Інформація про кафедру. Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом (спеціальністю) «Управління персоналом і економіка праці», а також здійснює викладання більше 20 дисциплін на інших факультетах університетуСторінка1/3
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ НА 2014-2015 РОКИ


Розділи «Програми інноваційного розвитку університету»

Зміст «Програми інноваційного розвитку кафедри на 2014-2015 рр.»


Вступ

Вступ.

Загальна інформація про кафедру.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом (спеціальністю) «Управління персоналом і економіка праці», а також здійснює викладання більше 20 дисциплін на інших факультетах університету.Навчально-методична робота.

Для підготовки компетентних, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з управління персоналом і економіки праці викладачами кафедри здійснюється навчально-методична робота. Основною метою такої роботи є формування навчальних планів і програм, розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу згідно з новітніми досягненнями наукової думки, сучасними тенденціями в галузі управління персоналом і економіки праці і вимогами Болонської декларації, а також впровадження інноваційних, зокрема комп'ютерних, технологій навчання, підвищення ефективності організації самостійної роботи, практичної підготовки студентів, формування справедливої та прозорої системи поточного та підсумкового контролю знань.Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

• формування навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» , введення нових навчальних дисциплін;

• розробка та внесення змін в робочі навчальні програми, паспорти дисциплін, закріплених за кафедрою, зміна найменування і змісту дисциплін згідно з новітніми тенденціями в галузі управління персоналом і економіки праці;

• підготовка навчально-методичної літератури та дистанційних курсів;

• розробка технологій проведення лекцій, семінарських та практичних занять з використанням інноваційних методів навчання: інтерактивних форм, ілюстраційного матеріалу (слайдів), тренінгів, практичних завдань, кейсів, комп'ютерних програм тощо;

• розробка тематики і методичних матеріалів до написання курсових робіт, магістерських дипломних робіт і критеріїв їх оцінки;

• підготовка методичних матеріалів з організації проведення та критеріїв оцінки міждисциплінарних тренінгів студентів, ІІІ, IV та V курсів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;

• розробка програми та методичних рекомендацій щодо проведення практики студентів IV та V курсів, формування критеріїв оцінки звітів;

• підготовка обов'язкових і вибіркових завдань для самостійної роботи студентів, методичних рекомендацій щодо їх виконання та критеріїв оцінки;

• розробка методичних матеріалів поточного та підсумкового контролю знань студентів ( прикладів типових задач, які виносяться на іспит; тестових завдань; завдань для проведення модульного контролю; білетів семестрових екзаменів, ДЕК т.д.)

• розробка тематики рефератів і білетів до вступних іспитів в аспірантуру;

• організація та проведення тематичних і методичних семінарів.


Кафедра систематично вивчає інформацію щодо застосування в навчальному процесі інноваційних навчальних технологій, бере участь у методичних конференціях і вживає заходів з використання в навчальному процесі тих новацій, які пройшли випробування часом і довели свою ефективність: модульно-рейтингової системи, сучасних тренінгових та інформаційних технологій, підсумкового оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності і т.п.
На кафедрі організована робота секцій з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Основи охорони праці», «Управління конфліктами» і «Менеджмент персоналу». Головною метою роботи секцій є підвищення компетентності викладачів кафедри, забезпечення уніфікованого підходу до викладання дисциплін, який повинен грунтуватися на компетентнісному підході, а також впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Викладачі готують тексти лекцій, слайди, технології проведення практичних занять і презентують ці матеріали на засіданнях секцій. Після цього відбувається обговорення представленого матеріалу, форма його подачі студентам, доцільність розгляду на заняттях. Матеріал аналізується з позицій формування у студентів професійних компетенцій. Колеги оцінюють, наскільки знання, вміння та навички, сформовані на заняттях, стануть в нагоді випускникам у професійній діяльності спочатку на низових посадах, а в майбутньому і на керівних.

З метою удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, впровадження компетентнісного підходу до організації навчального процесу та усунення дублювання матеріалів при вивченні студентами різних дисциплін професійного спрямування «Управління персоналом і економіка праці» на засіданнях кафедри відбувається презентація та обговорення програм навчальних дисциплін.

Презентація містить матеріали:

• щодо завдань навчальної дисципліни;

• предмета і об'єкта;

• структури (тематичного плану);

• компетенцій;

• організації поточного контролю;

• забезпечення навчального процесу;

• перспектив розвитку навчальної дисципліни.


У складі кафедри функціонує Навчально-тренувальний центр з управління персоналом, основною метою якого є підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри управління персоналом та економіки праці на основі посилення їх практичної підготовки.

Завдання Центру:

• організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових занять на базі віртуальних структур;

• використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання;

• організація проходження студентами практики на базі віртуальних структур;

• залучення до навчального процесу фахівців-практиків у галузі управління персоналом та економіки праці тощо.


Кафедра здійснює координацію діяльності Центру зв'язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників « ПЕРСПЕКТИВА».

Наукова робота кафедри

Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

• участь у науково-дослідних роботах:

* держбюджетних;

* госпрозрахункових;

• публікація наукових робіт, участь у конференціях;

• наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами;

• проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій;

проведення конкурсу студентських наукових робіт тощо;

• рецензування монографій, навчальної літератури, статей;

• рецензування, опонування дисертаційних робіт.
Участь у науково-дослідних роботах.

Науково-дослідні роботи кафедри останніх років: • «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» - термін виконання: 2006-2010 рр.

 • «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» - термін виконання: 2010-2015 р.

 • "Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України" - термін виконання : 2007-2009 рр.

 • «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» - термін виконання: січень-квітень 2008

 • «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» - термін виконання: январь-березень 2010 р.

 • «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» - термін виконання: 2009 - 2011 рр.

 • «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод», 2012

 • «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» - термін виконання: 2012 - 2013 рр.


Історична довідка про кафедру.

Становлення і розвиток кафедри, зміни напряму її фахової спеціалізації безпосередньо пов’язані з процесами, що перманентно відбуваються в країні в галузі розвитку продуктивних сил, відтворення трудових ресурсів, удосконалення суспільної організації праці. Але найважливішим чинником, що обумовлював трансформацію спеціальності, а відтак викликав зміни напряму спеціалізації кафедри, уточнення її назви, кількісні та якісні зміни в її складі, були зрушення в соціальній політиці держави, в характері та організації соціально-трудових відносин.

Кафедра управління персоналом та економіки праці була створена в 1965 році, пройшла шлях численних перетворень за 48 років існування і в 2007 році отримала сучасну назву. З 1 липня 2003 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Колот Анатолій Михайлович. Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом (спеціальністю) "Управління персоналом і економіка праці", а також здійснює викладання більше 20 дисциплін на інших факультетах університету.

З 2001 р. на кафедрі функціонує аспірантура, а з 2006 р. - докторантура за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». Проблематика дисертаційних робіт охоплює всі напрямки наукової діяльності кафедри.


Структура кафедри.

Із 71 викладача, залучених на кафедрі до навчального процесу в 2012-2013 навчальному році, 47 осіб (66,2%) працюють на постійній основі, решта - на засадах внутрішнього та зовнішнього сумісництва. Із докторів та професорів 5 осіб (50%) є штатними. З числа кандидатів наук, доцентів 29 осіб або 87,87% працюють на кафедрі за основним місцем роботи.

До науково-педагогічної роботи на засадах зовнішнього сумісництва кафедра залучає висококваліфікованих викладачів з інших вищих навчальних закладів, наукових установ, органів державного управління, підприємств. Сумісники привносять свій великий та різнобічний досвід, підсилюють науковий потенціал кафедри. Це доктори наук, професори Гнибіденко І.Ф., Грішнова О.А., Лісогор Л.С., Петрова І.Л., Цимбал О.І.; кандидати наук, доценти Лановенко Є.О., Фокас Л.М., Зоря Т.М., Моторна І.І., старші викладачі Мельникова О.А., Стахів О.В.

За чисельним складом кафедра напевно є найбільшою в Україні. Це пояснюється великим обсягом навчальної роботи, зокрема і кількістю дисциплін, що викладаються.

Кафедра має 3 філії: при Міністерстві соціальної політики України, при Науково-дослідному інституті праці та зайнятості населення, при Ново-Краматорському машинобудівному заводі.

Жодна кафедра не зможе ефективно працювати, якщо в її складі не буде надійної групи підтримки, тобто навчально-допоміжного персоналу. Кафедра управління персоналом та економіки праці має таку групу в складі Бабін С.М., Артюхової С.В., Богатиренко О.М., Луценко М.В., Братко Х.Б., Сахарової О.О.


Місія кафедри.

Колектив кафедри визначає свою місію як здійснення вагомого внеску у суспільний розвиток через дослідження, генерування і поширення нових знань у сфері управління персоналом та економіки праці, формування ключових компетенцій та особистісних якостей конкурентноздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з управління персоналом, здатних реалізувати свої знання і навички на національному та світовому ринках праці.
Завдання, основна мета кафедри та шляхи її досягнення.

Професорсько-викладацький склад кафедри, керуючись наказами ректора, ухвалами Вченої ради та Ректорату, власними планами діяльності зосереджує свої зусилля на таких напрямах роботи: • планування та організація навчального процесу, виконання педагогічного навантаження;

 • поліпшення вікового та кваліфікаційного складу персоналу кафедри;

 • перегляд і вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

 • запровадження інноваційних навчальних технологій;

 • здійснення науково-дослідної роботи.

Головним завданням кафедри, як випускової, є навчальний процес на завершальній стадії підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр». На це спрямовано планування діяльності кафедри, організацію роботи викладачів, навчально-консультаційного пункту та допоміжного персоналу.

Завдання, над якими кафедра має працювати у зв’язку з наданням університету статусу дослідницького: • збільшити кількість та обсяги публікацій викладачів у виданнях, що включено до міжнародних наукометричних баз;

 • забезпечити якісну роботу Інституту соціально-трудових відносин;

 • підвищити якість наукових досліджень та імплементація їх результатів у навчальний процес;

 • використовувати результати наукових досліджень у процесі написання підручників;

 • збільшити частку завдань науково-дослідного характеру, що виносяться на самостійну роботу студентів;

 • посилити наукову складову при проведенні лекційних та практичних занять;

 • забезпечити реалізацію компетентнісного підходу до підготовки фахівців з управління персоналом та економіки праці;

 • посилити практичну спрямованість навчальних програм;

 • активізувати роботу Навчально-тренувального центру з управління персоналом щодо забезпечення проведення практики студентів ІV курсу, залучення провідних фахівців з управління персоналом до роботи зі студентами у формі зустрічей, майстер-класів, семінарів, круглих столів тощо;

 • сприяти участі викладачів у міжнародних та інших наукових конференціях;

 • збільшити чисельність студентів, які беруть участь у загально університетській, всеукраїнських наукових конференціях та наукових конференціях інших вищих навчальних закладів;

 • удосконалити роботу науково-методичних семінарів;

 • підвищити ефективність аспірантури та докторантури.
Напрямок І. Розвиток наукових досліджень та реформування організації науково-дослідницької діяльності

Стратегічна ціль – утвердження університету як провідного національного та міжнародного науково-дослідницького центру


1) заходи та завдання

2) терміни виконання

3) відповідальні особи
Розділ І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри.

1. Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з державного бюджету України.

1.1. Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання

2010 – 2015 рр.

Колот А.М.
1.2. Соціально-економічні механізми реалізації принципів гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів

січень 2014 р. – грудень

2016 р.


Колот А.М.
1.3. Формування трудових доходів працюючих на основі проектування компенсаційних пакетів та системи грейдів

з другої половини

2014 р.


Колот А.М., Цимбалюк С.О.
1.4. Удосконалення системи управління працею в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації економіки України

2014 р., 2015 р.

Колот А.М.
2. Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри.

2.1. Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні (госпрозрахункова робота на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України)

вересень

2014 р.


Колот А.М., Кицак Т.Г.
2.2. Методичні рекомендації щодо проектування основної заробітної плати з використанням грейдів (на замовлення Міністерства соціальної політики України)

червень-листопад

2013 р.


Колот А.М., Цимбалюк С.О.
3. Міжнародні гранти, які планується отримати.

3.1. Реалізація проекту Темпус «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців-початківців» (скорочено – BUSEEG-RU-UA). Мета проекту: розробка та впровадження концепції безперервної освіти з метою стимулювання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультацій підприємців-початківців на базі університетів і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних ТПП та Міністерств освіти (в Україні та Російській Федерації).

грудень

2013 р.– грудень2016 р.

Колот А.М., Грішнова О.А., Брінцева О.Г.
3.2. Робота з пошуку грантів зарубіжних та вітчизняних організацій.

2014 р., 2015 р.

Колот А.М., Брінцева О.Г.
4. Захист прав інтелектуальної власності.

Отримання 5 свідоцтв щорічно

2014 р., 2015 р.

Колот А.М.
5. Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

5.1. Гриненко А.М. (здобуття наукового ступеня доктора наук)

2014 р.

Гриненко А.М.
5.2. Герасименко О.О. (здобуття наукового ступеня доктора наук)

2014 р.

Герасименко О.О.
5.3. Цимбалюк С.О. (здобуття наукового ступеня доктора наук)

2014 р.

Цимбалюк С.О.
5.4. Даниленко О.А. (здобуття наукового ступеня доктора наук)

2014 р.

Даниленко О.А.
5.5. Калина А.В. (здобуття наукового ступеня доктора наук)

2014 р.

Калина А.В.
5.6. Махсма М.Б. (здобуття наукового ступеня доктора наук)

2015 р.

Махсма М.Б.
5.8. Тема дисертації: «Формування системи сертифікації персоналу» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2015 р.

Петюх В.М., Захарченко Я.Л.
5.9. Тема дисертації: «Підвищення якості трудового життя працівників в агропромисловому комплексі України» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2015 р.

Щетініна Л.В., Панчук А.А.
5.10. Тема дисертації: «Соціальні інновації у формуванні людського капіталу» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2015 р.

Грішнова О.А., Семикіна А.В.
5.11. Тема дисертації: «Формування якості трудового життя в інноваційній економіці» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2015 р.

Щетініна Л.В., Рябоконь І.О.
5.12. Тема дисертації: «Удосконалення управління персоналом з урахуванням крос-культурних засад» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2017 р.

Гнибіденко І.Ф., Шумило Ю.О.
5.13. Тема дисертації: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму професійно-технічного навчання на виробництві» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2016 р.

Савченко В.А., Гемма М.Д.
5.14. Тема дисертації: «Соціально-трудові чинники розвитку соціальної згуртованості» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2016 р.

Гриненко А.М, Кирилюк В.В.
5.15. Тема дисертації: «Управління знаннями в системі розвитку та використання людських ресурсів організації» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2014 р.

Герасименко О.О., Юрчук В.С.
5.16. Тема дисертації: «Формування моделі компетенцій працівників в умовах інноваційного розвитку» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2015 р.

Петрова І.Л., Яковенко С.
5.17. Тема дисертації: «Недержавне пенсійне забезпечення у системі соціального захисту населення» (здобуття наукового ступеня кандидата наук)

2015 р.

Грішнова О.А., Прудь П.В.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка