І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. КантСкачати 485.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.02.2016
Розмір485.92 Kb.
  1   2
І.Вступd:\фото 2 клас\101photo\sam_3503.jpg

Треба вчити не думок, а думати. Е.Кант

Скільки думок, переживань стоїть перед кожним вчителем, не дивлячись на те, скільки років він попрацював. Кожний урок для мене, - це окрема сторінка життя, прожита з моїми учнями: іноді тривожна, іноді радісна. Не має сумніву, що він повинен бути цікавим, вражаючим, торкнутися своїми струнами серця кожного учня. Як зацікавити дітей? Як зробити навчання цікавим, щоб діти успішно засвоїли навчальний матеріал? Ці питання завжди стояли переді мною. Коли зустрічаєшся з оченятами дітей, які дивляться на тебе, хто з подивом, хто з цікавістю, а хто з недовірою, ти розумієш, що вони чекають, що ти їм скажеш, куди поведеш. Від першого вчителя залежить, як дитина буде сприймати, шкільний світ, якою вона стане в майбутньому, адже ж він перший... Цим все сказано. Вчитель повинен душу і частинку свoгo серця вкласти в кожну дитину. Для цього необхідно продумувати кожний етап уроку, вибирати такі форми і методи, які б активізували розумову діяльність учнів, навчили використовувати свої знання на практиці, розвивали б його розумові здібності. Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість - це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного матеріалу.Без творчого вчителя не може бути, ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України.(0.Захаренко) Сприяють створенню умов для креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів різноманітні інноваційні педагогічні технології навчання. Однією з них є проектна діяльність, яка створює умови для розвитку ініціативи, самостійності, стимулює процес саморозвитку.

Проект - це активний метод навчання, який стимулює пізнавальну активність і самостійність учнів, посилює інтерес до навчання, розвивають творче, продуктивне мислення, вчить культурі спілкування. Він – ефективний засіб розвитку пізнавального інтересу учнів. Участь у роботі над колективними або індивідуальними проектами сприяє формуванню у молодших школярів уміння відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками, спеціальною літературою, присвяченою різним формам життя і діяльності людини, галузям техніки, науковим відкриттям, використовувати можливості інформаційних технологій. Виконання проекту потребує особливої підготовки як вчителя, так і учнів. Слід завчасно проаналізувати календарне планування з усіх предметів,

зібрати теми близькі за змістом або метою використання, виділити провідну тему чи декілька тем, які будуть винесені на проектування, робота над якими потребує засвоєння учнями необхідних знань і формування необхідного досвіду. Метод

проектів дозволяє працювати з учнями молодшої школи з різним рівнем підготовленості. Обдаровані учні, які випереджають у своєму розвитку однолітків, можуть з успіхом розробляти довготривалі проекти. Використовуючи проектну діяльність я переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці, набули комунікативних навичок. У них підвищується інтерес учнів до знань. Роботу з невеликими за об’ємом проектами на уроках української мови розпочинаю вже з другого класу. Це короткі інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів. В 3-му, 4-му класі роботи більш ускладнюється, включаються зв’язки з іншими предметами. Клас у постійному пошуку. Учні порівнюють, групують предмети, що вивчають, досліджують, творчо узагальнюють свої знання під час проведення уроків, свят та інших цікавих навчальних заходів.

Як працювати над проектом ?

Застосування методу проектів у початковій школі

Проектування в початковій школі має свою специфіку. Слід ураховувати вікові та психологічні особливості учнів, адже бачити, як роблять інші, й робити самому — речі абсолютно різні.

Традиційна освіта розглядається як засвоєння учнями певної суми знань, умінь і навичок, що обумовлюються Державним стандартом та програмами з того чи іншого предмета. Але, щоб бути успішною людиною в сучасному світі, цього недостатньо. Важливо, щоб дитина, яка йде у доросле життя, не була пасивним об'єктом впливу, а могла самостійно знайти певну інформацію, була здатна критично мислити, розв'язувати складні проблеми шляхом аналізу обставин й інформації, враховувати альтернативні думки, приймати важливі рішення, дискутувати, спілкуватися.

Діяльність учителя, який працює за методом проекту, має бути спрямована на постановку нових завдань і пошук засобів їх реалізації. Сучасне життя вимагає від педагога в його діяльності активної й систематичної творчості. Інноваційна діяльність залежить від низки чинників:

• усвідомлення і звільнення від психологічних бар'єрів, комплексів;

• уміння здійснювати пошук нововведень, робити вибір;

• розуміння суті нововведення, потреби в його застосуванні;

старанності в плануванні роботи, можливості витратити значну кількість часу, особливо на початкових етапах.

Використання методу проектів у початковій школі має на меті:

• створення умов для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;

• формування у школярів як спеціальних, так і загально навчальних, розвивальних умінь і навичок;

• надання кожному учню (навіть не дуже успішному в навчанні) можливості розмірковувати з приводу того, що він знає і думає;

• вироблення життєвих цінностей;

• створення атмосфери співробітництва, взаємодії;

• розвиток комунікативних якостей;

• створення комфортних умов навчання, які б давали кожному учневі відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, значимості.


Допомога учителя може полягати:

 • у підборі літератури та інших джерел інформації з теми;

 • у формулюванні гіпотези і визначенні цілей, яких треба досягти;

 • у показі способів та прийомів роботи зі знайденим матеріалом;

 • в обговоренні зібраного матеріалу;

 • у підготовці тексту виступу;

 • у моделюванні, в тому числі і комп’ютерному.

Комусь із дітей потрібна більша допомога, а хтось готовий до більш самостійної роботи. Тим самим реалізується принцип індивідуалізації навчання і досягається найкращий результат.
За домінуючим видом діяльності проекти поділяються наступним чином:
дослідницький проект (це найскладніший проект, обрана тема повинна бути актуальною, а мета – чіткою, наприклад, історія екзамену);

 • пошуковий проект ( анкетування, складання таблиць, діаграм);

 • творчий проект (результатом такого проекту можуть бути: газета, літературна збірка, відеофільм, свято, вистава тощо);

 • рольовий або ігровий проект (розподіляються ролі, наявні елементи костюмів, створюється певна ігрова ситуація);

 • практичний проект (наприклад, модель діючого механізму, створена своїми руками розвиваюча гра).
За кількістю учасників проекту:

 • особистісні;

 • парні;

 • групові;

 • колективні

За тривалістю проведення:

 • короткотривалі;

 • середньої тривалості;

 • довготриваліПлан проведення проекту
І етап
- Визначення теми.
- Постановка завдання.
- Обговорення.
- Формулювання проблемних питань.
- Формування груп, висунення гіпотез вирішення проблем.
- Обговорення плану роботи учнів.
- Обговорення можливих джерел інформації, питань захисту авторських прав.


ІІ етап
- Вибір творчої назви проекту.
- Самостійна робота учнів з обговорення завдання кожного в групі.
ІІІ етап
- Самостійна робота груп по виконанню завдань.

IV етап
- Підготовка учнями звіту про виконану роботу.
V етап
- Захист отриманих результатів та дослідів.
1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.
1) Чому цей проект потрібен?
2) Яку проблему він буде вирішувати?
3) Як школярі будуть залучені до участі у роботі?
2. Загальна мета проекту, завдання.
1) Мета – це те, що бажаєте отримати в результаті.
2) Завдання – це конкретна частина мети, яку треба буде реалізувати, це дії, за допомогою яких буде досягнуто мету проекту.
3. Плановані результати проекту.
1) Чітко опишіть, що буде отримано.
2) Кому це буде корисно?
3) Якою буде ваша вигода від участі у цьому проекті?

4. Діяльність в рамках проекту.
1) Що треба робити, щоб досягти описаних результатів і вирішити проблему?
2) Які конкретні дії треба виконати для вирішення проблеми?
3) Які ресурси будуть використані?
4) Що буде відбуватися в рамках даного проекту?
5. Висновки при виконанні проекту.
1) Від чого може залежати результат проекту?
2) Як результати даного проекту можуть бути використані іншими

Паспорт проектної роботи:

  1. Назва проекту.
   2) Керівник проекту.
   3) Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту.
   4) Склад проектної групи (прізвища учнів, клас).
   5) Тип проекту.
   6) Замовник проекту.
   7) Мета проекту (практична та педагогічна мета).
   8) Завдання проекту.
   9) Необхідне обладнання.
   10) Анотація.
   11) Передбачувані продукти проекту.
   12) Етапи роботи над проектом.

Можливі результати проектної діяльності:- проект – спостереження
- проект – оповідання
- фантастична історія
- музичне оповідання
- виготовлення листівок, іграшок, сувенірів
- екологічний проект
- сервісний проект
- мальований фільм
- слайд – фільм
- реклама
- буклет

- проект – книга
- мультимедійна презентація
- гербарій
- альбом
- журнал, в тому числі й електронний
- колаж
- колекція
- макет
- модель
- книжка – розкладка
- музична відбірка
- наочні посібники
- плакат
- план
- реферат
- серія ілюстрацій
- казка
- довідник
- стінгазета
- сценарій свята
- навчальний посібник
- фотоальбом
- креслення

- екскурсія
- карта

Проект повинен супроводжуватися теоретичним матеріалом, схемами, кресленнями, малюнками, зразками, оригінальною розповіддю.

Види проектів для роботи з учнями початкових класів
1. Ранні проекти.
Ранні проекти – це зазвичай колекціонування різноманітних ілюстрацій та слів до них, які можуть використовуватися на уроках як словник, як матеріал для розвитку мовлення і збагачення кругозору учнів. Ці проекти доступні для першокласників у більш простому вигляді та з деякими ускладненнями в інших класах початкової школи.
Кольорові сторінки. В альбомі для малювання наклеюють аркуші або картон червоного, зеленого, жовтого, синього, білого, чорного та ін. кольору. Учні повинні

знаходити різні картинки або їх малювати, підписувати внизу, наприклад, «зелене дерево», «синя куля», і приклеювати малюнок в альбом на сторінку з відповідним кольором.

Буквозошит. Зробити декілька зошитів з буквами. Учні малюють або вирізають малюнки предметів, що починаються на цю букву, підписують внизу ілюстрації і приклеюють у зошит з відповідною буквою. В подальшому, коли діти навчаться гарно писати, у ці зошити можна записувати приказки, загадки, короткі вірші, казки, використання фіз.хвилинки на всі букви алфавіту.
Цифроплакат. Учнями оформлюється плакат про цифри по мірі їх вивчення. Малюються картинки, записуються лічилки, казки, речення про цифри.
Картки предметів з крилами. Учні знаходять малюнки предметів або істот, у яких є крила: літак, птахи, комахи тощо. Роблять надписи і приклеюють на аркуші одного формату. Розпочату роботу в 1 класі за цими темами можна продовжувати в інших класах і поповнювати сторінки додатковим матеріалом. Можна вказувати дату, прізвище, клас, авторів робіт.
2. Проект – спостереження.
- Щоденник спостережень. Проекти про пори року.
«Зимонька – зима»: чому так кажуть, погода, тварини, птахи, комахи, рослини; як готуються люди до зими; український фольклор про зиму; зимові ігри; зимові свята; зимова їжа; зимові відчуття; зимові асоціації.
- Проекти про домашніх тварин
«Мій Барсик»: зовнішній вигляд тварини, його звички; як показує свій настрій, свої бажання; меню тваринки; історичні дані про появу цього виду тварин; український фольклор, письменники та поети про цю тварину.
3. Проект – розповідь.
- Результат дитячої творчості і фантазії.
- Результат вивчення ряду тем шкільних предметів.
- Фантастична розповідь на задану (вигадану) тему.
- Патріотичні, історичні, географічні, природознавчі оповідання.
- Музичне оповідання.
- Розповідь – картина.
- Проект – розповідь за сюжетом фільму.
4. Конструктивний (матеріальний, предметний) проект.
- Виготовлення матеріальних предметів.
- Виготовлення листівок, закладок, іграшок, сувенірів, настільних ігор.
5. Екскурсійний проект.
Екскурсії, походи, експедиції, поїздки, подорожі, в тому числі й заочні.

Короткий словник «проектних» термінів.
Актуальність – показник дослідницького етапу проекту. Визначається декількома факторами: необхідністю доповнення теоретичних побудов, які мають відношення до явища, що вивчається; потребою в нових даних; потребою практики. Обґрунтувати актуальність – означає пояснити, чому дану проблему потрібно вивчати на даний час.

Гіпотеза – обов’язковий елемент у структурі дослідницького проекту; припущення, при якому на основі ряду фактів робиться висновок про існування об’єкту, зв’язку або причини явища, причому цей висновок не можна вважати повністю доведеним.
Захист проекту – найбільш тривала і глибока форма презентації проекту, яка включає в себе етап запитання – відповіді та дискусійний етап.
Питання проекту – питання, на які потрібно відповісти учасникам проектної групи, щоб достатньою мірою усвідомити і розкрити тему проекту.
Проблема – соціально значиме протиріччя, вирішення якого є прагматичною метою проекту. Проблемою може бути, наприклад, протиріччя між потребою і можливістю її задоволення, нестача інформації про що – не будь або проти річний характер цієї інформації, відсутність єдиної думки про подію, явище.
Проект – метод навчання, оснований на постановці соціально значимої мети і її практичному досягненні.
Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учню виявити самостійність у плануванні, організації і контролі своєї діяльності, проявити творчість при виконанні навчальних завдань.
Структура проекту – послідовність етапів навчального проекту. Обов’язково включає в себе постановку соціально значимої проблеми, планування діяльності, пошук необхідної інформації, виготовлення з опорою на неї продукту, презентацію продукту , аналіз і оцінку проведеного проекту.

Література

 1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник / авт.-уклад.: О.І.Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: А.П.Н. – 136 с. 

 2. Проектна діяльність в освіті. Оксана Онопрієнко. Дир. школи, №47 (623) грудень 2010р. 

 3. Управління проектами в закладах освіти: Наук.-метод. посіб. / За ред.. Л.А.

 4. Онищук та ін. – К.: Фонд юрнауки АПС, 2007. – 250 с.


d:\фото 2 клас\sam_3704.jpg


Вчитель початкових класів

Роспасієнко Л.І.

Проект «Екскурсія до лісу восени»


Проект «Екскурсія до лісу восени» 
(Навчальний предмет «Я і Україна» 3 клас
)

d:\фото 3 клас\sam_3717.jpg

Дидактична мета: поглибити знання учнів про красу осінньої природи; формувати вміння висовувати, аргументувати і захищати свої ідеї; розвивати творчу уяву,фантазію учнів, уміння спостерігати,порівнювати; виховувати значущі загальнолюдські цінності; пробуджувати захоплення силою і красою природи. 
Проблемне питання: «Як зберегти красу природи?» 

Зміст проекту

І. Оголошення маршруту 
ІІ. Спостереження
 
1. Екскурсія до лісу (спостереження за рослинним і тваринним світом) 
2. Дослідницька робота (організовується в групах) 
Загальна проблема: коли різні люди об’єднуються заради однієї справи-збереження природи? 
1 група «Рослинний світ в осінньому лісі» 
2 група «Пташине царство» 
3 група «Тварини лісу» 
4 група «Грибні поляни» 
3. Звіт кожної групи. Висновки 
4. «Юні письменники» 

ІІІ. Підсумки оцінювання проектної діяльності всіх учасників 
1. Оформлення творчих робіт, підготовка до презентації результатів навчального проекту у формі виставки «Збережемо красу природи». Фотоколадж.
Хід проекту
І. Оголошення маршруту. 
1. Вступне слово вчителя
 
Природа – це багатство й краса нашої рідної землі. Кожен з нас не уявляє свого життя без чарівного світу природи – розлогих ланів, тінистих лісів, повноводних річок і чистого блакитного неба. Зберегти цей дивосвіт для себе,для нащадків, обов’язок кожного мешканця нашої чудової планети – Земля. 
Сьогодні ми з вами відправимось на екскурсію до осіннього лісу. Ми будемо не лише захоплюватись красивими пейзажами, не просто гуляти або відпочивати, а й спостерігати і робити висновки. 

2. Правила поведінки у природі 
Пам’ятайте! (учні отримують пам’ятки ) 
• Кожен листочок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним, ми дихаємо, без нього немає життя. Не топчи, не зривай рослини! 
• Не галасуй в осінньому лісі, не шуміть – послухайте, як шумить ліс 
• Щоб згубити молоде дерево, потрібні хвилини, а виростити – роки 
• Природа щедра до нас. Все, що ми маємо, - від неї. Ви відплатіть їй своєю добротою, увагою, чинним поводженням і вона буде ще щедрішою. 
• Не слід смітити в лісі 
• Не ловити диких тварині не забирати їх додому (дикі тварини не можуть жити в неволі, вони загинуть) 
• Не руйнувати гнізда (порушені гнізда птахи покидають) 
• Не розводити багаття (пожежа може виникнути від залишеного багаття) 
Осінь люди завжди прославляли і багато цікавого помічали. 
Народні прикмети 
 Грім у вересні – на теплу погоду 
 Сухий вересень – на пізню зиму 
 Ранній листопад – на холодну зиму 
Спробуйте відчути запах осіннього листя. Який настрій він викликає? 
Дорогі діти, сьогодні ми пропонуємо вам здійснити подорож до лісу. 
c:\users\user\documents\фото 3 клас\sam_3761.jpg

Прийшли ми у ліс – це система жива, 


Дуб шелестом листя шепоче слова,
А співи пташок заворожують слух. 
Тут дихати легко – ліс кожному друг! 
Погляньте довкола. Стоїть чарівниця осінь. Вгорі бездонне синє небо. Тепле лагідне сонечко дивиться привітно та не дуже весело. А все навколо розмальоване теплими барвами. Повітря напоєне пахощами, які бувають тільки восени. 
Давайте поринемо з вами у світлу казку осіннього золотого лісу. 
Як же гарно, чудово, привітно, 
Ніби в казці, в осіннім гаю 
Клен з берізкою золотом квітне, 
Я на килимі жовтім стою 

А вітерець поміж гіллям гуляє, 


По осінньому лісі іде – 
Листям жовтим в повітрі кружляє 
І тихенько додолу кладе 

Лист злітає у синяву неба 


І співа в кучерявій сосні 
То пригорнеться ніжно до тебе, 
На ліричній заграє струні 

Осінь зігрівається в теплім промінні 


Усміхається сонцем згори 
І малює картини чарівні 
Та міняє щодня кольори 

Ніби дівчина золотокоса 


Кожен день нову стрічку вплітає, 
По шовковій травинці йде боса 
Й землю всю до грудей природа 
2. Завдання групам 

ІІ. Спостереження 
1. Спостереження дітей за рослинним і тваринним світом.
 
2. Звіт кожної групи. 

3.Висновки. 
1) Презентація групи І «Рослинний світ в осінньому лісі». 
Спасибі людям, що зростили ліс…. 
За всі дуби, ялинки в пишнім гіллі 
І за красу отих зелених кіс, 
В яких стоять оті гнучкі берізки білі! 
• Ліс – це природне багатство. Останній ліс нам нагадує кількаповерховий будинок. (Верхній поверх – це найвищі дерева: сосна, дуби; нижчий – трохи нижчі: осика, береза, липа,вільха; потім ідуть кущі: ліщина, калина; найнижчий поверх – трави, гриби, мохи.) 
• Спостерігаючи за природою в осінньому лісі ми помітили,що слідом за першими приморозками починається посилений листопад, ховаються комахи, відлітають на південь перелітні птахи. Сонце піднімається вже не так високо, як літом, тому його промені вже слабше прогрівають землю. Красивий і сумний рослинний світ ранньої осені. Рослини змінюють своє зелене вбрання, готуються до зимового холоду. На золотому фоні зжовклого листя виділяються яскраві плями розфарбованих кленів та осик. Червоніє листя черемхи, вишні, горобини. Стає бронзовим листя дуба. Від дерева до дерева бринять тонкі сріблясті нитки липкого павутиння. Тихо в осінньому лісі. Ще цвітуть пізні квіти, жовтіє і в’яне трава. Поступово починається час листопаду. Раніше за інші дерева скидає листя липа і старі тополі. Посилений листопад починається за першими приморозками. Старші люди кажуть, що перші приморозки – початок осені, але нерідко після них починається тепла сонячна і суха погода. Це час „бабиного літа”. Але ця пора триває недовго. Незабаром – пора осінніх дощів. Вони зовсім не схожі на літні. Осінні дощі – маячливі. Увесь тиждень , не вгаваючи ,може сіяти дощик. І здається, немає йому краю. Тому й буває дві осені. Одна - золота, радісна. Друга – сіра ,сумна , похмура. Кущі і дерева скидають листя. Сохнуть трави. Хоча життя їхнє не припиняється, вони перебувають у стані спокою. 
• А знаєте яку користь приносить ліс? Гектар лісу протягом року очищує 18 млн. кубічних метрів повітря, а повітря збирає 36 т пилу. Лише одне листяне дерево – бук – «виробляє» за 1 годину 1 кг. 700 г. кисню, що може задовольнити потреби 64 чоловік. 
Один гектар лісу дає близько тонни малини, чорниці, журавлини та ін. ягід, таку саму кількість лікарських рослин. 
З одного гектара насаджень липи, акацій, інших медоносів бджоли збирають 300 кг. меду. 
Зникнення одного виду рослин може спричинити зникнення від 10 до 30 видів комах. 
Кущик чорниці зможе пригощати своїми плодами 300 років. 
Людині потрібно 960 літрів кисню на добу, скільки багато виділяє 5 дорослих дерев. 
Верби, тополі живуть – 60-70р., сосни, ялини – 400р. 
Всі ми з вами побували восени в лісі, бачили різні види дерев. А тепер ми пропонуємо вам пограти в цікаву гру. 
• Гра «Рослини нашого лісу» 
У скриньці лежать гілочки сосни, березовий листок, ялинова шишка, кетяги калини. Діти по одному підходять, беруть зі скриньки щось одне. Дитина розповідає все про цю рослину. Решта - доповнюють. 
2) Презентація групи ІІ «Пташине царство» 
Підемо у ліс – це система жива 
Дуб шелестом листя шепоче слова 
А співи пташок заворожують слух 
Тут дихати легко…Ліс кожному – друг 
• Спостерігаючи за птахами восени і читаючи різні книги, ми дослідили, що першими відлітають ті птахи, які весною прилетіли останніми, – це стрижі, зозулі, солов'ї. Летять до вирію дикі гуси, качки, журавлі. Ластівки, відлітаючи до теплого краю, збираються зграями, чіпляються одна за одну лапка до лапки. 
• Птахи є невід’ємною частинкою кожного лісу. Вони – окраса нашого лісу, поля, саду, своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять наше життя радісним і приємним. 
• Яких птахів ви зустрічали в нашому лісі? 

Гра «Впізнай хто?» 
Великі очі на великій голові. Здобич – здебільшого гризуни. Добре 
бачить уночі. (Сова) 
• Цікаво знати, що сови володіють гострим зором і слухом. Їх великі очі

пристосовані для полювання в умовах слабкого освітлення. Крики у сови найрізноманітніші: одні, по опису, схожі на плач дитини, інші нагадують регіт – різкий і глузливий. Мало сов в'ють собі гнізда самі, набагато частіше вони займають порожні житла інших птахів, використовують дупла в деревах або інші природні поглиблення 


Птахи дуже корисні тварини. А без їхнього співу і щебету природа стала б сумною і не привітною. 

В теплі подались краї 


Гуси, чаплі, солов’ї, 
Журавель, зозуля, шпак, 
Трясогузка, стриж і грак, 
З ними жайвір польовий, 
Вивільга, деркач прудкий, 
Конопляночка - співачка, 
Лебідь, ластівка і качка.    І.Величко 

У скрутний зимовий час 


Залишаються у нас 
Дятел, ворон, горобець, 
Галка, щиглик і норець, 
Омелюха і сорока, гамірлива білобока, 
Та синички з снігурами, 
Та вівсянки з шишкарями. 
Серед розсипу снігів 
Чути їхній мужній спів   І. Величко 
• У лісі ми з вами побачили синичок. 
Синиця — усім відома пташечка. Груди в неї жовті з чорною смужкою посередині, спинка зеленувата, на голові — чорна шапочка, а щоки білосніжні, її нескладну пісеньку „дзінь-дзінь” можна чути цілий рік. На зиму синиця не відлітає до теплих країв. Ми помітили,що синиця облаштовує свої гнізда в дуплах дерев. А читаючи літературу дізналися, що вона часто використовує для гніздовищ труби, неробочі поштові скриньки й інші місця, хоч якось придатні для виведення пташенят. Гніздо синиця вистилає товстим шаром моху. Синиця пристосована до різних видів їжі. Ці птахи комахоїдні. Вага комах, яких з'їдає синиця за один день, дорівнює її вазі. Узимку, коли комах немає, синиці живляться рослинними кормами. Вони часті відвідувачі годівниць, особливо полюбляють насіння соняшника. Візьме синичка одне насіннячко в дзьоб, перелетить на найближче дерево, притисне його двома лапками до гілки і ретельно довбає своїм тоненьким дзьобом. З'їсть одне насіннячко, летить по інше. Кажуть, що синиці люблять сало. Давати його птахам можна тільки сирим! А ще вона є майстром грабунку кухонь. 
Погляньте на фото. 
• Якого птаха підтримує хвіст, коли він сидить на дереві? (Дятел) 
Дятел – лікар лісу. Він продовбує хворі дерева дзьобом і довгим язиком виймає з-під кори жучків-короїдів, личинки. Біля нього ще й синички, мухоловки, горихвістки і інші пташки підгодовуються. Ми помітили, що у дятла – міцний долотоподібний дзьоб і дуже довгий тонкий язик із зубчиками на кінці, що змочується клейким секретом. Дзьоб прямий, долотоподібний або до кінця злегка вигнутий. Язик може сильно висуватися (майже на довжину дзьоба). Птах вставляє язик у вузький хід у корі або деревині, де живуть комахи, і здобич приклеюється до язика або наколюється на шипи. Ноги короткі, але сильні, розташування пальців пристосоване до лазіння по стовбурах. По землі пересувається стрибками. Хвіст із дуже міцного й пружного пір'я, що служить опорою при переміщенні по дереву. Оперення досить пухке. Пуху немає. Забарвлення переважно складається зі сполучення чорних і білих тонів. Верх голови й шиї, спинна частина та частина під хвостом синювато–чорні; плечі, щоки, боки шиї білі, черево брудно-біле. Живе цей дятел у лісах. Дятли видовбують собі дупло, в якому гніздяться. 
В народі кажуть, де багато комашок, там багато пташок. 
• Сьогодні ми хочемо, щоб ви разом з нами вивчили правила. 
1. Ніколи не зробимо шкоди 
Ми пташці у ріднім краю. 
2. Нехай звеселяють природу - 
Співають для нас у гаю. 
3. Ми друзі і вірні, і щирі, 
Бо ми бережемо повсякчас 
Пташок, що літають у вирій, 
І тих, що зимують у нас. 
Птахи – це краса та радість природи. Пернаті друзі радують нас своїм співом, допомагають у боротьбі зі шкідниками. Нам треба берегти птахів і турбуватись про цих друзів. 
В Україні зустрічається 360 видів птахів. Розміри в них різні. Живляться вони різноманітною їжею. Та найважче їм взимку. Вони вже в кінці літа готуються до зими. Перелітні – відлітають у теплі краї, де є корм, а частина залишається зимувати в рідних краях. Тому ми повинні їм допомагати їжею. 

Гра «Хто більше» 


Розгляньте фото і згадайте приказки та прислів’я про птахів, які ми сьогодні побачили в лісі. 
Ми надіємося, що ви дізналися багато цікавого про зимуючих птахів. Зрозуміли, чому взимку вони потребують особливої опіки і уважного ставлення збоку людей. 

3) Презентація групи ІІІ «Тварини лісу» 


• Коли ми йшли осіннім лісом, то побачили, що мешканців лісу не можна тривожити шумом, криком. Тваринки дуже злякані, насторожені, адже вони живуть тут в цілковитій тиші. Тут відбувається зовсім інше життя. 
• Готуючись до екскурсії, ми запам’ятали, що не можна руйнувати мурашниками, пташині гнізда, кидати каменем в жаб. В лісі ми побачили, що жаба полює за комахами, які розвелися в лісі, а там де є мурашники, дерева менше хворіють. 
Тварини – невід’ємна частина нашої природи. Це невичерпана різноманітність форм, способів і місць існування. Кожна тваринка необхідна для гармонії і взаєморозуміння. 
• Ліс – дійсно багатоповерховий будинок. Під кущиком ми зустріти білку, їжака, довговухого, косоокого звіра. 
А чи знаєте ви? 
В Україні живе 108 видів звірів. Вони: 
• лазять по деревах (білки,куниці); 
• бігають по землі (зайці,козулі, лисиці, вовки); 
• плавають у воді (видри,дельфіни); 
• літають (кажани); 
• живуть під землею (миші, кроти). 
Пригадаймо, хто ж такі звірі? Це тварини,тіло яких вкрите шерстю. Шерсть захищає від холоду. Всі звірі народжують малят і годують їх молоком. 
Живляться вони різноманітною їжею. 
- А зараз ми вам розповімо про деяких тварин, які ми побачити у нашому лісі. 
В мене шубка з колючок 
В мене сіра спинка. 
Ніс, як чорний п’ятачок, 
Очі – намистинки (Їжак) 
• Їжак – невеличка тваринка. Його колючки захищають від ворогів. 
Їжак – нічна тваринка. Ми його побачили сплячим, тому,що вдень він спить у схованці, а вночі виходить на пошуки їжі. А можливо він вже спить? Їжак живиться тваринною їжею. Вони їдять дуже багато, протягом літа нагромаджуючи під шкірою жир. З наступом осінніх холодів їжаки залазять у гнізда, які влаштовують під корінням дерев, купами хмизу або листя, в норах, і впадають у сплячку. 
Незважаючи на те, що від їжака людина не отримує ані хутра, ані смачного м’яса, він – корисна тварина. Адже їжаки охороняють ліси,поля, сади й огороди. Щоб задовольнити свій апетит, вони поїдають велику кількість птахів, слимаків, мишей. 
Але багато звірів знаходять собі їжу взимку й не залягають восени в сплячку. 
Самий пухнастий, і у нього 
Довгі вуха, довгі ноги. 
Дім його завжди на волі 
Під кущем, у лісі, в полі 
Навіть пень його лякає 
Хто лякливого вгадає? 
• Зайця ми легко впізнали по довгих вухах і куцому хвостику. Великі і довгі вуха свідчать про дуже гарний слух. Задні лапи довші за передні, тому перекидається заєць стрибками. 
Заячої хатки ми не побачили, адже ми знаємо, що вони не будують собі схованки і не запасають собі корм на зиму. Вдень вони ховаються, а як почне темнішати виходять поживитися. 
Маючи стільки ворогів, зайці вже давно всі зникли. Але вони продовжують існувати завдяки великій плодючості. Шубка у нього вже світло-сіра, адже незабаром зима і він буде весь біленький. 
• А чи знаєте ви прикмети, які можна помітити у зайця восени? 
У зайця шерсть посвітлішала – близько зима 
• У зайця шубка густа – буде тривала зима 

4) Презентація групи ІV «Грибні поляни» 
• Приємно погожого дня побродити неходженими лісовими стежинами по грибних місцях. Травичка ще сизіє від вранішньої роси, а над лісом розтає синювато – молочний туман. Під ногами шелестить давно опале листя, похрускує хмиз. Білокурі красуні наче вітають раннього грибника своїми розлогими коронами. 
Хочемо насамперед розказати вам, що серед людей, які збирають гриби, побутує уявлення про певні ознаки, за якими, вони відрізняються їстівні гриби від отруйних. Як правило, це ознаки хибні. 

1. «Комахи і равлики не їдять отруйних грибів» 


Пояснення: комахи і равлики їдять, як їстівні гриби, так і отруйні. 
2. «Якщо у каструлі є отруйний гриб, срібна ложка або монета, опущена у відвар почорніє» 
Пояснення: потемніння срібла залежить від наявності амінокислот, що містять сірку, внаслідок чого утворення сірчане срібло чорного кольору. Так амінокислоти є і в їстівних, і в отруйних грибах. 
3. «Якщо голівка цибулі або частику замінить колір під час приготування грибів, серед них є отруйні» 
Пояснення: потемніння цибулі чи часнику можуть викликати як отруйні, так і їстівні гриби,залежно від наявності у них ферменту тирозиназу
4. «Отруйні гриби викликають скисання молока» 
Пояснення: молоко скисає під впливом ферментів типу пепсину і органічних кислот, які можуть міститися як в їстівних, так і в отруйних грибах. 
5. Отруйні гриби обов’язково мають неприємний запах, а їстівні – приємний 
Пояснення: запах смертельного отруйного гриба – блідої поганки не відрізняється від запаху печериці 
6. «Усі гриби молодими їстівні» 
Пояснення: бліда поганка однаково отруйна як молодою, так і старою. 
Отже, єдина можливість грибника виключити помилки – це знання їстівних та неїстівних грибів, а також практичний досвід. Для отруєння не обов’язково з’їсти поганий гриб, просто досить потримати в руках бліду поганку, а потім цими ж руками позбирати і з’їсти ягоди. Отруєння може спричинити споживання нормальних грибів, що ростуть у несприятливих екологічних зонах. 
• А тепер детальніше про гриби нашої місцевості, які ми побачили в осінньому лісі. 
В народі кажуть: 
Багато грибів восени – чекай врожаю, пізній гриб – пізній сніг. 
З’явились опеньки – скінчилось літо. 
• Вікторина «Чи знаєте ви гриби?» 
1. Трухлявий пеньок допоможе вам правильно знайти дорогу до цих грибів. Які ж гриби ростуть на пеньках і руйнують їх? (Опеньки) 
Вірш : «Несправжні опеньки» 
Аж захекалось зайча! 
Скільки радості в очах! 
«Мамо, я знайшов опеньки! 
Подивись, які жовтенькі!» 
Глянула на сина мати 
І сказала: «Мій вухатий! 
Хоч вони такі гарненькі, 
Та несправжні то опеньки» 
Спостерігаючи в лісі за грибами, ми помітили, що опеньки бувають як справжні, так і несправжні. Вони між собою дуже схожі. Та у несправжніх ніжки надто тонкі, але щоб їх відрізнити, треба бути справжнім грибником. Справжні опеньки ростуть здебільшого сім’ями. 

2. В листяних лісах їх не знайдеш. Ці гриби ми помітили лише в ялинових, а найбільше їх в соснових лісах. Та не по одному, а цілим сімейством. В хорошу погоду цей гриб сухий, шапочка шовковиста, блискуча. Шкіра на шапочці легко відділяється і її можна обчистити, як яйце. А в дощову погоду, так казала моя бабуся, шапочка гриба стає слизькою, маслянистою. Тому цей гриб називається (Маслюк) 


Вірш: «Маслючок» 
За ріку в боснячок завітав маслючок 
Соснячок – молодий, маслючок – золоти 
І з тих пір маслючок не кида боснячок 
Там росте наш грибок, дожидає діток. 
3. Ім’я для цього гриба не дуже підходить. Ми помітили, якщо гриб росте під сосною, шапочка його має колір соснової кори. А під ялинкою росте гриб з шапочкою зовсім іншого кольору – зеленувато – синьою. Якщо невпевнений обріж ножем оранжеву ніжку. На зрізі виступить краплинка оранжевого соку. Спробуй язиком на смак, відчуєш смак смоли. 
Що це за гриб? (Рижик) 
4. Під осикою ми знайшли гриб. Шапочка у нього оранжево - червоного кольору, дуже схожа на опале листя осики. Здогадались що це за гриб? Якщо ні – розріжте ножем шапочку , чи ніжку гриба. М’якуш гриба – білий і враз починає синіти, і чим далі – тим більше. (Красноголовець) 
5. Його нам було видно здалеку. На високій білій ніжці, в червоній шапочці, покритій білими краплинками. Але якщо гриб не ховається під деревом, а сам запрошує грибника , то тут щось не те. Напевно, це отруйний гриб. Та ми його не топтали. Нехай собі росте, а потім ми побачили такий самий гриб, але вже старий, краї шапочки загнуті до верху і він перетворився в блюдце на ніжці. В енциклопедії ми читали, що коли пройде дощ і у блюдечко потрапить вода, вона буде не проста вода, а отрута. Якщо муха захоче напитися води, вона гине не встигнувши злетіти. Тому гриб назвали….? (Мухомор) 
• А чи знаєте ви? 
Що один гектар лісу дає врожай їстівних грибів у середньому до 80 кілограм. 
Збираючи гриби, не можна зривати їх разом з грибницею. Їх треба зрізати або, злегка повернувши витягнути з ґрунту. 
4. Юні письменники. 
Зараз пропоную вам на основі власних спостережень, читання різної літератури, мистецтва, та під шумом осіннього листя стати на мить юними письменниками. (Вчитель включає запис шуму осіннього лісу). 
Кожна групка складає твір, за чим спостерігали у лісі. 
(Дитячі зразки робіт) 
Осінь чарівниця 
Золота красуня – осінь чарівниця! Ступає вона по землі, наче золотом іскриться. Листячко фарбує у жовтий та фіолетовий колір. Малює чарівні і дивні картини. А небо синє-синє, а листя кольорове. Кругом усе таке прекрасне і чудове. 
Пташине царство восени 
Тиша в лісі. Лише чути як з дерев опадає листя. Зрідка лунає стукіт дятла. Затихло пташине царство. Багато птахів вже відлетіли у теплі краї. Але ще є й такі, які гадають, як пережити люту зиму. Для птахів взимку страшні мороз та голод. Та не журіться, любі наші, ми вас не залишимо. 
Тварини лісу 
Восени ми пішли до лісу. Раптом перед нами впала шишка. Піднявши голову, побачили білочку. Вона майнувши хвостом сховалася в дуплі дерева. Василько почувши шурхіт, злякано крикнув. Біля нас пробіг сіренький зайчик. Як цікаво восени в лісі! 
Грибна галявина 
На галявині з під землі висунули свої ніжні голівки гриби, такі тендітні, маленькі. Шепочуться зі своїми друзями, наче радіють осінній красі. А ось який красень – мухомор. Здається, що він тут король. Та будьте з ним дуже обережні! 

ІІІ. Підсумки 
1. Пам’ятайте! Людина, яка любить тварин і рослин, завжди добріша, людяніша, милосердніша. Людина починається з любові, а любов – з дитинства. З таких ось як ви: юних, чистих, сповнених енергії і життя. 
Мудра природа навчає нас у будь-яку пору року. Птахи вчать співу. А дерева всіх порід, увесь веселий лісний рід, дружби вчать міцної. 
2. Створення фото коледжу «Збережемо красу рідного краю»
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка