„Інформаційні технологіїСкачати 108.28 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір108.28 Kb.
Вивчення предметів „Інформатика“, „Інформаційні технології“ у 2015-2016 навчальному році

(Методичні рекомендації)

У методичних рекомендаціях розглянуто питання щодо вивчення предметів „Інформатика“ та „Інформаційні технології у професійно-технічних навчальних закладах Рівненської області у 2015/2016 навчальному році.

Підготував: методист НМЦ ПТО у Рівненській області Семенюк П.П.


Інформатика

Предмет „Інформатика“ за курс загальної середньої освіти вивчається у професійно-технічних навчальних закладах у групах, які здобувають робітничу професію (професії) на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти.

Згідно Типової базисної структури навчальних планів і програм з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах“ - http://osvita.ua/legislation/proftech/9482/ ) на вивчення названого предмету виділяється 70 год. Така кількість навчальних годин передбачає вивчення предмету „Інформатика“ згідно навчальної програми з предмету рівня стандарту.

Програма з предмету „Інформатика“ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 28.10.2010 №1021 „Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа “Затверджено Міністерством освіти і науки України” (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9993/), та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України. Її можна переглянути (скачати) за посиланням: http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/inf-st.pdf .


Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 „Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році“ (http://nmc-pto.rv.ua/DOK/LMON_1_9-305-260615.doc): „ Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу. Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя“

Програма предмету „Інформатика“ не змінювалась уже протягом кількох років – на 2015-2016 навчальний рік зміни у неї не вносились, тому викладачі інформатики можуть користуватися методичними рекомендаціями, щодо вивчення інформатики, за минулі роки.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р. Їх також можна переглянути (скачати) за посиланням в мережі Інтернет, зокрема, http://school50.edu.kh.ua/Files/downloads/i-m_list_inf_2010.doc.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 11-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 22-24, 2011 р. Їх можна переглянути (скачати) за посиланнямhttp://school50.edu.kh.ua/Files/downloads/Mon_inf_metrek_zbirn_2011-2012.doc

Рекомендую скористатися Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному році, які розміщені на сайті Teach-Inform за посиланням:http://teach-inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/metodichni_rekomendaciji/instruktivno_metodichni_rekomendaciji_shhodo_vivchennja_informatiki_u_2014_2015_navchalnomu_roci/54-1-0-944#.VdXUeX0bL5s .

На відміну від загальноосвітніх навчальних закладів, де чітко передбачено вивчення предмету „Інформатика“ упродовж 10 та 11 класів у кількості 1 год на тиждень, при складанні робочих навчальних планів профтехзаклад сам вибирає терміни (протягом двох курсів, чи одного курсу), та, відповідно, визначає кількість годин на тиждень для вивчення названого предмету ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах“ - http://osvita.ua/legislation/proftech/9482/ ).

Враховуючи, що вивчення предмету „Інформатика“ є основою для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничих процес, а також, – знання, які отримають учні (студенти) при вивченні предмету, будуть необхідні їм для освоєння загальнопрофесійного курсу „Інформаційні технології“, доцільним є вивчення предмету „Інформатика“ на першому курсі, у кількості 2 год на тиждень (можна і більше годин на тиждень), та викладати його до вивчення предмету „Інформаційні технології“.

Хочу звернути увагу на деякі питання, які відображені у методичних рекомендаціях МОН України.Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попере­дніх класах в обсязі, що забезпечує рівень навчальних досяг­нень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, уза­гальнення і систематизації. Вивільнені при цьому години мо­жуть бути використані або на збільшення часу на вивчення ін­ших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.

При викладанні інформатики викладач самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те навчальне програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване МОН України. Щодо іншого програмного забезпечення (операційна система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та відео тощо): дозволено використання такого програмного забезпечення, яке гарантує виконання навчальної програми й еквівалентне тому, що перелічене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp + Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором викладача.

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ групи на дві підгрупи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОН, від 20.02.2002 № 128 - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02 ).

У комп’ютерному класі робоче місце учня (студента), яке призначене для роботи за комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998, № 9 - http://nmc-pto.rv.ua/DOK/DSPN-301298.pdf ).

Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером, то структура проведення кожного уроку має бути ретельно спланована викладачем із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме:

• безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:


– для учнів 10-11 класів (та учнів ПТНЗ) на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин;

      • при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.

Враховуючи, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі може вплинути на здоров’я учнів, потрібно використовувати різноманітні засоби для захисту учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів. Перш за все, це стосується показників мікроклімату в комп’ютерному класі, освітленості, яскравості і контрастності зображення на екрані монітора, його кольору, йонізуючого та нейонізуючого опромінення, рівня шуму та ін. Також це стосується обсягу навчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета, якості та досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних, психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.

При організації навчально-виробничого процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0730-04 ).

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 „Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів“ (http://nmc-pto.rv.ua/DOK/NMON-290711-907.zip) затверджено вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально-дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 „Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах“ - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-05 ).

У зв’язку з активним використанням ресурсів Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення занять і позаурочних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів (студентів) до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію.

Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичні шляхи формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Вчитель може вносити до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на вивчення тем. Але при цьому вчитель не може пропускати ніякі фрагменти навчального матеріалу (окремі питання, поняття, формування вмінь та навиків), які зазначені в програмі.

Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою КМУ № 1392 від 23 листопада 2011 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF ), віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:


    • 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
      • 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для виконання і оцінювання. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми тощо) оцінюються за рішенням учителя (викладача). Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми перевірки, у тому числі й тестові.

При вивченні інформатики у ПТНЗ особливу увагу звертати на використання практичних завдань професійного спрямування, пов’язаних із майбутньою професією учнів (студентів).

Згідно листа МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 „Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році“ (http://nmc-pto.rv.ua/DOK/LMON_1_9-305-260615.doc ): „Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання“.

Згідно названого листа, МОН України рекомендує популяризувати серед учнів 8-11 класів конкурси, пов'язані з розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-In, Google Summer of Code тощо), якщо це не вимагає фінансових витрат від навчального закладу, вчителя або учня та відбувається в рамках чинних Державних санітарних правил та норм „Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах“.

У процесі проведення уроків з інформатики слід приділяти увагу патріотичному вихованню учнів, розкривати досягнення вітчизняної науки, українських вчених у розробленні обчислювальної техніки і фундаментальних основ кібернетики та інформатики.

Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен ознайомитись та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали „Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів“, що містяться в листі МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 „Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів“ (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36559/ ).

МОН вважає неприпустимим зобов’язувати до використання програмного забезпечення для вивчення інформатики, що є платформно залежним або платним для загальноосвітнього навчального закладу, вчителя чи учня. Вчитель має право вибору конкретних програмних засобів. По можливості слід заохочувати використання вільного програмного забезпечення, зокрема офісного пакету ”ООо4kids”, що містить необхідний мінімум засобів для роботи в школі, а також доступний учням україномовний інтерфейс, офісного пакету LibreOffice та ін.

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Комп’ютер в школі та сім’ї», «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», «Інформатика в школі».Інформаційні технології

Предмет „Інформаційні технології“, який вивчається у професійно-технічних навчальних закладах відноситься до предметів загальнопрофесійної підготовки.

Кількість годин на його вивчення, з них – лабораторно-практичних годин, а також типова програма з предмету, задається у Державному стандарті із кожної професії. Причому, для різних професій, програма може суттєво відрізнятися. Оскільки, Державні стандарти за професіями періодично змінюються (раз у пять років), типова програма з предмету „Інформаційні технології“ може суттєво змінюватися. Тому, викладачу, розробляючи робочу програму з предмету, потрібно користуватися останньою (діючою) версією Державного стандарту за конкретною професією.

Типова програма задає інваріантну частину, яка має становити близько 80% робочої програми. 20% робочої програми виділяється на варіативну частину програми. Варіативна частина має відображати: регіональний компонент програми, нове обладнання і технології, здобутки вітчизняних вчених, виробничників, використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері виробництва тощо.Робоча навчальна програма з предмету, зміни до неї, розглядаються на засіданні методичної комісії та відображаються у протоколі.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка