Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Іст реліг моногр. Видання друге. К.: Ат "Обереги", 1994. 424 сСторінка22/22
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Смерть, похорон і позагробове життя.

1 Див. про це Аѳанасьев: Замѣтки о загробной жизни по славянским переданіям, "Арх. ист.-юрид. свѣд." Калачева, т. III, від VI, 1861 р. – А. Котляревскій: О погребальных обычаях языческих славян, М. 1868 р.; передруковано в його "Собраніе сочиненій" т. ІІІ, див. Сборник 2 отд. Ак. Н." 1891 р. т. 49. – Ящуржинскій: Остатки яыческих обрядов в малорусском погребеніи, "Кіев. Стар." 1890 р. кн. І; – див. це ще в "Бюлетень Археолог. С'ѣзда в Ярославлі" 1887 р. – В. Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди, "Етн. Збірник" т. 31 і 32, 1912 р. – Соболев А.Н.: Загробный мір по древнерусским представленіям, Сергіїв-Посад. 1913 р. – М. Грушевський: Похоронна обрядовість і голосіння над померлими, "Історія укр. літ." 1923 р. т. І ст. 114–126.

1 Гаркави, ст. 129.

2 Куліш; т. II ст. 20–23.

3 Упир – слово східнього походження. Про упирів див. статтю Яворського в "Живая Старина" 1897 р. – Мериме Пр.: Упыри или выходцы из могил, Ярославль 1915 рік. – П.С. Ефименко: "Упыри", из исторіи народних вѣрованій, "Кіев. Стар." 1883 рік кн. 6.

4 Див. Д.В. Айналов: Жемчюжная душа, "Сборник статей на честь А. Орлова, 1933 р., ст. 176–179.

5 Літопис під 1071 р. П. Владиміров: Др. рус. лит., ст. 55.

6 Гаркави, ст. 99.

7 У Новому Заповіті "Рай" стрічається тільки тричі: Луки 23.43, 2 Кор. 12.4 і Апокал, 2.7. Грецьке раrаdеіsоs – парк, сад, звіринець; слово перське. Гебрейське gan. сад.

8 Д. Дорошенко: Історія України, І. 29.

9 "Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу", переклад і коментатор І.Ю. Крачковського, М. 1939 рік. Тут докладний опис Похорону руса.

10 Описа подаю за М. Грушевським: Історія України-Руси, т. І, вид. 2, ст. 293–294. Див. ще Замѣтки о Русах Ибн-Фадлана и других арабских писателей, "Журн. М. Нар. Пр". 1881 р. кн. 8.

11 Іbn-Fоszlаn's und anderer Araber Berichte, ст. 21.

12 Січинський: Чужинці, ст. 19.

13 Ібн-Русте 40, М. Грушевський І. 296.

14 див. "Разсказы" Рабиндраната Тагора, Москва, 1955 рік.

15 Труди III Археологическаго Cъѣзда т. І. ст. 205–206.

16 Бѣляшевскій: Сани в похоронных обрядах.

17 Цього малюнка подає М. Возняк в "Історії укр. літ." 1920 р. том І ст. 154.

"Кіев. Ст." 1893 р. к». 4. – Хв. Вовк: Lа traineau dans les rites funeraires de l' Ukraine, "Revue des traditions populaires", Париж, 1896 р., т. XI ч. 5; по-українськи Передруковано: "Сані в похоронному ритуалі в Україні", див. "Студії" 1927 р. ст. 338–354. – Д.Н. Анучин: Сани, ладья b кони, как принадлежности похороннаго обряда, "Древности Моск. Арх. Общ." т. 14, М. 1890 р.

18 Слово о полку Игореве, редакція С. Шамбиняго і В. Ржиги, М. 1934 р. ст. 149.

19 Слово о полку Игореве, ред. Шамбиняго, 1934 р. ст. 150.

20 Тексти наших голосінь подано в Львівському "Етнографічному Збірн." т. 31, тут 299 чисел голосінь; тут і бібліографія про них З. Кузелі. – Іл. Свєнцицкий: По хоронне голосіння й церковна релігійна поезія; студії над розвитком народньої поезії, "Зап. Н. Т. Ш." т. 93, тут і література.

21 Пономарев: Памятники, т. III, ст. 294.

22 Костомаров: Мазепа, ст. 582.

23 "Тристан і Ізольда", переклад М. Рильського, ст. 21.

24 Адрианова В.П.: Поетич. стиль, 1947 р., ст. 137.

25 В.П. Адріянова: Поетичний стиль, М. 1947 рік, ст. 137.

25 Пор. оповідання М. Коцюбинського: "Тіні забутих предків" 1911 року.
СТАРОДАВНІ НАРОДНІ СВЯТА.

1 Головна про це література. И.М. Снегирев: Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды, т. І-ІІ, М. 1837–1839 р. – Буслаев Ѳ.: Русскіе простонародные праздники. – Максимович М.О.: Дни и мѣсяцы украинскаго селянина, "Русская Бесѣда" 1856 р., див. ще ст, 453–524, Київ 1877 р. – Зубрицький: Народній календар, звичаї й позірки з Старосамбірщини. – Наnus: Ваjeslovny kalendar slovansky, 1860 р. – Чубинський: Труды... т. IV, 1872 р., тут повний календар за редакцією Костомарова. – Потебня: Об'ясненія малорусских и сродных народных пѣсен, Варшава, 1883 р. кн. І. – Ів. Франко: Народний календарь, "Сборн. Харьк. Ист. – Фил. Общ." т, 18. – Онищук: Народний календар, "Мат. до укр. етн.", т. XV. – М. Грушевський: Іст. укр., літ. 1923 р. т. І, ст. 144–199. Річний сільсько-господарський круг і його обходи, суцільний глибокий виклад. – Петров: О народных праздниках, "Труды Кіев. Дух. Ак." 1871 р. кн. 12. – И.П. Сахаров: Русская народная годовщина, див. "Сказанія русскаго народа" т. II, кн. 7. – А.С. Петрушевич: Общерусской дневник церковних, народных, семейных прадзников и хозяйственных занятій, примѣт и гаданій, Львів, 1865 р. – В. Доманицький: Народній календар з Волині, "Матеріали Укр. Етн." 1905 р. том V, Львів. – Н. Петров: О народных прадзниках в Юго-Западной Россіи, "Труды Кіев. Дух. Ак." 1871 р. кн. 9 (ст. 551–600), 10 (1–39) і 12 (327–367). – В.Я. Пропп: Русские аграрные прадзники, Лен. 1963 р., 144 стор. – Проф. Ст. Килимник : Український рік у народніх звичаях, в історичному освітленні, томи І–V, 1955–1964 роки. – Е. Аничков: Прадзники народные, Энц. Сл. Брокгауза, півтом 48 ст. 941-2, 1892 р. – В Я. Пропп: Русские аграрные праздники. Л. 1963 рік, 144 ст. повна література.

* Алмазов А.И., Святые покровители сельскохозяйственных занятій, Одеса, 1904. – Його ж : Испытанія освященным хлѣбом, Одеса. 1904 р. (Вид Божого Суду для викриття злодія). – Елеонская Е.Н.: Сельско-хозяйственная магия, М. 1929 р.

2 Про назви давніх місяців див. А. Афанасьев: Поэтич. воззр. т. III, ст. 663–670. – В "Рідній Мові" я дав окремі замітки про всі наші назви місяців. – При Острізькій Біблії 1581 р. Андрій Римша подав "Хронологію", а в ній вияснив всі наші місяці. – Міkіоsісeh: Dіe Slаvіsсhеn Моnаtsnаmеn, 1867 р.

3 Веселовскій: Румынскія, словянскія й греческія Коляды, "Сборн. Ак. Н." т. 32. – Н. Номис: Різдвяні святки, "Основа" 1861 р. кн. 1, 5, 6. – Сумцов Н.: Научное изученіе колядок и щедривок, "К. Старина" 1886 р. кн.2. – Чичеров В.И.: Русские колядки и их типы, "Сов. Этн." ч. 2 за 1948 рік.

4 Див. мою статтю "Походження Різдвяних виразів", "Рідна Мова" 1934 р. ч. І ст. 7–12.

5 И. Срезневскій: Святилища й обряды языческаго богослуженія древних славян, 1846 р. ст. 97–98. – П. Владиміров: Введеніе, 1896 р., ст. 72, 83 і 105.

6 Потебня: Обзор поэтических мотивов колядок и щедривок.

7 Фаминцын: Скоморохи на Руси, 1889 р.

8 Про Корочуна є праця А. Петрушевича.

9 Цікаво, що на цей же тиждень пізніш був призначений і Собор Духовенства своєї Єпархії.

10 Про веснянки див. Фаминцын: Богиня весны в пѣснях и обрядах славян, "Вѣстн. Евр." 1895 р. кн. 7–8. – Коробка: Весенняя игра-пѣсня "Воротар" и пѣсня о князѣ Романѣ, "Извѣстія" 1899 р. кн. 2. – Аничков: Весенняя обрядовая пѣсня на Западѣ и у нас, два томи, "Сборн. отд. русск. яз. и словесн." т. 74 і 78, 1903 і 1905 років.

11 А. Фаминцын, ст. 306. Про Юрія багато дає Д. Шестаков: Изслѣдованіе в области греческих народных сказаній о Святых, Варшава, 1910 рік.

12 Див. мою поему: Святий Юрій і змій, 1945 р., написану на основі проповіді з української "Учительної Євангелії" ХVІ-го віку.

13 К. Квітка: Українські мелодії, ч. 707.

14 Труды этногр.-статист, экспедиціи, т. III, ст. 30.

15 Ефименко: Сборник малорусских заклинаній, ст. 29.

16 Великдень на Поділлі описав Ан. Свидницький: Великдень у подолян, "Основа" 1861 р. кн. 10–12.

17 І вияснення ідеології крашанки, і 68-ий Карфагенський Канон подаю із збірника XVIII ст. з мого Архіву. Цього Канона в офіційній Книзі Правил не подається.

18 Церковні звичаї на Великдень першим докладно записав, французькою мовою знаменитий інж. Боплан у своїй праці про Україну 1650 р.

19 "Чтенія в Общ. Нест. Лѣт.", Київ, т. II. ст. 43.

20 Е. Поселянин: Русскіе подвижники XVIII вѣка, Спб. 1905 р. ст. 21.

21 О. Пармнцький: Рахманський Великдень, Львів, "Правда" 1867 р.

22 М. Грушевський: Історія укр. літ. том І, ст. 185.

23 Буслаев: Историческая хрестоматія, ст. 504.

24 Пор. "Лісову пісню" Лесі Українки. – Зеленин Д.К.: К вопросу о русалках. "Живая Старина" 1911 рік вип. 3–4. – Його ж : Очерки русской мифологіи. Вип. І: Умершіе неестественной смертью и русалки. Пгр., 1916 рік. – Франц Миклошич: О русаліях, 1864 рік. – Снѣгирев: Русальная недѣля, "Вѣстник Европы" 1827 рік.

25 М. Костомаров: Об историческом значеніи русской народной поэзіи, 1843 р., ст. 52.

26 А.Н. Веселовскій: Гетеризм, побратимство и кумовство в купальной обрядности, "ЖМНПР ч. 291. – Потебня: О купальских огнях, 1867 р. – Купальські ігрища малює П. Мирний в своїм оповіданні "За водою" ("Літ. Наук. В." 1919). – Л. Українка: Купала на Волині, "Житє і Слово", 1894 р. (49 Купальських пісень).

27 Доп. к Актам Истор. І, ст. 18–22. – Афанасьев, т. І, ст. 444. – Фаминцын, ст. 61–62. – Див ще "Чтенія. Общ. Ист. Др. Рос." 1846 р. кн. 4, різне, ст. 59.

28 Питання 24, видання Казанське ст. 188–189.

29 Тихонравов: Лѣтописи русской литературы, т. IV. 3 ст. 99, 108.

30 "Чтенія в Общ. Нест. Лѣт". кн. 2 ст. 42–43.

31 Кrоnіkа Роlskа, І. 146.

32 Див. П. Ефименко: О Ярилѣ, 1868 р. Див. вище про божка Ярина в розділі III.

33 Аѳанасьев, І. 446. – Владиміров: Введеніе, ст. 54. – В. Поселянин; Русскіе подвижники XVIII вѣка, 1905 рік, ст. 343.

34 Владимиров: Введеніе, ст. 102.

35 Див. С. Венгржиновскій: Языческій обычай в Брадлавщинѣ "гонити шуляка", "Кіев. Стар." 1896 р. т. 50.

36 Див. П. Владиміров: Введеніе, ст. 102–103.

37 Пор. оповідання Ів. Бунина 1913 р. "Жертва", все засноване на повір'ї, що Ілля – громовик.

38 Д. Шестаков: Изслѣдованія ... 1910 рік.

39 Копержинський: Обжинки, Одеса, 1926 рік.

40 Матер. этн. т. XV ст. 67.

41 Е. Аничков: Микола Угодник и Св. Николай, "Записки Неофил. Общ. при Спб. Унив." 1892 р.
ДВОЄВІР'Я

1 А. Попов: Вліяніе церковнаго ученія и древне-русской церковной письменности на міросозерцание русскаго народа и его словесности, Казань, 1883 р.

2 Тихонравов: Лѣтописи, І, відд. III, ст. 94, 1895 р.

3 Пономарев: Памятники, ІІІ, ст. 23.

4 У цій праці подана й рясна европейська література.

5 Слово перше приписувалось Преп. Федосію. Див. М. Возняк: Історія української літератури, Львів 1920 р., ст. 147.

6 М. Возняк, там само, 147.

7 Історія, І. 380.

8 Скворцов: Патріарх Адріан, 1913 р., ст. 265.

9 За перекладом М. Грушевського: Історія укр. літ., т. II, ст, 89, 1923 р.

10 Див. М. Возняк: Історія укр. літ. І 61-62. Див. "Україна" кн. 27 ст. 61.

11 М. Грушевський: Іст. укр. літ. т. II, ст. 89. 1923 р.

12 Див. праці: М.М. Гальковскій: Боротьба Християнства с остатками язичества в древней Руси, т. І, 1913 р., т. II 1916 р., відбитка з "Зап. м. Арх. Инст.", т. XVII. – Азбукин: Очерк борьбы Русской Церкви с язычеством, "Р. Ф. В." т. т. 28, 37-39. – Збірку протипоганських Слів видав Владиміров в "Памятники церковно-учительной литературы" Пономарьова, т. III.

13 Один з сотників гетмана Мазепи, сотник Чигиринський, зветься Невінчаний, див. Костомаров: Мазепа, ст. 620.

14 Проф. Н. Сувров: Учебник церковнаго права, 1912 р., Москва, вид. 4, ст. 370.

15 М. Грушевський: Історія укр. літ., І. ст. 241, 1923 р.

16 Пор. оповідання М. Коцюбинського: "На віру".

17 Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи, № 9052.

18 "Кіев Стар". 1900 р., кн. 2 ст. 65.

14 Акты Западной Россіи, т. IV ст. 22.

15 Там же, т. V ст. 141–144.

19 Исторія Русской Церкви, т. І вид. 2 ст. 855 і 926. Див. А. З. Р. т. IV ст. 29 і 44.

20 Е. Аничков: Язичество и древняя Русь, 1914 р., ст. 246 і 304.

21 Див. Ілля Киріяк: Сини землі, т. І ст. 139, т. ІІІ ст. 184, 1939.

22 Багато свідчень про це дає А. Рущинскій: Религіозный быт русских по свѣдѣніям иностранных писателей ХVІ-ХVІІ в.в., "Чтенія Общ. Ист. и Др. Рос". 1871 р., кн. 3. – Див. ще С. Трегубов: Религіозный быт русских и состояніе Духовенства в XVIII в. по мемуарам иностранцев, Київ, 1884 р., з "Труды Кіев. Д. А."

23 Рущинскій, ст. 44–45.

24 "Мужики", 1928 р., ст. 271.

25 Том III, ст. 57, 1945 р.

26 "Кремль" 1932 р. ст. 243. Але треба зазначити, що Наживин взагалі висміює російське Православіе, часто неправильно.

27 Сочиненія, т. V ст. 123: "Девятый вал".

28 М. Іларіон: Святий Димитрій Туптало, 1960 р., ст. 99–104. Див. ще йог о ж: "Митрополит Мученик Арсеній Мацієвич", 1964 рік.

33 А. Рущинський, ст. 54.

29 Н. Костомаровъ: Русская исторія въ жизнеописаніяхъ, Спб. 1888 р., вид. 3, ст. 329.

30 А. Рущинський: Религіозный бытъ русских по свѣдѣніям иностранных писателей XVI–XVII в.в., ст. 176.

31 Й. Наживин: Кремль, 1932 р., ст. 12.

32 А. Рущинський, ст. 169.

34 А. Рущинський, ст. 119.

35 А. Рущинський, ст. 173.

36 Д.С. Мережковскій: Петръ и Алексѣй, Спб. 1905 р. ст. 143. Це виписка з німецької книжки, яку подає Д. Мережковський.

37 Ключевський, І. 195.

38 Е. Аничков: Язичество й древняя Русь, 1914 р., ст. 169 і 306.

39 Ключевський, І. 571.

40 Січинський В.: Чужинці, ст. 20. Арабський історик Ібн-Даста свідчить, що поєдинки були ще за його часу, в половині X віку.

41 Видання 1871 р. ст. 119–120.


ВДАЧА Й СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ НАШИХ ПРЕДКІВ.

1 Див. працю І. Огієнко: Віковая борьба славянства с міром германским, Київ, 1914 р.

2 Видання Розена, ст. 53.

3 Див. М. Костомаров: Семейный быт в произведеніях южно-русскаго народного пѣсеннаго творчества.

4 Стратегіка, XI. 5.

5 Пор. П.Я. Литвинова в "Кіев. Стар."

6 Гаркави, ст. 91.

7 Російський письменник М.А. Алданов у своїм романі "Девятое термидора", описуючи XII століття, пише: "В Кіевѣ никогда никого не жгли, и даже вѣшали рѣдко, а наказывали больше "потоком", разграбленіем или простой денежной пѣней" (1937 р., вид. 3, ст. 12).

8 Видання Хвольсона, ст. 36–37.

9 Див. про це: Шульгин: О состояніи женщины в Россіи до Петра Великого, 1850 р. – Добряков: Русская женщина в домонгольскій період. 1864 р.

10 Путешествіе Антіохійскаго патріарха Макарія в Россію в половині ХVІІ-го вѣка, описанное его сыном Архидіаконом Павлом Алепским. Перевод с арабскаго Г. Муркоса. Москва. 1897 р. т. II, ст. 76.

11 Див. мою працю "Українська Церква" 1942 р. т. І ст. 54–55.

12 Ів. Франко: Жіноча неволя в руских народних піснях. Львів, 1883 рік.

13 Сумцов: Досвѣтки й посидѣлки, "Кіев. Стар." 1886 р. кн. 3. – Боржковскій В.: Парубоцтво, как особая группа в малорусском сельском общєствѣ, "Кіев. Стар." 1887 р. кн. 8. – Чернышев: К вопросу о парубоцтвѣ, "Кіев. Стар." 1887 р., кн. II.

14 Пор. Хв. Вовк: Студії 203, М. Грушевський: Історія укр. літ. т. І, ст. 258.

15 Афанасьев, т. II, ст. 325.

16 Див. мої студії: "Присяга молодих на Вінчанні" та "Стара форма присяги на Вінчанні", див. мою працю "Українська Церква" 1942 р., т. II, ст. 191–214.
ВИВЧЕННЯ ДОХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАНЬ

1 Див. головно: Разысканія о древнѣйших русских лѣтописных оводах, Спб. 1908.

2 Див. Описаніе рукописей Румянцовскаго Музеума, 1842-го року.

3 И. Срезневскій: Древніе памятники русскаго языка, ст. 553.

4 Цей Літопис я цитую за виданням Спб. Археографічної Комісії 1871 р.; цього ж року було й фотолітографічне видання. Друге видання вийшло 1908 р., а трете 1923-го. Найновіше видання 1962 року, Москва.

* Див. Памятники русского права, вип. І, ст. З–22. Москва, 1952 рік.

5 Бібліографію праць про "Слово" подає цінна праця: Данилова О.В., Поплавская Е.Д. Романченко И.С.: Слово о полку Игореве. Библиографический указатель, Москва, 1940 р., 140 ст. Див. іще: Митрополит Іларіон: "Слово про Ігорів похід, 1942. У всіх працях про "Слово" звичайно досліджується й наша мітологія. В. Перетц: Поганські боги в "Слові", див. його працю 1926 р.: "Слово о полку Ігоревім", Київ, ст. 69–80. Е.В. Аничковъ: Боги въ "Словѣ о полку Игоревѣ", див. його: "Язычество и древняя Русь", 1914 р., ст. 329–341. – Л.А.Булаховський: Лінгвістичні уваги про міфологічні назви "Слова о полку Ігореві", див. "Мовознавство", Київ, 1959 рік, том XV, ст. 21–32.

6 Сказанія мусульманских писателей о славянах й руссах VII–X в.в., собрал, перевел и объяснилъ А.Я. Гаркави, Спб. 1870 р. – Голубовскій П.: извѣстія Ибн.-Фодлана о руссах, "Кіев. Унив. Изв." 1882 р., кн. 6. – Макушев В.В.: Сказанія иностранцев о бытѣ и правах славян, Спб. 1861 р. – Куник и бар. В. Розен: Извѣстія Аль-Бекри й других авторов о Руси и славянах, "Записки Академій Наук" 1878 р. – Хвольсон Д.А.: Извѣстія о руссах Ибн-Дасты, Спб. 1869 р.

7 Про свідчення візантійців див. працю Штриттера: Извѣстія Византійских историков, т. I–ІІ.

8 О.Ф. Ошуркевич: Леся Українка і народна творчість. Див. журнал "народна творчість та етнографія" 1963 р., кн 3, ст. 42–43.

9 Пор. його працю: Сравнительная миѳологія и ея методы, "Вѣстникъ Европы" 1873 р. кн.10.

ЗМІСТ ЦІЄЇ ПРАЦІ

І. ПЕРЕДМОВА 5

ІІ. ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ:

1. Наші початкові вірування 11

2. Небесні світила 21

3. Вогонь 30

4. Земля 34

5. Вода 40

6. Повітря 49

7. Рослинний світ 52

Деревопоклонство 52

Перекази про дерева 53

Зела 57

Плоди збіжжя 618. Звіринний світ 64

Загальні відомості. Тотем 64

Окремі звірі й худоба 66

Птахи 71


Плазуни 78

9. Дивовижні звірі та птахи 80

ІІІ. УКРАЇНСЬКА АНТОЛОГІЯ:

І. Слов'янська мітологія:

1. Зложення мітологіі 83

2. Релігійна термінологія 85

3. Стародавні назви богів 87

4. Володимирові боги 87

5. Дуалізм у дохристиянському віруванні 89

6. Згадки про божків по давніх пам'ятках. 92

II. Головні дохристиянські боги:

1. Сварог 95

2. Перун 97

3. Даждьбог 101

4. Хорс 103

5. Велес чи Волос 104

6. Стрибог 107

7. Симарегл 108

8 Мокоша 109

9. Лада й Ладо 110

10-11. Лель, Полель 111

12. Ярило 111

13. Купайло 112

14. Див, Діва 112

15. Тур 113

16 Рід і Рожаниця 114

17 Троян 115

18 Доля 116

19 Переплут 119

20 Марена 119

IV. УКРАЇНСЬКА ДЕМОНОЛОГІЯ:

1. Надприродні сили 120

2. Вплив Християнства на демонологію 122

3. Родинний культ 124

4. Божки природи 127

5. Шкідники життя 132

6 Чорт 137

7. Лиш сили в творах українських письменників 148

8. Боротьба Християнства з дияволом 150

V. ДОХРИСТИЯНСЬКА БОГОСЛУЖБА:

1. Ідоли 153

2. Поганські храми 158

3. Жертви й обряди 161

4. Жерці 173

VI. ВІДУНСТВО Й ПОВІР'Я:

1. Впливи й дії волхвів та чарівників 178

2. Відьма й її дії 180

3. Оборотництво 184

4. Ворожбитство, закляття, заговори й ін. 187

5. Церква була проти ворожбитства 196

7. Відунство в творах наших письменників 199

VII. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В ОБРЯДАХ І ПОВІР'ЯХ:

1. Народні звичаї й обряди 204

2. Народження людини 206

3. Українське весілля 212

4. Життєві повір'я 216

5. Гадання й ворожіння 221

6. Віра в сни 226

7. Повір'я з буденного життя у творах наших письменників 229

8 Повір'я буденного життя 231

VIIІ СМЕРТЬ, ПОХОРОН І ПОЗАГРОБОВЕ ЖИТТЯ:

1. Повір'я про позагробове життя 233

2. Душа 238

3. Позагробове життя 240

4. Похорон і його виконання 244

5. Похоронні обряди. Голосіння 252

6. Тризна 254

7. Церковні поминання й повір'я 260

Митарства 261

8. Повір'я про смерть у творах наших письменників 264

IX СТАРОДАВНІ НАРОДНІ СВЯТА:

1. Річний ритуальний календар 265

2. Коляди 271

3. Новий Рік і Водохреща 278

4. Менші зимові Свята 280

5. Весняні Свята 281

6. Великдень 286

7. Волочільний і Обливаний понеділок 288

8. Наський чи Рахманський Великдень 290

9. Літні Свята. Русалії 291

10. Купайла 293

11. Численні інші літні Свята 299

12 Осінні Свята 302

13 Боротьба Церкви з поганськими звичаями в Святах 305

14. Стародавній слов'янський календар 308

15. Стародавні народні Свята в нашій літературі 311

X. ДВОЄВІР'Я:

1. Повільне поширення Християнства по Русі 313

2. Кволе поширення Християнства в північній Русі 316

3. Боротьба Церкви з двоєвір'ям 319

4. Кволе ширення християнських Таїнств та обрядів 322

5. Дороги для створення двоєвір'я 325

6. Нові функції християнських Святих, і поєднання старих Свят та обрядів з новими 326

7. Сила Хреста 329

8. Побільшена пошана Святині 331

9. Церковний Требник 334

10. Ще про кволу Християнізацію півночі 334

11. Народне двоєвір'я в творах наших письменників 339

XI. ВДАЧА Й СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ НАШИХ ПРЕДКІВ:

1. Родовий побут у давнину 340

2. Слов'янське життя. Незгода 341

3. Державне життя 342

4. Буденне життя 344

5. Слов'янська гостинність 348

6. Стан жінки у давнину 352

7. Форми побраний молодих 357

8. На війні і вдома 362

XII. ВИВЧЕННЯ ДОХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАНЬ.

І. Джерела:

1. Найцінніші джерела 364

2. "Слово Христолюбця" XI віку 367

3. "Слово, як погани кланялися ідолам" XI віку 373

4. Інші джерела 376

5. Етнографічні матеріяли 382

6. Літературні твори 386

II. Література 387

III. Методологія вивчення дохристиянських вірувань 397

XIII. ЗАКІНЧЕННЯ: ГЛИБОКА ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ:

1. Характер українського Православія 403

2. Відірвання інтелігенції від народу України 405

3. Православіє основа української національної культури 407

4. Українська народня культура 409

Покажчик 412

Зміст цієї праці 422Руське Православне Коло: http://www.svit.in.ua
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка