І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка42/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

1км3 = 1000000000м3
1 км = 1000 м —> 1 км3 = 103 м3 ->

Потім учитель повідомляє, що для вимірювання об’єму рідини


1л = 1 дм

зазвичаи використовують літр.

З метою підвищення інтересу до вивчення математики можна розповісти про походження слова «літр» (див. додатковий матеріал до уроку).

Після цього доцільно повернутися до задачі, наведеної на етапі формулювання мети і завдань уроку.

Задача. Бак для води в саду має форму прямокутного паралеле­піпеда з вимірами 120 см, 105 см і 80 см. Скільки літрів води вмі­щує бак?

Розв'язання. Об’єм бака V = 120-105-80 = 1008000 (см3).

Оскільки Ідм3 = 1000см3, то 1 008 000 см3 = 1008 дм3 = 1008 л.

Відповідь. 1008 л.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Скільки кубічних сантиметрів міститься в кубічному дециме­трі і скільки — в кубічному метрі? Скільки кубічних дециме­трів міститься в кубічному метрі?

 2. Ребро куба дорівнює 20 см. Обчисліть об’єм куба і виразіть його у сантиметрах і дециметрах.

 3. Ребро куба дорівнює 3 м. Обчисліть об’єм куба і виразіть його у метрах, дециметрах і сантиметрах.

 4. У скільки разів збільшиться об’єм куба, якщо кожне з його ре­бер збільшити вдвічі?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Заповніть порожні місця в ланцюжку:


хЮОО

хЮОО

хЮОО

1мм 1. Виразіть:

а) у кубічних сантиметрах 5 дм3 635 см3, 2 дм3 80 см3;

б) у кубічних дециметрах 6 м3 580 дм3, 7 м3 15 дм3.

 1. Маса 1 дм3 міді дорівнює 9 кг. Чому дорівнює маса мідного куба

з ребром 50 см?

 1. Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда. Довжина акваріуму дорівнює 80 см, а ширина — 60 см. В акваріум нали­ли 192 л води. Яка висота води в акваріумі?

 2. Як зміниться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо шири­ну зменшити в 5 разів, висоту — у 2 рази, а довжину збільшити в 20 разів?


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

23

26

Номери завдань

Письмово

Усно

Письмово

627, 635,637,639,641

882,

884,

880, 885, 889, 908,910 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання усних вправ

 1. Якими одиницями об’єму зручно вимірювати об’єм кімнати, сірникової коробки, складського приміщення, молочного гле­чика?

 2. Розгляньте ланцюжок одиниць об’єму:

 1. мм3 —> 1 см3 —> 1 дм3 —> їм3-) 1 км3

а) У скільки разів кожна одиниця об’єму, починаючи з другої, більша за попередню?

б) У скільки разів 1 дм3 більший за 1 мм3? 1 м3 більший за 1 см3?

в) У скільки разів кожна одиниця об’єму в ланцюжку менша від наступної?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Виразіть:

g n п п g

а) у кубічних міліметрах: 6 см , 25 см , 12 см , 115 мм , Ідм , 1дм3 25см3 6 мм3;

б) у кубічних дециметрах: Зм3, 165 м3, 10 м3 345 дм3, 15м313дм3, 53000 см3.

 1. Із заліза виплавили три куби з ребрами 3, 4 і 5 см. Потім їх усі розплавили і з цього заліза виплавили один куб. Яка довжина ребра цього куба?

 2. Як зміниться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо довжи­ну збільшити вдвічі, ширину — втричі, а висоту — в 5 разів?

 3. * Об’єм води в озерах земної кулі дорівнює приблизно 230 000 км3. Уявіть, що цією водою заповнюють водонапірну башту, яка має форму прямокутного паралелепіпеда. Довжина і ширина його основи дорівнюють 500 м і 1 км. Яку висоту повинна мати водо­напірна башта? Порівняйте її висоту з відстанню від Землі до Місяця. Дані, яких не вистачає, знайдіть самостійно.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

23

26

Номери завдань

628, 636, 640, 642

881,886,890,911

^— ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУЩо таке літр, або хто такий Літр?

Слово «літр» походить від французького «litre», буквально означає «мірарідини».

Існує легенда, що термін «літр» уведено на честь француза Кло­да Еміля Жана-Батіста Літра — сина бідного склодува, який жив у XVIII ст. Начебто він займався виготовленням пляшок і лабора­торного посуду і 1763 року запропонував вимірювати об’єм рідини за допомогою одиниці, яку згодом назвали його ім’ям.

Виникнення цієї легенди пов’язано з тим, що короткий запис «1л» французькою виглядає як «11». Буква «1» дуже схожа на оди­ницю. Щоб уникнути плутанини, запропонували використовувати велику букву, тобто писати «1 L». Але відповідно до міжнарод­них правил одиниці вимірювання позначають великими літерами тільки у випадку, якщо вони утворені від власних імен (у фізиці є такі величини, як Ньютон, Паскаль тощо, названі на честь видат­них учених). Для цього і вигадали історію про Клода Еміля Жана- Батіста Літра.

Утім, ця вигадка незабаром була викрита. Сьогодні у світі ви­знають обидва позначення літра.

УРОК 61 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧЦілі:

S навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Мно­гокутники. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда»;

S розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;

S виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість.

Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель збирає зошити для перевірки й оцінювання домашньо­го завдання.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контроль­ної роботи.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

У результаті вивчення теми учні мали навчитися: ^розпізнавати, називати, зображати многокутники, обчислюва­ти периметр многокутника;

S розпізнавати, називати, зображати трикутники, класифікува­ти трикутники за їх кутами та сторонами;

S розпізнавати, називати, зображати прямокутники і квадра­ти, застосовувати формули площі прямокутника і квадрата до розв’язування задач;

S розпізнавати і називати прямокутні паралелепіпеди, куби, пі­раміди, називати їх елементи;

S застосовувати формули об’єму прямокутного паралелепіпеда і куба до розв’язування задач.

Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно про­водити за таким планом:

 1. Многокутник. Трикутник. Види трикутників

Запитання для усного опитування

 1. Що називають многокутником? Наведіть приклади.

 2. Що називають периметром многокутника?

 3. Що називають трикутником?

 4. Як класифікують трикутники за величиною кутів?

 5. Як класифікують трикутники за кількістю рівних сторін?

 6. Як називають сторони рівнобедреного трикутника?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Обчисліть периметр восьмикутника, усі сторони якого рівні і дорівнюють 7 см.

 2. Сторони трикутника дорівнюють 8 см, 10 см, 8 см. Визначте вид цього трикутника й обчисліть його периметр.

 3. Обчисліть довжину сторони рівнобедреного трикутника, пери­метр якого дорівнює 111 см.

 4. Чи можна визначити вид трикутника, якщо відомий тільки один з його кутів і він дорівнює: а) 140°; б) 90°; в) 50°?

 1. Прямокутник. Квадрат Запитання для усного опитування

 1. Який чотирикутник називають прямокутником?

 2. Яку властивість мають протилежні сторони прямокутника?

 3. Який прямокутник називають квадратом?

 4. Сторони прямокутника дорівнюють а і Ь. За якою формулою обчислюють:

а) периметр прямокутника; б) площу прямокутника?

 1. Сторона квадрата дорівнює а. За якою формулою обчислюють:

а) периметр квадрата; б) площу квадрата?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Сторони прямокутника дорівнюють 12 см і 18 см. Обчисліть пе­риметр і площу цього прямокутника.

 2. Площа прямокутника дорівнює 56 см2, а одна зі сторін — 7 см. Обчисліть периметр прямокутника.

 3. Периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата зі сто­роною 9 см. Обчисліть площу прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 11 см.

 1. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда Запитання для усного опитування

 1. Скільки вершин, граней і ребер має прямокутний паралелепіпед?

 2. Що називають вимірами прямокутного паралелепіпеда?
 1. Який прямокутний паралелепіпед називають кубом?

 2. Скільки бічних граней має чотирикутна піраміда?

 1. За якою формулою обчислюють об’єм прямокутного паралеле­піпеда?

 2. За якою формулою обчислюють об’єм куба?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 9 см, 6 см і 4 см. Обчисліть площу поверхні й об’єм паралелепіпеда.

 2. Сума трьох вимірів прямокутного паралелепіпеда дорівнює 15. Обчисліть суму довжин усіх його ребер.

 3. Площа однієї грані куба дорівнює 25 см. Обчисліть об’єм куба.

 4. Площа підлоги в кімнаті дорівнює 50 м2, а висота кімнати —

З м. Обчисліть об’єм кімнати.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка