Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженняхСкачати 326.95 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір326.95 Kb.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХАбрамова М. В., к.е.н.
Кримський факультет Запорізького національного університету
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Зростання екологічних та соціально-економічних проблем, які пов´язані з нераціональним споживанням ресурсів та видобутого кінцевого продукту на цей час є одним із найважливих факторів впливу на стан соціально-економічної системи країни. Згідно з концепцією сталого розвитку, споживання ресурсів має бути таким, що не зменшує його обсяг у майбутньому. Але орієнтація виробників на товари короткострокового терміну використання, збільшення обсягів полімерних пакувальних матеріалів сприяє катастрофічному росту кількості твердих побутових відходів (ТПБ), що утворюються внаслідок споживання благ. Проблемою утилізації твердих побутових відходів є неефективна технологія поводження з ними.

Аналіз останніх досліджень показує, що проблематика поводження з ТПВ є актуальним предметом наукових досліджень як у сфері управління макроекономічними процесами (в роботах О.В. Мороза, А.О. Свентуха, С.К. Харічкова, Т.П Галушкіной, Р.З Берлінга) так і в сфері розробки оптимальних технологій утилізації (в роботах Б.А. Горлицького, .Ю.И. Штонди, В.С. Волошина). Важливим аспектом пошуку ефективних рішень є розробка формалізованих методів і моделей та використання інформаційних технологій моделювання процесів поводження і утилізації ТПВ.

Мета. Згідно з Концепцією поводження з твердими побутовими відходами одним з керівних принципів є відповідність ієрархії поводження з відходами, а саме: запобігання їх утворенню, ті, що утворені, мають розглядатися як ресурс (матеріал для повторного використання, переробки чи джерело енергії) або утилізуватися, залишки утилізації повинні бути екологічно безпечно похованіна полігоні. Проте недостатньо розроблені економічно доцільні і екологічно безпечні технології практичної реалізації цього принципа. Тому завданням дослідження є розробка формалізованої моделі комплексної переробки відходів на регіональному рівні.

Результати. Аналіз сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами показав, що в Україні метод роздільного збирання ТПВ з метою подальшого сортування використовується слабо. Переважає збирання змішаних відходів в їх поховання на полігонах. Але структура побутових відходів містить як органічні, так і неорганічні складові, потенційні вторинні ресурси та сировину для видобування енергії та добрив. Тому розроблено модель формування потоків ТПВ на основі їх органолептичних і ресурсних якостей (рис.1).

де джерела відходів: ДГ – домашні господарства;ПБГ – підприємства будівничої галузі;

ПБ – інші підприємства;

УО – установи та організації
Рис. 1. Модель формування структурованих потоків ТПВ

Якщо ввести матриці сортування Т та утилізації Р, то процес поводження з ТПВ з урахуванням роздільного збору і сортування має формалізований вигляд:(2)

где Х=(xI1, xI2, xI3) – матриця первинних відходів;Т – матриця сортування;

Р – матриця утилізації.

Матриця Т дозволяє враховувати особливості зміни структури первинних відходів протягом року, сезону, а матриця утилізації Р – технологію їх переробки.Висновки: таким чином, представлений формалізований підхід до моделювання оптимального поводження з ТПВ дозволяє використати інформаційні технології пошуку економічно і екологічно доцільних рішень задачи мінімізації цих результатів функціонування соціально-економічної системи.
Література:


 1. Corrente P. Waste-to-energy plants: Italian references, technological issues and improvements/ Pietro Corrente//6-th International Conference “Cooperation for Waste Issues”, April, 8-9, 2009. – Kharkiv, Ukraine

 2. Абрамова М. В. Анализ эффективности системы управления отходами /М.В.Абрамова, И.Х. Османов//Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Вип.. 264: В 9 т. – Т.IV. – С.989-995.


Бровикова Н.Є.

Науковий керівник: Шершньова Г.В., к.е.н., ст. викл.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство.

Целью данной работы является отображение значения информационных технологий в целостном образовательном процессе, анализ как положительных, так и отрицательных сторон новшеств.

Информационные технологии приносят возможность и необходимость изменения самой модели учебного процесса: переход от репродуктивного обучения — «перелива» знаний из одной головы в другую, от преподавателя к студентам — к креативной модели (когда в учебной аудитории с помощью нового технологического и технического обеспечения моделируется жизненная ситуация или процесс).

Особое значение в образовательном процессе занимают Internet–технологии. Положительная сторона современных Internet–технологий - возможность использовать уникальные экспериментальные ресурсы, расположенные порой на другом конце земного шара. Как о перспективе недалекого будущего можно говорить и о «виртуальных» онлайн–лабораториях, в которых студенты будут проводить эксперименты на оборудовании, расположенном на другом континенте или в соседнем здании.

Еще одна возможность, которую успешно используют современные преподаватели, - развитие и поощрение творческого потенциала студентов. Публикации в Internet лучших дипломов и курсовых, сочинений, собраний работ по учебному курсу, гипертекстовых рефератов не только дадут возможность студентам выполнить мини-исследование, но и помогут преподавателю формировать банк материалов по изучаемому курсу.

Особенностью Internet–технологий является – дистанционное образование.

Система открытого образования призвана обеспечить равноправную возможность получения образования для всех категорий граждан без исключения.

Одна из основных свободных систем управления обучением – Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) —ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения.

Мооdle создаётся множеством разработчиков и переведена на десятки языков, в том числе и на украинском.

Несмотря на преимущества и перспективы включения Internet–технологий в образование, существует область образования, где развитие информационных технологий, с точки зрения педагогов, принесло больше вреда, чем пользы. Если на раннем этапе розвития образовательного процесса наиболее распространенным способом обойти контроль было списывание домашнего задания у соседа по парте или обмен курсовыми работами в масштабах одного вуза, то сейчас обмен рефератами и подобным материалом поставлен на поток: найти реферат на интересующую тему в Internet или на специальном СD не составляет особого труда.

Не менее значимыми в образовательном процессе являются следующие элементы компьютерных технологий:


 • Электронный учебник – это автоматизированная обучающая система, включающая в себя дидактические, методические и информационно–справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний.

Pocketbook 901 – это первый электронный учебник, который рекомендуется украинским школьникам. Он разработан с учетом потребностей современного ученика.

Ко всем требованиям для разработки электронных систем обучения также подходит среда Toolbook II Assistant Version 6.0, в которой может быть реализован электронный учебник по какой-либо теме для студентов дистантной формы обучения. • Контроль знаний. На практике общепризнано, что использование компьютера помогает преподавателю сократить рутинную, малоинтересную работу по проверке тестов, контрольных работ, что позволяет проводить контроль чаще и снизит фактор субъективности, на который часто жалуются как учащиеся, так и студенты.

 • Тестовая система компьютерного контроля. Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем организации контроля знаний является тестовая система.

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники была разработана компьютерная система тестирования знаний OpenTEST, вторая версия которой OpenTEST 2.0 проходит опытную эксплуатацию в ряде ВУЗов Украины.

Основной особенностью системы OpenTEST 2.0 является ее направленность на обеспечение тестирований студентами с максимально строгой отчетностью. Областью применения могут быть разнообразные итоговые тестирования, зачеты, экзамены, квалификационные тесты и любые другие виды контроля знаний студентов, в которых главную роль играет максимально объективная оценка знаний.

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что информационные технологии по признанию специалистов являются одним из приоритетных направлений образования, которые в XXI веке станут решающими. Они имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Нельзя не заметить, что компьютерные новшества упрощают процесс образования. Но также при неправильной эксплуатации могут нанести вред не только здоровью, то и привести к деградации общества.


Козлова Е.

Научный руководитель: Лыкова А.И.
Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского
ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА WINDOWS AZURE
Технологии облачных вычислений стремительно развиваются, но лидер лицензионного программного обеспечения - компания Microsoft - вступила на этот рынок далеко не в первых рядах. Осенью 2008 г. Microsoft объявила о создании новой облачной операционной системы WINDOWS AZURE, предназначенной для разработки облачных приложений. Несмотря на пессимистические прогнозы многих экспертов по информационным технологиям, Microsoft начала третью эру операционных систем в надежде повторить успех DOS в 1980-х гг. и Windows в 1990-х. В 2011 году WINDOWS AZURE была объявлена коммерческой системой. Как и традиционная ОС, WINDOWS AZURE позволяет запускать приложения и хранить данные, но происходит это не на компьютере пользователя, а в вычислительных облаках. Операционная система WINDOWS AZURE является частью Windows Azure Platform - группы облачных технологий для разработки ПО, которая включает следующие элементы:

 • WINDOWS AZURE обеспечивает Windows-среду для работы приложения и хранения данных в дата-центрах Microsoft

 • SQL Azure обеспечивает работу с реляционными базами данных на основе сервера SQL. Данные могут храниться как в облачной среде, так и в стенах предприятия, тем не менее взаимодействуя с приложениями WINDOWS AZURE

Windows Azure Platform AppFabric соединяет приложения, работающие как в облачной, так и в традиционной среде, обеспечивая защищенную передачу данных. Операционная система WINDOWS AZURE также состоит из нескольких взаимосвязанных частей: Compute Service, Storage Service и Fabric. Основная цель облачной платформы состоит в том, чтобы обеспечить поддержку приложения, запускающего огромное число пользователей в одно и то же время. WINDOWS AZURE поддерживает несколько копий одного и того же кода на разных физических серверах. В свою очередь, приложение может работать сразу в нескольких версиях на нескольких виртуальных машинах, каждая из которых обеспечивается гипервизором на основе Hyper-V, модифицированного для использования в облаках.

Существуют два типа рабочих версий облачного приложения: веб-роль (Web role) и рабочая роль (Worker role). Первая умеет обрабатывать HTTP- или HTTPS-запросы, и на ее виртуальной машине (ВМ) запущен сервер Internet Information Services (IIS). Программист имеет возможность создать версию веб-роли с помощью ASP.NET либо Windows Communication Foundation (WCF), а также воспользоваться любой другой технологией .NET, работающей с IIS. Приложение может быть создано на любом языке программирования. Напротив, рабочая роль не предполагает запуска IIS. Она выполняет задачи в фоновом режиме. Компоненты WINDOWS AZURE позволяют строить приложения разных типов. Так, для создания масштабируемого интернет-приложения программисту достаточно употребить необходимое количество веб-ролей, сохраняя данные в таблицах. А для приложения с параллельными вычислениями потребуются веб-роль, очередь для сохранения запросов, необходимое количество рабочих ролей и таблицы для хранения данных. В свою очередь, SQL Azure и AppFabric дают возможность соединить решения WINDOWS AZURE с программами и базами данных, функционирующими в рамках локальной сети или с облачными системами других провайдеров. Приложения, созданные на основе WINDOWS AZURE, предоставляются как сервис физическим лицам, корпоративным пользователям или и тем и другим одновременно.

Приведем цены на некоторые облачные услуги Microsoft:


 • вычислительные мощности - 0,12 долл./ч

 • хранилище данных в месяц - 0,15 долл./Гбайт

 • транзакции данных - 0,01 долл./10 Кбайт

 • загрузка данных - 0,10 долл./Гбайт

 • скачивание данных - 0,15 долл./Гбайт

С помощью WINDOWS AZURE независимый разработчик программного обеспечения может создавать приложения для бизнес- пользователей, применяя принципы программного обеспечения как сервиса (SaaS - Software as a Service).

Примером может послужить решение, разработанное американской компанией Alinean, Inc. Ее сфера деятельности - предоставление по запросу аналитических средств в области анализа продаж и маркетинга. Системы Alinean позволяют оценить нужды и возможности бизнеса в будущем, предложить решение для наращивания мощностей и подсчитать, когда начнут окупаться инвестиции. В будущем WINDOWS AZURE выйдет за пределы дата-центров ее разработчика и будет устанавливаться в стенах других корпораций. Microsoft объявила о предстоящем взаимодействии с такими компаниями, как Dell, HP и eBay.

SaaS-решения уже доказали свою состоятельность во многих сферах и на эту модель переводятся даже такие сложные корпоративные приложения, как Microsoft Exchange и Dynamics. В свою очередь, Windows Azure является платформой для SaaS-проектов любых масштабов. Облачные вычисления позволяют с минимальными затратами выйти на новые рынки, начать осваивать перспективные ниши, внедрять свежие идеи.


Резвая О.С.

Научный руководитель: Шершнева А.В., к.э.н.
Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Люди совершенствуют свои знания и возможности для того, чтобы улучшить условия жизни. В данное время компьютер стал неотъемлемой частью. Актуальность данной теми состоит в том, что с каждым годом увеличивается уровень внедрения современных информационных технологий в образовательную систему нашей страны.

Приступив к рассмотрению данного вопроса, были поставлены следующие цели: • ознакомится с современной ситуацией развития образования в Украине;

 • проследить закономерность процесса информатизации системы образования;

 • сделать выводы, касающиеся уровня внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную систему нашей страны.

Трудно представить себе любое современное учебное заведение без использования интерактивных технологий, без электронных пособий, тренажёров и прочего. Такие средства, на наш взгляд, повышают доступность предоставляемого материала, благодаря его наглядности. Например, используя интерактивные доски в образовательном процессе, преподаватель помогает слушателям в более эффективном усвоении предоставляемой информации. Этот способ демонстрации материала тренирует и активизирует память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание студентов, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию. Новые информационные технологии превращают обучение в увлекательный процесс, с элементами игры, способствуют развитию исследовательских навыков студентов, позволяет моделировать различные ситуации, повышая мотивацию к учёбе и научной деятельности.

Информационные технологии при необходимости могут помочь в углубленном изучении той или иной дисциплины. Также, процесс поиска какой-либо научной или художественной литературы упростить может электронный журнал, в котором находится вся информация, касающаяся характеристики необходимых источников.

Составляющими информатизации образования являются развитие сети электронных библиотек на всех уровнях образования; обеспечение учебно-воспитательного процесса средствами информационно-коммуникационных технологий; доступа учреждений образования к мировым информационным ресурсам; создание системы информационно-аналитического обеспечения в сфере управления учебными заведениями, информационно-технологического обеспечения мониторинга образования; обеспечение учебными компьютерными комплексами техникумов, профессионально-технических училищ, высших учебных заведений и т. д.

Растет количество образовательных учреждений, подключенных к глобальной компьютерной сети Интернет, возможности использования которой для образовательных целей безграничны.

В соответствии с Законом Украины № 537-Vот 09.01.2007 «Об основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007 – 2015 года» «основным заданием развития информационного общества в Украине является содействие каждому человеку на основах широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий возможностей создавать информацию и знания, пользоваться и обмениваться ими, производить товары и предоставлять услуги, полностью реализуя свой потенциал, повышая качество своей жизни и способствуя устойчивому развитию страны».

Необходимо незамедлительное оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой учебным программным обеспечением, подключение к телекоммуникациям или обновление существующих баз, что позволит уже в ближайшем будущем использовать:

дистанционное обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья;

дистанционное обучение предметам, преподавание по которым по разным причинам не организовано;

электронную почту для информационного обеспечения управленческой деятельности, обмена опытом для совершенствования процесса обучения;

учебно-методические ресурсы сети для повышения квалификации работников образования;

компьютерное тестирование;

возможности применения различных форм компьютерной информации (текст, графика, звук, видео) для образной наглядной формы представления изучаемого материала, в связи с отсутствием лабораторного оборудования и расходных материалов для учебных экспериментов;

информационные технологии и ресурсы в сети для организации самостоятельной работы студентов.

Обзорно рассмотрев все аспекты современного развития ситуации в системе образования и проблемы внедрения новейших информационных технологий, были сделаны такие выводы.

Украина имеет хорошую техническую базу и обладает перспективным трудо-ресурсным потенциалом, что показывает положительную динамику развития культурно-образовательной сферы страны.

Для того чтобы провести качественный и действенный процесс информатизации, необходимо:

провести подготовку преподавателей к работе с информационными технологиями;

обеспечить наличие оборудования в образовательных учреждениях;

ввести в эксплуатацию системы искусственного интеллекта,

предназначенные для организации процесса самообучения;

использовать предметно - ориентированные среды обучающего и развивающего назначения, в том числе одна из возможных реализаций - информационно - предметная среда со встроенными элементами технологии обучения;

постараться выявить талантливых людей, имеющих склонности к созданию образовательных интерактивных программ, поощрять их деятельность.

Из всего вышесказанного можно выделить, что в Украине информатизация образования проходит на достойном уровне, но еще далеко не все возможности компьютерных технологий внедрены в учебных заведениях. Так как начинает развиваться и функционировать конкурентный рынок труда, то выпускники высших учебных заведений должны уметь правильно себя зарекомендовать, имея достойный багаж знаний и навыков, востребованных в данное время. Это напрямую касается и умения пользоваться новейшими компьютерными технологиями, которые позволяют облегчить выполнение операций над большим объёмом информации.
Слободянюк С.В.

Науковий керівник: Шершньова Г.В., к.е.н.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського
ИНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ
Одне з джерел найцінніших стратегічних ресурсів людського капіталу та знань є освіта. Стратегічні ресурси визначають рівень соціально-економічного розвитку суспільства і головним прискорювачем його розвитку стає інформатизація системи освіти. Кожна людина може здобути освіту, як на очній так і на заочної форми навчання, але не слід забувати і про дистанційну освіту. Дистанційну освіту слід розглядати як нову форму, яка на сьогоднішній день ще не узаконена, але тим не менш бурхливо розвивається як в регіональному, так і в загальнонаціональному масштабі.

Метою даної роботи є визначення місця і ролі ІТ-технологій у дістанційнній освіті та їх позитивний і негативний вплив на освітній процес.

Дистанційне навчання (ДН) - взаємодія викладача і студентів між собою на відстані, що відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізоване специфічними засобами інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають інтерактивність.

Дистанційне навчання виявляється затребуваним різними категоріями громадян:

студентами очного навчання, оскільки з його допомогою вони можуть заповнити прогалини (пробіли) у своїх знаннях, що виникли внаслідок пропуску по тим чи іншим причинам регулярних навчальних занять (хвороба, карантин і т.д.); також для студентів стає більш доступна так звана друга (додаткова) освіта, розширюються можливості для талановитих студентів закінчити цикл навчання в більш короткі терміни;

особами, які хочуть поєднувати роботу і навчання;

людьми, які мають бажання підвищити свою кваліфікацію;

людьми з фізичними вадами, яким протипоказані переміщення між місцем проживання і навчальними приміщеннями;

людьми, охочими підвищити свій культурний і освітній рівень без прив'язки до конкретного навчального закладу.

Відомі і застосовуються такі основні технології дистанційного навчання:

1. Кейс-технологія, при якій учень отримує комплект навчальних матеріалів (кейс) і вивчає їх, маючи можливості періодичних консультацій з викладачами-тьюторами в навчальних пунктах (центрах). Навчальні матеріали в кейс-технологіях можуть бути двох видів:

звичайні паперові комплекти (тверді копії) підручників і навчальних посібників;

електронні (комп'ютерні) освітні ресурси або ресурси в електронному вигляді на компакт-дисках та відеокасетах.

Серед матеріалів можуть бути відеозаписи лекцій і комп'ютерні програми для виконання самостійних завдань.

2. ТВ-технології, при яких основні навчальні процедури засновані на прослуховуванні і перегляді телевізійних лекцій. У ТВ-технологіях важливу роль відіграє кабельне телебачення.

3. Мережеві технології, при яких доступ до навчальних матеріалів та консультації з викладачами проводяться за допомогою телекомунікаційних технологій і обчислювальних мереж. Як правило, в якості мережі використовується Internet, тоді мережеву технологію називають Internet-технологією (або Web-технологією). Дистанційне навчання з мережевих технологій засновано на доступі студентів до попередньо створеним баз навчальних матеріалів. У число засобів мережевих технологій входять:

дискусії і семінари, що проводяться через комп'ютерні телекомунікації;

голосова пошта;

двосторонні відеотелеконференції;

одностороння відеотрансляція із зворотним зв'язком по телефону.

На відміну від ТВ-технологій у відеоконференціях передбачені можливості двостороннього обміну інформацією. Студенти не тільки слухають лектора, але можуть ставити йому запитання і отримувати відповіді. Також учні і викладачі можуть пересилати вивчаємий матеріал по комп'ютерним телекомунікація.

При здійсненні дистанційного навчання інформаційні технології повинні забезпечувати:

доставку учням основного об'єму досліджуваного матеріалу;

інтерактивну взаємодію учнів і викладачів в процесі навчання;

надання студентам можливості самостійної роботи по засвоєнню досліджуваного матеріалу;

оцінку їх знань і навичок, отриманих ними в процесі навчання.

Хочу зауважити, що дистанційна форма навчання має ряд, як позитивних,

так і негативних рис.

До позитивних моментів належать:

вільний та гнучкий графік – можна поєднувати роботу і навчання;

свобода вибору - учень може вибрати будь-який з численних курсів навчання, а також самостійно планувати час, місце і тривалість занять;

навчання в індивідуальному темпі - швидкість вивчення встановлюється самим учнем залежно від його особистих обставин і потреб;

доступність - незалежність від географічного і тимчасового положення навчається і освітнього дозволяє не обмежувати себе в освітніх потребах;

мобільність - ефективна реалізація зворотного зв'язку між викладачем і учнем є одним з основних вимог і підстав успішності процесу навчання;

технологічність - використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій;

соціальне рівноправ'я - рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня;

творчість - комфортні умови для творчого самовираження учня.

До негативних моментів належать:

більшість часу проходить у віртуальному просторі тобто не має очного спілкування між учнями і викладачем. І всі моменти, пов'язані з індивідуальним підходом і вихованням, виключаються;

не кожна людина має здатності навчатись на дистанційній формі, бо на це потрібна жорстка самодисципліна. Якщо людина не самостійна і їй потрібен постійний контроль, який відсутній, то вона не досягне значних результатів;

необхідність постійного доступу до джерел інформації. Потрібна хороша технічна оснащеність, але не всі охочі вчитися мають комп'ютер і вихід в Інтернет;

навчальні програми і курси можуть бути недостатньо добре розроблені через те, що кваліфікованих фахівців, здатних створювати подібні навчальні посібники, на сьогоднішній день не так багато.

Таким чином, визначено, що IT-технології займають значну роль у розвитку дистанційній освіти. Зокрема виявлено їх вплив на освітній процес та тенденції їх прогресу.
Століка Є.О.

Науковий керівник: Шершньова Г.В.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського
Використання інформаційних і комп'ютерних технологій у системі освіти
Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації.

На початку XXI століття людство вступило в нову стадію свого розвитку - інформаційну еру, яка характеризується виникненням нових систем інформаційних технологій і, як наслідок, нових трансформацій освіти.

В Україні, яка "крокує" до єдиного світового простору, упровадження інформаційних технологій набуває все більш масштабного і комплексного характеру. Сучасних студентів вже мало цікавлять традиційні лекції - сьогодні молодь надає перевагу інтерактивним технологіям. До того ж ці методи, на думку викладачів, є дуже результативними (підвищується рівень як успішності так і якості навчання).

Інформаційними технологіями називають усі технології, які використовують спеціальні інформаційні технічні засоби (комп‘ютер, аудіо, відео, кінотехніка). Комп‘ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп‘ютер [1].

Метою роботи є визначення основних переваг та проблем використання сучасних інформаційних технологій у системі освіти.

На мою думку, найбільш зручним засобом в практичній діяльності викладачів є програмний засіб Microsoft Power Point, що входить до складу пакету Microsoft Office.

Специфікація цієї програмної оболонки - створення мультимедійних презентацій. Використання програми Power Point не потребує значної підготовки для її оволодіння, а також не займає багато часу для розробки заняття. При цьому вона дозволяє використовувати інформацію в будь-якій формі представлення - текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- та аудіо фрагменти і таке інше. При цьому викладач має змогу проявити свою творчість і компонувати матеріал на свій розсуд.

Презентація являє собою послідовність змінюючих один одного слайдів - тобто електронних сторінок. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора [2].

При здійсненні показу об’єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з’являтися на них поступово, в певний час, визначений викладачем для підсилення наочності учбового матеріалу та акцентування на особливо важливі моменти його змісту. За потреб викладач може порушити визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку.

Можна виділити переваги мультимедійних презентацій: • презентації дають змогу викладачу зацікавити студентську аудиторію предметом – заняття стають більш емоційними;

 • презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані для студентської групи в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері;

 • комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача, так і без його участі (наприклад, під час виконання необхідного об’єму самостійної роботи, передбаченої навчальною програмою дисципліни);

 • маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.

Крім того, мультимедійні презентації легко тиражуються та розповсюджуються. Створені на інших носіях схеми, таблиці, слайди, відеокліпи, звукові фрагменти легко зберігаються в електронному вигляді за допомогою презентацій [2].

Разом з суттєвими перевагами використання в процесі навчання мультимедійних презентацій мають певні обмеження їх застосування. Перш за все для їх повноцінного використання у навчальному процесі викладачам потрібен постійний доступ до комп’ютерів. А більшість навчальних засобів досі не має достатнього рівня технологічного оснащення, хоча за останні роки він значно зростає.

Також, одним із найсучасніших засобів передачі інформації для аудиторії є інтерактивні дошки. Інтерактивні електронні дошки - це сучасні мультимедійні засоби навчання, які застосовуються для відображення інформації, для роботи з матеріалами в електронних форматах, для протоколювання ходу зайняття, для роботи з різноманітним програмним забезпеченням. Використання інтерактивних дошок в освіті дозволяє задіяти усі основні сенсорні системи людини - візуальну, слухову і кінестетичну, тим самим сприяючи успішному засвоєнню нової інформації.

Використовуючи електронний стилус як миші, можна прямо з інтерактивної дошки управляти будь-яким застосуванням на комп'ютері - відкривати, редагувати і зберігати файли. Спеціальне програмне забезпечення для інтерактивних дощок дозволяє робити позначки і коментарі поверх будь-якого зображення на екрані, виділяти ключові моменти, імпортувати і перетворювати графічні об'єкти, використати заздалегідь підготовлені зображення-шаблони [3].

Отже, використання досягнень сучасних інформаційних технологій у системі освіти має досить багато переваг, серед яких однозначною є наочність інформації, яка доноситься до аудиторії, яка викликає підвищений інтерес у слухачів, які одночасно виступають ще й глядачами.

Серед найпопулярніших засобів передання наочної інформації є мультимедійний проектор, який вже кілька років поспіль показує свою надзвичайно високу ефективність. Та поряд із мультимедійним проектором обертів набирає ще одне досягнення науки і техніки – інтерактивні електронні дошки, які є трохи дорожчими проте мають більші можливості, а отже і значні переваги.

Впровадження цих засобів у систему освіти відбувається досить впевненими кроками і, можливо, вже за декілька років кожна аудиторія у навчальних закладах буде обладнана не простою дошкою, а інтерактивною.

Література:


 1. Тарасенко, Р.О., Гаріна, С.М., Рабоча, Т.П. Інформаційні технології: Навч.посіб. — К.: КНЕУ, 2010. — 336 с.

 2. Microsoft Office Word 2007 Step by Step // J. Cox, J. Preppernau. Изд-во: Microsoft Press, 2007. – 448 с.

 3. http://piktor.org.ua/interactive_board


Войтенко К.Р.

Науковий керівник: Лутай А.П., к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В ОСВІТІ
Завдання інформатизації освіти – постійне вдосконалення програмних і технічних засобів з урахуванням досягнень педагогічних, психологічних і технічних наук, спрямованих на спрощення пошуку необхідних знань, їх засвоєння і практичне застосування.

Розробка з урахуванням досягнень психологічної науки спеціального програмного забезпечення, присвяченого формуванню особистості, а також врахування під час розробки програм з інших навчальних предметів фактору впливу їх майбутнього використання на формування особистості.

Необхідність формування розвиненої, самодостатньої особистості, здатної приймати правильні рішення в умовах дії на неї все зростаючої кількості різноманітних впливів, часто суперечливих і протилежних – значною мірою є породженням інформатизації суспільства в цілому і освіти зокрема. Її вирішення окрім відповідної орієнтації навчально-виховного процесу в освітніх закладах на формування особистості, очевидно, може здійснюватися і засобами інформаційних технологій.

Одним із важливих факторів, що суттєво впливають на можливість одержання якісної освіти, є можливість користуватися сучасними інформаційними технологіями. Інформатизація освіти є важливим засобом і складовою реформування освіти. Перехід системи освіти на якісно новий рівень без її інформатизації просто неможливий. Водночас необхідно зауважити, що використання інформаційних технологій необхідне і корисне у нинішній освіті.

Здійснення інформатизації освіти вимагає з’ясування сутності цього процесу і визначення основних напрямків його реалізації.

Є різні визначення поняття інформатизація освіти. Вони відображають різні аспекти і складові процесу впровадження в систему освіти інформаційних технологій. Узагальнено ж можна сказати, що інформатизація освіти – це створення і використання інформаційних технологій для підвищення ефективності видів діяльності, що здійснюються в системі освіти.

Система освіти є складною ієрархічною системою, цілі і правила функціонування якої встановлюються Законами та іншими нормативно-правовими актами України у сфері освіти. Досягнення поставлених цілей і реалізація встановлених правил забезпечується шляхом побудови відповідної організаційної структури системи освіти і здійснення в ній певних видів діяльності. Реформування освіти – це передусім внесення змін у нормативно-правові акти у сфері освіти, які викликають відповідні зміни в структурі та здійснюваній діяльності в сфері освіти.

Основне завдання інформатизації освіти – впливати на виконувані види діяльності таким чином, щоб досягати поставлених цілей із меншими затратами ресурсів (часових, матеріальних, фінансових тощо).

Створення ефективної системи інформатизації освіти потребує дослідження системи освіти як об’єкта інформатизації. Необхідно розробити методику досліджень, застосування якої забезпечувало б одержання параметрів об’єкта інформатизації, які необхідні для визначення оптимальних параметрів системи інформатизації. Слід зауважити, що під системою інформатизації системи освіти розуміється сукупність систем інформатизації всіх об’єктів освіти всіх рівнів ієрархії.

Основною сутністю інформатизації освіти є використання інформаційних технологій у різних видах діяльності, які здійснюються в системі освіти. Тому, досліджуючи систему освіти як об’єкт інформатизації, основну увагу необхідно приділити дослідженню цих видів діяльності, визначити критерії їх класифікації, виходячи з психолого-педагогічних та інформаційних характеристик і класифікувати їх за визначеними критеріями.

Для всіх кваліфікаційних груп видів діяльності в освіті необхідно визначити основні вимоги до засобів ІКТ для їх інформатизації.

Здійснення інформатизації освіти України на належному сучасному рівні з максимальною вигодою, зокрема, економічною, потребує також: • дослідити сучасний стан застосування засобів ІКТ в освіті;

 • дослідити фактори, що впливають на ефективність використання засобів ІКТ;

 • дослідити відповідність існуючих засобів ІКТ визначеним основним вимогам та можливість їх ефективного використання для інформатизації усіх видів діяльності в освіті;

 • сформулювати (можливо, у вигляді проекту нормативного документу) основні вимоги до перспективних засобів ІКТ;

 • проаналізувати існуючі способи організації розробки і виробництва засобів ІКТ та забезпечення ними закладів і установ освіти в Україні і за рубежем;

 • проаналізувати науково-технічний і промисловий потенціал України щодо розробки і тиражування засобів ІКТ для інформатизації освіти;

 • розробити рекомендації щодо найбільш доцільних способів організації розробки і тиражування засобів ІКТ та забезпечення ними закладів і установ освіти;

 • розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання засобів ІКТ в закладах і установах освіти України;

 • дослідити існуючі способи моніторингу стану інформатизації установ і закладів освіти і ефективності використання засобів ІКТ.


Перкин В. В.

Научный руководитель: Шершнева А.В.

Донецкий Национальный Университет Экономики и Торговли

имени Михаила Туган-Барановского

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТИКА ОС WINDOWS 8 И ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ
На кон­фе­рен­ции BUILD 2011, про­шед­шей в сен­тяб­ре в Ана­хай­ме, Microsoft офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла новую на­столь­ную опе­ра­ци­он­ную си­сте­му Windows 8. Windows 8 на­столь­ко мно­го­функ­ци­о­наль­на, что даже про­сто пе­ре­чис­лить все ее ком­по­нен­ты в одной ста­тье за­труд­ни­тель­но. В работе были рассмотрены, на наш взгляд, наиболее отличающиеся функции Windows 8 от предыдущих версий.

Цель, данной работы,- провести сравнительный анализ новых и старых версий Windows, в частности- описать положительные и отрицательные нововведения Windows 8.

Ниже при­во­дит­ся 10 самых зна­чи­мых, на мой взгляд, воз­мож­но­стей Windows 8:

1. Ин­тер­фейс Metro. Вы­пол­нен­ный по об­раз­цу ин­тер­фей­са Windows Phone «пли­точ­ный» ин­тер­фейс Metro — самое круп­ное но­во­вве­де­ние за всю ис­то­рию Windows. На стар­то­вом экране на­хо­дит­ся набор пли­ток. При вы­бо­ре одной из них за­пус­ка­ет­ся со­от­вет­ству­ю­щее при­ло­же­ние. Ин­стру­мен­таль­ная па­нель при­ло­же­ния всплы­ва­ет в ниж­ней части экра­на, а с пра­вой сто­ро­ны вы­дви­га­ет­ся «вол­шеб­ная» па­нель (Charms), поз­во­ля­ю­щая из­ме­нять на­строй­ки приложения.

2. Муль­ти­сен­сор­ная под­держ­ка. По­ми­мо пли­точ­ной струк­ту­ры, ин­тер­фейс Metro от­ли­ча­ет­ся муль­ти­сен­сор­ной под­держ­кой, обес­пе­чи­ва­ю­щей его хо­ро­шее функ­ци­о­ни­ро­ва­ние на план­ше­тах и «тон­ких» ком­пью­те­рах. Бла­го­да­ря ин­тер­фей­су Metro, устрой­ства с Windows 8 могут стать кон­ку­рен­та­ми iPad.

3. Ин­тер­фейс Aero. Для обес­пе­че­ния об­рат­ной сов­ме­сти­мо­сти в Windows 8 име­ет­ся ин­тер­фейс Aero, ко­то­рый по­явил­ся с вы­пус­ком Windows Vista и вско­ре стал клас­си­кой. В пер­вых сбор­ках ин­тер­фейс Aero Windows 8 прак­ти­че­ски иден­ти­чен ва­ри­ан­ту Windows 7, с неболь­ши­ми из­ме­не­ни­я­ми, в част­но­сти с новым дис­пет­че­ром задач. Ин­тер­фейс Aero ра­бо­та­ет па­рал­лель­но с ин­тер­фей­сом Metro, и пе­ре­клю­че­ние между ними осу­ществ­ля­ет­ся мгно­вен­но.

4. Жду­щий режим пи­та­ния (Connected Standby). В Windows 8 из­ме­не­на кон­цеп­ция управ­ле­ния пи­та­ни­ем. Режим Connected Standby преду­смат­ри­ва­ет при­оста­нов­ку и пре­кра­ще­ние ис­пол­не­ния кода про­грамм, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся не ак­тив­но. Это по­вы­ша­ет эф­фек­тив­ность Windows 8 на ма­ло­про­из­во­ди­тель­ном обо­ру­до­ва­нии и со­кра­ща­ет энергопотребление. Также, это удобно мне как пользователю, если я, к примеру, забуду выключить компьютер перед уходом.

5. Под­держ­ка Hyper-V. По­доб­но Windows Server 8 и более ран­ней вер­сии Windows Server 2008, в Windows 8 под­держ­ка тех­но­ло­гии вир­ту­а­ли­за­ции Hyper-V будет вклю­че­на по умол­ча­нию, что из­ба­вит поль­зо­ва­те­ля от необ­хо­ди­мо­сти при­ме­нять дру­гие про­грам­мы вир­ту­а­ли­за­ции, такие как Microsoft Virtual PC. Windows 8 ори­ен­ти­ро­ван на ре­гу­ли­ро­ва­ние энер­го­по­треб­ле­ния и преду­смат­ри­ва­ет при­оста­нов­ку вир­ту­аль­ных машин при пе­ре­хо­де си­сте­мы в спя­щий режим.

6. Воз­врат к уста­нов­кам по умолчанию. Новая функ­ция сбро­са поз­во­ля­ет воз­вра­щать си­сте­му Windows 8 к за­вод­ским уста­нов­кам одним на­жа­ти­ем кноп­ки. В от­ли­чие от су­ще­ству­ю­щей функ­ции вос­ста­нов­ле­ния си­сте­мы System Restore, новая функ­ция сбро­са поз­во­ля­ет уда­лять все уста­нов­лен­ные про­грам­мы и поль­зо­ва­тель­ские уста­нов­ки без пред­ва­ри­тель­но­го со­зда­ния ре­зерв­ных копий.

7. Встро­ен­ное ан­ти­ви­рус­ное про­грамм­ное обес­пе­че­ние. Еще одно дол­го­ждан­ное свой­ство Windows 8 — встро­ен­ная ан­ти­ви­рус­ная за­щи­та. В Windows 8 будут вклю­че­ны ан­ти­ви­рус­ные ком­по­нен­ты из Microsoft Security Essentials. Кроме того, при об­на­ру­же­нии чужого USB-устрой­ства в мо­мент за­груз­ки си­сте­ма за­пус­кать­ся не будет. Эти сред­ства, воз­мож­но, не по­нра­вят­ся по­став­щи­кам ан­ти­ви­рус­ных про­грамм, но зато они будут спо­соб­ство­вать по­вы­ше­нию сте­пе­ни за­щи­щен­но­сти всех си­стем Windows 8 и сохранят сбережения пользователей, хотя многие в нашей стране пользуются пиратскими версиями.

8. Под­держ­ка фай­лов ISO и VHD. Я часто ра­бо­таю с фай­ла­ми ISO и VHD, по­это­му под­держ­ка таких типов фай­лов для меня осо­бен­но важна. Windows 8 поз­во­ля­ет мон­ти­ро­вать файлы ISO и VHD, от­кры­вать их и ра­бо­тать с ними на­пря­мую с ис­поль­зо­ва­ни­ем Google приложений.

9. Windows To Go. Функция Windows To Go поз­во­ля­ет за­пус­кать копию Windows 8 с внеш­не­го USB-но­си­те­ля. Функ­ция Windows To Go пред­по­ла­га­ет ис­поль­зо­ва­ние фл­эш-устройств ем­ко­стью свыше 32 Гбайт. После за­груз­ки Windows с USB-но­си­те­ля с по­мо­щью Windows To Go дру­гие си­стем­ные фи­зи­че­ские диски ока­зы­ва­ют­ся скрытыми. Также это позволит быстро и качественно переустановить операционную систему.

10. Под­держ­ка ARM. Еще одно новое свой­ство Windows 8, осо­бен­но важ­ное для ра­бо­ты этой си­сте­мы на план­ше­тах и дру­гих устрой­ствах, — под­держ­ка ARM-про­цес­со­ров, по­ми­мо x86 и x64. Такая под­держ­ка от­кры­ва­ет для плат­фор­мы Windows 8 со­вер­шен­но новый класс устройств. Од­на­ко для ра­бо­ты на плат­фор­ме ARM су­ще­ству­ю­щие при­ло­же­ния x86 и x64 при­дет­ся перекомпилировать.

Однако существуют и «минусы», которые, на мой взгляд, тормозят продвижение широкого использования пользователями Windows 8 как операционной системы: 1. Ограничения. В демо-версии «восьмерки» можно было отказаться от использования Metro и перейти к полноценному интерфейсу. Начиная с Windows 95 пользователю всегда представлялось право выбора: использовать новую наработку или нет. К примеру, в Windows XP представили новый «Пуск», но можно было переключить его вид на старый «Пуск»,в «семерке» можно было обновлять панель задач и настроить классический вид. Здесь же право выбора исключается- пользуйся тем, что есть.

 2. Меню «Пуск». Лично мое мнение, что «Пуск» стал не то, чтобы хуже, просто к нему стало тяжело привыкнуть. Обычно в «Пуске» можно было смотреть список часто используемых программ, попасть в любую точку операционной системы, выполнять поиск программ, управлять учетной записью, а также вызывать «Панель инструментов». В новой версии практически все это убрали. Также рядовому пользователю будет тяжело разобраться с такими вещами, как, к примеру, простое перемещение «Моего компьютера» из пуска на рабочий стол. Раньше можно было вызвать пуск не отвлекаясь от приложения, например, сидя в интернете, а сейчас надо открыть экран «Пуск», запустить нужное приложение, закрыть «Пуск» и только потом вернуться к браузеру.

 3. Догадливость пользователя и нелогичность. Еще одним минусом можно считать нелогичность и тяжелое восприятие «восьмерки». Чтобы зайти в меню «Пуск» нужно мышкой додуматься направить курсор в левый нижний угол, где появиться картинка, означающая, что это и есть «Пуск». Такая же проблема с «sharm bar» только в правом нижнем углу и с окном старт особенно, т.к. курсор нужно вести строго вверх, иначе меню не появится. Очень много головоломок с «Metro» появится у пользователя. к примеру, как закрыть приложение (нужно нажать win+tab, откроется меню навигации, ПКМ по нужному экрану приложения откроет контекстное меню с единственным (!) пунктом «close») Кроме того, надоедают постоянные вопросы компьютера о безопасности компьютера при установке любого файла или программы на ПК.

Вывод: в общей сложности у Windows 8 больше «плюсов», чем «минусов», но эти плюсы, на наш взгляд не касаются лучшей управляемостью, а затрагивают и улучшают процессы производительности. Возможно, программистам будет и удобно какое-то нововведение для работы, но обычный пользователь найдет массу неудобств и вопросов по работе. Несмотря на все положительные стороны новой ОС, предыдущая версия была намного удобней, доступней и привычней этой, хоть и немного уступала в производительности.
Кучерявый А.С.

Научный руководитель: Палагута К.О.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА JAVASCRIPT ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB- САЙТОВ
Интернет на сегодняшний день является сетью, развивающейся благодаря активному вкладу ее пользователей. Это стало возможным благодаря множеству факторов, среди которых стоит выделить повсеместное использование JavaScript – языка подготовки сценариев. Не смотря на простоту, его можно использовать на различных платформах и Web-браузерах, и он ни в чем не отстает от обычных языков программирования. Цель этой работы – получить представление о том, что из себя представляет JavaScript на сегодняшний день, как он помогает пользователю взаимодействовать с Web-страницей и актуально ли его изучение на сегодняшний день.

Язык JavaScript – это бесплатный язык сценариев, исполняемых на стороне клиента, который позволяет создавать интерактивные HTML-страницы. "На стороне клиента" означает, что JavaScript запускается в Web-браузере и не используется на стороне сервера. Сценарии на стороне клиента позволяют пользователю интерактивно взаимодействовать с Web-страницей после того, как она была обработана сервером и загружена Web-браузером. Например, в GoogleMaps применение языка JavaScript дает пользователям возможность взаимодействовать с картой, перемещать её, приближать и удалять и т.д. Без JavaScript Web-страницу приходилось бы обновлять при каждом взаимодействии с пользователем, если, конечно, не использовать такие плагины, как Adobe Flash или Microsoft® Silverlight. Язык JavaScript не требует плагинов.

Широкое распространение в сети обуславливает полезность и актуальность изучения JavaScript. Без использования сценариев Web-страницы кажутся блеклыми и скучными. Каким бы интересным не было содержание сайта, некоторым посетителям сразу захочется уйти. Конечно, нет смысла оспаривать важность текстового содержания для любой Web-страницы, однако использование JavaScript не только улучшает подачу материала, но и делает страницу более запоминающейся. Сценарий всего в несколько строк помогает посетителям сайта отыскать страницу, соответствующую их браузеру и установкам, либо автоматически подсчитать сумму колонок в форме заказа. Подобные «мелочи» не рассчитаны на внешний эффект, но они свидетельствуют о высоком уровне профессионализма разработчика и знании им этики деловых отношений.

Появление стандарта ЕСМА, объединившего JavaScript и JScript, обеспечило будущее JavaScript в сети. Компании Netscape и Microsoft (у которой имеется свой язык подготовки сценариев VBScript, основанный на Visual Basic и поддерживаемый только браузером Internet Explorer) обещают развивать JavaScript и в дальнейшем. Браузер Opera производства компании Opera Software, начиная с третьей версии, также поддерживает язык JavaScript.

Иными словами, вы можно спокойно изучать этот язык, не опасаясь, что в ближайшее время его прекратят использовать.

Изучив множество фактов можно смело сказать, что язык JavaScript – один из самых популярных языков программирования, и эта статья пытается раскрыть секрет его популярности. Этот простой язык сценариев обладает огромными возможности. Достаточно сказать, что он позволяет посетителям Web-сайтов взаимодействовать с Web-страницей после того, как она была загружена Web-браузером.

В этой статье предоставлены лишь поверхностные сведения, необходимые для понимания важности применения данного языка, а так же его актуальности. И, не смотря на то, что цель научной работы была достигнута, остается еще большой полигон для дальнейшей научной деятельности.

Список литературы

 1. JavaScript и AJAX в Web-дизайне: Владимир Дронов — Москва, БХВ-Петербург, 2008 г.- 736 с. (12, 502)

 2. JavaScript. Подробное руководство: Дэвид Макфарланд — Москва, Эксмо, 2009 г.- 608 с. (5 – 10)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка