І. Вступ Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі моіппо) спільно з органами управління освіти, педагогічними колективами, батьками, громадськістю області у 2013 році спрямуваСторінка1/15
Дата конвертації21.03.2016
Розмір3.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
І. Вступ

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – МОІППО) спільно з органами управління освіти, педагогічними колективами, батьками, громадськістю області у 2013 році спрямував свою роботу на реалізацію державної освітньої політики в усіх секторах галузі. Здійснюючи нормативно-регулююче, організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, орієнтуючись на пріоритети, визначені Міністерством освіти і науки України, та завдання, поставлені обласними органами місцевого самоврядування, інститутом визначено формування змісту регіональної системи післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення доступності до якісних освітніх послуг педагогічних і керівних кадрів, а також дітей та учнівської молоді Миколаївщини, задоволення їхніх освітніх запитів, потреб, розвиток талантів та обдаровань.

Особливої актуальності в розвитку регіональної освіти набула управлінська компетентність директора навчального закладу, що націлена на задоволення головного користувача – Дитини. Звідси, пріоритетним завданням департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та керівного корпусу освітян області у 2013 р. було визначено спільне напрацювання Соціального паспорта (освітня галузь) кожного населеного пункту області, завдяки якому кожен район не тільки отримав реальний аналіз сучасного стану економіки, зокрема освіти, але й уможливив прогнозування перспектив розвитку на найближче майбутнє, що стало основою для конкретних рішень методичних служб та органів управління освіти.

Нормативним підґрунтям роботи над Соціальним паспортом кожного регіону стали: Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (стаття 3); Національний план дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіональних планів створення освітніх округів і модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів» (від 05.09.2012 № 675-р); розпорядження голови облдержадміністрації «Про розробку прогнозів соціального розвитку населених пунктів Миколаївської області на період до 2017 року» (від 02.10.2012 № 338-р).

Реформа загальної середньої освіти – модернізація її змісту – потребувала посиленої уваги в діяльності МОІППО до науково-методичного супроводу впровадження державних стандартів освіти, нових навчальних програм, нового покоління підручників, відповідно й уточнення змістовного наповнення тематики курсового підвищення кваліфікації. Йдеться про реалізацію завдань державної політики у сфері освіти, розвиток професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів області, готовності їх до роботи в новому інноваційному режимі. Особливої актуальності в діяльності структурних підрозділів інституту набула координація роботи районних (міських) кабінетів (центрів) щодо взаємодії між методичною службою та органами управління освіти, науково-методичного забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, реалізації державних та обласних програм, проведення масових заходів із педагогами й учнівською молоддю, участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних програмах і проектах, підвищення кваліфікації, співпраці в міжкурсовий період, проведення спільних заходів тощо.

Із метою реалізації основних напрямів державної політики в галузі освіти, рекомендацій Державної інспекції навчальних закладів України, професійних та особистісних запитів учасників навчально-виховного процесу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, соціального замовлення інститутом у 2013 році: • запроваджено нові ефективні форми підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів області, методичних служб відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні, державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти;

 • уведено кредитно-модульну технологію організації навчального процесу;

 • оновлено зміст, форми, методи і засоби навчання педагогічних працівників ДНЗ відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку дитини, зокрема програми «Впевнений старт»;

 • створено інформаційну систему підтримки освітнього процесу;

 • здійснено змістове наповнення щодо вирішення проблеми формування здоров’язбережувального середовища, валеологічної культури учасників навчально-виховного процесу;

 • розроблено систему заходів, спрямовану на підтримку батьківської громадськості, освітньої реформи;

 • удосконалено систему роботи педагогів області з обдарованою учнівською молоддю в контексті нових соціальних ініціатив Президента України;

 • забезпечено національний та регіональний моніторинг якості освіти, ЗНО;

 • здійснено психолого-педагогічний та науково-методичний супроводи навчально-виховного процесу відповідно до нового змісту освіти;

 • реалізовано державні та обласні програми стосовно освітнього контенту;

 • створено систему безперервної мовної політики, що забезпечує обов’язкове оволодіння державною мовою, можливість опанувати рідну мову національної меншини та іноземних мов;

 • розширено участь навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів у різних проектах, програмах національних і міжнародних організацій, співтовариств;

 • підвищено статус та якість шкільної природничо-математичної освіти в ЗНЗ області;

 • апробовано та запроваджено різні моделі державно-громадського управління розвитком навчальних закладів;

 • вироблено та запроваджено в освітню практику ефективний адміністративний та фінансовий менеджмент.

Із метою науково-методичного супроводу забезпечення якості дошкільної та загальної середньої освіти впродовж 2013 року інститутом здійснено експертизу педагогічних інновацій, розроблено та апробовано регіональний зміст освіти (варіативна складова навчальних планів), забезпечено експертно-аналітичну діяльність авторських програм, електронних та технічних засобів навчання тощо.

Основною формою, що забезпечує взаємодію всіх складових системи неперервної педагогічної освіти, розкриття шляхів використання педагогічними та керівними кадрами області теоретичних знань в їх практичній діяльності, оволодіння новими технологіями, удосконалення професійної майстерності, є курси підвищення кваліфікації, котрі дають можливість кожному педагогу, щонайменше один раз на п’ять років, пройти впорядковане навчання, долучатися до ресурсів закладів післядипломної педагогічної освіти, які є більш потужними, ніж ресурси загальноосвітніх навчальних закладів та районних (міських) методичних кабінетів (центрів).Станом на 1 грудня 2013 року курсами підвищення кваліфікації впродовж року охоплено 4 363 педагоги і керівники Миколаївської області. Порівняно з минулими навчальними роками зросла кількість слухачів, які пройшли курси за денною формою навчання: 4 266 осіб (87 % від загальної кількості слухачів) у 2012 році та 4 363 (95 % від загальної кількості слухачів) у 2013 році. Забезпечено роботу 171 групи за такими основними напрямами.


 Напрям

2013 рік

Учителі фізичної культури

197

Учителі математики

145

Учителі природознавства

59

Учителі історії, етики

141

Учителі трудового навчання

118

Учителі української мови і літератури

228

Учителі світової літератури і російської мови

158

Учителі фізики

101

Учителі музичного мистецтва

122

Учителі німецької мови

27

Учителі інформатики

127

Учителі англійської мови

149

Учителі географії

91

Учителі образотворчого мистецтва

61

Керівні кадри

229

Працівники шкіл-інтернатів

162

Учителі початкових класів

642

Працівники ДНЗ

617

Учителі художньої культури

45

Учителі біології

88

Учителі основ здоров'я, охорони праці

93

Учителі хімії

38

Працівники позашкільних навчальних закладів

68

Керівники гуртків ДПМ

25

Бібліотекарі

69

Практичні психологи, соціальні педагоги

110

Спостерігається стала тенденція щодо зменшення кількості слухачів, які навчаються за заочною формою навчання:

662 особи – 2012 рік;

240 осіб – 2013 рік (5 % від загальної кількості слухачів), що свідчить про якість та ефективність змісту денної форми навчання.

Дистанційна форма навчання в МОІППО в контексті підвищення кваліфікації базується на застосуванні як нових інформаційних технологій та навчально-методичного забезпечення самостійної роботи слухачів, так і традиційних засобів навчання. Кількість слухачів за цією формою постійно зростає.

Сьогодні першочергового значення набуває не лише володіння знаннями, а й здатність ефективно застосовувати їх у реальному житті відповідно до нового змісту освіти. Саме тому організація навчального процесу в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти спрямована на опрацювання технологій післядипломної освіти, широке впровадження ІКТ, науково-методичний супровід реалізації державних стандартів освіти, публікацію матеріалів науково-методичного та практичного спрямування, володіння методиками оцінювання якості освіти учнів, взаємодію з батьківською громадськістю задля забезпечення життєвого успіху дитини.

Кількість навчально-тематичних планів для слухачів курсів підвищення кваліфікації збільшилась із 171 у 2012 році до 180 у 2013. Відповідно до потреб сучасної освіти (державних соціальних цільових програм розвитку освіти, уведення нових стандартів освіти) та замовлень відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) заплановано тематичні курси, що містять новий зміст освіти.

Упровадження другої іноземної мови в навчально-виховний процес ставить перед методичними службами, керівниками закладів освіти і, насамперед, педагогами нові завдання. Акцентується увага на якості іншомовної освіти, оперативному реагуванні на зміни в освітньому просторі, зокрема нові навчальні програми, підручники, навчально-методичні комплекси, засоби навчання тощо. Відповідно інститутом актуалізувалося питання щодо охоплення різними формами навчання педагогів, які викладатимуть іноземну мову в початкових класах, а також другу іноземну мову в п’ятих.

Починаючи з 2011 року, у Миколаївській області розроблено систему підвищення професійної компетентності й педагогічної майстерності методистів із початкової освіти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників і вчителів 1–4 класів ЗНЗ області, організовано роботу щодо підготовки педагогічних кадрів початкової школи до викладання нового предмета «Сходинки до інформатики».

У МОІППО різними формами навчання (курси підвищення кваліфікації, тренінги, навчальні семінари, творчі лабораторії, майстер-класи, університети знань, авторські творчі майстерні, педагогічні студії, методичні активи, школи майстерності тощо) охоплено близько 1 000 учителів початкових класів. Відповідно до замовлень педагогів у 2013 році (станом на 01 липня 2013 року) підвищували і формували рівень інформаційної компетентності 80 % слухачів – спеціалістів ЗОШ І ступеня.

Із метою виявлення реального стану кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів до впровадження курсу «Сходинки до інформатики» протягом березня – квітня 2013 року МОІППО проведено моніторингове дослідження готовності загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області до впровадження курсу «Сходинки до інформатики» у 2013/2014 навчальному році (наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 13.03.2013 № 205), за результатами якого у 2014 році інститутом заплановано охопити навчанням учителів початкових класів та інформатики.

Із метою виявлення актуального стану кадрового забезпечення викладання другої іноземної мови МОІППО проведено моніторинг щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області вчителями, які викладатимуть другу іноземну мову в п’ятих класах у 2013/2014 навчальному році.

Із набуттям чинності Типового положення про атестацію педагогічних працівників з’явилася гостра потреба в підвищенні кваліфікації вчителів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів. У 2013 році було організовано навчання 31 інтегрованого курсу за 15 напрямами; навчанням охоплено 870 осіб (19 % від загальної кількості слухачів). У 2014 році планується 28 аналогічних груп за 12 напрямами.

Забезпечуючи основну державну стратегію щодо професійної компетентності педагогів, визначену Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, МОІППО у 2013 році вперше заплановано та проведено курси для вчителів, які викладатимуть у п’ятих класах. За останні два роки зросла потреба в розробці нових навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації та відкритті нових груп слухачів. Із метою дослідження актуальних педагогічно-освітніх проблем нового змісту освіти, експериментальної апробації нових педагогічних технологій та підручників, удосконалення змісту й розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів області МОІППО різними формами навчання (станом на 01 грудня 2013 року) за новими навчальними програмами охоплено 9 313 педагогічних працівників області:
з/п


Форми підвищення кваліфікації

Кількість заходів

Кількість учасників

1.

Курси підвищення кваліфікації

171

4 363

2.

Науково-методичні школи (міжнародні, всеукраїнські)

5

550

3.

Науково-практичні конференції (всеукраїнські, міжрегіональні, обласні)

14

1 500

4.

Науково-практичні семінари (всеукраїнські, міжрегіональні, обласні, міжрайонні)

47

2 000

5.

Педагогічні читання

2

200

6.

Круглі столи

5

100

7.

Творчі групи

24

360

8.

Творчі лабораторії

14

360

9.

Університети знань

5

110

10.

Школи педагогічного досвіду

12

220

11.

Міжрайонні центри оперативного навчання

6

90

12.

Клуби (літературні, дискусійні, проблемні, керівників м/о)

6

380

13.

Студії (мистецькі, відкриті, професійно-педагогічні, бібліотечні)

7

250

14.

Авторські творчі майстерні (психолого-педагогічні, методичні, управлінські)

23

330

15.

Майстер-класи

5

90

16.

Тренінги

17

255

16.

Форуми

3

260

17.

Батьківські дебати

4

420

18.

Бенчмаркінг-тури

2

30

19.

Методичні активи

24

600

Усі заходи отримали позитивну оцінку їх учасниками, що у свою чергу стало підґрунтям перспективного планування на 2014 рік.

МОІППО як важлива складова інформаційного поля формує освітню політику області. Одним із шляхів цього процесу є видання науково-методичних, навчально-методичних напрацювань у галузі освіти, узагальнення передового педагогічного досвіду: видано науково-методичних посібників – 18 найменувань, інструктивно-методичних листів – 23, методичних рекомендацій та збірників – 21, науково-педагогічними працівниками інституту підготовлено та надруковано 10 номерів періодичних видань з актуальних питань сучасної освіти.

Cтворено й динамічно поповнюється картотека та відеобанк ППД із супроводжуючими презентаційними матеріалами, що налічує більше 850 матеріалів із досвіду роботи освітян Миколаївської області.

Реалізація будь-якої програми, освітніх стандартів значною мірою залежить від професіоналізму вчителя, його вміння трансформувати свої знання учням, що стануть інвестиціями в їх майбутнє. Система заходів, у яких беруть участь педагоги, спрямована на підвищення якості освіти в області та сприяє вдосконаленню їх фахової майстерності. Це як загальновизнані форми, так і нетрадиційні, суть яких полягає в акмеологічному підході до неперервної освіти.
Визначальними серед них у 2013 році стали такі:


 • стажування слухачів курсів у науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, підприємствах України (учителі фізики, української мови і літератури, географії, економіки, світової літератури; усього стажування пройшли близько 250 осіб);

 • залучення вчителів-практиків до розробки навчально-методичного забезпечення викладання за новим змістом освіти;

 • виїзна педагогічна практика в навчальні заклади сільської місцевості з метою популяризації перспективного педагогічного досвіду (проведено на базі міст Миколаєва, Южноукраїнська, Вознесенська, Снігурівського, Миколаївського, Жовтневого, Новобузького, Березанського районів);

 • фахові екскурсії для слухачів курсів (об’єкти культурної спадщини, обсерваторії, виробничі підприємства, АЕС, заповідники тощо);

 • зустрічі з авторами підручників, видавництвами;

 • підтримка творчих зв’язків із відомими вченими країни, земляками, які роблять вагомий внесок у розвиток світової науки і техніки.

У 2014 році інститут продовжуватиме виступати співорганізатором щодо проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл методичного досвіду. У міжкурсовий період до науково-методичної роботи планується залучити близько 10 тисяч педагогічних працівників усіх категорій, для яких буде проведено понад 300 заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Науково-методичну роботу, підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області забезпечували науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту, які відстежували результативність різних напрямів наукових досліджень з актуальних питань сучасної освіти.

Упроваджується перспективний науково-методичний проект освітян Миколаївщини «Очно-дистанційна школа для обдарованої і здібної учнівської молоді «Інтелектуальний резерв Миколаївщини», що вирішує два завдання: підвищення професійної компетентності вчителя в роботі з обдарованою учнівською молоддю та допомагає учням ретельніше підготуватися до інтелектуальних змагань. Контент порталу інституту містить лекції та відеоматеріали викладачів, тестові завдання для самостійної роботи учнів. Через портал здійснюється індивідуальне та колективне навчання учасників школи. Також є можливість проведення ЧАТів і форумів із найбільш проблемних питань.

На базі інституту працюють Миколаївський регіональний Центр Інституту обдарованої дитини НАПН України, а також Літня оздоровча школа для обдарованих та здібних дітей і молоді, у роботі якої беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області, які стали переможцями обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних дисциплін.

Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, структурними підрозділами МОІППО проаналізовано стан дослідно-експериментальної, інноваційної діяльності, вибудовано структуру експериментів і їх реєстр (всеукраїнський, регіональний, місцевий рівні), підготовлено паспорти, розроблено або оновлено програми дослідно-експериментальної роботи на перспективу, плани/програми заходів на поточний період, підготовлені звіти про результати дослідно-експериментальної роботи та перспективи розвитку означеного напряму діяльності в регіоні, що стало основою для їх програм розвитку.

Відповідають вимогам дослідно-експериментальної роботи та відповідним нормативним документам із наявними наказами, програмами та додатками 6 експериментів всеукраїнського, 3 – регіонального, робота яких триватиме у 2014 році.

Інститутом забезпечується науковий, науково-методичний супроводи освітніх процесів на регіональному та всеукраїнському рівнях; проведення апробації, експертиз, рецензування засобів навчально-методичного призначення; підтримка діючих шкіл, забезпечення умов для створення нових, популяризація їх досягнень; залучення до співпраці в науковій роботі та навчальному процесі провідних учених; розвиток співпраці з навчальними закладами з метою впровадження результатів наукової, дослідно-експериментальної роботи, інновацій в освіті; розвиток міжнародного співробітництва тощо.

Реалізація у 2013 році регіональної кластерної освітньої політики забезпечила перетворення ситуативних контактів між установами, організаціями, підприємствами сільської місцевості на систему стійких партнерських відносин, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності структури; реалізації спільних соціальних, культурних, освітянських проектів; зниженню сукупних витрат на розвиток освіти, науки; оптимізації наявних ресурсів; розробці новацій тощо.

У скарбниці інституту – дипломи й медалі переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та міжнародних програм і проектів, нагороди переможців предметних конкурсів та олімпіад.

2014 рік – знаменний для МОІППО, якому виповниться 75 років. Усі заходи, сплановані на ювілейний рік, стануть осмисленням конкретних науково-методичних напрацювань та нестандартних рішень, осягненням перспектив діяльності відповідно до нового нормативно-правового поля системи післядипломної педагогічної освіти, стабільного розвитку регіональної системи освіти, а саме: • провадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів дошкільної, загальної та позашкільної освіти Миколаївської області;

 • забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів із урахуванням установленого порядку атестації фахівців;

 • підвищення якості результатів навчання керівних і педагогічних кадрів за рахунок забезпечення фундаментальної та практичної спрямованості навчального процесу підвищення кваліфікації;

 • забезпечення сучасних науково-методичних, організаційних та матеріально-технічних умов навчання;

 • розробка якісних навчально-методичних комплексів відповідно до нових державних стандартів освіти;

 • створення сприятливих умов для здобуття якісної післядипломної педагогічної освіти за потребою всіх категорій освітян;

 • широка підтримка та реалізація на регіональному рівні освітніх реформ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка