Інформаційний бібліографічний список для організаторів дитячого читанняСкачати 56.34 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір56.34 Kb.Інформаційний бібліографічний список
для організаторів дитячого читання


Охорона довкілля - одне з найважливіших завдань людства
Література:
Природа. Людина. Екологія
Екологічні знання —дітям
Сценарії бесід, ігор, конкурсів, уроків
Сайти в мережі інтернет

Укладач: Сисоєва Н.П.Природа. Людина. Екологія


 1. Бровдій В. Світ, в якому ми хочемо жити / В. Бровдій, О. Гаца, Н. Куруц // Космос, Земля, Природа, Екологія, Людина / В. Бров­дій, О. Гаца, Н. Куруц. — К., 1997. — С. 29-37.
  В розділі посібника розглядаються еколо­гічні проблеми людства та перспективи розвитку життя на планеті.

 2. Дерій С. Екологія / С. Дерій, В. Ілюха. — К. : Фітосоціоцентр, 1998. — 196 с. ілюстр.
  У посібнику викладені основні поняття сучасної екології, глобальні проблеми екології та їх розв’язання, розкриваються наслідки антропогенного впливу на довкілля.

 3. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього середовища:навч. посіб. / В. Джигирей. — К. :Т-во «Знання», 2000 — 203 с.
  Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля.

 4. Лук’янова Л. Основи екології : навч. посіб. / Л. Лук’янова — К. : Вища шк., 2000. — 327 с.
  Книга висвітлює екологічні проблеми суспільства та їх вплив на живі організми, атмосферу, природу, розповідає про орга­нізацію та функціонування екологічних систем.

 5. Національна екологічна політика Украї­ни : заг. оцінки і ключ. рек. / Міністерство охорони навколишнього природного сере­довища, Програма розвитку ООН, Глобаль­ний Екологічний Фонд. — К., 2007. — 32 с. : фотоілюстр.

 6. Пруцакова О. Екологія для дітей / О. Пру­цакова, Н. Пустовіт, О. Колонькова ; літ. ред. А. Котенюк. — К. : ГНОЗІС, 2007. — 67 с. : фотоілюстр. (Серія науково-популярних ви­дань ; Кн. 1).
  Книга знайомить дітей з поняттям екологія, розглядає вплив людини на природу та довкілля.

 7. Сигаловський Д. Екологію повинні знати всі? / Д. Сигаловський // Країна знань.— 2008. — № 4. — С. 29-31; № 5. — С.31-34.
  Мова йде про історію розвитку екології як науки, види забруднення навколишнього середовища, вплив довкілля на здоров’я людини.

 8. Толстоухов А. Екобезпечний розвиток : пошуки стратегем / А. Толстоухов, М. Хиль­ко. — К. : Знання України, 2001. — 333 с.
  У книзі аналізуються можливі шляхи екологічно безпечного розвитку, пропону­ються найбільш фундаментальні загально­планетарні політико-правові, соціокультурні економіко-технологічні стратегічні завдання людства по врятуванню навколишнього природного середовища.

 9. Червона книга України : вони чекають на нашу допомогу : наук.-попул. вид. / упоряд. О. Шапаренко, С. Шапаренко. — Х. : Торсінг, 2002. — 336 с. : ілюстр.
  У виданні подано повний перелік видів, занесених до Червоної книги України, їх короткі описи, причини зникання, законодав­чі підстави охорони.

 10. Я пізнаю світ. Екологія: дит. енцикл. / авт.-упоряд. О. Чижевський ; худож. В. Ніколаєв, О. Кардашук, О. Гальдяєва. — К. : Школа, 2001. — 414 с. : ілюстр.
  У популярній енциклопедії йдеться про єдність людини і природи, розповідається про екологічні катастрофи, відомі природні заповідники та ін.

 11. Яцик А. Екологічна ситуація в Україні та шляхи її поліпшення / А. Яцик // Здоров’я та фіз. культура.—2005. — № 6. — С.23-24.Екологічні знання - дітям


 1. Алексеев В. 300 вопросов и ответов по экологии / В. Алексеев ; худож. В. Янаев, В. Куров. — Ярославль : Академия развития, 1998. — 239 с. ил. (Расширяем кругозор детей).

 2. Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів / Н. Буринська / Біологія і хімія в шк.—2008— С. 43-45.

 3. Василенко Г. Екологічна освіта та вихо­вання / В. Василенко // Початк. шк. — 2007. — № 6. — С. 6-8.
  Поліпшення екологічної освіти підростаючого покоління, методичні рекомендації щодо проведення заходів з екологічного виховання.

 4. Вербицький В. Еколого-натуралістична освіта в Україні:історія, проблеми, перспективи. / В. Вербицький. — К :Аверс. — 2003. — 304 с.
  Місце і роль еколого-натуралістичних позашкільних закладів в загальній системі освіти.

 5. Вербицький В. Проектна форма навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти еколого-натуралістичного напряму : пробле­ми та шляхи їх вирішення / В. Вербицький // Рідна шк. — № 3. — С. 35-47.

 6. Вороніна Л. Взаємодія школи й сім’ї в екологічному вихованні / Л. Вороніна // Шк. світ. — 2005. — № 18-19. — С. 3-25.

 7. Возна Я. Тиждень хімії у школі. Тиждень екології у школі : метод. рек. — / Я. Возна, Л. Степанова. — Кам’янець-Поділ. : Абетка-НОВА, 2006. — 80 с.

 8. Даценко Г. Екологічна освіта як аспект гуманізації шкільного навчання та виховання / Г. Даценко // Біологія. — 2007. — № 10. — С. 5-6.

Допоможи птахам : кн. з еколог. вихован­ня дітей дошк. та мол. шкіл. віку / авт.-уклад. Т. Васильєва, В. Шелегеда. — Запоріжжя : Поліграф, 2003. — 27 с. : ілюстр.
Книжка містить ряд практичних рекомендацій-завдань щодо організації спостере­жень та практичної роботи з дітьми 4-10 років по ознайомленню із різноманіттям птахів, що мешкають поряд з людьми, їх життям у різні пори року, навичкам охорони птахів.

 1. Екологічне виховання на уроках хімії та в позакласний час // Хімія. — 2007. — № 11. — С. 1-43.

 2. Екологічна освіта. 6 клас : метод. посіб. для вчителя / Л. Юглічек [та ін.]. — Кам’янець-Поділ. : Абетка, 2000. — 116 с.
  У посібнику пропонується програма спецкурсу з екології для 6-го класу «Чистому місту — чисте повітря» та розробки уроків цієї програми, що базується на активних та інтерактивних методах навчання.

 3. Екологічна стежка — одна із форм природоохоронної роботи / Г. Гончаренко [та ін.] // Хімія. Біологія. — 2005. — № 62. — С. 1-16.

 4. Екологічні стежки України. Живи, Земле!: метод. матеріали / під ред. В. Вербицького. — К. : АВЕРС, 2003. — 196 с.
  У посібнику зібрано матеріали семінарів „Екологічні стежки України”, що розкрива­ють перспективний педагогічний досвід роботи з екологічної освіти в природі, а також рекомендації щодо створення екологічних стежок.

 5. Крисаченко В. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посіб. / В. Крисаченко. — К. : Заповіт, 1996. — 352 с.

 6. Лях В.Прикладна творчість у туристсько-екологічній діяльності школярів (З досвіду роботи екоцентру «Мурашка») : навч.-метод. посіб. Ч. 1. / В. Лях, М. Лях. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. — 2003. — 60 с.

 7. Плохій З.Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошк. виховання. — 2008. — № 3. — С. 3-6

 8. Подорож Гідринки : кн. з еколог. виховання дітей дошк. та мол. шкіл. віку / авт.-уклад. Т. Васильєва, В. Шелегеда. — Запоріжжя : Поліграф, 2003. — 32 с. : ілюстр.
  Книжка у цікавій формі розповідає про кругообіг води у природі, властивості води, будову та екологічний стан малих річок.Сценарії бесід, ігор, конкурсів, уроків


 1. Альба Г. Еколого-натуралістичні ігри / Г. Альба. — Т. : Підруч. і посіб., 2005. — 48 с.
  Книга містить цікаві ігри з біології та екології для учнів 5-11 класів.

 2. Бібліотечка позашкільника. Випуск 6 / Закарпатський обласний еколого-натураліс­тичний центр учнівської молоді — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2006. — 58 с. : ілюстр.
  У збірнику подаються розробки окремих занять, позашкільних натуралістичних захо­дів, польових практик, екологічних експеди­цій, краєзнавчих подорожей тощо.

 3. Гніздовська Т. Брейн-ринг на екологічну тему / Т.Гніздовська//Краєзнавство. Геог­рафія. Туризм. — 2007— С. 18-20.

 4. Голойда Г. Природа навколо нас : сценарії шкіл. свят для учнів 5-7 кл. / Г. Голойда.— Т. : Підруч. і посіб., 2000. — 40 с.

 5. Данилова М. Знатоки леса : литературно-экологич. ринг / М. Данилова // Воспитание школьников. — 2007. — С. 77-80.

 6. Досвід екологічного виховання: [добірка сценаріїв еколог. спрямування] // Позаклас. час. — 2004. — № 3-4. — С. 69-98.

 7. Досвід екологічного виховання: [добірка сценаріїв еколог. спрямування] // Позаклас. час. — 2008. — № 4. — С. 91-114.

 8. Калюжна Г. Земля — це не звалище : екологіч. гра / Г. Калюжна // Хімія. — 2007. — № 11. — С. 36-43.

 9. Капралова Г. Міс Екологія : музично-розваж. шоу / Г. Капралова // Біологія. — 2007. — № 10. — С. 10-14.

 10. Коломина Н. Воспитание основ коло­гической культуры в детском саду : сценарии занятий / Н. Коломина ; худож. Е. Кустарова. — М. : Творч. Центр „Сфера”, 2003. — 144 с. (Программа развития).

 11. Молодова Л. Игровые экологические зада­ния с детьми : пособие для воспитателей и учителей / Л. Молодова. — Минск : Асар, 1996. — 127 с.
  У книжці подано 54 розробки ігрових занять з дітьми від 2 до 12 років.

 12. Пустовіт Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини : навч посіб. / Н. Пустовіт, З. Пле­чова. — К. : Наук. думка, 1995. — 72 с. : ілюстр.
  Посібник містить екологічні ігри, вікто­рини, кросворди й загадки з екологічної та природознавчої тематики, а також укра­їнські прислів’я та приказки про природу.

 13. Хохлова Т. Урок-гра «Екологічний еруди­ціон» : 8 кл. / Т. Хохлова // Біологія і хімія в шк. — 2007. — № 1. — С. 32-33.

 14. Цвяшенко П. Екологічний бумеранг : гра-конкурс для серед. шкіл. віку / П. Цвяшенко // Біологія. — 2007. — № 10. — С. 8-9.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка