівнює 180°, ви­готовивши з паперу модель трикутника і склавши трикутник так, як показано на рисунку.Кути трикутника разом утворюють розгорнутий кут, отже, їх сума дорівнює 180°.

Після цього можна обговорити питання про те, чому в трикутни­ку може бути тільки один прямий кут, тільки один тупий кут.

Не бажано пропонувати учням вимірювати кути трикутника за допомогою транспортира і знаходити їх суму, оскільки під час ви­мірювання можливі похибки, тому здобута сума навряд чи дорів­нюватиме рівно 180°.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Визначте вид трикутника, зображеного на рисунку (на дошці), залежно від виду його кутів та кількості рівних сторін:

а)


б)

в)

г)
Д)

На рисунках не обов’язково позначати рівні сторони і прямі кути трикутників. Можна запропонувати учням висловити припущення щодо виду трикутника, а потім обов’язково пе­ревірити це припущення шляхом порівняння довжин відпо­відних відрізків (наприклад, за допомогою циркуля) і порів­няння з прямим кутом відповідних кутів. У такому вигляді виконання цієї вправи спрямоване не тільки на засвоєння видів трикутників, а й на розвиток окоміру.

 1. Визначте вид трикутника, кути якого дорівнюють:

а) 50°, 70°, 60°; б) 35°, 55°, 90°; в) 30°, 130°, 20°.

 1. Визначте вид трикутника, сторони якого дорівнюють:

а) 5 см, 7 см, 5 см; б) 8 см, 6 см, 10 см; в) 53 см, 5 дм 3 см, 530 мм.

 1. Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 13 см, 10 см і 7 см.

 2. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 7 см, а основа — 6 см.

 3. Знайдіть периметр рівностороннього трикутника, сторона яко­го дорівнює:

а) 17 см, б) м.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Одна зі сторін трикутника дорівнює 15 см, друга сторона на 9 см більша за першу, а третя сторона вдвічі менша від другої. Знай­діть периметр трикутника.

 2. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 32 см, а осно­ва — 12 см. Знайдіть бічні сторони трикутника.

 3. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 25 см, а бічна сторона — а см. Складіть вираз для знаходження основи три­кутника. Обчисліть, якщо а = 8 см.

 4. Побудуйте трикутник, дві сторони якого дорівнюють 5 см і 7 см, а кут між ними — 40°.
 1. Побудуйте трикутник, одна зі сторін якого дорівнює 9 см, а кути, що прилягають до неї, — по 45°. Визначте вид цього три­кутника.

У результаті виконання запропонованих вправ учні мають на­вчитися класифікувати трикутники за кутами та сторонами, об­числювати периметр трикутника, розв’язувати задачі геометрич­ного змісту на знаходження сторін рівнобедреного трикутника.


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

14

21

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

342,

345,

346

348, 350, 352, 354. Самостійна ро­бота: 343-344

716,

722,

723

726, 729,735, 738, 741. Самостійна робота: 734 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

 1. Заповніть порожні місця в схемі.

Класифікація трикутників


7і
7і
За кутами —>
За сторонами —»
\
\


(Схему можна заздалегідь зобразити на дошці або роздати учням на окремих картках.)

 1. Побудуйте:

а) різносторонній гострокутний трикутник;

б) рівнобедрений прямокутний трикутник;

в) різносторонній тупокутний трикутник;

г) рівнобедрений тупокутний трикутник;

д) рівнобедрений гострокутний трикутник;

е) різносторонній прямокутний трикутник.

Після виконання роботи учні обмінюються зошитами, переві­ряють роботи один одного, а потім здають учителеві для остаточної перевірки й оцінювання.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 23 см, а його бічна сторона — 9 см. Чому дорівнює основа трикутника?

 2. Периметр трикутника дорівнює 56 см, одна сторона дорівнює а см, а друга — & см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони. Обчисліть, якщо а = 23 см, & = 10 см. Визначте вид цього трикутника.

 3. 3а допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:

а) дві сторони дорівнюють 7 см і 8 см, а кут між ними — 60°;

б) одна сторона дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до цієї сто­рони, — 110° і 40°.

 1. * Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см. Знайдіть його сторони, якщо основа вдвічі менша від бічної сторони.

Вправи, рекомендовані для виконання вдома


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Поленський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

14

21

Номери завдань

349, 351,355,356

727, 736, 742, 744

УРОК 56 ПРЯМОКУТНИК. КВАДРАТЦілі:

^ навчальна: сформувати поняття прямокутника і квадрата як окремих видів многокутників; домогтися засвоєння властивостей їх сторін, формул для обчислення периметрів прямокутника і квадрата;

^ розвивальна: формувати вміння правильно і чітко виражати думки;

^ виховна: виховувати наполегливість, працелюбність.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: картки з тестовими завданнями, картки з індивідуальним за­вданням підвищеної складності.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інстру­менти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна шляхом виконання тестових завдань. Тестові завдання ба­жано роздати кожному учневі на окремих картках. Одразу після виконання завдань їх бажано перевірити й обговорити.

Тестові завдання

 1. У трикутнику МИК /М = 28°, ZІV = 90°, /.К = 62°. Визначте

вид трикутника МИК.


А

Б

В

Г

Тупокутний

Гострокутний

Прямокутний

Визначити не­можливо 1. У трикутнику РЬТ РЬ = 23 см, ЬТ = 18 см, РТ = 23 см. Визнач­те вид трикутника РЬТ.


А

Б

в

г

Різносторонній

Рівнобедрений

Рівносторонній

Визначити не­можливо 1. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 12 см. Чому дорівнює сторона цього трикутника?


А

Б

В

Г

3 см

4 см

6 см

Потрібно знати, яка саме
 1. 1

  2

  3

  4

  В

  Б

  Б

  Г  Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює а, а осно­ва — Ь. За якою з наведених формул можна обчислити пери­метр трикутника?


А

Б

В

Г

Р = а+2Ь

Р = 2{а+Ь)

Р = а+Ь

Р = 2а + Ь

Відповіді
 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням логічну вправу.

Яка з наведених на рисунку фігур зайва?


п

її
1)

2)

У першому випадку зайвою є фігура 2, оскільки вона не є чоти­рикутником, у другому випадку — фігура 3, оскільки чотирикут­ник не має прямих кутів.

Оскільки учні добре ознайомлені із зображенням прямокутника і квадрата, то у фігурах 1, 2 і 3 на другому рисунку вони, звичайно, розпізнають ці геометричні фігури. Можливо, виконавши ці впра­ви, деякі учні зуміють зробити висновок: прямокутник — це чоти­рикутник, усі кути якого прямі. У будь-якому випадку завдання уроку: засвоїти означення прямокутника і квадрата, властивості їх сторін, засвоїти формули для обчислення периметрів прямокутни­ка і квадрата.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка